Tweede Pinksterdag 2009

Thema: Jezus wil voor ons als stromend water zijn, water dat leven geeft.

Openingslied: Deze Dag
  Deze dag, je verwacht, in dit uur
  nieuw begin, met een naam en met vuur.
  Want je weet het en je ziet het: veel mensen zijn gewond,
  onverstaanbaar heel de wereld rond.

  Refrein:
   Wat ben jij en wat zijn zij, van heel ver elkaar nabij.
   Bidt de geest in hoop en vrees, aarde zal vol vrede zijn.

  Deze dag, als het mag, in een droom.
  Alleman in een tuin bij de boom.
  Want je weet het, eens komt het, een nieuwe ademtocht
  door de mens al eeuwenlang gezocht. Refrein:

  Deze dag, even stil voor de storm.
  Vraag elkaar naar het hoe en waarom.
  Want je weet het, je voelt het, waar liefde wordt gedaan,
  een nieuwe stad van mensen zal ontstaan. Refrein:
Inleiding
  'Waarom gaat de lamp uit?
  Ik bescherm hem met mijn jas
  om hem af te schermen tegen de wind.
  Daarom gaat de lamp uit.

  Waarom droogt de stroom op?
  Ik heb dammen gebouwd
  om overstromingen te voorkomen.
  Daarom droogt de stroom uit.

  Waarom lopen de kerken leeg.
  Omdat de Kerk te streng en te star is
  en de geest teveel vast gebonden zit.
  Daarom lopen de kerken leeg.

  We vieren Pinksteren,
  feest van de Geest die waaien moet,
  de Geest die vrijuit stromen moet,
  die je niet moet indammen.
  Geven wij die Geest een kans in ons leven?
Drempelgebed
  De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld
  zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld
  zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld
  zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vader God, tegen de geest van de tijd in bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, uw goede geest, de Geest van Jezus die ons het ware leven heeft voorgehouden en voorgeleefd. Amen
Gebed
  Geest van God, Geest van Jezus,
  als u niet met ons meegaat
  op onze levensweg,
  dan dwalen wij maar wat rond.
  Als u niet tot ons spreken zou,
  we zouden verward raken in onze woordenbrij en meningenoorlog.
  Als u ons hart niet zou vullen met liefde,
  de naaste zou ons koud laten
  en onze handen verstarren.
  Kom Geest die verwarmt en moed geeft.
  Eťn taal van vrede,
  vele talenten aan het licht gebracht.
  Laat komen wat goed is. Amen
Eerste lezing: Rust
  In een jachtige wereld hebben mensen geen rust
  om hun bronnen te ontdekken.
  In een wereld die leeft van geld en goed heeft
  de buitenkant slechts waarde.
  In een wereld waarin mensen hun eigen leefmilieu verknoeien,
  is weinig helder water te vinden.
  In een kerk die mensen bevoogdt, is de bron uitgedroogd.
  In een kerk die wetten stelt, wordt de mens bekneld.
  In een kerk die zeker weet, kan de geest niet waaien.

  In een mens die rust en neerzit,
  zich opent voor wat de hemel te zeggen heeft;
  in een mens die de eigen bron kent,
  en luistert naar wat de aarde verlangt;
  in een mens die ziet van hart tot hart
  en hoort wat God te zeggen heeft,
  stroomt een bron van levend water
  steeds opnieuw de eeuwen door.
  Het is het verlangen van de mens
  een God te vinden die de dorst lest.
Tussenzang: Kom Jezus kom
  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
  Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
  Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
  Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
  Schijn in mij. Schijn door mij.

  Refrein:
   Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
   Kom, heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
   Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
   Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

  Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
  Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
  Door het bloed mag ik U toebehoren.
  Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
  Schijn in mij. Schijn door mij. Refrein:

  Staan wij oog in oog met U Heer.
  Daalt Uw stralende licht op ons neer.
  Zichtbaar, tastbaar, wordt U in ons leven.
  U volmaakt, die volkomen zich geven.
  Schijn in mij. Schijn door mij. Refrein:
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (7,37-39)
  Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luide stem: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." Hiermee doelde hij op de Geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Overweging
  Miljoenen jaren al hebben rivieren hun kronkelige weg gezocht door het landschap, en talloze beekjes en stroompjes slingerden langs weilanden en bosranden en overal vond je allerlei planten en bloemen, vogels en insecten. De natuur had het allemaal prachtig geregeld. Toen kwam de moderne mens. De geleerde heren dachten eens goed na en vonden dat al dat gekronkel maar verspilling van land was. De natuur moest efficiŽnter georganiseerd worden, zeker waar de ruilverkaveling rechte stukken land wilde. Dus werden heel veel van die beekjes ingedamd en recht getrokken. Dat leverde een hoop extra bouwgrond op.
  De mens had dat, zo dacht hij, goed geregeld. Maar toen ging men ontdekken dat al die rechtgetrokken beekjes een grote verarming van de natuur waren. De natuur verpieterde. Bloemen en insecten verdwenen. En nu is men op veel plaatsen weer bezig om beekjes en stroompjes, weer te herstellen in hun vroegere kronkelige loop, opdat moeder natuur weer haar volle rijkdom kan laten zien.
  In het evangelie hoorden we dat stromen van levend water uit Jezus voortkomen, symbool van de Geest die zijn weg zoekt in mensen. En die stromen van de Geest kronkelen door het menselijke geloofslandschap, nu eens met grote bochten, dan weer met kleine kronkeltjes, nu eens snelstromend, dan weer langzaam voortkabbelend. En die Geest laat in dat geloofslandschap een rijke groei en bloei zien overal waar mensen die Geest in zich toelaten.
  Maar onze moeder de kerk heeft nogal wat moeite al die grillige stroompjes, die wil het water van de geest indammen en kanaliseren om er meer grip op te hebben. Zo kun je onnodige kronkels en uitwassen voorkomen, zo dachten de geleerde heren in de kerk. Dat is veel veiliger, vonden ze. Dat proces van indammen is nog steeds in volle gang maar het resultaat is dat het geloofsleven op veel plaatsen aan het verpieteren is, juist zoals dat gebeurde in de natuur.
  Te gemakkelijk wordt vergeten dat de Geest van Jezus ruimte moet hebben om te waaien in en door mensen om ze in beweging te zetten, dat de Geest van Jezus overal als stroompjes water tussen de mensen door moet kunnen lopen opdat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen drinken om voor anderen weer een bron van levend water te zijn. Jammer genoeg krijgt de Geest daar in de officiŽle kerk vaak te weinig ruimte voor.
  Gelukkig laat die Geest van Jezus zich niet opsluiten in regels en wetten, gelukkig weet hij links en rechts overal nog mensen te inspireren om in beweging te komen, om levend water te zijn voor anderen. Gelukkig blijft het water stromen, want stilstaand water is niet drinkbaar.
  De vraag die Pinksteren ons stelt is: geven wij de Geest de kans in ons dagelijks bestaan mee te kronkelen, mee te bewegen opdat Jezus' idealen levend blijven in ons en door ons.
Geloofsbelijdenis
  Vg. Ik geloof in God, die liefde is en ons de wereld schenkt.

  Al. Ik geloof dat God ons roept en zendt
  om van deze wereld een thuis te maken:
  een wereld zonder honger, pijn of verdriet,
  een wereld vol goedheid, rechtvaardigheid en vrede.

  Vg. Ik geloof in Jezus Christus, die geroepen en gezonden
  werd om lief en leed met ons te delen,
  om, geborgen in Gods liefde, zich te geven aan de mensen.

  Al. Ik geloof dat de Heer ook ons roept en zendt
  om lief en leed te delen met elkaar.

  Vg. Ik geloof dat de Heer ons roept en zendt
  om van zijn Blijde Boodschap te getuigen in woord en daad,
  opdat alle mensen van de wereld broers en zusters
  zouden worden in de Kerk van zijn liefde,
  op weg naar zijn Rijk van vrede en vriendschap voor altijd.

  Al. Wij geloven in Zijn Geest, die ons daartoe is gegeven,
  nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Voorbede:
  Heer, help ons om als het water zijn
  dat in de rivieren klatert en door het oerwoud stroomt,
  dat velden vruchtbaar maakt en overal leven brengt.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water zijn
  dat alle boten draagt, vol mensen en hun lasten,
  om voor hen allemaal hun vaart te verlichten.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water zijn
  dat in uw richting stroomt, om in de wereld,
  overal uw opdracht waar te maken,
  meer mens te zijn voor iedereen.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water zijn dat al wat vies is wast,
  dat iedere mens, hoe hij ook heet, die heling en bevrijding zoekt
  weer hoop op toekomst geeft. Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water zijn,
  de bron van alle leven, dat alle mensen samenbrengt
  om samen, overal vandaan lief en leed te delen.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water te zijn,
  dat de dorst kan lessen van wie hunkert naar genegenheid
  en mensen weer in staat stelt om verder te gaan.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons om als het water te zijn
  dat vruchtbaarheid geeft aan het zaad van de goede voornemens
  en mensen doet groeien in menselijkheid en medemenselijkheid.
  Laat ons zingend bidden.

Offerandelied: Ev'ry time I feel the Spirit

Eucharistisch Gebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Heilige God, dit is de dag waarop wij U zegenen om al wat leeft en ademhaalt, om al wat zich vernieuwt door uw scheppende en reddende macht. Gezegend zijt Gij, die onze God en Vader zijt, die ons roept tot licht, tot vrede en vrijheid, die ons toekomst schenkt en hoopvol leven.
  Gezegend zijt Gij om Jezus, de Mensenzoon, om zijn blijde boodschap, zijn aandacht en zorg voor de kleinen en zwakken.
  Gezegend zijt Gij, om de heilige Geest, waarin U werkzaam blijft in onze mensengemeenschap, die mensen in beweging houdt, die verwarmt wat verkild is, recht maakt wat scheefgegroeid is.
  Gezegend zijt Gij, om uw heil en genade, die U ons steeds weer schenken wilt. Samen met alle gelovigen ter wereld, willen wij U danken, loven en prijzen, en wij zingen U toe:

  Al. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid.
  Hosanna in den hoge.
  Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

  Pr. Heer onze God, heilige Vader, wij gedenken Jezus uw Zoon. Ons leven heeft Hij gedeeld vanaf geboorte tot in de dood, om zo ons aardse bestaan te verheffen en ons binnen te leiden in uw Rijk van vrede en liefde.

  Al. Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
  Hij is de grootste van al uw profeten.

  Pr. Hij die bestond in uw goddelijke majesteit, heeft zich vernederd en is ons aller dienaar geworden, om ons toekomst en nieuwe levenskansen te geven.

  Al. Wij danken U voor zijn trouw en zelfvergeten liefde.
  Hij blijft voor ons: de weg, de waarheid en het leven.

  Pr. Tijdens het laatste avondmaal, op de vooravond van zijn dood heeft Hij ons een heilig teken gegeven opdat wij nooit zouden vergeten wat Hij ons heeft willen zeggen. Hij nam brood, dankte en zegende U, brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij op die avond ook de beker met wijn, reikte hem over aan zijn vrienden met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn leven, mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  (We gaan weer zitten) Pr. God onze Vader, Hij kwam in uw naam, gezonden om deze oude aarde te vernieuwen en de overmacht van zonde en dood te breken door het offer van zijn eigen leven.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om het kwaad in de wereld te overwinnen.

  Pr. Dat wij naar zijn voorbeeld nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en vrede, van geloof in de toekomst en vertrouwen in elkaar.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om juist als Hij weldoende rond te gaan.

  Pr. Dat wij Hem navolgen in zijn idealisme en trouw, in zijn oprechtheid en edelmoedigheid, in zijn menslievendheid en dienstbaarheid.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om in deze tijd mensen van hoop te zijn.

  Pr. Dan zal door ieder van ons uw rijk op aarde werkelijkheid worden, in zijn naam en in zijn geest.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Bevrijd ons van alle eigenwaan en zelfgenoegzaamheid, van alle egoÔsme en gemakzucht. Geef vrede in onze dagen, omwille van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Lam Gods

Communielied: Om het geheim
  Tastend naar licht en hopend op de morgen
  Vragen wij Jou die onze namen riep
  Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
  Zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.

  Ben jij de onrust die ons wakker maakte,
  Ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
  Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
  Ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?

  Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
  Die ons al kende voor het eerste licht,
  In Jouw hand kunnen we de toekomst lezen
  En in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.

  Tegen de angst en tegen het vergeten
  Tegen de nacht en tegen het gemis
  Is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
  Jij zult er zijn, die licht in duister is.
Slotgedachte: KOM HEILIGE GEEST
  Als de Goede Geest er niet zou zijn,
  dan is God veel te ver weg,
  dan is Christus alleen maar een oud verhaal
  en het Evangelie een stoffig boek.

  Als er geen Geestkracht zou zijn
  is de kerk een versteende organisatie,
  gezag ongeloofwaardig,
  liturgie alleen maar theater.

  Juist door de Geest
  wordt de aarde uit haar loomheid opgetild
  en mensen in beweging gezet om voor elkaar als levend water te zijn.

  Door de kracht van de Geest zien de bewoners
  van de aarde een visioen
  van leefbaarheid en menselijkheid
  en hebben ze de moed
  om zich daarvoor daadwerkelijk in te zetten

  Daarom bidden wij telkens weer:
  Kom heilige Geest. Waai in ons.
  Borrel in ons op als bron van leven gevend water. Amen
Slotlied: Wij hebben voor U gebeden
  Wij hebben voor U gebeden
  dat uw geloof niet bezwijkt.
  En Gij op uw beurt tot inkeer gekomen
  versterkt uw broeders, versterkt uw zusters.
  Wij hebben voor u gebeden
  dat uw geloof niet bezwijkt.

   Gaat uit over alle landen
   tot zover als de wereld reikt.
   Verkondigt het evangelie
   dat het alles wat leeft bereikt. Refrein:

   En zegt: wie in hem geloven
   zijn gered voor het Koninkrijk.
   De wonderen, blijde tekens zijn
   dan binnen uw handbereik. Refrein:

   Verdrijft in zijn naam de duivels,
   dat het kwaad uit de wereld wijkt.
   Legt handen op aan wie lijden,
   dat het heil tot de hemel reikt. Refrein: