Tweede Pinksterdag 2007

Openingslied: AAN WAT OP AARDE LEEFT
  Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood,
  en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.
  Geef ons dezelfde taal om uw woord te verstaan,
  bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw naam.

  Wie in uw vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig woord.
  Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij eeuwig voort.
  Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet,
  omwille van uw dood, omwille van uw bloed.

  O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen,
  wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.
  Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,
  o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid.
Drempelgebed
  De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vader God, tegen de geest van de tijd in bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, uw goede geest, de Geest van Jezus die ons het ware leven heeft voorge-houden en voorgeleefd. Amen

Kyrie/Heer, ontferm u

Gebed;
  Kom met uw Geest en maak recht wat krom is,
  maak zacht wat verhard is en warm wat koud en verkild is.
  Stort uw Geest uit over allen die liefhebben,
  over zangers en zieners, over dichters en doeners,
  over stillen en luidruchtigen.
  Laat uw Geest zijn als een sprankelende waterval
  voor allen die dorsten naar leven. Amen
GLORIALIED: GLORIE, GLORIE HALLELUJA
  Refrein:
   Glorie glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
   Glorie glorie halleluja, aan Hem die vrede wil.

  d'Aarde wil een thuis zijn voor een ieder die nu leeft,
  ieder mens moet vriend zijn die naar recht en vrede streeft,
  wereld zonder oorlog die aan ieder ruimte geeft.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Vriendschap in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar,
  vader, moeder, zoon en dochter, horen zij elkaar?
  Oude mensen, jonge mensen, spreken zij elkaar?
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Mensen, houdt uw ogen op dit ideaal gericht.
  Dit geeft ons de eerste schijn van een beginnend licht.
  Stappend in het duister, maar toch met een hoopvol zicht.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie
Eerste lezing: WATER DAT GEK MAAKT
  Eens waarschuwde God de mensen dat er een aardbeving zou komen die al het water van het land zou doen verdwijnen. Het water dat er voor in de plaats zou komen, zou iedereen gek maken.
  Slechts een profeet nam God ernstig. Hij droeg kolossale kruiken vol water naar zijn woonplaats in de bergen zodat hij zijn hele leven genoeg water zou hebben. De aarde beefde, al het water verdween en het nieuwe water vulde de rivieren, meren en vijvers.
  Een paar maanden later kwam de profeet van zijn berg af om te kijken wat er precies gebeurd was. Iedereen was inderdaad gek geworden. Men viel hem aan, wilde niets met hem te maken hebben en velen dachten dat hij gek geworden was.
  De profeet ging dus maar weer terug naar zijn woonplaats in de bergen, blij met het water dat hij opgeslagen had.
  Maar naarmate de tijd verstreek ging hij merken dat zijn eenzaamheid niet te dragen was. Hij verlangde hartstochtelijk naar menselijk gezelschap, dus ging hij weer terug naar het dal. Weer werd hij door de mensen daar uitgestoten want hij was zo helemaal anders dan zij. Toen nam de profeet een besluit. Hij gooide het water dat hij opgeslagen had, weg, dronk van het nieuwe water en werd net zo gek als zijn medemensen.
Tussenzang: WATER IS EEN BRON VAN LEVEN
  Water is een bron van leven voor de mens die dorstig is.
  Water kan weer krachten geven aan wie zwak en weerloos is.

  Water is een bron van leven voor een kind dat leven gaat,
  dat nog naar geluk moet streven en geen goed kent en geen kwaad.

  Water is een bron van leven, wie gelooft in Jezus' woord,
  in zijn boodschap, toen geschreven, die zet nu zijn heilswerk voort.

  Water is een bron van leven, wie gedoopt is in zijn naam,
  wie zijn licht is doorgegeven, die kan hoopvol verder gaan.
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (7,37-39)
  Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luide stem: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
  Hiermee doelde hij op de Geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Overweging
  Zuiver water is van levensbelang. In een continent als Afrika sterven jaarlijks duizenden mensen omdat ze vervuild water drinken, moeten drinken bij gebrek aan beter. Maar ook in ons eigen land met al zijn moderne voorzieningen gebeurt het nu en dan dat mensen het slachtoffer worden van besmet water.
  Als je jaren geleden in de droge tijd in Manilla kwam, dan hadden ze vaak een tekort aan goed drinkwater. Dan voegden zij water uit de rivier toe en smeten er een hele lading chloor in opdat het niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Maar als je dan een glas water dronk, en in de tropen moet je veel drinken, dan dacht je dat je in het zwembad zat vanwege de chloorlucht en de chloorsmaak was echt niet lekker. Nu hadden ze daar wel een oplossing voor, in de vorm van een soort citroentjes die in het water uitgeperst werden om het redelijk drinkbaar te maken.
  De sfeer in de samenleving, die gemeenschapsgeest die er heerst, is ook als water dat verkwikt en verfrist. Als die gemeenschapsgeest verflauwt en verwaterd door toenemend individualisme en onverschilligheid dan krijg je smakeloos water waar niemand van genieten kan, dan krijg je mensen die dorstig en hongerig rondlopen en zich niet gelukkig kunnen voelen.
  Daarom is het zo belangrijk dat er in elke gemeenschap mensen rondlopen die smaak geven aan het sociale leven in de samenleving. Jezus was in zijn tijd zo'n smaakmaker, die steeds weer opriep tot liefde en dienstbaarheid, met name aan de zwakken in de samenleving, zieken en zondaars.
  Hij roept ook ons op om levend water te zijn voor elkaar, om niet zoals die profeet in de eerste lezing met de grote hoop mee te lopen, omdat dat het gemakkelijkste is, om keuzes te maken voor elkaar, ook al vindt de meerderheid dat je op de eerste plaats voor jezelf moet zorgen. Dat vraagt dat we ons laten bewegen door die Geest van Jezus, de geest van Pasen en Pinksteren, de geest die leven geeft.
Geloofsbelijdenis:
  Pr. In God geloven wij,
  die leven geeft aan mensen,
  die ons koestert als zijn kinderen
  en die er zijn zal, al onze dagen.

  Al. In Jezus van Nazaret geloven wij
  in wie God zichtbaar geworden is:
  mens, onder de mensen geboren,
  voor mensen geleefd en gestorven.

  Pr. Hij was sterker dan de dood,
  want Hij is opgestaan tot leven,
  en Hij blijft voortleven onder ons,
  zijn naam wordt niet uitgewist.

  Al. In Gods Geest geloven wij,
  die leven blaast in mensen,
  die rondgaat als een storm,
  en die ons in beweging zet.

  Pr. Hij roept ons tot recht en vrede,
  om te helen wat gebroken is,
  om te troosten wie te lijden heeft,
  hoop te bieden aan wie vertwijfeld zijn.

  Al. Gods Geest van liefde en kracht
  die mensen samenbrengt in liefde,
  geeft zijn gaven aan ieder mens,
  om daarmee allen van dienst te zijn.

  Pr. In de kerkgemeenschap geloven wij,
  verbondenheid van mensen rond de Heer,
  geroepen om zijn boodschap verder te dragen
  en deze wereld van dienst te zijn.

  Al. In het leven geloven wij,
  leven dat sterker is dan dood,
  en dat wij niet verloren zullen gaan
  want God bewaart ons in zijn hand.
Voorbede:
  God, zend uw Geest uit als een mantel van warmte
  over alle mensen die tobben, bang zijn en teleurgesteld,
  over allen die vereenzamen en alleen staan in het leven.
  Schenk hun hartverwarmend meeleven van velen.

  God, zend uw Geest uit als een sprankelende waterval
  over alle jonge mensen zonder veel uitzicht, zonder idealen,
  over alle kinderen zonder thuis en zonder liefde.
  Schenk hun een goede en menswaardige toekomst.

  God, zend uw Geest uit als een stuwende wind
  over onze oude kerk, soms verstard en vastgeroest,
  over alle christenen die krampachtig vasthouden aan het oude.
  Beziel hun met nieuwe geestdrift.

  God, zend uw Geest uit als vurige tongen
  over ons allen hier aanwezig, U kent onze goede wil,
  maar ook onze zwakheid, onze oppervlakkigheid van geloven.
  Steek uw vuur in ons aan, en laat ons uw woorden spreken.

  God, beadem ons met de geest van Jezus
  opdat wij, juist als hij, licht brengen waar duisternis is,
  warmte waar harten en onderlinge verhoudingen verkild zijn,
  verfrissend water waar mensen dodelijk vermoeid zijn.
  Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen

Offerande

(We gaan staan) <
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. Heilige God, dit is de dag waarop wij U zegenen om al wat leeft en ademhaalt, om al wat zich vernieuwt door uw scheppende en reddende macht.
  Gezegend zijt Gij, die onze God en Vader zijt, die ons roept tot licht, tot vrede en vrijheid, die ons toekomst schenkt en hoopvol leven.
  Gezegend zijt Gij om Jezus, de Mensenzoon, om zijn blijde boodschap, zijn aandacht en zorg voor de kleinen en zwakken.
  Gezegend zijt Gij, om de heilige Geest, waarin U werkzaam blijft in onze mensengemeenschap, die mensen in beweging houdt, die verwarmt wat verkild is, recht maakt wat scheefgegroeid is.
  Gezegend zijt Gij, om uw heil en genade, die U ons steeds weer schenken wilt. Samen met alle gelovigen ter wereld, willen wij U danken, loven en prijzen, en wij zingen U toe:

  Sanctus

  Pr. Heer onze God, heilige Vader, wij gedenken Jezus uw Zoon. Ons leven heeft Hij gedeeld vanaf geboorte tot in de dood, om zo ons aardse bestaan te verheffen en ons binnen te leiden in uw Rijk van vrede en liefde.

  Al. Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
  Hij is de grootste van al uw profeten.

  Pr. Hij die bestond in uw goddelijke majesteit, heeft zich vernederd en is ons aller dienaar geworden, om ons toe-komst en nieuwe levenskansen te geven.

  Al. Wij danken U voor zijn trouw en zelfvergeten liefde.
  Hij blijft voor ons: de weg, de waarheid en het leven.

  Pr. Tijdens het laatste avondmaal, op de vooravond van zijn dood heeft Hij ons een heilig teken gegeven opdat wij nooit zouden vergeten wat Hij ons heeft willen zeggen. Hij nam brood, dankte en zegende U, brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam hij op die avond ook de beker met wijn, reikte hem over aan zijn vrienden met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn leven, mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God onze Vader, Hij kwam in uw naam, gezonden om deze oude aarde te vernieuwen en de overmacht van zonde en dood te breken door het offer van zijn eigen leven.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om het kwaad in de wereld te overwinnen.

  Pr. Dat wij naar zijn voorbeeld nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en vrede, van geloof in de toekomst en vertrouwen in elkaar.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om juist als Hij weldoende rond te gaan.

  Pr. Dat wij Hem navolgen in zijn idealisme en trouw, in zijn oprechtheid en edelmoedigheid, in zijn menslievendheid en dienstbaarheid.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest, om in deze tijd mensen van hoop te zijn.

  Pr. Dan zal door ieder van ons uw rijk op aarde werkelijkheid worden, in zijn naam en in zijn geest.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Bevrijd ons van alle eigenwaan en zelfgenoegzaamheid, van alle ego´sme en gemakzucht. Geef vrede in onze dagen, omwille van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Sanctus/Lam Gods

Communie

Slotgebed: Ik wil als water zijn
  Heer, ik wil als het water zijn
  dat in de rivieren klatert en door het oerwoud stroomt,
  dat velden vruchtbaar maakt en overal leven brengt.

  Heer, ik wil als het water zijn
  dat alle boten draagt, vol mensen en hun lasten,
  om voor hen allemaal hun vaart te verlichten.

  Heer, ik wil als het water zijn
  dat in uw richting stroomt, om in de wereld,
  overal uw opdracht waar te maken,
  meer mens te zijn voor iedereen.

  Heer, ik wil het water zijn dat al wat vies is wast,
  dat iedere mens, hoe hij ook heet,
  die heling en bevrijding zoekt weer hoop op toekomst geeft.

  Heer, ik wil als het water zijn,
  de bron van alle leven, dat alle mensen samenbrengt
  om samen, overal vandaan lief en leed te delen.
Slotlied: DE STEPPE ZAL BLOEIEN