Gebeden op de vierentwintigste zondag door het jaar

Openingsgebed:

God van alle mensen, uw barmhartigheid en bereidheid te vergeven zijn eindeloos groot. Wij mensen schieten zo vaak te kort, we doen elkaar vaak nodeloos pijn. Maar onze bereidheid tot vergeving is meestal zo klein en mildheid, mededogen en verdraagzaamheid zijn ons dikwijls vreemd. Laat uw boodschap van goedheid en liefde ook ons hart raken en ons helpen mensen van vrede te worden, vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven

God van alle mensen, U nodigt allen uit om aan te zitten aan uw tafel van vrede en gerechtigheid, de tafel ons bereid door Jezus uw gezondene toen Hij zichzelf gaf als voedsel en drank om uw hemels Koninkrijk onder ons te vestigen. Geef dat wij, gesterkt door deze gaven, ook met elkaar dat rijk werkelijkheid maken in een geest van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Dat vragen wij U in Jezus' naam.

Slotgebed

God van alle mensen, God van het westen, God van het oosten God van Bush en alle Amerikanen, God van Saddam Hoessein en alle Moslims. Geef hun en ons gedachten van vrede en niet van haat, gevoelens van welwillendheid en niet van wrok, rust om te praten en niet woede om te slaan, bereidheid tot luisteren en niet de halsstarrigheid van het eigen gelijk. Mogen zij en wij mensen van vrede zijn en niet van geweld. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen

Voorbede: b,g.v. Nationale Ziekendag
  Wij bidden voor alle zieke en gehandicapte mensen,
  voor allen die bejaard zijn en alleen staan,
  voor hen die zich eenzaam en verlaten voelen,
  voor al degenen die moeite hebben met het leven van alledag:
  dat zij mensen om zich heen treffen die tijd voor hen vrij maken
  en hen omringen met veel hartelijke en vriendelijke aandacht.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden voor huisgenoten en familie van ernstige zieken,
  die hen zo goed mogelijk proberen de nodige zorg te verlenen,
  en die het ook vaak heel moeilijk hebben met de bestaande situatie:
  dat zij zelf in hun naaste omgeving een luisterend oor vinden,
  mensen die de tijd hebben naar hun verhaal te luisteren.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden voor allen die in ziekenhuizen of verpleeghuizen verblijven,
  die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van andermans zorg.
  Dat zij geen nummer worden in een grote organisatie
  maar zichzelf kunnen blijven en niet vereenzamen,
  en dat zij zelf steeds open blijven staan voor het wel en wee van anderen.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidzorg,
  beroepsmatig of als vrijwilliger.
  Dat zij meer zijn dan een schakel in een grote organisatie,
  dat zij hun werk doen, niet alleen met hun handen maar ook met hun hart,
  dat zij kunnen luisteren naar het verhaal van de patiŽnten
  en hen in alles in hun eigen waarde laten.
  Laat ons zingend bidden.

  God onze Vader , Geef dat wij naar Jezus' voorbeeld steeds begaan zijn
  met allen die het kruis van ziekte en invaliditeit te dragen hebben,
  dat wij bereid zijn dat kruis mee te dragen en zo hun last te verlichten. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen
Teksten, gebeden, gedichten bij de vierentwintigste zondag door het jaar.
Die ander
  Als ik wist wat in die ander leeft
  zou ik dan nog durven oordelen?

  als ik kon kijken in het hart van mijn medemens
  zou ik dan beter begrijpen?

  als ik zijn motieven kon doorgronden
  zou ik dan gemakkelijker vergeven en vergeten?

  als al mijn doen en laten openbaar gemaakt werd
  zou ik dan niet beschaamd mijn hoofd buigen
  en om vergiffenis vragen?

  alles weten is alles vergeven.
De scherven
  Wat gebeurd is, is voorbij.
  Je kunt gisteren niet meer overdoen.
  Je kunt er niets meer aan veranderen.
  Maar wat doen we met de scherven van gisteren?
  Laten we ze liggen of moeten we ze helen?

  Als we scherven laten liggen,
  en er niets mee doen, is de kans groot
  dat we ze steeds mee blijven dragen,
  zodat ze ons dag na dag verwonden.

  Willen we echter kunnen zeggen:
  'Scherven brengen geluk',
  dan is het onze taak de scherven op te pakken.
  De goede stukken eruit halen,
  om daarmee iets nieuws te maken.

  Maar het is ook mogelijk
  de scherven te helen door oprecht te vergeven.
  Opnieuw vertrouwen te schenken,
  de ander weer een nieuwe kans te geven.
Schuld bekennen
  Vrede maken waar het heibel is -
  liefde brengen waar haat bestaat -
  eerlijk zijn waar bedrogen wordt -
  vertrouwen geven die vertwijfelen -
  hoop waar wanhoop en vreugde waar verdriet is.
  Vergeef ons om het licht dat we doofden,
  het recht dat we schonden;
  om de liefde niet opgebracht,
  het goede ongedaan gelaten.
Schuldig
  Wie is schuldig? Natuurlijk. De anderen zijn schuldig.
  De anderen, die anders denken, anders geloven en anders leven.
  Zelf ben je onberispelijk volmaakt in de hoogste graad.
  Je weet alles het best. Je doet alles beter dan een ander.
  Je zit hoog op de rechterstoel en je oordeelt en veroordeelt.

  Wees toch niet zo streng voor anderen.
  Als je naar het goede wilt kijken dat ook in anderen aanwezig is,
  dan ben je verrast dat de ander zeker zo goed is als jijzelf
  en misschien nog beter.

  Die altijd gelijk heeft, daar is niet mee te leven.
  Heb je een 'onfeilbare' in je midden,
  dan groeien er onderhuids vele spanningen
  en wordt het samenleven ondraaglijk
  en een bron van diepe ergernis en mogelijke maagzweren.
  Met een 'onfeilbare' kun je niet praten,
  je mag alleen maar luisteren en 'amen' zeggen, als je vrede wilt.

  Vergeet nooit, dat die andere in een andere huid steekt,
  dat die anders denkt, anders voelt en anders leeft.
Vergeven
  Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.
  Vergeven is de eerste stap zelf doen.

  Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven.
  Vergeven is weer nieuwe kansen geven.

  Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord.
  Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.

  Vergeven moet je geen zeven maal maar zeventig maal zeven.
  Dat is: altijd en aan iedereen.
De wijze rechter MISSTAPPEN TWEE VRIENDEN
terug naar de overweging