Tweede Paasdag 2008

  In deze viering werden twee nieuwe beelden in de kerk, Franciscus en Clara, gezegend.

Inleiding:
  Een film of video kun je teruguit laten lopen. Mensen lopen dan achteruit, een auto rijdt teruguit, en een bal gaat terug naar de plek waar die vandaan kwam. Dat is vaak een heel koddig gezicht. Maar de werkelijkheid van het leven kunnen we niet teruguit laten lopen, hoe graag we dat soms misschien ook zouden willen, als we bijvoorbeeld een of andere stommiteit begaan hebben.
  En als een dierbare gestorven is, zouden we de klok heel graag weer terug willen zetten zodat we nog met die gestorven persoon konden spreken en hem of haar van onze genegenheid zouden kunnen vertellen. Maar dat is onmogelijk in onze wereld. Wel kunnen we een gestorvene in onze gedachten en in ons hart later voortleven. We kunnen de dingen die hem of haar heilig waren ook een plek geven in onze eigen manier van leven.
  Jezus was gestorven, dat feit was niet ongedaan te maken, maar Hij leeft wel voort in de gedachten en de harten van zijn vrienden, van toen en nu. Dat is de boodschap van Pasen. En Hem levend houden in onze gemeenschap vraagt dat alles wat hem heilig was, ook voor ons heel belangrijk is.
Schuldbelijdenis:
  Heer God, wij zijn geboren om te leven
  en toch maken we elkaar het leven zo dikwijls onmogelijk.
  We hebben ogen gekregen om te zien
  en toch kijken we elkaar veel te weinig aan.
  We hebben oren gekregen om te luisteren
  en toch zijn we dikwijls doof voor elkaar.
  Een mond hebben we om mét elkaar te praten,
  en toch kletsen we te vaak óver elkaar,
  een hart hebben we om lief te hebben,
  en toch is het soms van steen.
  Heer God, zo vaak zijn we ziende blind en horende doof,
  sprekend hebben we elkaar weinig of niets te zeggen.
  We leven en we weten niet wie we zijn.
  Heer, wij vergeven aan elkaar,
  wil ook onze schuld vergeven.

Heer ontferm U

Gebed
  God van mensen, we willen leven, we willen vrij zijn,
  we willen zelf kunnen bouwen aan onze toekomst.
  Geef dat we een duidelijk zicht hebben op de toekomst die we nastreven,
  de toekomst waar Jezus voor geleefd en gestorven is:
  uw rijk op aarde, uw rijk van vrede voor alle mensen.
  Geef ons de kracht en de moed om trouw te zijn aan zijn idealen
  en zo nodig tegen de stroom ingaan.
  Moge het zo Pasen zijn en blijven, vandaag en altijd door. Amen.

Glorialied

Eerste lezing: DE NIEUWE SCHEPPING (van Jan Van Opbergen)
  Op de eerste scheppingsdag, riep God: 'Licht'. En er was licht! Het is het licht van deze nieuwe dageraad dat vele gelovigen en profeten is blijven inspireren. Ook vandaag nog blijft het een visioen om van te dromen:
  Toen, op zekere dag, flitste de kogel terug naar het geweer. Hij werd gevolgd door de scherven van een granaat, die zich verzamelden in de hand van een soldaat. Toen volgden álle kogels, alle bommen en raketten, alle zwaarden, speren en hakmessen. Ze vlogen en flitsten de oude hardnekkige weg van haat en angst terug. De stomverbaasde generaals en strategen hielden met hun commando's de adem in.
  Kom mee, riepen de wapens tegen de brandstapel en de brandstapel waarschuwde op zijn beurt de elektrische stoel. De elektrische stoel seinde het door naar de leeuwenkuilen, de leeuwenkuil naar het schavot. Kom mee, riepen ze tegen de citadel, en de citadel waar-schuwde de bunker en de bunker de martelkamer. Pesticiden en gifgassen volgden in hun spoor.
  Kom mee, riepen ze met z'n allen, en ze slurpten de olie van de watergolven en ze zogen de stank weg boven de steden. Bloed en tranen trokken mee, het angstzweet en het koude oorlogsvuur, modder en etter van eeu-wenlang, en de stoet werd gesloten door het duister van de nacht.
  Zo werd het morgen en klaarlicht begon de nieuwe dag. Edel metaal kwam het melden aan oud roest, de populier gaf het door aan sprokkelhout en de roofvogel seinde het verder naar de vlieg. Toen bouwde de kat een nest voor de muis, de giraf speelde uitkijktoren voor de slang, de wolf en het lam spraken af voor een middagwandeling en de hazewind hield zijn pas in om eindelijk de schildpad te groeten. De geit viel in slaap in het hol van de leeuw.
  Tegen de middag legde een slachtoffer een krans van mededogen bij het graf van de verrader. En tegen de avond wilde de zon maar niet onder. Een lang vergeten stem begon te roepen: Blijf maar, want ik zie dat alles goed is, het is de dag van alles voor allen, het begin van alle macht ten goede.

Tussenzang

Lezing uit het evangelie volgens Johannes (13,31-33a,34-35)
  In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: "Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja Hij zal hem spoedig verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij el-kaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart."
Overweging
  Goede week en Pasen: de botsing tussen twee werelden: tussen die van het idealisme en die van het pragmatisme, tussen mensen die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid, voor de geestelijke waarden die elke mens in zich meedraagt, en degenen die zich laten leiden door materialisme en machtszucht. En die laatste wereld lijkt steeds aan de winnende hand, en idealisme lijkt een onmogelijk utopie te zijn.
  Als je luistert naar de eerste lezing, denk je: dat klinkt heel mooi maar dat kan toch nooit. Er wordt een omgekeerde wereld geschetst waarin alle geweld en alle kwaad op zijn retour is. Wees realistisch, denken we dan, dat gebeurt toch nooit.
  En toch zijn er heel de geschiedenis door idealisten geweest die zich ingezet hebben voor hun droom van een goede wereld. Sommige moesten het met de dood bekopen, zoals Jezus van Nazareth, en toch, dat vieren we met Pasen: wat Hij begon gaat door, Hij leeft verder in al die mensen die in zijn boodschap geloven en het aandurven tegen de stroom in te gaan.
  Sommige gaan zijn weg zelfs op een heel bijzondere manier, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Franciscus en Clara van Assisië. Het woord van Jezus "wie de eerste wil zijn moet de minste willen zijn" brachten zij op heel bijzondere manier in de praktijk.
  In een wereld waarin bijna iedereen vooraan en bovenaan wil staan, gingen zij de omgekeerde weg. Franciscus kwam uit een vooraanstaand en rijk gezin, maar op een gegeven ogenblik koos hij voor de armoede, de eenvoud. Ook Clara kwam uit een belangrijke adellijke familie, en geďnspireerd door Franciscus koos ook zij voor armoede en eenvoud. Hun families begrepen er niets van. Waren ze helemaal gek geworden?
  Ook in de kerk van die tijd ging het te vaak om macht, om pracht en praal, waarbij het gebod van de liefde nogal eens met voeten getreden werd. Franciscus en Clara gingen tegen de stroom in en kozen voor het pure leven zonder de ballast van rijkdom en macht. Ze kozen voor een Kerk die midden onder de mensen stond en niet erboven verheven Deze twee idealisten wisten velen te inspireren tot op de dag van vandaag.
  De beelden van deze twee bijzondere mensen hebben nu een plek gekregen in onze kerk en hopelijk zijn zij ook voor ons een inspiratie om een geloofsgemeenschap te zijn die dicht bij de mensen staat, dat er in onze gemeenschap mensen mogen zijn die iets van de uitbundigheid van Franciscus en van de ingetogenheid van Clara waar maken in hun leven. Dat hun idealisme ook ons als parochiegemeenschap zal inspireren om zo nodig tegen de stroom in te gaan, ook al botst dat wellicht met de wereld om ons heen.
Zegening van de beelden van Franciscus en Clara
  Heer, laat uw zegen rusten op deze beelden van Franciscus en Clara opdat deze twee grote mensen uit de geschiedenis van uw kerk op aarde een zegen mogen zijn voor onze parochiegemeenschap, dat hun idealisme ook nu velen in beweging moge zetten, om de ware weg door het leven te zoeken; dat hun eenvoud en zuiverheid van leven ook ons moge inspireren, om in deze ingewikkelde wereld oog te houden voor de wezenlijke waarden; dat hun onderlinge verbondenheid en vriendschap ook zichtbaar en tastbaar moge worden in een hartelijke en vriendschappelijke sfeer in onze parochie. Heer, laat uw zegen rusten op deze beelden en op heel onze gemeenschap, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen
Geloofsbelijdenis:
  Vg. Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen om de aarde bewoonbaar te maken en mensen tot leven te brengen.

  Al. Ik geloof in aarde en water, in alles wat er groeit en leeft, niet om te vervuilen en te sterven maar om te blinken in het licht zo-als het was in den beginne.

  Vg. Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld, niet voor onrecht en dood, niet voor angst en geweld maar voor het geluk geboren en om lief te hebben.

  Al. Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret, die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking, tegen macht die mensen klein houdt en hun het licht ontneemt.

  Vg. Ik geloof in zijn opstand tegen de dood, die hem in leven hield tot vandaag. Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis en weten dat de dood het laatste woord niet is.
Voorbede
  Heer, help ons om uw schepping beter te maken,
  dat vrede naderbij komt in het land waarin Jezus geleefd heeft,
  dat verzoening tussen volken en bevolkingsgroepen mogelijk wordt,
  dat mensenrechten niet langer worden geschonden,
  dat vrijheid binnen het bereik komt van hen die onderdrukt worden.
  Laat ook door ons uw licht schijnen overal waar duisternis is. Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat er licht komt voor allen die in het donker zitten,
  uitzicht voor hen die het niet meer zien zitten,
  kracht voor hen die onder zware lasten gebukt gaan,
  bemoediging voor hen die de moed verloren hebben.
  Laat ook door ons uw licht schijnen overal waar duisternis is. Laat ons zingend bidden

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat zij die verantwoordelijkheid dragen echt zorgzaam zijn,
  dat zij die leiding geven echt wijs zijn,
  dat zij die kwetsbaar zijn veel aandacht ontvangen,
  dat zij die achtergesteld worden voorrang krijgen.
  Laat ook door ons uw licht schijnen overal waar duisternis is. Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat ons geloven meer bezieling mag kennen,
  dat ons belijden meer overtuiging zal hebben,
  dat ons getuigen grootmoedig mag zijn,
  dat onze inzet voor anderen belangeloos zal zijn.
  Laat ook door ons uw licht schijnen overal waar duisternis is. Laat ons zingend bidden.

  Heer , onze Schepper en Vader, schep opnieuw uw licht in de wereld, in ons en door ons. Dat bidden wij U op voorspraak van Franciscus en Clara omwille van Jezus, gestorven maar verder levend. Amen

Offerandelied

Tafelgebed
  Pr. Heer, Schepper van al wat bestaat, U die leven wil en geen dood, vrede en geen oorlog, geluk en geen ongeluk, vreugde en geen verdriet; wij zoeken U, hopend op een nieuw begin, een nieuwe schepping.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God.

  Pr. Heer, Schepper en Vader, U hebt ons tot liefde geschapen, tot vriendschap en saamhorigheid en niet tot haat en nijd; maar te vaak is er tussen uw mensen meer verdeeldheid dan eenheid, meer naijver en jaloezie dan harmonie en verbondenheid. Herschep ons met uw Geest van liefde en trouw,opdat wij een nieuw begin kunnen maken.

  Antifoon:

  Pr. Heer onze God, wij danken U voor Jezus, uw gezondene, voor de weg die Hij wees naar een nieuwe schepping, naar uw rijk op aarde, uw rijk van vrede en liefde. Wij danken U voor allen die in zijn voetspoor gaan en vrienden voor elkaar zijn, een steun en toeverlaat. die het brood delen met broeders en zusters, dichtbij en veraf.

  Antifoon:

  Pr. Wij danken U voor allen die nieuw leven mogelijk maken, die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, die, ongevraagd en ongezien, hartverwarmend zijn en lief en eerlijk en getrouw voor groot en klein. Wij danken U voor Jezus, de nieuwe mens, onze hoop op leven dat sterker is dan alle doodsdreiging. In Hem hebt U uw woord van vriendschap en waarheid gesproken.

  Antifoon:

  Pr. De avond voor zijn dood, toen alles verloren leek. nam Hij het brood, brak het en deelde het rond met de woorden: neemt en eet hiervan, want dit ben Ik, dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor jullie.
  De beker gaf Hij rond en zei: drink van de wijn, het is mijn bloed, dat vergoten wordt voor jullie, als teken van een nieuw en altijddurend verbond. Blijf dit doen om Mij te gedenken.
  Zo vieren wij leven dat sterker is dan de dood, liefde die haat overwint, en vrede die oorlog en geweld toch verdrijft.

  Antifoon:

  Pr. Heer, geef dat wij doen als Hij en opstaan tegen alle dood, dat wij zijn Geest ademen, leven naar zijn woord, dat wij, zo goed als we kunnen, broeders en zusters zijn, die brood en leven en vrede delen met elkaar en zo uw rijk nabij brengen in onze gemeenschap. Schenk ons uw Geest en bekleed ons met Uw naam. Maak ons nieuw, zegen ons en schenk ons aan elkaar.

  Antifoon:

  Pr. Geef dat wij waarlijk uw kinderen zijn en eerlijk en oprecht het gebed kunnen bidden dat Jezus ons geleerd heeft.

  Al. Onze Vader

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis, in onze eigen gemeenschap, in de wereld in het groot. Geef ons uw licht, uw kracht, omwille van Jezus, de verrezen Heer.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

  Vredewens - Lam Gods

Communie

Slotgebed (Zonnelied van Franciscus)
  Geloofd zij gij, mijn Eeuwige, met al uw schepselen, vooral heer broeder Zon die de dag is en door wie u ons verlicht. En hij is mooi en stralend, groots en doordringend van u, allerhoogste, is hij het levende teken.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door zuster maan en de sterren aan de hemel hebt u ze gezet, schitterend, kostbaar en mooi.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder wind en door de lucht en de wolken, door het helder weer en ieder jaargetijde waardoor u uw schepselen in leven houdt.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door zuster water, die zo nuttig is, nederig en kuis.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder vuur, door wie u de nacht voor ons helder maakt. En hij is mooi en vrolijk en onbedwingbaar en sterk.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door zuster aarde onze moeder, die ons in leven houdt en allerlei geurige gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door ieder die vergiffenis schenkt door uw liefde en die ziete en verdrukking en pijn verdragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door u, Allerhoogste, zullen zij gekroond worden.

  Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door onze zus-ter de dood van het lichaam waaraan geen levend mens kan ontsnappen. Gelukkig wie de dood aantreft binnen uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.


  Loof en zegen mijn Eeuwige, en dank hem met grote nederigheid.

Slotlied