Viering van de pastorale eenheid

19 oktober 2008

thema: Eerste lustrum: terugblikken en vooruitkijken

Deze viering is voorbereid door leden van de drie avondwakegroepen.

Vooraf te lezen: EENHEID EN SAAMHORIGHEID
  Eenheid en saamhorigheid,
  misschien een utopie, waarom?

  Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,
  aandachtig en zachtmoedig,
  waar ze anderen een eigen mening gunnen.

  Eenheid vind je waar mensen
  steeds het beste wensen voor elkaar,
  waar zij proberen samen op te trekken
  in een geest van blije saamhorigheid.

  Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen
  kunnen uitspreken in wederzijds geloof en vertrouwen,
  waar mensen het niet te lastig vinden
  om naar anderen toe te gaan.

  Eenheid begint daar
  waar hart en handen samen op weg willen gaan
  naar dat rijk van gerechtigheid en liefde
  waarvan de parochiegemeenschap
  een levend teken behoort te zijn.
Openingslied: SAMEN OP WEG
  Samen op weg, zoekend naar liefde,
  naast ieder ander willen staan.
  Want kan een mens, zonder die ander
  vreugde en vriendschap ondergaan?
  Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
  een steun, een toeverlaat,
  die niet verloren gaat.

  Samen op weg, zoekend naar kansen,
  naar elke nieuwe moog'lijkheid,
  om voor elkaar leven te scheppen,
  ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
  Wil bij ons zijn van uur tot uur,
  ons leiden elk moment,
  dat men uw kerk herkent.

  Samen op weg, zoekend naar leven,
  speurend naar licht en dageraad,
  mensen vol hoop, sterk en gedreven,
  zorgzaam en goed in woord en daad,
  niemand alleen en allen tezaam,
  zo gaat de boodschap voort
  van Jezus eens gehoord.
Verwelkoming en inleiding
  In het leven kun je niet achteruit gaan,
  Ook niet blijven staan, maar je moet vooruit.

  In het leven kun je niet achteruit.
  Je kunt niet van de herfst naar de zomer gaan,
  van de avond naar de morgen.
  Je kunt niet teruggaan
  om alleen je mooiste dagen te beleven -
  of - om diegene, die er nu niet meer is,
  te ontmoeten en te zeggen: ik hou van je.

  Je kunt in het leven ook niet blijven staan.
  Niemand kan de tijd vasthouden.
  Leren leven is leren loslaten, een beetje leren sterven.
  Het is leren leven met de wonden van het afscheid van dierbaren.
  Het is ook, net zoals bomen hun dorre bladeren laten vallen,
  leren loslaten wat je leven verdort:
  onverschilligheid, egoÔsme, hebzucht, pretentie,...
  Dan pas kom je vooruit, kun je groeien.
  Je moet in het leven vooruit: dag na dag, jaar na jaar.
  Leren leven is groeikansen krijgen in eenvoud,
  aandacht en zorg, inzet en vriendelijkheid,...
  voor mensen en dingen.
  Het is leren geven en vergeven:
  zo krijg je ruimte om te leven en leer je gelukkig zijn.
Drempelgebed:
  Vg. Mensen hebben mensen nodig,
  om elkaar te dragen,
  om elkaar steeds weer zin in het leven te geven.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij soms langs elkaar heenlopen.

  Vg. Mensen hebben mensen nodig,
  om voor elkaar op te komen,
  om samen te werken aan ieders welzijn en geluk.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij soms alleen aan ons eigen geluk denken.

  Vg. Mensen hebben mensen nodig
  die het goede blijven zien en dat delen met elkaar,
  juist in de kleine dingen van het leven.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij ons soms afsluiten van anderen.

  Vg. Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen hebben
  en zo ervoor zorgen dat niemand vereenzaamt

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij denken nooit tijd voor anderen te hebben.

  Vg. Mensen hebben mensen nodig, die elkaar kunnen
  vergeven zoals we geloven dat God alles vergeeft.
  Al. Vergeef ons, Heer, als we soms onverdraagzaam waren.

  Vg. God, Vader van alles mensen, vergeef ons onze fouten en tekorten
  en help ons te leven in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Kyrie:

Gebed
  Onze Vader in de hemel,
  uw naam worde geheiligd, hier in dit biddend samenzijn,
  uw rijk kome in onze parochiegemeenschappen,
  Laat uw licht schijnen voor ons zoekende mensen,
  opdat we de weg kunnen zien die we moeten bewandelen
  om uw rijk van vrede en liefde zichtbaar te maken in ons midden.
  Schenk ons uw Geest van wijsheid en kracht,
  opdat we de moed niet verliezen bij alle hedendaagse ontwikkelingen
  maar samen met elkaar blijven bouwen aan een gemeenschap
  waarin Jezus' boodschap van dienstbaarheid en liefde
  mensen steeds in beweging houdt. Amen
Glorialied:
  Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed.
  Looft Hem, gij zult in vrede zijn, aanbidt al wat Hij doet.
  U, Heer, komt allen leven toe, en wie of waar Gij zijt.
  U, is de macht, U zingen wij, dank voor uw heerlijkheid.

  Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan.
  Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam.
  Gij, die voor ons ten beste spreekt, Messias onze Heer.
  O, eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer.
Eerste lezing:
  De eerste stapjes als kind zijn aan de hand van je vader of je moeder. De eerste schooldag doe je aan de hand van je vader of moeder. En daarna kom je beetje bij beetje op eigen benen te staan en ben je het niet altijd met hun eens. Je wilt wel eens tegen sputteren. Je trekt erop uit en je neemt overal wat van mee. De wereld is groot aan diversiteit, kleurrijk en complex.
  Maar ook aan een leven komt een einde, en met dit einde moeten we leren omgaan. Voor iedereen komt dat onverwacht. Dan moet er op een waardige wijze afscheid genomen worden van een overledene. Daarbij wil de avondwakegroep behulpzaam zijn. Het is goed dat deze avondwakegroepen in de parochies meehelpen.
  5 jaar geleden is de samenwerking tussen de 3 parochies Westerbeek-Stevensbeek en Overloon begonnen. Toen is er een boom geplant om de samenwerking van de 3 parochies eveneens zo te zien groeien als deze boom. We mogen zeggen dat er voldoende groei zit in beide, maar het kan natuurlijk altijd meer. Onze 3 parochies laten zien dat samenwerking heel goed kan, en dat je veel van elkaar kunt leren. We zijn toch allen op weg naar het ene doel, Gods kerk!
Lied: waar je woont
  Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton.
  Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon.
  Elke dag een nieuwe kans, om opnieuw op weg te gaan
  En te zoeken naar het wonder, naar de God in ons bestaan.

  Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton.
  Tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon.
  Elke dag een nieuwe kans 't woord van Christus te verstaan,
  Door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan.

  Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton.
  Tussen twijfel tussen hoop, is elke dag een nieuwe zon.
  Elke dag een nieuwe kans samen weer op weg te gaan,
  Samen werken in zijn liefde, samen werken in zijn naam.
Lezing uit het evangelie volgen MatteŁs
  In die tijd vertelde Jezus de volgende gelijkenis. "Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen." Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun: "Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren.
  Acclamatie: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Overweging
  Dit jaar is de avondwakegroep gevraagd om deze viering voor te bereiden. Nu moet u daar geen symbolische betekenis achter zoeken. De mensen van de avondwake worden actief op de vooravond van een uitvaart. Dat zij deze viering voorbereid hebben betekent niet dat we verwachten dat de pastorale eenheid binnenkort ter ziele zal gaan. Wel is het zo dat er in de toekomst veranderingen op komst zijn, veranderingen die best heel ingrijpend kunnen zijn.
  Bij het bisdom wordt hard nagedacht over de toekomst van de parochies en de ene dag kopt de krant: bisschop sluit parochies en de andere dag is het: bisschop gaat nieuwe parochies oprichten. Wat er precies gaat gebeuren weet nog niemand, maar dat er veranderingen op komst zijn is duidelijk. Wij zijn nu een parochiŽle eenheid van drie parochies maar dat zal in de toekomst zeker grootschaliger worden. Het aantal priesters in actieve dienst loopt nog steeds terug en als het bisdom perse wil dat een parochie geleid wordt door een priester, dan is er maar ťťn oplossing, namelijk steeds meer parochies samenvoegen.
  In de visie van het bisdom moeten de parochianen heel braaf aan het handje van de pastoor lopen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat er alleen toekomst is voor de parochies als de parochianen zelf meer verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen. Die exclusieve nadruk op de priester als leider van de parochie is in feite een verarming van geloofsgemeenschap.
  Natuurlijk is het samen eucharistie vieren een heel wezenlijke en fundamentele vorm van verbondenheid vieren, verbondenheid met Jezus, de grote inspirator van onze christelijke traditie, verbondenheid ook met elkaar. Maar het is niet zo dat een parochie alleen maar bestaan kan als er elk weekend eucharistievieringen zijn.
  En alles concentreren in de hoofdkerk zoals het bisdom wil, is in mijn ogen geen goede ontwikkeling. Het is van wezenlijk belang dat ook kleinere parochies levende gemeenschappen zijn en blijven. En bij een levende gemeenschap hoort ook dat mensen regelmatig samen komen om die verbondenheid te vieren. En dat kun je ook heel zinvol in een woord- en gebedsviering, waarin parochianen voorgaan.
  Er zijn nog altijd mensen die niets willen weten van gebedsvieringen, ergens misschien wel begrijpelijk maar toch is het jammer. Ik zeg altijd: wie een gebedsviering niet eert, is een eucharistieviering niet weerd. Daar zal het wel niet iedereen mee eens zijn, maar ook in een gebedsviering kunnen we op een heel zinvolle manier verbondenheid vieren met Jezus en met elkaar.
  Het is ook goed te beseffen dat een parochie veel meer is dan een pastoor met een kerkbestuur, de parochianen zelf vormen de geloofsgemeenschap en zij moeten voor zover mogelijk daar ook zelf zin en inhoud aan geven, Een priester is natuurlijk best belangrijk voor de parochiegemeenschap, maar niet zozeer als de baas van de parochie, zoals dat nu officieel het geval is, de pastoor is voorzitter van het kerkbestuur. Maar een priester moet veel meer een inspirerende en zingevende figuur zijn, een herder die richting geeft aan de gemeenschap. Maar dit kan ook heel goed door een pastorale werker gebeuren en evenzeer door actieve en inspirerende parochianen.
  Het samen vieren, wie ook de voorganger is, is heel belangrijk anderzijds: een levende parochiegemeenschap kun je niet afmeten aan het aantal kerkbezoekers in een weekend. Ook op allerlei andere terreinen kan en moet die verbondenheid gestalte krijgen in de verschillende werkgroepen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat in een pastorale eenheid werkgroepen op hetzelfde terrein samenwerking met elkaar zoeken, niet om te komen tot een soort uniformiteit, maar wel om elkaar te ondersteunen en te inspireren.
  Door het gebrek aan priesters worden de parochies gedwongen om over de grenzen heen te kijken en steun bij elkaar te zoeken. En dat is op zich een positieve kant van een negatieve ontwikkeling. We moeten het samen doen, waarbij ik het toch heel belangrijk vindt dat alle parochies, ook de kleinere, hun eigen identiteit kunnen bewaren.
  Maar we moeten het wel samen doen. Dat kunnen we als we tenminste het geloof van een mosterdzaadje hebben, het geloof dat we samen in de geest van Jezus leven kunnen geven aan onze parochies. Als dat geloof er niet is, kunnen we morgen de parochies begraven.

Credo

Voorbede
  Ruim 5 jaar geleden
  hebben wij als drie parochies samen een boom geplant,
  als symbool voor een gezamenlijke toekomst.
  Het is ons streven deze boom te behoeden
  voor dorheid en onvruchtbaarheid.
  Heer, steun ons daarbij. Laat ons zingend bidden

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  De boom is geworteld in drie gemeenschappen.
  Daar zullen het water en de voeding vandaan moeten komen.
  Heer, geef ons kracht in onze parochies voor die vruchtbare
  bodem te kunnen zorgen. Laat ons zingend bidden

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Wat de toekomst brengen zal, weten we niet.
  Misschien worden er nog wel meer takken op onze stam geŽnt.
  Onze hoop is dat de boom mooi zal bloeien en rijke vrucht zal dragen.
  Heer, doe met Uw liefde onze hoop in vervulling gaan. Laat ons zingend bidden

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Heer, als wij vragen om verhoring van onze gebeden,
  willen wij in deze viering ook denken aan hen die ons voorgingen
  en waarvan wij hopen dat zij bij U hun rust gevonden hebben. Laat ons zingend bidden

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Heer onze god, Luister naar onze gebeden en wil ze genadig verhoren.
  Door Jezus, uw Zoon en onze Heer,
  die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecte

Offerandelied: O HEER, O GOD.
  Refrein:
   o Heer, o God, neem ons toch zoals we zijn.
   Heer God maak ons zoals u ons hebben wilt.

  Op uw tafel, Heer, plaatsen wij het brood,
  Gave van Jezus uw Zoon,
  Heer, neem dit aan en neem ook onszelf,
  geef ons te leven als hij. Refrein

  Op uw tafel Heer, plaatsen wij de wijn,
  Gave van Jezus uw Zoon,
  Heer neem dit aan en neem ook onszelf,
  geef ons te leven als hij. Refrein
Gebed over de gaven
  Onze Vader in de hemel, geef ons heden brood,
  dat ons levend houdt als gelovige mensen,
  voedsel voor iedereen die onderweg is in de geest van Jezus.
  Hem gedenken we hier in het breken van het brood,
  hij die zichzelf gebroken heeft in zijn liefde en trouw aan U en aan ons.
  Moge dit brood ook voor ons een bron van kracht worden
  om steeds weer inhoud te geven aan onze verbondenheid als parochiŽle eenheid.
  Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen
Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. Pr. Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt U in uw hand en U waakt over al uw mensen. U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van Uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U. hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die u ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang van alle gelovigen van alle tijden en wij prijzen uw heerlijkheid met deze woorden.

  Sanctus

  Hij heeft het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader. Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 'Neemt en eet allen hiervan, dit is mijn Lichaam, dat voor jullie gebroken wordt'
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, sprak een dankgebed uit en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurend verbond dit is mijn bloed, mijn leven, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Goede God, zo blijven wij verbonden met Jezus. Zijn leven was enkel liefde, vergeving en vrede. Hij is door de dood gegaan, bevrijdend. Hij is de Eerste van alle mensen en Heer van heel de schepping.
  Geef ons dan, Vader, uw Heilige Geest, om Jezus' liefde onder ons levend te houden, om zijn licht uit te stralen en zijn vuur brandend te houden. Mogen ook wij zo uw hemel wat naderbij brengen in onze wereld. Dat bidden wij omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

  Al: Door Hem en met Hem en in Hem is aan U, Vader, en aan de Heilige Geest alle eer en glorie, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
  Pr. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Lied: Onze vader…….

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u'. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons ťťn, Gij die leeft in eeuwigheid.

  Al. Amen

Vredewens

Agnes Dei

Communie

Communielied: Ave Maria

Slottekst:
  Heer, leven dat wortelt in het verleden,
  dient zorg en aandacht te krijgen in het heden,
  om zo vrucht te kunnen dragen in de toekomst.
  Sterk ons in het geloof,
  dat we samen bergen kunnen verzetten.
  Houd in ons de hoop levend,
  dat we samen op weg zijn naar een betere wereld.
  Geef ons de liefde
  om in de saamhorigheid en onderlinge verbondenheid
  te kunnen blijven werken aan het verwezenlijken van uw en onze droom. Amen.
Slotlied: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
  Alle mensen worden broeders
  als ze naast elkaar gaan staan,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  vrij van elke eigenwaan,
  samen met elkaar verbonden
  een van hart en een van geest,
  helend naar elkaar gezonden,
  naar de zwakken wel het meest.

  Samen leven, samen werken,
  samen bouwen, dag en nacht,
  met de zwakken en de sterken,
  in de eenheid zit de kracht
  allen zoekend naar de wegen
  die zij samen kunnen gaan,
  om de wereld hoop te geven,
  op een goed en warm bestaan.

  Alle mensen worden broeders,
  als zij trouw zijn aan elkaar,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  samen maken zijn het waar.
  hiervan blijven allen dromen,
  't is de wens van alleman,
  zal het daar wel ooit van komen,
  blijf geloven dat het kan.