Tweede Paasdag 2009

Thema: Licht en leven door het kruis

Openingslied: LIED AAN HET LICHT
  Licht dat ons aanstoot in de morgen,
  voortijdig licht waarin wij staan
  koud, een voor een, en ongeborgen,
  licht overdek mij, vuur mij aan.
  Dat ik niet uitval, dat wij allen
  zo zwaar en droevig als wij zijn
  niet uit elkaars genade vallen
  en doelloos en onvindbaar zijn.

  Licht, van mijn stad de stedehouder,
  aanhoudend licht dat overwint.
  Vaderlijk licht, steevaste schouder,
  draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
  Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
  of ergens al de wereld daagt
  waar mensen waardig leven mogen
  en elk zijn naam in vrede draagt.

  Alles zal zwichten en verwaaien
  wat op het licht niet is geijkt.
  Taal zal alleen verwoesting zaaien
  en van ons doen geen daad beklijft.
  Veelstemmig licht, om aan te horen
  zolang ons hart nog slagen geeft.
  Liefste der mensen, eerstgeboren,
  licht, laatste woord van Hem die leeft
Inleiding: HET LEVEN.
  Het leven is vaak net een soap
  't kent "goede en ook slechte tijden"
  en de bus van "onderweg naar morgen"
  zal k elke dag wel rijden.

  Maar als je het "retourtje geluk" niet kent
  en je opgesloten voelt in "de gouden kooi",
  je nog nooit geraakt bent door "hart in aktie"
  win je zonder te spelen in de "lotto" ook geen fooi.

  De wereld blijft toch gewoon doordraaien
  of je nu mooi bent of meedogenloos
  voor je het weet is alles verdwenen
  en zit je in het programma "spoorloos".

  Sta dus eerst eens bij je eigen leven stil
  voordat je het tot soapie bombardeert,
  want de actualiteiten van het echte leven
  daarvan heb je dan het meeste nog geleerd.
Drempelgebed
  Vg. Heer God, wij zijn geboren om te leven
  en toch maken we elkaar het leven zo dikwijls onmogelijk.

  Al. We hebben ogen gekregen om te zien
  en toch kijken we elkaar veel te weinig aan.

  Vg. We hebben oren gekregen om te luisteren
  en toch zijn we dikwijls doof voor elkaar.

  Al. Een mond hebben we om mt elkaar te praten,
  en toch kletsen we te vaak ver elkaar.

  Vg. Een hart hebben we om lief te hebben,
  en toch is het soms van steen.

  Al. Heer God, zo vaak zijn we ziende blind en horende doof,
  sprekend hebben we elkaar weinig of niets te zeggen.
  We leven en we weten niet wie we zijn.

  Vg. Heer, wij vergeven aan elkaar, wil ook onze schuld
  vergeven, omwille van Jezus, onze Heer en leidsman ten leven. Amen
Glorialied: ZO BEN JIJ
  Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben Jij.
  Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo ben Jij.
  Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard,
  breek ons dan open, opdat wij zien een flits misschien,
  van Jou op wie wij hopen,van Jou op wie wij hopen.
  Zo ben Jij, zo ben Jij, zo ben Jij, zo ben Jij.

  Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben Jij.
  Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo ben Jij.
  Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt,
  breng ons tot leven, opdat wij gaan niet blijven staan,
  en wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even.
  Zo ben Jij, zo ben Jij, zo ben Jij, zo ben Jij.
Eerste lezing: LEVENSKUNST
  Het is geen kunst, om mooie verhalen af te steken
  over vrede en gerechtigheid.
  Het is de kunst om je in te zetten
  voor de ander en de vrede te bewaren.
  Het is geen kunst, om vanuit je luie stoel te roepen
  dat je tegen geweld bent.
  Het is de kunst om, als het gevaarlijk wordt
  niet naar geweld te grijpen.
  Het is geen kunst om van je vrienden te houden
  en aardig voor ze te zijn.
  Het is de kunst om vriendelijk te denken over mensen
  die je niet mag.
  Het is geen kunst om te roepen dat God goed is,
  als je lekker in je vel zit.
  Het is de kunst om te geloven
  dat hij voor je zorgt als je diep in de put zit.
  Het is geen kunst om als alles mee zit te roepen
  dat het de goede kant op gaat.
  Het is de kunst om als het tegen zit,
  te blijven hopen op iets beters.
Tussenzang: GEWOON BEGINNEN
  Gewoon zoals je bent, respect voor iedereen,
  zelfs als je niets herkent, je bent niet echt alleen.
  Geloof in wie je bent, geloof in wat je doet,
  proberen kan altijd, en krijg weer nieuwe moed.
  Niet "stil maar, wacht maar", nu wel iemand durven zijn,
  Niet "breek de muren af", beginnen in het klein.
  Niet "stil maar, wacht maar", wel iemand durven zijn
  Niet "breek de muren af", beginnen in het klein,
  zoals je bent, respect voor iedereen,
  zelfs als je niets herkent, je bent niet echt alleen,
  niet echt alleen.
  Geloof in wie je bent, geloof in wat je doet,
  proberen kan altijd, en krijg weer nieuwe moed.
  Zoals je bent, zoals je bent.
  Zoals je bent, zoals je bent.
  Gewoon zoals je bent.
Evangelie Mattes 6, 25-34
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen n de mammon. Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet mr dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel mr dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg n el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de lelin in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, z kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.
Overweging
  Pasen is het feest van het nieuwe leven. Opnieuw tot leven komen, je ziet het volop in de natuur, maar het zou ook voor de mensen moeten gelden. Het is heel belangrijk dat mensen telkens opnieuw tot leven komen. Ik leef toch, zal iedereen zeggen, ik doe van alles, dus leef ik.
  En toch zijn er mensen die geen leven meer hebben, mensen die niet meer kunnen doen wat ze graag willen, mensen die getroffen zijn door ziekte, verdriet, tegenslag.
  Opnieuw tot leven komen, zou dat ook voor hen gelden? Soms niet, vaak wel, maar dat hangt van ons af: wat doen we om anderen te helpen leven, om anderen weer zin in het leven te geven? Heel concreet zie je dat op veel manieren gebeuren, overal waar mensen hun hart laten spreken en medemensen een helpende hand bieden, op welke manier ook.
  Er zijn in onze wereld mensen die geen leven hebben omdat ze uitgebuit en onderdrukt worden of te lijden hebben onder oorlog en geweld.
  Opnieuw tot leven komen, zou dat ook voor hen gelden? Soms lijkt dat onmogelijk, soms is het wel mogelijk maar dat hangt ook een beetje van ons af: wat doen wij om hen te helpen leven? De vastenaktie en zoveel andere acties proberen medemensen een wat beter leven te schenken. Doen we daaraan mee of zijn we er doof voor?
  De vraag is echter ook: leven we zelf wel echt? We hebben het vaak zo druk met allerlei activiteiten, dat we geen tijd meer hebben om te leven, om te genieten van het leven, om het leven zinvol te delen met anderen.
  We hollen van het een naar het ander, maar hebben we nog tijd voor rustpunten in ons dagelijks bestaan, momenten dat we stil kunnen worden, stil van binnen en van buiten, want die hebben we nodig om echt te leven?
  Als je in je haast jezelf voorbijloopt dan leef je niet echt. Als je nooit tijd hebt om na te denken over de zin en het doel van je leven dan loop je het risico dat je maar half leeft. Als je nooit kijkt naar ons grote voorbeeld Jezus van Nazaret en je laat inspireren door zijn manier van leven, dan verschraalt je leven, dan krijg je een ernstige vorm van bloedarmoede.
  Pasen daagt ons uit om opnieuw tot leven te komen, in de manier van leven zoals Jezus ons heeft voorgehouden en voorgeleefd: namelijk oog en aandacht hebben voor de ander, met name met hen die het moeilijk hebben in hun leven. Dat is echt leven en dat kan je levensgeluk geven.
Geloofsbelijdenis
  Wij geloven in een God die ons het leven heeft geschonken;
  die ons toegerust heeft met vele vaardigheden
  om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken;
  die van ons vraagt dat we daarvan gebruik maken
  en plichten naar elkaar toe niet verzaken.

  Wij geloven in Jezus van Nazaret.
  Hij wees ons de weg naar waarachtige vrede,
  naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen.
  Hij roept ook ons tot rechtvaardigheid en eerlijkheid,
  tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

  Wij geloven in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen,
  tussen rijk en arm, blank en zwart, gelovig en ongelovig,
  dat zij om elkaar geven en samen hun stem verheffen
  tegen ongerechtigheid en schendingen van mensenrechten.

  Wij geloven in een gemeenschap van mensen,
  waarin oorlog en geweld zijn uitgebannen,
  waarin de n opkomt voor de ander,
  waarin alle noden gelenigd worden,
  en de liefde voor elkaar nieuw leven mogelijk maakt.
Voorbede
  Laten wij bidden voor hen
  die dood lijken te gaan aan te veel tegenvallers,
  aan te veel verdriet en pijn,
  dat wij hen helpen opstaan en hen overeind houden,
  dat het Pasen voor hen wordt, dat ze licht en leven vinden.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor hen
  die worden doodgepraat of worden doodgezwegen,
  voor hen die niet echt meetellen in degemeenschap
  dat wij hen helpen opstaan en hen met liefde opbeuren,
  dat het Pasen voor hen wordt, dat zij leven krijgen aangereikt.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor wie teleurgesteld en moedeloos zijn,
  die dag in dag uit met een zware steen op hun hart leven,
  dat wij die steen wegrollen en hen bevrijden uit het duister,
  dat het Pasen voor hen wordt, dat ze een nieuw begin maken.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor hen die van binnen verkild en versteend zijn,
  die niet kunnen vergeven en altijd rondlopen met wraakgevoelens,
  dat wij hen wegroepen uit dat graf en hen weer leren leven,
  dat het Pasen voor hen wordt, dat ze nieuwe mensen worden.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden voor onze kerkgemeenschap dat blij het paasfeest viert,
  dat wij tegen alle schijn in het geloof en de hoop bewaren
  dat het leven sterker is dan alle dood. Amen
Offerande: TEGEN DE STROMING IN
  Hoevele mensen hebben de vrijheid,
  om zelf te kiezen de weg die ze gaan?
  Hoevele mensen voelen zich slaven,
  laten zich leven hun hele bestaan?
  Hoevele mensen kennen de vreugde,
  van de voldoening om wat is bereikt?
  Hoevele mensen durven geloven
  dat het nog zin heeft om verder te gaan?

  Refrein:
   Ik zal er zijn om in te geloven,
   ik wil er zijn om met jou te hopen,
   ik wil er zijn om liefde te geven,
   samen met jou opnieuw te gaan leven.
   Samen met jou een weg te bepalen,
   samen te vechten voor idealen,
   samen te zoeken naar een nieuw begin,
   samen met jou, tegen de stroming in.

  Draag je alleen je last op je schouders,
  ben je verlamd omdat je onmachtig bent.
  Jouw weg te kiezen en blijvend te volgen,
  wordt je door anderen zo overstemd.
  Trek jij je terug tussen veilige muren,
  sluit je je af omdat je bang geworden bent.
  Kun je alleen de weg niet meer vinden
  of heb je zelfs geen wegen gekend? Refrein:

  Ik denk als ik doorga mezelf te verschuilen,
  achter de muren die ik opgeworpen heb.
  Dat ik geen stap dichter bij je kan komen,
  terwijl ik juist dat verlangen heb.
  Ik wil mijn angsten graag met je delen,
  mijn onmacht, verdriet, en ook al mijn pijn,
  maar ook al mijn krachten om tegen de stroming,
  samen met jou een nieuwe weg te gaan. Refrein:
Tafelgebed
  Pr. U maakte de aarde met al haar rijkdommen
  en U gaf mensen van alle tijden de opdracht:
  Maak deze aarde bewoonbaar voor elkaar,
  deel haar vruchten in rechtvaardigheid,
  Waar jullie leven in vrede, ben Ik in jullie midden,
  waar vriendschap en liefde jullie samenbindt,
  daar heb Ik mijn blijvende woning.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr U bidden wij: schenk ons uw geest,
  geef ons de kracht om mens te worden,
  dat we geen eigen afgoden maken en vereren,
  geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten
  dat wij uw wil volbrengen, uw rijk verhaasten,
  het brood van de wereld delen met elkaar,
  alle kwaad ons aangedaan vergeven,
  en weer leren wat vriendschap en vrede betekenen.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus,
  die uw Naam geheiligd heeft, uw wil volbracht,
  die vredebode, die verlosser van het kwaad,
  in Hem woonde U waarlijk tussen de mensen.
  In Hem bent U brood en wijn voor ons geworden,
  voedsel en vreugde, vergeving van zonden.
  In de nacht voor zijn lijden en dood nam Hij brood,
  brak het om het te delen met zijn vrienden
  met de woorden: Neem en eet hiervan, jullie allemaal,
  want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn en deelde die
  met zijn vrienden, met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
  want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
  dit is mijn bloed, mijn leven, dat voor jullie en alle mensen
  wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  God, wees dit uur in ons midden
  nu wij dat teken van liefde gedenken dat Jezus ons nagelaten heeft.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. In zijn lijden gedenken we het leed van heel uw aarde,
  van al uw mensen die in duisternis gevangen zijn.
  In zijn dood denken we ook aan de dood van velen,
  alle slachtoffers van zinloos geweld, groot en klein.
  In zijn verrijzenis willen we licht en leven vieren,
  in Jezus' naam willen we ondanks alles toch geloven
  dat wij die droom van vrede en vriendschap
  levend moeten houden en naderbij brengen.
  Wij bidden U: zend dan uw Geest,
  die onze ogen kan openen voor het geheim van alle leven,
  die ons hart kan openen voor uw Boodschap
  die onze mond kan doen spreken over verbondenheid en vriendschap,
  over liefde zonder grenzen.
  Moge deze Geest ons klaar maken voor de weg die U ons wijst:
  de weg van barmhartigheid en verzoening,
  van liefde en recht, van vrede voor alle mensen.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. Mogen wij zo waarlijk uw kinderen worden, kinderen van het licht.
  Dan kunnen wij terecht samen het gebed zingen dat Jezus ons geleerd heeft.

  Zang: Onze Vader

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.
  Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde
  en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk,
  en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Communie: HARMONY
  The time has come, let us begin.
  With all our voices joining in
  To sing of love and brotherhood
  People doing what they should to
  Help their fellow man be free
  And fill this land with harmony
  The young and old, the rich, the poor
  Making sounds never heard before

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here

  Like the shepherd guards his sheep
  Watch your children as they sleep
  Like the potter turns his clay
  Help to shape a better day and
  Let us sing a song of love
  There's one thing I'm certain of
  Love will fill the hearts of men
  Peace will come on earth once again

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here.

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing of love, and brotherhood
  And people doing what they should

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here.
Slottekst: EEN WENS
  In deze wereld hebben wij mensen
  allemaal zo onze eigen wensen.
  De n wil liefde; de ander wil trouw.
  De n wil een man, de ander een vrouw.

  Maar n ding, dat wil iedereen,
  en dat is vrede om zich heen.
  Een beetje liefde aan anderen geven
  schijnt heel moeilijk te zijn in dit leven.

  Maar als ieder nu eens eerlijk bleef,
  en dingen niet meer overdreef.
  Dan zou de wereld zo anders zijn;
  Met minder verdriet, zorgen en pijn.

  Men vergemakkelijkt ieders leven
  door ook een beetje aandacht aan anderen te geven.
  Want ook al lijkt dat voor sommigen overbodig;
  Liefde en aandacht heeft iedereen nodig!
Slotlied: DIT IS HET HUIS
  Dit is het huis dat wij wilden om God te ontmoeten,
  en waar de aarde en hemel elkander begroeten:
  huis van 't verbond en met Gods liefde als grond
  voor onze zoekende voeten.

  Dit is het huis dat wij bouwden om samen te horen;
  hier komen wij, met ons leven, elkander ter ore;
  hier wordt gedeeld, hier wordt de vrede verbeeld
  waarvoor we eens zijn geboren.

  Dit is het huis dat wij houden om samen te eten,
  om elke keer rond het heilige brood weer te weten:
  Gij onze God, gaf ons als hoogste gebod
  liefde die nooit zal vergeten