Nationale Ziekendag Stevensbeek 9 september 2006

Openingslied: Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt.
  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
  Laat ons Hem loven en danken, verheugt dat wij leven.
  Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
  heeft Hij ons licht aangeheven.

  Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
  doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
  Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
  Wij zijn in Jezus herboren.

  Nu zend Uw geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
  Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
  En zo voortaan eren Gods heilige naam.
  En Hem in waarheid aanbidden.

Begroetingen inleiding

  Aandacht (van Marinus van den Berg)

  Aandacht is een variatie van liefde.
  Ze is een geschenk
  dat je ontvangt en geven kunt.
  Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
  Ze ziet ook een ander.
  Ze verspreidt licht.
  Ze heeft fantasie en is verrassend.
  Ze haalt mensen uit de schaduw.
  Ze is attent en creatief.
  Ze denkt aan wie gemist wordt.
  Ze kan stil zijn.
  Maar ook stem geven
  aan wat vergeten wordt.
  Aandacht is voedsel voor de ziel.
  Onmisbaar als de liefde.

Zegening van de kaarsen en het aansteken van de Lourdeskaars.

Lied: Te Lourdes op de bergen
  Te Lourd' op de bergen verscheen in een grot,
  vol glans en vol luister de Moeder van God
  . Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

  Zij riep Bernadette, een nederig kind,
  "Wie zijt Gij" vroeg 't meisje, "die u daar bevindt?"
  Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

  "Ik ben de onbevlekte en zuivere maagd;
  gans vrij van de zonde heb ik God behaagd."
  Ave, ave, ave Maria! Ave,ave, ave Maria!

  Toen deed zij ontspringen een heldere fontein,
  met helende waat'ren, als waar medicijn.
  Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
Drempelgebed:
  Vg. Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.
  Dag na dag proberen wij veel goedwil op te brengen,
  Soms lukt het ons, soms ook niet.

  Al. Steeds proberen wij eerlijk te leven,
  Tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander,
  maar niet altijd slagen wij daarin.

  Vg. God, leer ons over de zwakheden van anderen heen te stappen
  en altijd opnieuw te blijven geloven
  in de goede bedoelingen van de ander.

  Al. Leer ons goed te zijn zoals U
  en laat uw vergeving duidelijk worden
  in onze eigen vergeving aan elkaar.

  Vg. Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing
  brengen en laten delen in zijn verbond van Liefde.

Kyrie /Heer ontferm U.

Gloria/Eer aan God

Eerste Lezing:
  Kijk naar de zonnebloem
  die keert zich naar het licht
  en heeft van alle bloemen
  het zonnigste gezicht.

  En als het nu eens donker is
  zo'n grijze, grauwe nacht
  kijk dan weer naar die zonnebloem
  die geeft je nieuwe kracht.

  Wordt een droom geen werkelijkheid
  geeft je dit zoveel verdriet
  voel dan de kracht van de zonnebloem
  hij is het die jouw liefde ziet.

  Samen lachen, samen huilen
  samen ben je sterk
  koester de trotse zonnebloem
  en hij doet zijn werk.
Lied: Het zijn de kleine dingen.
  Dat kleine beetje zon, waar je al weken lang op wacht.
  Die uitgestoken hand, die je van hem niet had verwacht.
  Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment.
  Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent

  Refrein:
   't Zijn de kleine dingen die het doen,die het doen.
   't Zijn de kleine dingen die het doen,
   't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen.
   't Zijn de kleine dingen die het doen.

  Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag.
  Dat onverwacht gesprek, toen je het al'maal niet meer zag.
  't Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon.
  Het geeft je even kleur er is ineens een beetje zon! Refrein.

  We leven in het groot. We maken veel te veel misbaar.
  We praten wel, maar luisteren zelden naar elkaar.
  We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen.
  We zien geen kleine dingen, daarom ben je vaak alleen. Refrein.
Evangelie volgens Matteüs 25: 31-40
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:"Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:"Komt gezegende van mijn Vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht".Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: "Heer wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen opzoeken?"De Koning zal hun ten antwoord geven:"Voorwaar, ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan."
Overweging
  Een collega vertelde eens het volgende verhaal. Hij kwam regenmatig bij een oudere dame op bezoek die in een serviceflat woonde. En altijd als hij er kwam stond er een grote vaas bloemen op tafel. Ja, zei de dame dan, die heb ik van mijn dochter. Zij woont ver weg en kan niet zo vaak komen maar ze denkt elke week aan mij en dan stuurt me een bos bloemen. Dat vind ik heel fijn.
  Op een dag ging mijn collega weer eens op bezoek en toen hij in de serviceflat kwam, zag hij al meteen dat er op een tafeltje in de gang een grote bos bloemen stond, maar in de kamer van de oude dame waren geen bloemen te zien. Toen hij vroeg of ze nu geen bloemen gekregen had, begon te dame te huilen en ze vertelde: Mijn dochter is twee weken geleden even op bezoek geweest, en toen ik haar bedankte dat ze elke week aan me dacht en bloemen stuurde, zei ze: och moeder, dat is helemaal geen probleem hoor. Ik heb met de bloemist een afspraak gemaakt dat hij u elke week een bos bloemen brengt. Dat gaat dus automatisch, ik hoef er het hele jaar niets voor te doen. Ja, zei de oude dame, ik dacht nog wel dat ze elke week aan mij dacht, maar dat is helemaal niet het geval. Ik hoef die bloemen niet meer, daarom heb ik ze maar op de gang gezet, dan hebben de anderen er nog wat aan.
  Weten dat er mensen zijn die aan je denken, mensen die om je geven, dat is heel belangrijk om zin in het leven te hebben en te houden, om wat blijheid en voldoening te vinden in het leven, zeker als dat leven een beetje zijn glans verloren heeft door ouderdom, door ziekte, door grotere of kleinere handicaps. Die aandacht moet recht uit het hart komen, en die kan wel eens gestalte krijgen in een bos bloemen of een cadeautje, maar het belangrijkste is dat de ander echt voelt dat iemand echt met hem of haar meeleeft.
  Die aandacht moet zichtbaar worden in het tijd hebben voor elkaar, tijd om te luisteren naar het verhaal van de ander, tijd om gewoon samen een kop koffie te drinken, soms ook tijd om daadwerkelijk een helpende hand te bieden.
  Iemand die in de thuiszorg werkte, vertelde me lang geleden al eens: De mensen hebben veel liever dat je gezellig een kop koffie met ze drinkt dan dat je het hele huis van boven tot onder stofzuigt. En toen in de thuiszorg alles steeds strakker gereglementeerd werd zodat er geen tijd meer was om samen een kopje koffie te drinken, toen heeft zij ook ander werk gezocht. En in haar vrije tijd werd zij actief bij de zonnebloem, want in die context kon zij wel gezellig wat babbelen met mensen.
  Vandaag op deze Nationale ziekendag gaat het om twee dingen. Dat is aandacht vragen voor de zieke medemens de medemens voor wie het leven op de een of andere manier wat minder gemakkelijk verloopt, de medemens in die omstandigheden echt behoefte heeft aan wat aandacht en meeleven van anderen, of gewoon een gezellig babbeltje om even aan andere dingen te denken.
  Het tweede aspect van de Nationale ziekendag is ook dat we de dames van de zonnebloem en de ziekenbezoekgroep even in het zonnetje willen zetten. In onze samenleving waarin alles verzakelijkt en minder persoonlijk wordt, waarin mensen van elkaar dreigen te vervreemden, verricht de zonnebloem een heel belangrijke functie: die van de warme en hartelijke aandacht voor de medemens, met name voor hen die een beetje aan de zijlijn van het leven zijn komen staan, door ouderdom, door ziekte, door andere omstandigheden. Juist voor die groep is het zo fijn als ze weten dat er behalve naaste familie en vrienden nog anderen zijn die aan hen denken, die tijd voor hen nemen die hartelijke aandacht voor hen hebben.
  Tegelijk wil ik aan die groep mensen zeggen: denk erom: jullie staan niet alleen aan de ontvangende kant, jullie hebben ook heel veel te geven. Voor echte contacten tussen mensen is aandacht van beide kanten nodig, voor een gezellig gesprek moeten beide kanten hun bijdrage leveren. Als je bij een zieke komt die alleen maar zit te jeremiëren over haar ziekte als die de hele tijd alleen maar praat over alle ongemakken die hij of zij te verduren heeft, dan wordt een gezellig gesprek best heel moeilijk. Moge onze leefwereld een warme kleur krijgen, door de zonnebloem, maar ook door ieders aandacht en meeleven voor de medemens, wie of wat hij ook is.
De geloofsbelijdenis:
  Ik geloof dat ik nooit alleen ben:
  God is bij me. Hij is mijn Vader.
  Hij heeft alles gemaakt. Ook mij.
  Ik geloof dat God deze wereld in zijn hand houdt.
  Hij heeft Jezus Christus op deze aarde gezonden.
  Ik geloof dat Hij de Zoon van God is.
  Om mij te bevrijden van zonde en schuld werd Hij aan het kruis geslagen,
  en ging hij door het dodenrijk.
  Hij is opgestegen en Hij is mijn broeder.
  Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.
  Om mij heen is de gemeenschap van de Kerk, van mensen.
  Ze leven overal, in alle landen van de wereld
  in alle continenten en onder alle rassen. Ik hoor erbij.
  Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,
  dat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn,
  dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken.
  Ik geloof dat God het leven wil en niet de dood,
  De blijdschap en niet het verdriet,
  en dat Hij bij mij is, vandaag en altijd. Amen.
Voorbede:
  Laat ons bidden tot God onze Vader: Voor de mensheid van heel de wereld, die geplaagd wordt door honger en ontbering, door onrecht en haat, door oorlog en vervolging: dat de leiders der wereld een politiek voeren, die vrede en vrijheid is en de wereld veilig stelt. Laat ons bidden.

  Voor allen onder ons die zich eenzaam en angstig voelen, voor allen die hulp nodig hebben en voor allen die even niet meer zien zitten: dat zij de kracht mogen krijgen om hun kruis te dragen. Laat ons bidden.

  Bidden wij voor allen die zich inzetten voor de leefbaarheid in eigen omgeving maar ook wereldwijd, dat zij grenzen trekken bij de achterdeur. Voor alle mensen die op welke wijze dan ook werkzaam zijn bij zieken en ouderen. Laat ons bidden.

Offerandelied.

Gebed over de gaven
  God onze Vader, in brood en wijn gedenken wij Jezus, uw zoon, zijn liefdevolle zorg voor de zieken en gebrekkigen, zijn trouw aan allen die niet meer meetelden in de samenleving van toen.
  Voed ons met zijn geest, opdat wij steeds meer op hem gaan gelijken, opdat anderen vertrouwen kunnen hebben in onze zorg en zorgzaamheid, dat ook door ons uw rijk van vrede en liefde werkelijkheid moge worden in de wereld van vandaag, hier en nu en alle dagen van ons leven. Amen.
Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart. Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat U begaan bent met uw mensen, en vriendelijke zorg voor hen draagt, zoals een vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met de engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid:

  Sanctus/Heilig

  Pr. God van mensen, onze God en Vader, wij danken U omwille van Jezus van Nazaret. Hij is úw redding, beeld en gestalte van uw menslievendheid, één van ons bloed, uit de mensen genomen, man van genade, licht van uw licht.

  Al. Wij danken U omwille van Hem
  die in de wereld uw weg gegaan is,
  die zieken genas en blinden weer zicht gaf,
  die altijd klaarstond voor al uw mensen,
  die in de nacht, de laatste van zijn leven,
  een teken van liefde heeft gesteld.

  Pr. Hij heeft het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.

  Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, mijn leven, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof, Heer onze God, daarom zal uw kerk op aarde die naam hooghouden: Jezus gekruisigd en begraven, Jezus opgestaan uit de dood, Hij, uw Zoon en Heer van allen, die komen zal om recht te doen aan deze wereld, doden en levenden.
  Al. Moge Hij levend blijven in ons,
  dat wij niet alleen zijn brood breken en delen
  maar ook ons eigen leven durven breken
  om het te delen met elkaar.

  Pr. Zend uw Geest, God, in ons midden, vriendschap en waarheid, leven in overvloed. Maak ons vrij van angst en verbittering, vrij voor ieder die onze naaste is; dat onze handen de vrede opbouwen, huizen van vrede voor onze kinderen; verhaast de tijd en vestig uw toekomst, de nieuwe schepping waarin U ons licht bent, alles in allen, omwille van Jezus, onze broeder voor altijd.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u'. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

  Al. Amen

Vredewens

Agnus Dei/Lam Gods

Communielied

Slottekst. "Ik kom morgen…."
  Hoe vaak zeg je niet: "Morgen kom ik zeker".
  Omdat je die vriend ook écht wil terug zien en zowel je hart als je verstand zeggen dat het weer al te lang geleden is… Je bent ook écht overtuigd je belofte waar te maken, tot je in de drukte van alle dag je voornemens vergeet.
  Zo zien chronisch zieke mensen hun leefwereld en vrienden- kring inkrimpen. :"Mijn vrienden bleven één voor één weg", is een vaak gehoord stil verwijt.
  De vrijwilligers van de Zonnebloem proberen aan deze nood tegemoet te komen, door regelmatig bij zieke of gehandicapte mensen op bezoek te gaan.
  Maar de nood aan contact en nabijheid is zeer groot. Het bezoekwerk alleen volstaat niet. Veel zieke mensen kennen vooral lange, lege dagen, die gevuld zijn met wachten.
  De actie"De Zonnebloem kleurt je wereld", is een kleurige manier om het bezoekwerk onder de aandacht te brengen. Dus snij een Zonnebloem af en ga ermee op bezoek bij een zieke of hulpbehoevende medemens. Wat een mooi gebaar!!

Zegen en wegzending.

Slotlied: Laat de zonnebloem maar bloeien.
  Laat de zonnebloem maar bloeien.
  Zaai haar uit al waar je gaat.
  Laat haar overal maar groeien.
  Zij is het waard dat zij bestaat.

  Refrein:
   Laat schijnen de zon over het land
   ziek en gezond bijeen
   Bewaar steeds de pit die erin zit
   mooier is er geen een geen een.

  Wil je zonnebloemen kweken,
  kies de allerbeste grond.
  En die is in onze streken
  wel gebleken, zeer gezond. Refrein.

  Is voor mensen meer te wensen
  dan een hechte vriendenschaar.
  Of je ziek, dan wel gezond bent,
  allen horen bij elkaar. Refrein.

  Zonnebloem vakantieweken.
  Soms per schip of op het land,
  doen je zorgen vaak vergeten.
  Samen zijn we nauw verwant. Refrein.