Nationale Ziekendag, 12 september 2004

Titel: Samen een wereld van verschil maken

Openingslied

Verwelkoming en inleiding
  UITGENODIGD

  Er is een wereld van groten en machtigen.
  Er is een wereld van dikdoenerij en ellebogenwerk.
  Er is een wereld van grote monden en brutale bekken.

  Er is een wereld van kleinen en machtelozen.
  Er is een wereld van liefde en aandacht.
  Er is een wereld van luisteren en zorg om elkaar.

  In die ene wereld leven mensen langs elkaar heen,
  gunnen mensen elkaar het licht in de ogen niet,
  regeert het 'ikke, ikke'.
  In die andere wereld dragen mensen elkaar
  en geven ze elkaar een kans.

  Deelnemen aan het leven van Jezus,
  Hem ontvangen in je leven, dat is:
  ja-zeggen tegen die wereld waarin elke mens telt
  en waarin de kleinen gehoord worden
Kyrie

Gebed

Gloria

Eerste lezing: NUMMER ZOEK
  Mijn dossier was zoekgeraakt
  Ik wist mijn nummer niet meer
  Ik moest mijn nummer zeggen.
  Mijn naam was niet genoeg.

  Aan een naam hebben we niets,
  zei het loket.
  Uw nummer hebben we nodig.
  Dan kunnen we zoeken in het bestand.
  U zit onder een code.

  Ik heb toch een naam,zei ik.
  We kunnen U alleen op
  nummer vinden, mijnheer.
  Ik vergeet soms, zei ik.
  Ik ben suikerpatiënt.
  Ik ben soms ontregeld.

  Daar hebben wij niets mee te maken.
  Dat zijn dokterszaken.
  Wij willen alleen uw nummer.

  Een lange rij stond achter mij.
  Er klonk steeds meer gemompel.
  Wie vergeet nu zijn nummer
  Dan moet je wel stom zijn.
  We hebben hier allemaal een nummer
  Je moet van goede huize komen
  als je hier komt zonder je nummer.

  Toen ging er een deur open.
  Komt U maar even hier rustig zitten,
  zei een vriendelijke stem.
  Ik haal wat koffie voor U.

  Toen ze terugkwam met haar koffie,
  wist ik mijn nummer weer.
  Hoe is uw naam, zei het jonge meisje.
  Ik noemde mijn naam.
  Zo heet mijn vriend ook, zei ze.
  Ik vind het zo een mooie naam.
Tussenzang: HET ZIJN DE KLEINE DINGEN
  Dat kleine beetje zon, waar je al weken lang op wacht.
  Die uitgestoken hand, die je van hem niet had verwacht.
  Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment.
  Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent

  . Refrein:
  't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen,
  't zijn de kleine dingen die het doen.
  't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen,
  't zijn de kleine dingen die het doen.

  Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag.
  Dat onverwacht gesprek, toen je het al'maal niet meer zag.
  't Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon.
  Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon!
  Refrein

  We leven in het groot. We maken veel te veel misbaar.
  We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar.
  we kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen.
  We zien geen kleine dingen, daarom ben je vaak alleen.
  Refrein
Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus (10, 46-52)
  In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!" Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: "Zoon van David, heb medelijden met mij!" Jezus bleef staan en zei: "Roept hem eens hier." Ze riepen de blinde toe: "Heb goede moed! Sta op, Hij roept u." Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: "Wat wilt ge dat Ik voor u doe?" De blinde antwoordde Hem: "Rabboeni, maak dat ik zien kan!" En Jezus sprak tot hem: "Ga, uw geloof heeft u genezen." Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
Acclamatie:
  Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Overweging

Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof dat God bij ons is
  zoals een vader die opkomt
  voor zijn kinderen,
  zoals een moeder die zorg en liefde schenkt,
  en wil dat niemand tekort komt.

  Ik geloof dat God bij iedere mens is,
  vooral bij de mens die zwak en kwetsbaar is,
  bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt,
  en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

  Ik geloof dat God is als een Herder
  die om ons geeft, die ons blijft zoeken,
  die zorg heeft om het heil van elke mens.

  Ik geloof dat God ons hoop geeft,
  dat hij ook de toekomst is,
  dat zijn liefde sterker is dan onrecht en dood.

  Ik geloof dankzij zijn Zoon Jezus Christus,
  die mens met de mensen is geworden.
Voorbede

Offerande

Gebed over de gaven
  God, U die ons uitnodigt om rond brood en wijn verbondenheid te vieren met U en met elkaar, U bidden wij: Mogen deze tekenen van Jezus liefde en trouw voor ons een bron van kracht worden om juist als Hij weldoende rond te gaan in onze gemeenschap en zo goed als we kunnen eenzame en zieke medemensen weer zin in het leven te schenken. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen
Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zie-ken, zondaars en wie uitgestoten waren heeft Hij van har-te liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat U begaan bent met uw mensen, en vriendelijke zorg voor hen draagt, zoals een vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met de engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid:
Sanctus
  Pr. God van mensen, onze God en Vader, wij danken U omwille van Jezus van Nazaret. Hij is úw redding, beeld en gestalte van uw menslievendheid, één van ons bloed, uit de mensen genomen, man van genade, licht van uw licht.

  Al. Wij danken U omwille van Hem
  die in de wereld uw weg gegaan is,
  die zieken genas en blinden weer zicht gaf,
  die altijd klaarstond voor al uw mensen,
  die in de nacht, de laatste van zijn leven,
  een teken van liefde heeft gesteld.

  Pr. Hij heeft het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrien-den uitgedeeld met de woorden: Neemt en eet hiervan, jul-lie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, mijn leven, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof, Heer onze God, daarom zal uw kerk op aarde die naam hoog-houden: Jezus gekruisigd en begraven, Jezus opgestaan uit de dood, Hij, uw Zoon en Heer van allen, die komen zal om recht te doen aan deze wereld, doden en levenden.

  Al. Moge Hij levend blijven in ons,
  dat wij niet alleen zijn brood breken en delen
  maar ook ons eigen leven durven breken
  om het te delen met elkaar.

  Pr. Zend uw Geest, God, in ons midden, vriendschap en waarheid, leven in overvloed. Maak ons vrij van angst en verbittering, vrij voor ieder die onze naaste is; dat onze handen de vrede opbouwen, huizen van vrede voor onze kinderen; verhaast de tijd en vestig uw toekomst, de nieuwe schepping waarin U ons licht bent, alles in allen, omwille van Jezus, onze broeder voor altijd.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens

Agnus Dei

Communielied

Slotgebed: GEBED OM ZEGEN
  Wij bidden U, God,
  dat U ons leven wilt zegenen,
  dat wij leven als mensen met elkaar,
  dat wij elkaar steunen en helpen,
  dat onze woorden goed doen,
  dat onze daden recht doen.

  Wij bidden U, God,
  dat U het leven wilt zegenen
  van alle mensen
  die wij ontmoeten op onze levensweg,
  van allen die ons dierbaar zijn,
  van alle mensen die leven moeten
  met moeite en pijn.

  Wij bidden U, God,
  dat U het leven wilt zegenen
  van hen die hulp nodig hebben
  en van hen die hulp geven;
  dat wij oog hebben voor elkaars waarde
  en dat we elkaar waarderen zoals we zijn.

  Wij bidden U, God,
  voor het huis waar we wonen en leven
  dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn.
  Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn.
  Zo bidden wij.

Slotlied ZONNEBLOEMLIED

  Laat de zonnebloem maar bloeien.
  Zaai haar uit al waar je gaat.
  Laat haar overal maar groeien.
  Zij is het waard dat zij bestaat.

   Refrein:
   Laat schijnen de zon over het land
   ziek en gezond bijeen.
   Bewaar steeds de pit die erin zit
   mooier is er geeneen, geeneen.

  Wil je zonnebloemen kweken.
  Kies de allerbeste grond
  en die is in onze streken,
  wel gebleken, zeer gezond. Refrein

  Is voor mensen meer te wensen
  dan een hechte vriendenschaar.
  Of je ziek, dan wel gezond bent,
  allen horen bij elkaar. Refrein

  Zonnebloem-vakantieweken.
  Soms per schip of op het land.
  Doen je zorgen vaak vergeten.
  Samen zijn we nauw verwant. Refrein