Beheercommissie deelparochie Overloon
Achter de schermen van onze normaal zo vredige parochiegemeenschap is de afgelopen maanden forse onrust ontstaan.
Die onrust werd veroorzaakt door het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk dat onlangs botste met de beheercommissie van onze kerk in Overloon. Het parochiebestuur wil van geen wijken weten. Dat het niet gaat om zo maar een meningsverschil moge blijken uit onderstaande correspondentie.

Allereerst kunt u hier het artikel lezen dat op 11 februari 2016 in Ons Eigen Erf is gepubliceerd en waarmee de geloofsgemeenschap van Overloon nader wordt geinformeerd.

Daarna wordt u de inhoud van de brief, die de beheercommissie aan het parochiebestuur heeft gestuurd, getoond.

Vervolgens kunt u het bericht lezen waarmee de beheercommissie alle vrijwilligers verder heeft geïnformeerd:

Wederom een artikel in Ons Eigen Erf waarin wordt aangegeven aan de inwoners van Overloon en de vrijwilligers dat er nog steeds veel vragen rijzen:

Tenslotte een artikel in Ons Eigen Erf van 13 december 2017, waarin de Overloonse gemeenschap wordt geïnformeerd over het verloop van de gesprekken die eerst onder leiding van de bisschop en vervolgens van de vicaris van het bisdom hebben plaatsgevonden.

Inhoud artikel in Ons Eigen Erf:

BEHEERCOMMISSIE SCHORT WERKZAAMHEDEN OP

Achter de schermen van onze normaal zo vredige parochiegemeenschap is de afgelopen maanden forse onrust ontstaan. Die onrust werd veroorzaakt en aangewakkerd door het bestuur van de grote parochie dat in Sint Anthonis zetelt en dat onlangs botste met de beheercommissie van onze kerk in Overloon. Het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk (MMK) wil van geen wijken weten. Het gaat niet om zo maar een meningsverschil.
De aanleiding werd gevormd door de gebedsvieringen in onze kerk. Het parochiebestuur inclusief de pastoor wil daarvan af. Medio oktober 2015 deelde de pastoor mee dat hij van plan was om met ingang van 2016 in het liturgisch rooster in Overloon geen gebedsvieringen meer op te nemen. Zoals u weet, wordt er op iedere derde zondag van de maand om 10.30 uur een gebedsviering gehouden. Die zou plaats moeten maken voor een eucharistieviering om de parochianen van de te sluiten, c.q. gesloten kerken in Maashees en Vierlingsbeek de gelegenheid te geven iedere zondag een eucharistieviering bij te wonen. Met dit voornemen overviel hij ons zeer, want de gebedsvieringen in onze parochiegemeenschap bestaan al meer dan 23 jaar, hebben een eigen plaats verworven, worden goed bezocht en nemen zowel qua voorbereiding als qua uitvoering een belangrijke plaats in binnen onze parochiegemeenschap. Als de gebedsdiensten zouden wegvallen, zou er in Overloon méér kunnen gaan wegvallen en verdwijnen, zo verwoorden wij toen onze grote zorgen. Wij gaven de pastoor een alternatief mee, maar dat wees hij af. Op de derde zondag van de maand zal er voortaan een eucharistieviering zijn, maar het staat de vrijwilligers vrij - zo liet hij nadrukkelijk weten - om op enig ander moment in dat weekeinde een gebedsviering te houden. De beheercommissie werd verzocht om een en ander te communiceren met de betrokken vrijwilligers en dat gebeurde ook. Deze vrijwilligers waren zeer aangeslagen en waren het ermee eens dat we met het bestuur van MMK in gesprek zouden gaan.

Toen de beheercommissie in gesprek kwam met twee bestuursleden van de MMK bleek dat het voornemen van de pastoor in feite stond voor een besluit dat al eerder genomen was, geheel buiten Overloon om. Ons werd vervolgens de mantel uitgeveegd - "we waren altijd al lastig en hadden helemaal niet mogen praten met kosters, acolieten en koorleden" - . En er werd een stortvloed van kritiek over ons functioneren uitgestort. Ieder van ons was zeer verbijsterd. Wij verzochten de vice-voorzitter van MMK om de twee bestuursleden die ons zo onbehoorlijk behandeld hadden, aan te spreken. Dat deed hij echter niet. Als reactie ontvingen wij van hem twee e-mailberichten met louter nog meer aantijgingen en pijnlijke verwijten. Voor ons was het onbegrijpelijk. Het roept toch vraagtekens op als door het bestuur steeds gezegd werd dat de parochie van Overloon haar zaken zo goed voor elkaar had en regelmatig genoemd werd als voorbeeld voor andere deelparochies.
We kregen onder andere te horen dat:
"Overloon zich tot op de dag van vandaag verzet tegen de fusieparochie en dat het bestaan van deze fusie nauwelijks lijkt te zijn doorgedrongen"
"Overloon op een foute manier de eigen gebruiken en praktijken koestert en zich verschuilt achter de eigen benadering van Kerk zijn"
"Overloon zich aan gedachtegoed vastklampt dat niet als modern kan worden aangemerkt"
"de beheercommissie Overloon in haar bestuurlijk functioneren onthechting en moed ontbeert om het nieuwe tegemoet te treden"


Het ergste vonden wij dat er geen enkel concreet punt werd genoemd waarmee de beschuldigingen werden gestaafd.
"Zo ga je niet met elkaar om"

Terwijl de pastoor (voorzitter van het parochiebestuur) ons had gezegd dat wat hem betrof een gebedsviering op een ander moment dan op zondag om 10.30 uur niet op bezwaren stuitte, stuurde de vice-voorzitter van datzelfde bestuur een bericht waarin hij ons schrijft dat "vanwege de kwaliteit van onze parochie de gebedsvieringen werden gedoogd, ondanks dat deze in beginsel al waren afgeschaft" en verder dat "voor de concessie die jaren geleden is gedaan, is nu geen ruimte meer". Ook daarvan waren wij niet op de hoogte.

De hier in het kort beschreven kwestie is niet ongemerkt voorbijgegaan aan onze vrijwilligers. Vooral niet aan hen die een belangrijke bijdrage leveren bij de liturgische vieringen. Meerderen hebben zich teruggetrokken of zullen zich gaan terugtrekken omdat zij onder deze omstandigheden niet meer hun diensten kunnen verlenen. Van het koor Palet, dat de gebedsvieringen mede voorbereidde en muzikaal opluisterde, was al bekend dat zij alleen tijdens gebedsvieringen wil zingen.

De beheercommissie herkent zich totaal niet in het door het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk geschetste beeld als zou de deelparochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua sinds 2009 een bolwerk zijn van verzet tegen de fusie die toen plaatsvond. Dat plegen van verzet is de essentie van de kritiek van het parochiebestuur en dat verwijt is, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, op geen enkele wijze onderbouwd. De verhoudingen tussen beheercommissie en parochiebestuur zijn daardoor zeer ernstig verstoord.

Natuurlijk hebben wij overwogen om meteen op te stappen als je zó behandeld wordt, maar dat willen wij de eigen parochiegemeenschap ter plaatse niet aandoen. Wij zouden het ook niet goed kunnen uitleggen, want wij begrijpen zelf niet eens wat wij fout hebben gedaan. Maar zonder meer blijven zitten en overgaan tot de orde van de dag alsof er niets is gebeurd, vonden wij ook geen optie.

Daarom heeft de beheercommissie op 31 januari 2016 het bestuur - per e-mail en ook per brief - laten weten dat zij haar werkzaamheden richting parochie Maria, Moeder van de Kerk met onmiddellijke ingang heeft opgeschort en dat de overige werkzaamheden op 5 mei aanstaande zullen worden gestopt. Anderen zullen het werk van de beheercommissie na 5 mei 2016 moeten gaan overnemen, of het zou moeten zijn dat het parochiebestuur de lucht weet te klaren door alsnog oprechte excuses aan te bieden voor de aantijgingen en pijnlijke verwijten die zij in onze richting heeft gemaakt.

Mocht het bestuur onverhoopt bij de geuite beschuldigingen en verwijten willen blijven, dan zal het haar sieren, indien zij deze alsnog voor ons op een voor toetsing vatbare wijze op schrift zal stellen.

De beheercommissie van de deelparochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua,

Anton Broekman
Germien Derks-Manders
Ans de Greef-De Swart
Koos van der Hoff
Houkje Verhagen-van der Weij


Inhoud brief aan het parochiebestuur:

Aan voorzitter en leden van het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk
Lepelstraat 13/A
5845 BK Sint Anthonis

Overloon, 31 januari 2016

Mijne heren,

Met deze brief bevestigen wij de e-mail die wij heden aan u stuurden inzake de verwikkelingen tussen het parochiebestuur en de beheercommissie van de deelparochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua in Overloon. Wij zegden eerder toe ons standpunt ter zake op 1 februari 2016 kenbaar te zullen maken.
Een aantal leden en ook de vice-voorzitter van uw bestuur hebben zich de afgelopen maanden uitermate negatief uitgelaten over de wijze waarop wij als beheercommissie de afgelopen jaren zorg hebben gedragen - en ook nu nog dragen - voor de parochiegemeenschap in Overloon. De beheercommissie herkent zich geenszins in het door uw bestuur geschetste beeld. Als zou dat sedert 2009 een bolwerk van verzet zijn tegen de fusie van twaalf parochies die toen plaatsvond. In het verlengde daarvan heeft uw bestuur ons eveneens een lange reeks andere verwijten gemaakt, in besprekingen en in e-mailberichten. Die verwijten zijn, ondanks herhaalde verzoeken daartoe onzerzijds, tot op de dag van vandaag op geen enkele wijze onderbouwd.
De verhouding tussen beheercommissie en parochiebestuur is door dit alles zeer ernstig verstoord.

Daarom laat de beheercommissie het bestuur - per mail en ook per brief - bij deze weten dat zij haar werkzaamheden richting parochie Maria, Moeder van de Kerk met onmiddellijke ingang heeft opgeschort en dat zij alle overige werkzaamheden op 5 mei aanstaande zal stoppen.

Anderen zullen het werk van de beheercommissie na 5 mei 2016 moeten gaan overnemen, of het zou moeten zijn dat het parochiebestuur de lucht weet te klaren door alsnog oprechte excuses aan te bieden voor de aantijgingen en pijnlijke verwijten die zij ten onrechte in onze richting heeft gemaakt. Mogelijk dan kan het vertrouwen worden herwonnen.

Mocht het bestuur onverhoopt bij de geuite beschuldigingen en verwijten willen blijven, dan zal het haar sieren indien deze alsnog op een voor toetsing vatbare wijze op schrift worden gesteld.

De beheercommissie van de deelparochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua,

Anton Broekman
Germien Derks-Manders
Ans de Greef-De Swart
Koos van der Hoff
Houkje Verhagen-van der Weij

Voor deze,

informatie aan vrijwilligers:

Overloon, 1 maart 2016

Beste vrijwilligers,

We kunnen jullie helaas nog steeds geen duidelijkheid geven, hoezeer wij er bij het parochiebestuur ook om gevraagd hebben. Het laatste is, dat wij uit onze functie ontheven zijn, omdat wij onvoldoende duidelijkheid naar het bestuur kunnen verschaffen aangaande de lopende zaken.

Wij zijn, zoals jullie weten, de afgelopen maanden zodanig respectloos behandeld door het parochiebestuur van de MMvdK, dat wij het ook niet meer kunnen opbrengen om onder dit bestuur verder te gaan. Dit is niet wat wij willen, maar het is ons tegen onze wil door de MMvdK opgedrongen.

Wij zouden graag doorgegaan zijn met onze vertrouwde kerk en mooie vieringen.
Wij, de beheercommissie, zijn ons ervan bewust, dat voor jullie ieder, die een belangrijke bijdrage levert aan de vieringen in de kerk, de huidige toestand ook vragen en twijfels oproept.

Wij willen jullie hierbij nadrukkelijk vragen om ieder voor zich een keuze te maken waar jezelf achter kunt staan en waarbij het belang van jezelf en van de geloofsgemeenschap van Overloon het meest gebaat is.
Pastoor van der Sluis geeft aan dat hij zelf zal bezien hoe de vieringen In Overloon toch doorgang kunnen vinden.
De verantwoordelijkheid hiervoor berust, ook volgens ons, inderdaad bij het pastorale team en het parochiebestuur.

Na de ontstane verwikkelingen in de maanden november, december en januari tussen het parochiebestuur MMK en de beheercommissie van Overloon is hieronder de gevoerde correspondentie verkort weergegeven:

Op 31 januari hebben wij, als beheercommissie, laten weten aan het bestuur dat wij onze werkzaamheden richting parochie Maria, Moeder van de Kerk met onmiddellijke ingang hebben opgeschort en dat wij alle overige werkzaamheden op 5 mei aanstaande zullen stoppen.

Dat anderen het werk van de beheercommissie na 5 mei 2016 moeten gaan overnemen, of het zou moeten zijn dat het parochiebestuur de lucht weet te klaren door alsnog oprechte excuses aan te bieden voor de aantijgingen en pijnlijke verwijten die zij ten onrechte in onze richting heeft gemaakt. Mogelijk dat dan het vertrouwen herwonnen kon worden.

Op 9 februari werd door het bestuur MMvdK een reactie naar ons gestuurd waarin onder andere stond:

Jullie brief en e-mail van 31 januari jl. tonen dat onze boodschap helaas niet overkomt.
Als bestuur van de parochie Maria Moeder van de Kerk stemmen wij dan ook in met jullie voorstel jullie lidmaatschap van de beheercommissie Overloon te beëindigen.
Uiteraard respecteren wij deze keuze van jullie maar zouden het op prijs stellen als jullie tot 5 mei a.s. de lopende zaken zouden willen behartigen en daarmee ons in de gelegenheid stellen nieuwe leden voor de beheercommissie aan te zoeken.

Wij schreven op 11 februari terug:

Mijne heren,
Wij ontvingen uw bericht d.d. 8 februari j.l.
Wij constateren dat onze boodschap over de wijze waarop wij door jullie de afgelopen maanden werden behandeld - de essentie van de hele kwestie - voor de zoveelste keer is genegeerd.
Een gepast antwoord op onze vragen hierover is wat ons betreft het belangrijkste. Een uitleg hebben wij tot op heden gemist.

Vrijdag 26 februari ontving ieder van ons een brief met daarin opgenomen:

Beste leden van de beheercommissie Overloon,
Nu jullie ons onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen aangaande de lopende zaken in Overloon zien wij ons genoodzaakt jullie te ontheffen van de taken van de beheercommissie Overloon en deze over te hevelen naar een in te stellen interim beheercommissie. Deze neemt de dagelijkse werkzaamheden over. Namens het bestuur zullen onze leden Frans Wouters en Toon de Jong daarin participeren

Nogmaals:
Wij zouden graag doorgegaan zijn met onze vertrouwde kerk en mooie vieringen.

Met vriendelijke groet,

Germien, Ans, Houkje, Koos, Anton

Informatie aan inwoners Overloon, artikel ons Eigen Erf

23 maart 2016

Er leven veel vragen,
zowel bij de vrijwilligers van onze parochie als bij de inwoners van Overloon


Enkele weken geleden hebben wij u geïnformeerd, dat wij ons als beheercommissie van de deelparochie Overloon genoodzaakt zagen onze werkzaamheden per 5 mei aanstaande te stoppen. Tenzij het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk alsnog met uitleg van de beschuldigingen en excuses zou komen. Vreemd genoeg moesten wij uit de krant vernemen dat dit niet gaat gebeuren.
In plaats daarvan heeft het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk gemeend per 14 maart de beheercommissie van onze deelparochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua van haar taken te moeten ontheffen en deze over te hevelen naar een interim beheercommissie, die de dagelijkse werkzaamheden met ingang van 14 maart heeft overgenomen. Deze interim beheercommissie bestaat uit twee leden van het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, te weten de heren Frans Wouters en Toon de Jong. Hoewel wij ons eerder dus bereid verklaard hadden tot 5 mei te willen doorgaan, kan dat officieel nu niet meer.
De gebeurtenissen van de laatste maanden zijn niet zonder gevolgen gebleven. Ook vrijwilligers, die een belangrijke bijdrage leverden bij de vieringen in de kerk lieten weten onder de huidige situatie hun diensten niet meer met compassie te kunnen verlenen. Zij hebben zich voor het merendeel al teruggetrokken.
Wij maken ons grote zorgen over de voortgang van het werk van onze parochie, in het bijzonder over de vieringen in de Theobalduskerk. De nieuw aangestelde beheercommissie zal veel zaken dienen te regelen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van het uitvoeren van de procedure bij uitvaart en afscheid in de kerk, het verzorgen van de intenties, het openstellen van de pastorie op zondag na de viering en op de dinsdagmorgen, het beheer van de kerk, de sacristie, pastorie en kerkhof, het aansturen van de diverse werkgroepen.
Het spijt ons dat alles zo abrupt is afgebroken door het parochiebestuur. Wij werden van onze taken ontheven, omdat wij het liturgisch rooster niet meer volledig konden invullen. Dat had en heeft natuurlijk te maken met het feit dat veel vrijwilligers zich hebben teruggetrokken omdat zij het niet eens zijn met de handelwijze van het parochiebestuur. Wij achten daarom het parochiebestuur zelf verantwoordelijk voor de ontstane malaise.
Het is te hopen dat de interim beheercommissie er op de korte termijn in slaagt parochianen voor de nieuwe beheercommissie en het vrijwilligerswerk in de kerk te interesseren en deze mensen ook op waarachtige wijze aan zich weet te binden, want zij zijn - zoals ook nu is gebleken - onmisbaar voor het voortbestaan en voor het herstel van de vitaliteit van onze Theobaldusparochie.

Anton Broekman, Germien Derks-Manders, Ans de Greef-De Swart, Koos van der Hoff, Houkje Verhagen-van der Weij.


BEHEERCOMMISSIE PAKT WERKZAAMHEDEN WEER OP

Op maandagavond, 24 oktober 2016, is op de bijeenkomst met Mgr. de Korte, onze bisschop, en Erik Verhoeven als gespreksleider, een communiqué met als onderwerp "een overgangsperiode om vertrouwen te herstellen" besproken met de vrijwilligers, die nauw betrokken zijn bij de vieringen in de kerk. Er is op deze bijeenkomst voor gekozen om "het herstellen van vertrouwen" een kans te geven. Onderstaand leest u de tekst van het communiqué.

Overgangsperiode om vertrouwen te herstellen.

Beste parochianen, inwoners en inwoonsters van Overloon,

Zoals u ongetwijfeld weet is eind vorig jaar een verschil van mening ontstaan tussen de voormalige beheercommissie van de deelparochie Overloon en het overkoepelend parochiebestuur van de fusieparochie Maria, Moeder van de Kerk.
De directe aanleiding tot het conflict vormde de communicatie rondom het besluit van onze pastoor, parochiebestuur en pastoraatsgroep om in Overloon ook op de derde zondag van de maand de Eucharistie te vieren. De tot dan toe gebruikelijke gebedsviering kwam daarmee te vervallen, hetgeen op ernstige weerstand en kritiek in Overloon stuitte.

Mede als gevolg van dit conflict heeft in Overloon de afgelopen maanden het liturgisch leven nagenoeg stil gelegen. Geconfronteerd met deze betreurenswaardige en voor het geloofsleven pijnlijke situatie heeft onze bisschop Mgr. dr. Gerard de Korte zich sinds zijn aantreden persoonlijk ingezet om het conflict tot een einde te brengen. Immers, zo stelde de bisschop, de geloofsgemeenschap van Overloon heeft recht op een structureel herstel van het liturgisch leven.

De leden van de voormalige beheercommissie en het parochiebestuur zijn, met Mgr. de Korte, van mening dat dit op een andere wijze had gekund. In de communicatie over en weer zijn veel betrokkenen bij dit meningsverschil gekwetst en dat is zeer spijtig.

In overleg en samenspraak met Mgr. De Korte hebben de leden van de voormalige beheercommissie en het parochiebestuur gemeend dat alle belanghebbenden gebaat zijn bij een zo spoedig mogelijke hervatting van zowel de eucharistie- als de gebedsvieringen op zondag. Deze zullen vooralsnog plaatsvinden zoals tot 2016 te doen gebruikelijk was. Dat wil zeggen dat op de derde zondag van de maand om 10.30 uur een gebedsviering wordt gehouden, op alle andere zondagen zal om 10.30 uur de Eucharistie worden gevierd.

Met ingang van april 2017 zal vervolgens ook op de derde zondag de eucharistieviering om 10.30 uur worden gevierd, zodat dan op alle zondagen van de maand de H. Mis op dat tijdstip zal plaatsvinden. De gebedsviering zal dan naar een ander tijdstip worden verplaatst.

De tijd tot april 2017 zullen we gebruiken om met ondersteuning vanuit het bisdom nader tot elkaar te komen en een heuse communicatie op gang te brengen. Het doel is dat er een goede samenwerking ontstaat tussen pastoor en liturgische vrijwilligers en tussen beheercommissie en parochiebestuur.

Dankzij dit voornemen kan het geloofsleven in Overloon zich herstellen en wordt een spoedige normalisering van de samenwerking tussen alle betrokkenen mogelijk gemaakt, aldus onze bisschop.

De bisschop heeft de leden van de voormalige beheercommissie derhalve gevraagd hun uitvoerende werkzaamheden tijdens deze overgangsperiode te hervatten.

Belangrijk uitgangspunt voor zowel onze bisschop als alle direct betrokkenen is dat er voor gebedsvieringen én eucharistievieringen voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn en blijven. Pastoor van der Sluis en kapelaan Donders hebben inmiddels de liturgische planning voor het laatste kwartaal van 2016 aangepast. Ook hebben zij uitgesproken dat zij hopen te mogen rekenen op zangkoor, acolieten, kosters en lectoren/lectrices ook uit de deelparochie Overloon. Zonder betrokkenheid en inzet van vrijwilligers is een hervatting van het liturgisch geloofsleven in Overloon niet mogelijk.

Dit betekent dat de kerk in Overloon met ingang van 6 november weer normaal opengaat.
De al geplande viering in verband met Allerzielen van 30 oktober gaat uiteraard ook gewoon door.

De voormalige beheercommissie deelparochie Heilige Theobaldus
Het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk


Artikel in Ons Eigen Erf:

datum: 13 december 2017

HERSTEL VAN VERTROUWEN....AMBITIE EN WERKELIJKHEID

Op donderdag 30 november heeft de beheercommissie van de Theobaldusparochie in de Pit een bijeenkomst belegd voor de vrijwilligers van onze deelparochie. Er waren ruim vijftig personen aanwezig. Bijna alle werkgroepen waren vertegenwoordigd. Wij wilden graag horen wat er goed gaat en wij wilden verslag uitbrengen over het overleg tussen de (demissionaire) beheercommissie van de Theobaldusparochie en het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk in de afgelopen periode. Wij zouden dat graag eerder hebben gedaan, maar toen het overleg met de bisschop en vicaris nog liep, was de afspraak om niet naar buiten te treden. In juli kwam aan het overleg een einde. Wij hebben toen aan de bisschop en ook het parochiebestuur laten weten dat we onze vrijwilligers en parochianen na de zomervakantie wilden informeren.

Aanvankelijk heeft bisschop De Korte zelf gesproken met kosters, acolieten, koren en leden van de gebedsdienstgroep. In een latere fase nam vicaris Van den Hout deze gesprekken over. In die periode is getracht het vertrouwen te herstellen tussen enerzijds het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk en anderzijds de leden van de demissionaire beheercommissie en de vrijwilligers van de parochie van Overloon. Dat vertrouwen had immers nogal wat deuken opgelopen.

Nadat er vijf gesprekken met een afvaardiging van zowel de Theobaldusparochie als met een afvaardiging van het parochiebestuur onder leiding van Mgr. De Korte hadden plaatsgevonden, heeft onze bisschop op 24 oktober 2016 gesproken met de vrijwilligers. In die bijeenkomst deed bisschop De Korte een dringend beroep op de beheercommissie om haar taken te blijven vervullen in het belang van onze deelparochie. Vervolgens heeft vicaris Van den Hout een zevental gesprekken gevoerd met dezelfde afvaardigingen van de Theobaldusparochie en van het parochiebestuur, onder wie ook de pastoor zelf. Daarnaast sprak de vicaris in deze periode eveneens met kosters en acolieten. Een "periode om het vertrouwen te herstellen" was begonnen.

Er waren vijf doelstellingen te behalen, met als streefdatum april 2017, te weten:

- de kerk zal definitief open blijven
- de gebedsvieringen blijven bestaan
- op zondagmorgen is er een eucharistieviering
- medewerking van voldoende vrijwilligers
- vernieuwing van de beheercommissie.

Indien deze doelen in goed en gezamenlijk overleg behaald zouden worden, zou daarmee een eerste stap gezet zijn op weg naar herstel van vertrouwen.

Eind april leken de vijf doelstellingen gehaald te zijn. Ook de laatste doelstelling leek binnen handbereik: wij hadden namelijk drie mensen bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor een nieuwe beheercommissie. Maar tot onze grote verbazing en teleurstelling werd een van deze personen als kandidaat geweigerd. Juist degene, die door vicaris Van den Hout rechtstreeks gevraagd was om aan het overleg deel te nemen, was plotseling niet meer welkom in het overleg en hij zou later door het parochiebestuur worden afgewezen als kandidaat voor een nieuw te vormen beheercommissie. De reden van diens afwijzing is niet met betrokkene, en ook niet met ons, gecommuniceerd, maar wel door het parochiebestuur in een vertrouwelijke brief aan de bisschop meegedeeld. Door deze gang van zaken hebben de twee andere kandidaten zich vervolgens teruggetrokken.

En daarmee waren we na ruim een jaar weer "terug bij af".

Er kwam opnieuw een periode van gesprekken, telefoontjes, brieven en e-mails, waarbij Mgr. De Korte ons opnieuw op het hart drukte door te gaan met ons parochiewerk en om nog niets naar buiten te brengen over de inhoud van de gesprekken. Eind oktober lazen wij in het dagblad "de Gelderlander" dat het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk per 1 januari 2018 zal opstappen.
Er is nu een situatie ontstaan dat er zowel nieuwe leden voor het parochiebestuur als ook nieuwe leden voor de deelparochieraad van Overloon gezocht moeten worden.

kerkdeur open Voor wat betreft het nieuwe parochiebestuur zullen er vanuit het bisdom de komende tijd gesprekken plaatsvinden met de deelparochieraden. In die gesprekken hoopt men nieuwe leden voor het parochiebestuur in het vizier te krijgen. Helaas zal Overloon hiervoor niet uitgenodigd worden. Prioriteit voor ons is dat wij mensen vinden, die bereid zijn toe te treden tot de Overloonse deelparochieraad om van daaruit de belangen van de Theobaldusparochie te gaan behartigen. Wij zijn ons er van bewust, dat de gang van zaken in de achter ons liggende periode bepaald niet stimulerend zal werken, maar wij weten ook dat het juist nu van cruciaal belang is, dat zich mensen aanmelden, zodat er per 1 januari 2018 een nieuwe deelparochieraad is, die hopelijk met een ook dan vernieuwd parochiebestuur kan gaan samenwerken. Wij horen graag, via de brievenbus of via info@theobaldusparochie.nl, welke parochianen vanuit die rol willen bijdragen aan het voortbestaan van onze zo mooie parochiegemeenschap en parochiekerk. Wij van onze kant zijn graag bereid om nadere informatie te verschaffen. Een persoon heeft zich al gemeld. En nu er één schaap over de dam is, hopen wij natuurlijk op meer.

Op de bijeenkomst van 30 november gaven de aanwezigen desgevraagd blijk van de dingen die goed gaan, maar zij kunnen dit moeilijk rijmen met wat niet goed gaat. Zij spraken hun grote ongerustheid uit over de huidige situatie. Maar tegelijkertijd was er vooral de bereidheid om onze Overloonse geloofsgemeenschap in stand te houden.

Want.... er wordt, zoals ook in zoveel voorgaande jaren, een prachtige kerststal gebouwd, de kerk wordt weer mooi gesierd met de adventskrans en bloemboeketten. Op kerstavond, 24 december, zullen er twee vieringen zijn, om 19.00 uur met medewerking van Palet en het St. Theobaldusgilde, om 21.00 uur met medewerking van Logeko en een ensemble van Fanfare Vriendenkring. Op eerste kerstdag, 25 december, wordt de viering muzikaal verzorgd door ons Dames- en Herenkoor. En kerk en kerststal zijn ook dit jaar weer te bezoeken op eerste en tweede kerstdag van 13.00 - 16.30 uur. Kortom alles gaat door. Daarom kon de bijeenkomst van 30 november afgesloten worden met deze woorden van hoop:
"Wij gaan ervoor om onze geloofsgemeenschap levend en onze Theobalduskerk open te houden". Als wij dat met zijn allen doen, vertrouwen wij erop dat nu enkele mensen zullen opstaan, die zich willen inzetten voor bestuurlijk werk. Zonder een deelparochieraad worden wij door het parochiebestuur niet erkend en blijven wij verstoken van informatie.

De leden van de (demissionaire) beheercommissie van Overloon

Anton Broekman, Germien Derks-Manders, Ans de Greef-De Swart, Koos van der Hoff, Houkje Verhagen-van der Weij.