Gildeviering op het feest van de H. Theobaldus,
patroon van de parochie en het gilde
op zondag 5 juli 2009

Thema: Op zoek naar geluk

Verwelkoming: Pastor Tolboom

Inleiding: Willeke

Gedicht: GELUK IS BROOS door JosÚ
  Hoe broos is geluk
  een regenboog in zeepsopbellen
  even later is hij stuk.

  Hoe grillig is geluk
  een veertje zwevend in de lucht
  dwarrelend op elke zucht.

  Hoe schitterend is geluk
  prachtig als diamant
  glinstering aan elke kant.

  Hoe kostbaar is geluk
  in geld geen waarde,
  grootste rijkdom op aarde.

  Hoe verrassend is geluk
  juist als ik geen moeite doe
  komt het naar me toe!
Drempelgebed:
  Vg. Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.
  Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen,
  soms lukt het ons, soms ook ook niet.
  Steeds proberen we eerlijk te leven,
  tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander,
  maar niet altijd slagen wij daarin.

  Al. God, leer ons over de zwakheden van anderen heen te stappen
  en altijd opnieuw te blijven geloven
  in de goede bedoelingen van de ander.
  Leer ons goed te zijn zoals U
  en laat uw vergeving duidelijk
  worden in onze eigen vergeving aan elkaar.

  Vg. Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing brengen
  en laten delen in zijn verbond van liefde.
  Schenk ons vergeving en geef ons de genade
  om telkens weer opnieuw te beginnen.
Koor Eerste lezing: EEN WERELD ZONDER ANGST EN PIJN
(van Jules de Corte) door Ton
  Een wereld zonder angst en pijn
  waarin het goed zal zijn te leven,
  waarin geen kwaad meer wordt bedreven,
  en niemand meer bedroefd zal zijn
  en niemand meer naar macht zal streven.

  Een wereld zonder hongersnood,
  waar vogels gouden liedjes kwelen,
  waar nooit meer iemand vals zal spelen,
  waar nooit een Ka´n Abel doodt,
  waar louter vreugde is te delen.

  Een wereld zonder zucht naar geld,
  zonder kazernes waar soldaten
  geleerd wordt wie ze moeten haten,
  een wereld zonder bruut geweld,
  vol veiligheid in alle straten.

  Een wereld zonder eenzaamheid,
  waar geen gevaren zullen dreigen,
  waar naamlozen hun naam herkrijgen,
  een wereld waarin haat en nijd
  voor eens en altijd zullen zwijgen.

Drumshowband: Beat Ride

Lezing uit het evangelie volgens Matteus 5, 1-12

  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
  Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vˇˇr jullie de profeten.

Overweging

  We vieren vandaag het feest van onze patoonheilige Theobaldus, patroon van de parochie en het het gilde. Van Theobaldus wordt verteld dat hij samen met zijn schildknaap Walter het huis van zijn ouders verliet om een totaal ander leven te gaan leiden. Zijn vader droomde van een adellijk huwelijk voor zijn zoon, maar Theobaldus zag daarin niet zijn levensgeluk liggen. Er wordt ook verteld dat zijn vader hem bevelhebber van een leger wilde maken, maar dat zag hij blijkbaar helemaal niet zitten Theobaldus en Walter maakte een enorme ommezwaai in hun leven.
  Een rijke jonge man en zijn knecht en vriend reden te paard weg in hun sjieke kleren en na een nacht in een klooster geslapen te hebben, vertrokken daar 's morgen twee bedelaars, blootsvoets, in lompen gehuld. Om in hun levensonderhoud te voorzien, deden ze allerlei klusjes, normaal bestemd voor de minste knechten en dagloners. Dat was zwaar werk ook al omdat ze dat helemaal niet gewend waren. Ze hielde zich o.a. bezig met het maken van houtskool. Daaraan heeft onze Theobaldus te danken dat hij in het verleden patroon van de kolenboeren is geworden, en aan de R.K. bond van kolenboeren hebben wij ons altaar te danken.
  Als je leest, hoe Theobaldus zijn luxe leventje verruilde voor een heel armoedig en onzeker bestaan, dan zullen de meesten van ons zeggen: Hij is stapelgek! Wie doet nou zoiets? Iedereen doet toch zijn best om een goed en comfortabel bestaan op te bouwen, daar ziet praktisch iedereen zijn levensgeluk liggen. Dan gaat onze Theobaldus precies de tegenovergestelde weg om zijn levensgeluk te zoeken in een armoedig leven.
  Of hij zich heeft laten inspireren door het evangelie van deze viering, dat zullen we nooit weten, maar het is heel goed mogelijk. Jezus noemt hier een aantal mensen gelukkige mensen, maar zijn criterium is wel even anders dan we gewoon vinden. Gelukkig wie nederig van hart is, gelukkig de treurenden, gelukkig de zachtmoedigen, in de ogen van velen is dat klinkklare onzin, en toch wijst Jezus daarmee naar heel andere manier van denken. Zoek je echte geluk niet in geld en goed, in macht en aanzien, het echte geluk ligt in heel andere waarden.
  De stap van Theobaldus is wel heel extreem, en toch hoor je ook nu nog wel verhalen over mensen die het hier gemaakt hebben, een goede baan, goed salaris, prachtig huis en dan opeens laten ze al die luxe achter zich om naar Afrika te gaan of naar AziŰ en Latijns Amerika om zich daar in te zetten voor de armen. Ook in onze tijd is dat voor de meesten een onbegrijpelijke stap, maar zoals ze zelf zeggen: daar zijn ze gelukkiger dan hier met alle luxe.
  Ik denk dat we allemaal wel beseffen dat echt geluk niet in geld en goed zit, ook al is dat meestal wel heel plezierig in het leven. Oudere mensen hier in Overloon vertellen wel eens over vroeger, toen het hier op het schrale zand armoe troef was. Ze zijn allemaal blij dat die tijd voorbij is, maar vaak zeggen ze erbij: toen hadden we niets, maar we waren tevreden, en dat kun je vaak niet zeggen van de mensen van nu. Ondanks de armoede en het zware leven waren de meesten gelukkiger dan de huidige generatie die zeker vergeleken met die tijd, leeft in welvaart en luxe.
  Niemand zal terugverlangen naar die zogenaamde goede oude tijd van vroeger, tenminste niet naar de leefomstandigheden en het zware werk van toen, maar wel naar de verbondenheid en de saamhorigheid die je toen had. Door de omstandigheden waren de mensen meer op elkaar aangewezen, burenhulp was vanzelfsprekend, tegenwoordig heb je overal instanties voor, vaak met wachtlijsten, met allerlei ingewikkelde formulieren. Deze tijd vergelijken met vroeger heeft op zich niet zoveel zin, maar het kan wel onze aandacht vestigen op het feit dat geluk niet ligt in allerlei materiŰle dingen die we tegenwoordig in overvloed hebben.
  Geluk zit voor een groot deel in je verbondenheid met anderen, in de gemeenschapsgeest en solidariteit die je samen beleeft. Het gilde, met zijn gildebroeders en gilde zusters is bij uitstek een groep mensen, bij wie die verbondenheid heel hoog in het vaandel staat, die dat ook in verschillende activiteiten zichtbaar en tastbaar maakt. En als een rijke erfenis van een arm verleden mag Overloon toch blij zijn met een goede en vruchtbare gemeenschapsgeest. En we moeten er alles aan doen om in die geest verder te gaan.

Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
  dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
  om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
  Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
  gekomen om licht voor ons te zijn
  en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
  Gods rijk van vrede en liefde op aarde.
  Ik geloof in de Geest van God
  die werkt in en door allen
  die met Jezus op weg durven gaan.
  Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
  geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
  en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
  Ik geloof in de belofte van God,
  dat er toekomst is voor heel de mensheid,
  dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden,
  voor ons, in ons en door ons. Amen
Voorbede

  Goede God, met slaande trom en vliegend vaandel zijn wij in vol ornaat naar U toegekomen.
  Wij allen hebben ons naar vermogen ingezet voor ons gilde, ieder op zijn eigen manier, maar ieder als vriend voor elkaar.
  Moge onze vriendschap aanstekelijk werken op anderen, zodat wij allen tezamen een grote broederschap vormen van mensen die vrienden zijn van en voor elkaar.
  Laat ons zingend bidden:

  Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons

  Goede God, vandaag kampen wij weer om de hoogste titel van ons gilde. Dit is echter maar een spel. De echte belangrijke wedstrijd die wij te spelen hebben, is die van het bevorderen van welzijn en geluk voor elkaar. Wij willen dan ook dagelijks wedijveren in broederschap, dienstbaarheid en trouw.
  Laten wij bidden dat deze wedstrijd door ieder van ons gewonnen wordt.
  Laat ons zingend bidden:

  Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons

  Goede God, laat ons bidden voor alle kinderen, dat het goede mensen mogen worden en eventueel ook voorbeeldige gildenbroeders of -zusters.
  Wij bidden ook voor onze zieke medebroeders en zusters, die niet volledig kunnen delen in onze vreugde van vandaag.
  Sterk en begeleid hen op hun weg en geef hen vertrouwen in de toekomst.
  Tot slot gedenken wij alle overleden leden van het gilde, vooral voor hen die wij hebben gekend en ons zeer nabij waren.
  Laat ons zingend bidden:

  Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons

  Pastor: Intenties

Offerande: Drumshowband

  Gildeleden offeren "een silveren stuck" op de gildetrom. Enkele gildebroeders halen de gaven op bij de overige aanwezigen.

Gebed over de gaven:

  God, de gildebroeders en - zusters hebben naar oude traditie geofferd op de gildetrom. Wij allen hebben bijgedragen om zo onze verbondenheid te tonen. Moge ons samenzijn rond brood en wijn ook een teken zijn van onze goede wil om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst, aan een wereld waarin ieder zich thuis voelen kan, aan een land waarin vrede en geluk gewoon zijn. Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus. Amen

Tafelgebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. Wij danken U, dat U een God van mensen bent, dat wij U mogen noemen onze God en Vader, dat onze toekomst. Gezegend in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt U en onze doofheid doorbroken.
  U bent opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend. U hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend bent U, de bron van al wat bestaat, wij dorsten naar U, omdat U zelf ons dorstig hebt gemaakt; onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan, huldigen wij uw naam, Heer, onze God, U, onze hoop, U danken wij vol vreugde en wij zeggen:

  Koor: Heilig, heilig

  Pr. Goede God, U hebt ons de aarde gegeven om haar zˇ te maken dat het goed is voor iedereen. Het zal pas goed zijn voor iedereen als wij iets voor anderen over hebben, als wij iets met anderen kunnen en willen delen. U hebt ons de weg gewezen door het leven van Jezus van Nazaret, uw gezondene.
  Hij trok erop uit, vertelde verhalen en leefde de mensen voor hoe de wereld veranderen kan. Onvermoeibaar zocht Hij ze op: de armen en de onderdrukten, de zieken en eenzamen, de mensen die verstoten werden, die in de gevangenis zaten.
  Hij zegende de kinderen en omarmde hen. Hij zocht ook de rijken op en vertelde hen, dat zij hun rijkdom moesten delen zodat alle mensen gelukkig kunnen zijn.

  Al. Daarom bidden wij U: geef ons de liefde om te delen.
  Geef ons de moed om weg te geven.
  Geef ons de durf om telkens weer klaar te staan voor anderen.

  Pr. Jezus gaf ons het goede voorbeeld. elke dag van zijn leven. Nog duidelijk maakte Hij dit door op de avond voor zijn dood samen met zijn vrienden het brood te breken en te delen terwijl Hij God, zijn Vader dankte en sprak: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit ben ik, dit is mijn leven dat voor jullie gegeven wordt.
  Hij nam de beker met wijn en gaf aan zijn vrienden, terwijl Hij zei: Neem deze beker en drinkt hier allemnaal uit, want dit ben ik, dit is mijn bloed dat wordt vergoten als teken van een nieuw en altijddurend verbond. Blijf dit doen om mij te gedenken.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  zal Jezus steeds weer bij ons zijn.

  Pr. Wij bidden U Vader, laat deze maaltijd ons helpen, om voor elkaar te zijn wat Jezus is geweest voor alle mensen. Zend ons uw Geest, leidt ons elke dag opnieuw. Maak ons tot mensen die werken aan een nieuwe wereld.

  Al. Dan zullen wij elkaar niet voorbijgaan,
  dan denken we niet alleen aan onszelf,
  of aan onze eigen toekomst.
  Dan zullen wij ook bezorgd zijn,
  voor allen met wie wij leven en werken.
  Dan zullen wij meeleven,
  met het verdriet en de vreugde van anderen,
  dan zullen we onze liefde aan anderen doorgeven,
  vooral in onze naaste omgeving,
  thuis, op de straat, op school, op het werk.
  Dan wordt niemand uitgezonderd, niemand apart gezet,
  ieder bij allen en allen samen,
  brood en wijn voor groot en klein.
  Vrede voor alle mensen.

  Pr. Moge zo door Jezus en met Hem en in Hem uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwgheid.

  Laten we nu samen het Onze Vader bidden, dat Jezus ons geleerd heeft en overal op de wereld gebeden en gezongen wordt.

  Koor: Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Bevrijd ons van ego´sme en gemakzucht. Geef dat we samen bouwen aan uw rijk van vrede en liefde, omwille van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al: Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Koor: Lam Gods

Communie waaronder: Koor: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.
Drumshowband: Brabant

Slottekst: IK WENS JE DE TIJD
  ik wens je geen rijkdom en vele talenten
  ik wens je een lÚven van tijd en momenten
  momenten van vreugde, momenten heel stil
  en tijd om te zien wat je ziel van je wil.

  ik wens je de tijd om te doen en te denken
  niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken
  ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen
  maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen

  ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven
  ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven
  als tijd voor verwond'ring en tijd voor verblijden
  in plaats van de tijd op de klok zien verglijden

  ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen
  en tijd om te groeien en tijd om te rijpen
  ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen
  geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen

  ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren
  elk uur, elke dag als geluk te ervaren
  ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven
  ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven.

Zending en zegen

Slotlied: KOM, LAAT HET IEDER HOREN (Melodie: Go tell it on the mountain)
  Refrein:
   Kom, laat het ieder horen.
   Zorg, dat het ook de blinden zien.
   Kom, laat het ieder horen.
   De Heer is hier bij ons.

  Wees bereid tot luist'ren en hou je toch niet doof,
  want ieder die wil horen, verstaat: de Heer is hier. Ja! Refrein

  Allen zijn wij mensen, wij horen bij elkaar
  en wie zijn broeder lief heeft, die is de Heer nabij, Ja! Refrein

  Geef je brood aan armen, je naaste is in nood.
  Zo gauw je't hebt gegeven, zal Christus bij je staan. Ja! Refrein

  Breng Hem alle gaven, vertrouw je aan Hem toe.
  Zijn liefde zal ons helpen, want Hij trekt met ons mee. Ja! Refrein

Overvendelen:

  Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed.
  Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood;
  Een Prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
  Den Koning van Hispanje heb ik altijd geŰerd.