Gildeviering op het feest van de H. Theobaldus, patroon van de parochie en het gilde op zondag 3 juli 2005

Thema: Niet alleen maar samen

Binnekomst: Drumshowband

Verwelkoming

Opening door de hoofdman van het St. Theobaldusgilde, Bas van Wieringen

Bij het aansteken van de Theobalduskaars:
  BRANDENDE KAARS

  Wanneer ik naar een brandende kaars kijk.
  Ik denk bij mezelf: Ze geeft licht en ik?
  Ik bedenk: Ze geeft licht zonder veel lawaai en ik?
  Ik voel: Ze geeft warmte en ik?
  Ik zeg tot mezelf: Ze brandt tot het laatste moment en ik?
  Ik denk bij mezelf: Ze aanvaardt de vlam van anderen gekregen en ik?
  Ik denk: Altijd is ze bereid haar vlam aan anderen door te geven en ik?
  Ik zeg tot mezelf: Door haar vuur te geven behoort ze niet meer tot zichzelf,
  maar ze vermeerdert het licht en de gloed, waar allen van genieten, EN IK?
Drempelgebed:
  Pr. Mensen hebben mensen nodig, om elkaar te dragen,
  om elkaar steeds weer zin in het leven te geven.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij soms langs elkaar heen lopen.

  Pr. Mensen hebben mensen nodig, om voor elkaar op te
  komen, om samen te werken aan ieders welzijn en geluk.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij soms alleen aan ons eigen geluk denken.

  Pr. Mensen hebben mensen nodig die het goede blijven zien
  en dat delen met elkaar, juist in de kleine dingen van het leven.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij ons soms afsluiten van anderen.
  Pr. Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen hebben
  en zo ervoor zorgen dat niemand vereenzaamt.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij denken nooit tijd voor anderen te hebben.

  Pr. Mensen hebben mensen nodig, die elkaar kunnen vergeven,
  zoals we geloven dat God alles vergeeft.

  Al. Vergeef ons, Heer, als we soms onverdraagzaam zijn.

  Pr. God, Vader van alle mensen, vergeef ons onze fouten en tekorten
  en help ons te leven in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen
Zang: SAMEN OP WEG mel.: Zomaar een dak boven wat hoofden
  Samen op weg, zoekend naar liefde,
  naast ieder ander willen staan.
  Want kan een mens, zonder die ander
  vreugde en vriendschap ondergaan?
  Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
  een steun, een toeverlaat,
  die niet verloren gaat.

  Samen op weg, zoekend naar kansen,
  naar elke nieuwe moog'lijkheid,
  om voor elkaar leven te scheppen,
  ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
  Wil bij ons zijn van uur tot uur,
  ons leiden elk moment,
  dat men uw kerk herkent.

  Samen op weg, zoekend naar leven,
  speurend naar licht en dageraad,
  mensen vol hoop, sterk en gedreven,
  zingend en blij en zonder haat,
  niemand alleen en allen tezaam,
  van harte, heel gewoon,
  ook hier in Overloon.
Eerste lezing: HERSCHEPPING door Jan van Opbergen
  Op de zesde dag schiep God de mens.
  En de mens begon haastig te leven, want hij dacht:
  ik heb hooguit honderd jaar de tijd om te vinden en te zien.
  En hij keek wel uit voor een ander, want hij vreesde:
  die ligt me in de kortste keren vr.
  En hij dacht maar weinig na, de mens, want hij meende:
  ik moet vooruit, de breedte af, de hoogte in.
  Uit andermans dood bakte hij brood om tijd te winnen
  en zijn devies werd: komen, zien en heersen.
  En de mens draaide zich een rad voor de ogen.
  Dat schoof hij onder de tijd en noemde het "vooruitgang".
  Toen legde hij zich vleugels aan, hij raasde door de lucht
  en noemde het "welvaart", "verheffing van de mens".
  Tenslotte zag hij geen kans meer om nog tijd te winnen
  en uitgehold en moegevlucht ging hij zitten
  en noodgedwongen dacht hij na.
  Toen keerde hij terug naar de plaats waar hij gemaakt was,
  de aarde en hij huilde
  om eeuwen voorbij en kinderen verloren.
  Daarna stond hij op, de mens, en ging naar een andere mens,
  naar velen en zei: "Zullen we toch maar samen.
  We leven maar kort, maar hebben een zee van tijd."
Drumshowband

Lezing uit het evangelie volgens Marcus (10, 17-30)
  Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knien wierp en vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus antwoordde: "Waarom noemt ge Mij goed? "Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder." Hij gaf Hem ten antwoord: "Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af." Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: "En ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen." Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.
Overweging
  Afgelopen week fietste ik door het vagevuur, om precies te zijn op de Vagevuurweg, die heb je in Milsbeek. En denk je haast vanzelf aan het vagevuur waar we vroeger mee bang gemaakt werden. Als je niet goed geleefd had moest je eerste boeten voor je zonden in het vagevuur doordat je naar de hemel mocht.
  Toen dacht ik ook aan dat verhaaltje van die man die een kijkje mocht nemen in de hel en in de hemel. Eerst kwam hij in de hel en tot zijn verbazing zag hij allemaal grote tafels met het lekkerste eten erop en rond die tafel zaten allemaal mensen, maar die hadden allemaal een handicap, namelijk stijve ellebogen, en hoe ze het ook probeerden ze konden niets van dat heerlijke eten binnen krijgen. Dat was de hel.
  Toen mocht hij rondkijken in de hemel, en ook daar zag hij grote tafels met heerlijk eten erop, en ook daar hadden alle mensen die aan tafel zaten stijve ellebogen en toch zaten ze allemaal te genieten van het lekkere eten. Hoe? Wel ze reikten het elkaar aan.
  Dit verhaaltje illustreert heel duidelijk de titel van deze viering, niet alleen maar samen, niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar samenwerken, samenspelen, samen denken, van alles samen doen, dat geldt voor elke gemeenschap, in het groot en in het klein, dat geldt zeker ook heel bijzonder voor het gilde dat broederschap en zusterschap hoog in het vaandel heeft. Je kunt het ook zo zeggen: als je alles alleen voor jezelf wil doen dan maak je het leven tot een hel. Maar als je alles samen en voor elkaar doet, dan krijg je een stukje hemel op aarde, dan wordt het leven iets van een feest.
  Het is natuurlijk wat simpel gezegd en wat kort door de bocht, want er zijn natuurlijk zaken die je alleen moet doen, er zijn natuurlijk dingen die je voor jezelf alleen doet. Tegelijk moeten we ons realiseren dat niemand alleen op een eiland zit en dat hij dus altijd rekening moet houden met anderen. Iedereen staat altijd in een kring van mensen en als dat niet zo is dan zit hij of zij wel in een vagevuur, dan is het leven waarschijnlijk een kwelling voor hem of haar.
  Iemand die goed zingen kan, kan uitstekend solo zingen en dat kan heel mooi klinken. Maar bijna altijd is er toch begeleiding, en dan krijg je meteen een samenspel, een afgestemd zijn op elkaar. En als de drumshowband of fanfare speelt, is dat ook niet ieder voor zich maar is het afgestemd zijn op elkaar. En het luisteren naar elkaar van wezenlijk belang. Een gildendag organiseren doe je niet alleen maar samen en daar zijn jullie veertien dagen geleden heel goed in geslaagd. Vandaag is er wat minder organisatie vereist om de dag te doen slagen. maar ook vandaag moeten jullie samen tot een feestelijke dag maken.
  En ons dorp Overloon kan alleen dan een fijne gemeenschap zijn, als iedereen zijn steentje bijdraagt aan een goede sfeer, als er genoeg mensen zijn die samen de handen uit de mouwen steken om zaken te organiseren die goed zijn voor het dorpsbelang. Maar dan moeten we wel in harmonie op elkaar zijn afgestemd, dan moeten we naar elkaar kijken om de mogelijkheden te zien waarop we iets voor elkaar kunnen betekenen. We hebben net gehoord hoe je met stijve armen toch elkaar eten kunt geven, maar dat lukt alleen als je ook naar elkaar toegekeerd staat. Als iedereen de andere kant op kijkt, dan gaat het niet. Niet alleen maar samen, niet een hel maar een hemel op aarde, het is onze opdracht om te zorgen voor een beetje hemel voor iedereen.
Zang: Als je geen liefde hebt
  Als je geen liefde hebt voor elkaar,
  vallen de dromen in duigen.
  Dromen van vrede worden niet waar,
  kwaad is niet om te buigen.
  Als je geen liefde hebt voor elkaar,
  dan leef je buiten Gods Gloria.

  Als je geen antwoord geeft op verdriet,
  zullen de tranen niet drogen.
  Als je het leed in de wereld niet ziet.
  worden Gods woorden verbogen.
  Als je geen liefde hebt voor elkaar,
  dan leef je buiten Gods gloria.

  Als je geen oog hebt voor het gemis,
  als je geen brood weet te delen
  Denk dan aan Jezus die brood en vis,
  uit liefde deelde met velen.
  Als je geen liefde hebt voor elkaar
  Dan leef je buiten Gods gloria.
Geloofsbelijdenis
  Wij geloven in een God die ons het leven heeft geschonken;
  die ons toegerust heeft met vele vaardigheden
  om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken;
  die van ons vraagt dat we daarvan gebruik maken
  en plichten naar elkaar toe niet verzaken.

  Wij geloven in Jezus van Nazaret.
  Hij wees ons de weg naar waarachtige vrede,
  naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen.
  Hij roept ook ons tot rechtvaardigheid en eerlijkheid,
  tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

  Wij geloven in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen,
  tussen rijk en arm, blank en zwart, gelovig en ongelovig,
  dat zij om elkaar geven en samen hun stem verheffen
  tegen ongerechtigheid en schendingen van mensenrechten.

  Wij geloven in een gemeenschap van mensen,
  waarin oorlog en geweld zijn uitgebannen,
  waarin de n opkomt voor de ander,
  waarin alle noden gelenigd worden,
  en de liefde voor elkaar nieuw leven mogelijk maakt.
Voorbede
  Goede God, met slaande trom en vliegend vaandel zijn wij in vol ornaat naar U toegekomen.
  Wij allen hebben ons naar vermogen ingezet voor ons gilde, ieder op zijn eigen manier, maar ieder als vriend voor elkaar.
  Moge onze vriendschap aanstekelijk werken op anderen, zodat wij allen tezamen een grote broederschap vormen van mensen die vrienden zijn van en voor elkaar.
  Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God, vandaag kampen wij weer om de hoogste titel van ons gilde. Dit is echter maar een spel. De echte belangrijke wedstrijd me wij te spelen hebben, is die van het bevorderen van welzijn en geluk voor elkaar. Wij willen dan ook dagelijks wedijveren in broederschap, dienstbaarheid en trouw.
  Laten wij bidden dat deze wedstrijd door ieder van ons gewonnen wordt.
  Laat ons bidden.

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God. laat ons bidden voor alle kinderen: dat het goede mensen mogen worden en eventueel ook een voorbeeldige gildenbroeders of -zusters.
  Wij bidden ook voor onze zieke medebroeders en zusters, die niet volledig kunnen delen in onze vreugde van vandaag.
  Sterk en begeleid hen op hun weg en geef hen vertrouwen in de toekomst.
  Tot slot gedenken wij alle overleden leden van het gilde, vooral voor hen die wij hebben gekend en ons zeer nabij waren.
  Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Offerande: Drumshowband

Gildeleden offeren "een silveren stuck" op de gildetrom. Enkele gildebroeders halen de gaven op bij de overige aanwezigen.

Gebed over de gaven:
  God, de gildebroeders en - zusters hebben naar oude traditie geofferd op de gildetrom. Wij allen hebben bijgedragen om zo onze verbondenheid te tonen.
  Moge ons samenzijn rond brood en wijn ook een teken zijn van onze goede wil om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst, aan een wereld waarin ieder zich thuis voelen kan, aan een land waarin vrede en geluk gewoon zijn. Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus. Amen
Tafelgebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. God, U die ongezien wilt blijven maar niet onbekend, wel uit het oog maar niet uit het hart. U, verborgen medespeler in ons mensenverhaal, wij danken U, dat U uw aanwezigheid overal doet vermoeden, waar licht schijnt in duisternis, waar hoop blijft gloren, waar mensen de handen ineen slaan om vrede en liefde te brengen in de gemeenschap.
  Wij danken U, dat U uw scheppingskracht laat ervaren overal waar lijden niet ontvlucht wordt en menselijke onmacht verkeert in liefdevolle solidariteit.
  Wij danken U, dat wij uw stem mogen horen in Jezus Christus, die ons uw naam heeft genoemd, die zich prijs heeft gegeven voor ons tot de dood toe, die de wereld toekomst geeft en ns samenzijn maakt tot een vreugdefeest door de kracht van zijn liefde, die zijn woorden en daden bezielt.
Koor: Sanctus
  Pr. God, uw naam leeft nog steeds onder ons. Wij hebben U nooit gezien, maar wij vermoeden uw aanwezigheid waar mensen elkaar ontmoeten. Want mensen komen elkaar steeds weer tegen, en trekken samen verder op, twee aan twee, spreken woorden van trouw en liefde. Mensen omhelzen elkaar, worden reisgenoot, voeten op dezelfde weg, handen naar elkaar toe, vol eerbied voor wie de ander is. Op het kruispunt van wegen, daar waar mensen elkaar ontmoeten, komen afspraken tot leven, wordt een gebaar tot woord van trouw, groeit het vermoeden dat er geen heil is in mens-alleen, in eenzaam bezit, in macht zonder dienstbaarheid.
  Wij hebben U nooit gezien, God, maar goedheid en liefde doen denken aan U, aan een reisgezel, zo goed als U, aan Jezus, mens onder de mensen. Hij is medemens geworden, helemaal, en is ons voorgegaan in leven en sterven.
  Op de avond voor zijn lijden en dood, heeft Hij, ten teken van de geest die Hem bezielde, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen uitgedeeld, met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo heeft Hij ook de beker met wijn genomen en die rondgedeeld met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Wij bidden U, God, dat wij ons steeds blijven spiegelen aan zijn voorbeeld en elkander leven blijven geven, ook al kost het ons trouw en overgave.
  Zo zal door Jezus en met Hem en in Hem uw naam geprezen zijn, God onze Vader, in de eenheid met de heilige Geest, dit uur en altijd tot in eeuwigheid. Amen

  Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

  Al. Onze Vader

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis in ons hart, in ons geweten, van mens tot mens, van volk tot volk. Dat wij, gedragen door uw Geest vrij mogen zijn van angst en moedeloosheid, omwille van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Vredewens

Koor: Agnus Dei

Communie

Slottekst : WIE KAN IK VOOR JE ZIJN?
  Wie kan ik voor je zijn
  wat kan ik voor je doen?
  Wees ontvankelijk als de aarde
  wees aanstekelijk als het vuur
  wees verkwikkend als het water
  wees zachtmoedig als de wind.

  Wie kan ik voor je zijn
  wat kan ik voor je doen?
  Wees een weg voor hen die dwalen
  wees een brug die samenbrengt
  wees een huis voor hen die vluchten
  wees een haard die warmte schenkt.

  Wie kan ik voor je zijn
  wat kan ik voor je doen?
  Wees een mens die kan vergeven,
  wees een mens die hoop kan geven
  wees een mens die wil ondersteunen,
  wees een mens die steeds de ander zoekt.
Slotlied: GLORIE, GLORIE HALLELUJA
  Refrein:
   Glorie glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
   Glorie glorie halleluja, aan Hem die vrede wil.


  d'Aarde wil een thuis zijn voor een ieder die nu leeft,
  ieder mens moet vriend zijn die naar recht en vrede streeft,
  wereld zonder oorlog die aan ieder ruimte geeft.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Vriendschap in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar,
  vader, moeder, zoon en dochter, horen zij elkaar?
  Oude mensen, jonge mensen, spreken zij elkaar?
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Mensen houdt uw ogen op dit ideaal gericht.
  Dit geeft ons de eerste schijn van een beginnend licht.
  Stappend in het duister, maar toch met een hoopvol zicht.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie
Overvendelen:
  Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed.
  Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood;
  Een Prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
  Den Koning van Hispanje heb ik altijd geerd.