Nationale Ziekendag 20 september 2009

Thema: "Al 60 jaar goed voor elkaar"

Openingslied: Oh, het is machtig mens te zijn.
  Refrein:
   De zon God, een lach God, een woord God voor mij
   Een kus God, een hand God het maakt me zo blij
   Een vriend God, een spel God, een lied een refrein,
   Oh het is machtig mens te zijn.

  God er zijn geen woorden voor, je weet wat ik bedoel
  je weet dat ik je dankbaar ben voor ieder blij gevoel.
  Te weten dat je leeft, als voel je je soms klein.
  Oh het is machtig mens te zijn. Refrein.

  Niet dat ik de zon niet zie, of nooit eens treurig ben
  je weet dat ik als ieder mens ook die momenten ken.
  Soms wil ik niet erkennen, het kan soms moeilijk zijn.
  Ja, het is machtig mens te zijn. Refrein.

  Niet dat ik vaak spreek met jou, al heb je dat verdiend
  maar een gesprek, een man een vrouw,
  de handdruk van een vriend.
  Ze geven toch een antwoord, een blijk van dank, 't is fijn.
  Ja, het is machtig mens te zijn. Refrein.

Begroeting door pastoor

Welkom en aansteken Zonnebloemkaars,
door de voorzitter van Zonnebloem Joke van Erck.

  Vandaag is het alweer de 36ste Nationale Ziekendag.
  Een dag voor iedereen zowel gezonde als zieke mensen.
  Dit is een dag om alle mensen nogmaals te motiveren, te stimuleren
  om elkaar en zeker de minder valide medemensen
  niet uit het oog te verliezen.
  Het thema van dit jaar is "Wij doen het samen".
  Samen, met de vele vrijwilligers van de zonnebloem.
  Samen, met diegene die een hand uitsteekt, of aandacht schenkt
  aan de minder valide medemens zij zijn ook vrijwilliger.
  Zonder vrijwilligers is er geen samenleving.
  Wij moeten het samen doen.
  Als symbool hiervoor is u gevraagd om een zonnebloem mee te brengen.
  Mag ik u vragen om deze hier bij het altaar te komen leggen.

Drempelgebed
  Vg. Laten wij aan het begin van deze viering onze schuld
  belijden en God en elkaar om vergeving vragen.

  Al. Niet altijd slagen we erin een echte vriend te zijn
  voor mensen met wie we het leven delen.
  Soms lopen we heen over de gevoelens van anderen.
  Soms vergeten we een gulle lach te schenken
  of een liefhebbend woord te spreken.
  Soms zijn we eigenzinnig en vinden we onszelf het belang rijkste.
  Soms vergeten we een bloem te zijn voor elkaar en doen we juist hen pijn,
  van wie we het meeste houden.
  Bekennen we onze onmacht en schuld en vragen wij God en elkaar om vergeving.

  Vg. Moge God zich over ons ontfermen, onze zwakheden en tekortkomingen vergeven
  en ons de kracht geven om door het leven te gaan in de geest van liefde en dienstbaarheid,
  ons voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Koor: Kyrie

Gebed:

  Goede God, Wij hebben ons hier verzameld om u te danken voor al het goede dat wij dit jaar van u ontvangen hebben. We willen niet vergeten dat al ons werken tot niets leidt zonder uw zegen, die groeikracht geeft en leven schenkt. Want Gij draagt alles in uw hand, heel ons leven, met alle goede en kwade dagen. U willen wij danken, op u willen wij vertrouwen, Gij die alles ten goede leidt, door Jezus Christus Onze Heer.

Koor: Gloria

Eerste Lezing: Tijd voor vriendschap,
  Als je tijd hebt voor iemand, kijk dan niet op je klok.
  Goed afgemeten wat tijd maken voor iemand,
  dat is geen vriendschap.
  Heb je zelf ooit ervaren
  wat het betekent iemand naast je te hebben
  die deelt in je vreugde en in je pijn?
  Weet je wat het betekent een brief te krijgen
  die je in ogenblikken van ontmoediging
  kunt lezen en herlezen,
  een bezoek te ontvangen van iemand die wel
  niets verandert aan je pijnlijke situatie,
  maar die er een heel andere kijk op geeft.
  Heb je ooit iemand ontmoet die je zei:
  'Och, je bent helemaal niet slecht! Je bent niet verloren!
  Niets is verloren! Moed houden!'
  Er zouden veel minder mensen lijden onder spanningen
  als ze wat meer echte vriendschap zouden ontmoeten.
  Denk hier dikwijls aan en weet
  dat je eigen huisgenoten en de mensen
  met wie je werkt je beste vrienden moeten zijn.
  Zorg voor kleine attenties, een compliment,
  een goed woord, eens samen gezellig gaan eten,
  een begrijpend luisteren, een dankbare zoen.
  Niets houdt je zo dynamisch en maakt het leven zo vreugdevol.
  De warmte van de vriendschap
  bewaart de lente in je hart!
Lied: Alle mensen worden broeders
  Alle mensen worden broeders
  als zij naast elkaar gaan staan,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  vrij van elke eigenwaan,
  samen met elkaar verbonden,
  één van hart en één van geest,
  helend naar elkaar gezonden,
  naar de zwakken wel het meest.

  Samen leven, samen werken,
  samen bouwen, dag en nacht,
  met de zwakken, met de sterken,
  in de eenheid zit de kracht.
  Allen zoekend naar de wegen
  die zij samen kunnen gaan,
  om de wereld hoop te geven,
  op een goed en warm bestaan.

  Alle mensen worden broeders,
  als zij trouw zijn aan elkaar,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  samen maken zij het waar.
  Hiervan blijven allen dromen,
  't is de wens van alleman,
  zal het daar wel ooit van komen,
  blijf geloven dat het kan.
Lezing uit het evangelie volgens Matteüs 5,13-16

  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij zijt het zout der aarde. maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
  Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is."

  Acclamatie:
   Gelukkig die het woord hoort en beleeft.
   Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Overweging

  Ik heb ooit gefietst in Zeeland en daar kwam ik langs akkers vol zonnebloemen. Voor zover je kijken kon, allemaal zonnebloemen, schitterend om te zien. Ik heb ook ooit gefietst achter Plasmolen en daar lagen in de heuvels weilanden vol paardenbloemen, en die gele velden waren ook een prachtig gezicht.
  De zonnebloem is een grote bloem, een met allure. Als je tegen iemand zegt: je bent net een zonnebloem, dan is dat een compliment en zo wordt het ook ervaren. Maar de paardenbloem wordt toch meer gezien als onkruid. Als je tegen iemand zegt: je bent net een paardenbloem, dan wordt dat beslist niet als een compliment ervaren. Niemand is blij met paardenbloemen in zijn gazon.
  Zo hebben we de organisatie de Zonnebloem, die heeft een zekere uitstraling, allemaal mensen die iets uitstralen, iets van warmte, van meeleven, van hart hebben voor elkaar. Verbeeld je dat deze organisatie niet de Zonnebloem zou heten maar de paardenbloem, dan zou iedereen dat een lachertje vinden.
  Toch vind ik dat die naam best iets heeft. Ook de paardenbloem heeft die warme gele kleur. en al die vrijwilligers en vrijwilligsters bij de Zonnebloem zijn geen voorname statige mensen maar heel gewone mensen die hun hart laten spreken naar zieke en eenzame mensen toe.
  Maar waarom de naam paardenbloem me het meest aanspreekt zijn de pluisjes. Kijk een zonnebloem heeft een heleboel flinke pitten, die weer nieuwe bloemen kunnen voortbrengen en als die de kans krijgen om te vallen, vallen ze vlak rond de zonnebloem. Maar de vederlichte pluisjes van de paardenbloem worden door de wind verspreid en komen wijd en zijd terecht. Mensen met een mooi gazon zitten niet te juichen om die pluisjes. Toch vind ik het een mooi beeld voor de organisatie van de Zonnebloem.
  Wat al die vrijwilligers doen, moet aanstekelijk werken, moet eigenlijk zoveel mogelijk mensen inspireren en vruchten laten dragen, niet vlak om hen heen maar zo breed mogelijk in de samenleving. Dat wordt in mijn ogen een beetje gesymboliseerd door de pluisjes van de paardenbloem. En als die bloemetjes van meeleven, van zorg en aandacht de kans krijgen om zich te vermenigvuldigen en te groeien dan worden het vanzelf mooie zonnebloemen.
  Uit een onlangs gehouden onderzoek bleek dat in ons land vier miljoen mensen vrijwilligerswerk doen en dat zij daar jaarlijks één miljard uur aan besteden. Dat zijn enorme aantallen, waar je gewoonlijk niet bij stil staat, want je ziet het wel mensen bezig op allerlei gebied, maar je ziet meestal maar kleine stukjes en soms mensen die er heel veel tijd in steken, kunnen steken. Maar allemaal samen vormen ze soms een veld vol zonnebloemen of, als je wilt, een weiland vol mooie en warme paardenbloemen wat ook een schitteren gezicht is.
  Het evangelie van deze viering zegt dat we licht moeten zijn voor elkaar, licht dat je niet wegstopt maar duidelijk laat zien, licht niet alleen voor mensen die vlak bij je staan, maar licht dat juist als de pluisjes van de paardenbloem ook mensen verder weg bereikt.
  En dat is niet alleen een opdracht voor de vrijwilligers van de Zonnebloem, maar voor ons allemaal, ook voor mensen die niet zo goed meer uit de voeten kunnen vanwege de leeftijd, vanwege kwalen van de oude dag ook voor mensen die in veel dingen aan de ontvangende kant staan wat zorg en aandacht betreft. Maar ook zij kunnen heel veel geven aan licht en warmte, gewoon in de belangstelling die zij hebben voor anderen, gewoon door een lach op hun gezicht. Licht en warmte zijn voor elkaar zit per se niet in grote dingen maar veel meer in die gewone kleine dingen waarin je laat merken dat je hart hebt voor anderen.
  Gelukkig voor onze samenleving zijn er heel veel van die mensen. De vraag aan ieder van ons is: zijn ook wij van die mensen? Mensen die licht zijn voor elkaar in de geest van het evangelie. Mensen die proberen iets voor anderen te betekenen, in de gewone kleine dingen van alledag. We hoeven niet allemaal grote zonnebloemen te zijn, een weiland vol paardenbloemen is ook een heel mooi gezicht.

Koor: Credo

Voorbeden:
  Laat ons bidden voor alle mensen
  oud of jong die belangeloos klaarstaan voor iedereen
  die een beroep op hen doen.
  Ongeacht geloof of afkomst.
  Een oud gezegde is dan ook:
  Niet het vele is goed, Maar het goede is veel.
  Laat ons zingend bidden.

  Acclamatie
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Laten ons bidden voor het gewone samen leven,
  wat gewoon wordt genoemd.
  In de regel noemen we gewoon waar we aan gewend zijn.
  Maar hoe gewoon is gewoon!!
  Het gewone van tegenwoordig is zo vanzelfsprekend.
  Laat ons oog blijven hebben, voor het bijzondere in het gewone.
  Laat ons zingend bidden.

  Vandaag is het Nationale Ziekendag, een dag voor iedereen.
  Een moment om stil te staan bij de mens die eenzaam is,
  de mens die lijdt onder stil verdriet,
  de mens die minder valide of ziek is,
  de mens die oog heeft voor wat er in de medemens omgaat.
  Dat zij kracht, geborgenheid en steun moge putten
  van mensen uit de samenleving,
  zodat zij tot in lengte van dagen elkaars steun kunnen zijn.
  Laat ons zingend bidden.

Collecte.

  We luisteren naar de CD " Een zee van Zonnebloemen", zo luidt de titel van het nieuwe Zonnebloemlied. Ter ere van het 60 jaar Jubileum van de zonnebloem is dit lied met Danny de Munck en zonnebloem vrijwilligers op CD gezet.

Gebed over de gaven

  God, U die ons uitnodigt om rond brood en wijn verbondenheid te vieren met U en met elkaar, U bidden wij: Mogen deze tekenen van Jezus liefde en trouw voor ons een bron van kracht worden om juist als Hij weldoende rond te gaan in onze gemeenschap en zo goed als we kunnen eenzame en zieke medemensen weer zin in het leven te schenken. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verhef uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God,
  omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder.
  Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren
  heeft Hij van harte liefgehad;
  deelgenoot was Hij in alle menselijke nood.
  De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan
  dat U begaan bent met uw mensen,
  en vriendelijke zorg voor hen draagt,
  zoals een vader voor zijn kinderen doet.
  Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde
  en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw.
  Met de engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan
  voor uw grote heerlijkheid:

  Koor: Sanctus

  Pr. God van mensen, onze God en Vader, wij danken U omwille van Jezus van Nazareth. Hij is úw redding, beeld en gestalte van uw menslievendheid, één van ons bloed, uit de mensen genomen, man van genade, licht van uw licht.

  Al. Wij danken U omwille van Hem die in de wereld uw weg gegaan is,
  die zieken genas en blinden weer zicht gaf,
  die altijd klaarstond voor al uw mensen, die in de nacht,
  de laatste van zijn leven, een teken van liefde heeft gesteld.

  Pr. Hij heeft het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.

  Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, mijn leven, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof, Heer onze God, daarom zal uw kerk op aarde die naam hoog houden: Jezus gekruisigd en begraven, Jezus opgestaan uit de dood, Hij, uw Zoon en Heer van allen, die komen zal om recht te doen aan deze wereld, doden en levenden.

  Al. Moge Hij levend blijven in ons,
  dat wij niet alleen zijn brood breken en delen
  maar ook ons eigen leven durven breken
  om het te delen met elkaar.

  Pr. Zend uw Geest, God, in ons midden, vriendschap en waarheid, leven in overvloed. Maak ons vrij van angst en verbittering, vrij voor ieder die onze naaste is; dat onze handen de vrede opbouwen, huizen van vrede voor onze kinderen; verhaast de tijd en vestig u toekomst, de nieuwe schepping waarin U ons licht bent, alles in allen, omwille van Jezus, onze broeder voor altijd.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Koor: Agnus Dei

Tijdens de communie: orgelspel

Communielied: Ave Maria

Slottekst: vreugde uit het leven,
  Werp alle zorgen van je af,
  want zorgen voor morgen
  komen steeds een dag te vroeg.
  Wees optimist.
  Er is nog liefde en licht genoeg in de wereld
  en ook om je heen als je maar kijken wilt
  en openstaat voor kleine dingen.

  Er zijn mensen die beweren
  dat het leven donker en droevig is,
  maar ze hebben de vensters van hun hart
  gesloten voor de warmte van de zon.
  Ze leven moedwillig in de schaduw
  van donkere gedachten en duistere gevoelens.
  Ze leven binnen muren die ze zelf gebouwd hebben.

  Leven is echter opgang.
  Leven is een toekomst uittekenen met lijnen,
  waarmee men bergen tekent, stijgende lijnen!
  Daarom, schep vreugde in 't leven!
  Al is de hemel vol wolken
  en de wereld vol strijd,
  vertrouw op God.
  Verlies nooit de moed.
  Draag zon in het hart
  en alles, alles wordt weer goed!

Zegen en wegzending: Pastoor

Slotlied: Laat de zonnebloem maar bloeien
  Laat de zonnebloem maar bloeien.
  Zaai haar uit al waar je gaat.
  Laat haar overal maar groeien.
  Zij is het waard dat zij bestaat.

  Refrein:
   Laat schijnen de zon over het land
   ziek en gezond bijeen
   Bewaar steeds de pit die erin zit
   mooier is er geen een geen een.

  Wil je zonnebloemen kweken,
  kies de allerbeste grond.
  En die is in onze streken
  wel gebleken, zeer gezond. Refrein.

  Is voor mensen meer te wensen
  dan een hechte vriendenschaar.
  Of je ziek, dan wel gezond bent,
  allen horen bij elkaar. Refrein.

  Zonnebloem vakantieweken.
  Soms per schip of op het land,
  doen je zorgen vaak vergeten.
  Samen zijn we nauw verwant. Refrein.