Tweede Pinksterdag 2006

Openingslied

Inleiding:
  Als ze van mensen zeggen: die zijn water en vuur,
  dan zit het beslist niet goed tussen hen.
  Water en vuur verdragen elkaar niet
  en dat komt bij mensen ook nogal eens voor.
  Maar met Pinksteren gaan water en vuur heel goed samen
  als symbolen van de geest van Jezus wiens komst we vieren.
  Met Pinksteren wordt verteld dat de Geest verscheen
  als een stevige wind en als vurige tongen.
  Dat zijn symbolen om aan te geven
  dat de geest van Jezus mensen in beweging zet
  zoals de wind takken van de bomen laat wuiven;
  dat de geest van Jezus mensen enthousiast maakt
  om zich in te zetten voor Jezus' idealen.
  In het evangelie van vandaag wordt de geest vergeleken met levend water,
  een bron van leven, geestelijke leven, leven in de geest van Jezus.
  Dat gebeurde toen op het eerste pinksterfeest bij Jezus' vrienden,
  dat gebeurt nog steeds ook in onze tijd,
  misschien wat minder spectaculair en minder opvallen,
  maar ook nu nog zijn er velen in beweging in die geest van Jezus.
Drempelgebed
  De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die men-sen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  ALLEN: Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vader God, tegen de geest van de tijd in bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, uw goe-de geest, de Geest van Jezus die ons het ware leven heeft voor-gehouden en voorgeleefd. Amen

Kyrie -

Gebed:
  Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
  elke dag een wonder verrichten,
  een klein wonder van liefde, dat steeds
  een ziel uit het duister zal lichten,
  een wonder dat weer hoop schenkt en moed,
  dat treurenden vreugdevol laat loven
  en zelfs harten van steen trillen doet.
  Heer, schenk mij die geestkracht van boven!
  Laat mij, Heer, door Uw Geest onbevreesd
  met vurige tong de vlam ontsteken
  op plaatsen waar Uw liefde is geweest,
  doch voor kou reeds lang is geweken.
  Geef mij de kracht om samen te bouwen
  aan een wereld vol vrede en vertrouwen

Gloria

Eerste lezing: Pinksterfeest
  Heeft het pinksterfeest voor u nog inhoud,
  of is de belangstelling hiervoor verflauwd?
  Heeft u er een eigen invulling aangegeven
  en is van het bijbelse niet veel overgebleven?

  Toch is Pinksteren geen onbelangrijk feest,
  Het staat geheel in het teken van de Heilige Geest.
  Plots werden de mensen met hemels licht omstraalt
  en is de Heilige Geest in mensenharten neergedaald.

  "0" zult u zeggen, "dat was in bijbelse tijden.
  Het betrof apostelen en andere ingewijden,
  maar nu, in 2006, is dit slechts een theorie.
  Nu geldt de geest van de 24-uurs economie".

  Maar... .is dat niet de geest van de demonen,
  van de mammon en vele andere afgoden?
  Leidt deze geest ons niet van God vandaan
  in plaats van naar Hem toe te gaan?

  Open uw hart, telkens weer, voor de goede Geest,
  de Geest die ook in Jezus werkzaam is geweest.
  Hij houdt ons in beweging op de juiste wegen,
  Zijn kracht is voor ons allemaal een grote zegen.

Tussenzang

Lezing uit het evangelie volgens Johannes (7,37-39)
  Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luide stem: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij. Wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Overweging
  Ik wil beginnen met een klein verhaaltje: Een indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad. Zij wandelden over straat en de drukte en al het lawaai verbaasde de indiaan zeer. Plotseling zei hij tegen zijn vriend: "Hoor jij wat ik hoor?"
  De blanke hoorde alleen maar het verkeerslawaai. "Ik hoor hier vlakbij een krekel tsjirpen." "Je moet je vergissen, er zijn hier geen krekels." Maar de indiaan schoof bij een grauwe muur wat bladeren uiteen en daar zat een krekel.
  "Indianen kunnen nu eenmaal beter horen dan blanken," zei de blanke. Maar de indiaan antwoordde: "Je vergist jij", en tegelijk liet hij een muntstukje vallen. Direct draaiden zich een paar mensen om. "Zie je wel," zei de indiaan, "dat muntje maakte niet meer lawaai dan die krekel.."
  Er zijn nog veel soortgelijke voorbeelden te noemen. Je hoort waar je, bewust of onbewust, op gespitst bent. Je ziet waar je belangstelling, je aandacht, naar uit gaat. In onze tijd horen velen alleen het rinkelen van het geld. Velen kijken alleen maar naar de materiële waarden, naar al die dingen die hun leven meer comfortabel kunnen maken. Maar de stem van hun hart horen ze vaak niet, de stem die roept om eens echt na te denken over wat belangrijk is in het leven, de stem die misschien tegen ze zegt: je bent verkeerd bezig.
  De stille roep van mensen in hun omgeving, die roep om wat aandacht, die roep om hulp, die horen ze vaak niet De geestelijke waarden die hun leven kunnen verrijken zien ze niet. Ze menen geen tijd te hebben om zich daarmee bezig te houden. De situaties waarin ze iets voor medemensen kunnen betekenen, die zien zijn niet, hun gedachten gaan de andere kant op.
  We vieren Pinksteren, het feest van de beweging, beweging in de geest van Jezus, d.w.z. beweging naar elkaar toe om samen zijn idealen waar te maken, maar als je zijn roepstem niet hoort, zijn idealen niet ziet, komt er van die beweging niet veel terecht.
  Pinksteren is het feest van het vuur, van het enthousiasme om in de geest van Jezus te werken aan een betere wereld, maar als je geen oog hebt voor de kleine alledaagse dingen waarin je iets met en voor anderen kunt doen, kunt betekenen, dan gaat het vuur uit, dan wordt het leven lauw en kleurloos.
  Als we alleen maar oor hebben alle sombere berichten die elke dag weer over ons uitgestrooid worden, als we alleen maar oog hebben voor alle negatieve ontwikkelingen in de samenleving, dan kun je moedeloos worden, dan kun je passief aan de kant gaan staan en niets doen. Maar gelukkig zijn er ook overal mensen die gedreven door die Geest van Jezus volop in beweging zijn en licht brengen waar duisternis is. Gelukkig zijn er overal mensen, ook hier in onze gemeenschap, die niet passief aan de kant blijven staan maar op allerlei gebieden heel enthousiast bezig zijn voor de parochie, voor de gemeenschap, mensen die steeds weer allerlei mogelijkheden zien om een positieve bijdrage te leveren, aan de gemeenschap.
  Gelukkig is het niet windstil, gelukkig is er beweging en inzet. Toch denk ik soms ook: een beetje meer wind, een beetje meer vuur zou toch heel fijn zijn voor ons allemaal.
  Moge de geest van Jezus ook hier iets van Pinksteren waar maken.
Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof in de God van het leven,
  die vreugde vindt in elk mensenkind,
  die als een herder zoekt
  totdat hij het verlorene heeft gevonden,
  die zorgzaam is als een ouder,
  die oog heeft voor het kleinste
  en zijn kinderen niet in de steek laat.

  Ik geloof in Jezus Christus, Gods zoon,
  die mij laat zien wie God is.
  In zijn blijdschap om mensen
  die Hij weer op hun voeten zet,
  gaat de hemel open,
  is er uitzicht ook voor mijn kleinheid.

  Ik geloof in de Geest van God
  die zich op de meest onverwachte momenten openbaart
  in de vreugde van mensen
  die meeleven met een nieuw begin,
  met hervonden kansen van anderen.
  Ik geloof dat die Geest zich ook in mij openbaart.

  Ik geloof in de gemeenschap
  die ontstaat in mensen
  die het zoeken niet moe worden,
  die het vinden vieren,
  in dankbaarheid aan de God van het leven. Amen
Voorbede
  God onze Vader,
  vele mensen leven werelds en materialistisch,
  maak ze ook geestelijk,
  geef dat zij verder zien dan hun lichamelijke behoeften en verlangens,
  dat zij zich ook verdiepen in de hogere waarden van hun leven.

  Vele mensen zijn gemakszuchtig en onverschillig,
  maak ze ook geestdriftig,
  geef dat zij in beweging komen
  en samen met elkaar en voor elkaar de dingen gaan doen
  die Jezus ons heeft voorgehouden en voorgeleefd.

  Vele mensen zijn somber en zwaarmoedig,
  maak ze ook geestig,
  geef hen gevoel voor humor, leer hen de kunst van het relativeren,
  dat zij ook in moeilijke dagen het lachen niet verleren.

  Velen zijn uitgeput, moegeleden, moegestreden,
  geef hen uw geestkracht, opdat zij verder kunnen,
  dat zij sterk genoeg zijn om hun eigen kruis te dragen
  en dat zij ook anderen hun steun en hulp blijven geven.

  Velen laten zich leiden door de geest van de wereld,
  de geest van hollen en vliegen, van alleen aan zichzelf denken,
  wek in hen en in ieder van ons de geest van Jezus Christus,
  de geest van zorg en aandacht voor de medemens.

  Heer, schenk ons uw geest van wijsheid en kracht
  om de levenshouding van Jezus steeds meer de onze te maken
  dan zullen wij in zijn naam en in zijn kracht de aarde vernieuwen
  tot een plaats van vrede en heil voor alle mensen.
  Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw zoon, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Eucharistisch Gebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. Heilige God, dit is de dag waarop wij U zegenen om al wat leeft en ademhaalt, om al wat zich vernieuwt door uw scheppende en reddende macht.
  Gezegend zijt Gij, die onze God en Vader zijt, die ons roept tot licht, tot vrede en vrijheid, die ons toekomst schenkt en hoopvol leven.
  Gezegend zijt Gij om Jezus, de Mensenzoon, om zijn blijde boodschap, zijn aandacht en zorg voor de kleinen en zwakken.
  Gezegend zijt Gij, om de heilige Geest, waarin U werkzaam blijft in onze mensengemeenschap, die mensen in beweging houdt, die verwarmt wat verkild is, recht maakt wat scheefgegroeid is.
  Gezegend zijt Gij, om uw heil en genade, die U ons steeds weer schenken wilt. Samen met alle gelovigen ter wereld, willen wij U danken, loven en prijzen, en wij zingen U toe:

  Sanctus

  Pr. Heer onze God, heilige Vader, wij gedenken Jezus uw Zoon. Ons leven heeft Hij gedeeld vanaf geboorte tot in de dood, om zo ons aardse bestaan te verheffen en ons binnen te leiden in uw Rijk van vrede en liefde.

  Al. Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
  Hij is de grootste van al uw profeten.

  Pr. Hij die bestond in uw goddelijke majesteit, heeft zich vernederd en is ons aller dienaar geworden, om ons toe-komst en nieuwe levenskansen te geven.

  Al. Wij danken U voor zijn trouw en zelfvergeten liefde.
  Hij blijft voor ons: de weg, de waarheid en het leven.

  Pr. Tijdens het laatste avondmaal, op de vooravond van zijn dood heeft Hij ons een heilig teken gegeven opdat wij nooit zouden vergeten wat Hij ons heeft willen zeggen. Hij nam brood, dankte en zegende U, brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam hij op die avond ook de beker met wijn, reikte hem over aan zijn vrienden met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn leven, mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God onze Vader, Hij kwam in uw naam, gezonden om deze oude aarde te vernieuwen en de overmacht van zonde en dood te breken door het offer van zijn eigen leven.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om het kwaad in de wereld te overwinnen.

  Pr. Dat wij naar zijn voorbeeld nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en vrede, van geloof in de toekomst en vertrouwen in elkaar.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest,
  om juist als Hij weldoende rond te gaan.

  Pr. Dat wij Hem navolgen in zijn idealisme en trouw, in zijn oprechtheid en edelmoedigheid, in zijn menslievendheid en dienstbaarheid.

  Al. Zend ook ons op weg in zijn geest, om in deze tijd mensen van hoop te zijn.

  Pr. Dan zal door ieder van ons uw rijk op aarde werkelijkheid worden, in zijn naam en in zijn geest.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Bevrijd ons van alle eigenwaan en zelfgenoegzaamheid, van alle egoïsme en gemakzucht. Geef vrede in onze dagen, omwille van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Agnus Dei

Communie

Slotgedachte: Een virus
  Er waart een virus rond van twijfel en miskenning
  en zijn we niet alert, blijkt zoiets een gewenning.
  Dit wordt te breed en dat te smal bevonden
  en zonder dat je 't weet is je geloof geschonden.
  Probeer in vredesnaam maar niet besmet te raken.
  Zo'n virus kan je vreugd, je trouw in één keer raken.
  Wat je met moeite kreeg, is plotseling verdwenen.
  Het kalf wordt uitgebeend en jij houdt slechts de benen.
  Er waart een virus rond, maar ben je echt een kenner
  dan is de Heil'ge Geest de beste virusscanner!
  Hij zuivert in je ziel wat ruw werd afgebroken
  en 't licht dat werd gedoofd, wordt weer opnieuw ontstoken!