Tweede Paasdag 2007

Openingslied: : DAAR NU HET FEEST VAN PASEN IS
  Daar nu het feest van Pasen is, alleluja
  wij vieren de verrijzenis, alleluja, alleluja alleluja.

  Hij kon niet in het graf meer zijn, alleluja,
  het leven was zijn werkterrein, alleluja, alleluja, alleluja.

  De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja,
  in ons wil Hij nu verder gaan, alleluja, alleluja, alleluja.

  In hen die door het water gaan, alleluja.
  zal steeds zijn leven voortbestaan, alleluja, alleluja, alleluja.

  Wij allen zijn verheugd dit uur, alleluja,
  Hij geeft ook ons zijn licht en vuur, alleluja, alleluja, alleluja.
Inleiding
  Leven (van Toon Hermans)

  Ik voel iets van een licht in mij,
  ik kan het niet verklaren
  ik voel het niet alleen vandaag,
  ik voel het nu al jaren,
  een licht dat ik niet vatten kan
  het is iets onbeschrijfelijks,
  soms schijnt het fel en dan weer vaag
  nee, nee het is niets lijfelijks
  ik voel het licht maar zie het niet
  het maakt ook geen geluid
  maar zker weet ik, aan het end
  dan gaan we samen 'uit'
Drempelgebed
  Vg. Niet altijd slagen we erin een echte vriend te zijn
  voor mensen met wie we het leven delen.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij het licht doofden,
  als het door ons koud werd in de wereld.

  Vg. Soms lopen we heen over de gevoelens van anderen.
  Soms vergeten we een gulle lach te schenken
  of een liefhebbend woord te spreken.
  Soms zijn we eigenzinnig
  en vinden we onszelf het belangrijkste.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij het licht doofden,
  als het door ons koud werd in de wereld.

  Vg. Soms vergeten we goed te zijn voor elkaar
  en doen we juist hen pijn, van wie we het meeste houden.
  Bekennen we onze onmacht en schuld
  en vragen wij God en elkaar om vergeving.

  Al. Vergeef ons, Heer, als wij het licht doofden,
  als het door ons koud werd in de wereld.

  Vg. Moge God zich over ons ontfermen,
  onze zwakheden en tekortkomingen vergeven
  en ons de kracht geven om licht en warmte te zijn
  voor al onze medemensen. Amen

Kyrie/Heer ontferm U

Gebed
  God van mensen,
  we willen leven, we willen vrij zijn,
  we willen zelf kunnen bouwen aan onze toekomst.
  Geef dat we een duidelijk zicht hebben op de toekomst die we nastreven,
  de toekomst waar Jezus voor geleefd en gestorven is:
  uw rijk op aarde, uw rijk van vrede voor alle mensen.
  Geef dat we vrij zijn, niet alleen van dwang van buiten af,
  maar ook van verstarring die ons van binnenuit verkrampt.
  Moge het zo Pasen zijn en blijven, vandaag en altijd door. Amen.
Glorialied: U ZIJ DE GLORIE
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, u zij alle eer.
  Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, u zij alle eer.

  Licht moge stralen in de duisternis,
  nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
  Geef ons dan te leven in uw warme licht,
  wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, u zij alle eer.
Eerste lezing: PARABEL VAN DE KOUDE GEZICHTEN
  Ik zag op straat koude gezichten,
  op school koude gezichten,
  op het werk koude gezichten,
  overal koude gezichten,
  jij en ik, koude gezichten.
  Ik droomde ervan deze nacht.
  Ik liep tussen een menigte van koude gezichten.

  Uit de verte kwam plotseling
  een man, die glimlachte
  tussen al die koude gezichten.
  Zijn gezicht werd steeds groter,
  zo groot dat er weldra niets meer te zien was
  dan een grote, lachende mond.
  De menigte verdroeg dit niet,
  dus sloegen ze hem dood.

  Maar toen kwamen er meer gezichten
  die glimlachten,
  ze glimlachten naar elkaar,
  ze glimlachten ook naar alle koude gezichten
  en die koude menigte begon te glimlachen.
  Ze glimlachten naar mekaar,
  Mensen, geweldig was dat,
  en glimlachende wereld.

  Ze lachten om kleine, alledaagse dingen,
  tranen en verdriet werden vergeten
  want heel de wereld glimlachte.
  De man die het eerst had gelachen,
  sprak: "Het is volbracht!"
  Ik werd glimlachend wakker.
Zang: DIT IS DE DAG VAN HET LICHT
  Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven,
  van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven.
  Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur
  aan dood en duister ontheven.

  Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken
  de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.
  Zij gaat ons voor, gerechtigheid is haar spoor,
  tot vrede zal zijn ontloken.

  Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,
  om niet verloren te zijn aan alleen maar het heden,
  om op te staan en nieuwe wegen te gaan
  is deze dag ons gegeven.
Uit het heilig evangelie volgens Mattes (17,1-9).
  In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem." Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: "Staat op, en weest niet bang." Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: "Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan."
Acclamatie:
  Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Overweging
  Jezus is gestorven en toch leeft hij verder dat is de boodschap van Pasen. Weg is de droefheid, de wanhoop, de uitzichtloosheid van Goede Vrijdag. Niet langer alleen maar strakke koude gezichten, geen sombere gezichten maar ook blije lachende gezichten, want het is feest, het feest van leven ondanks dood, van hoop ondanks hopeloosheid, van uitzicht op nieuw, beter leven. Niet alleen maar zorgelijk kijkende mensen, maar ook stralende gezichten omdat het leven weer zin heeft gekregen. Dat is Pasen, het wonder van Pasen.
  Eigenlijk is het al een groot wonder dat er nog menselijk leven is dat er op aarde nog levende mensen rondlopen, ondanks alle chaos en dood die de mens zelf veroorzaakt, ondanks alle rassenhaat en discriminatie, ondanks alle bewapening en moordpartijen. Dat de mens al die aanslagen op zijn eigen bestaan overleefd heeft, mag je gerust een wonder noemen. Maar een veel groter wonder is het dat ondanks alle mislukkingen, ondanks alles dat er mis gegaan is, in de mens toch de hoop levend gebleven is op een betere wereld, en dat er altijd mensen zijn geweest die zich daarvoor ingezet hebben.
  Pasen zegt tegen ons: mens, ga niet te gauw bij de pakken neerzitten, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, het is niet allemaal kommer en kwel, kijk naar het goede dat mensen doen in de geest van Jezus de levende. Kijk eens naar al die plekken waar Jezus tot leven komt.
  Kijk eens naar die achterbuurt van Calcutta waar mensen weer een beetje kunnen lachen omdat zusters een eenvoudig ziekenhuisje voor hen gebouwd hebben.
  Kijk eens naar die krottenwijk in Sao Paul, waar je stralende kindergezichten tegenkomt, omdat ze van de straat zijn gehaald en een thuis gevonden hebben in een opvangcentrum, opgezet door een Nederlandse pater.
  Kijk eens naar de Schilderswijk den Haag waar drugsverslaafden weer wat blijer kunnen kijken omdat ze opgevangen worden door enkele zusters.
  Kijk eens naar de binnenstad van Amsterdam waar zwervers en daklozen met een tevreden gezicht in een opvangcentrum van het leger des Heils zitten.
  Soortgelijke voorbeelden zijn er volop te vinden, in het groot en in het klein, in allerlei vormen en gradaties. Dat is het wonder van Pasen, van leven, zinvol leven. Ondanks alle negatieve berichten, ondanks alles wat er mis gaat, ondanks alle geweld dat mensenlevens verwoest en verminkt, blijven er mensen die zich inzetten voor een andere wereld.
  Wonderen komen van God, die alleen kan wonderen doen, zegt men wel. Maar God doet zijn wonderen alleen in en door mensen, ook in en door ieder van ons, als we Hem de kans geven.
  Hier ligt de boodschap van Pasen: mens, durf zo te leven dat Jezus in jou zichtbaar wordt, durf zijn liefde en dienstbaarheid een gezicht te geven, handen en voeten, dan kan het wonder van Pasen ook in en door jou gebeuren.
Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
  dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
  om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
  Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
  gekomen om licht voor ons te zijn
  en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
  Gods rijk van vrede en liefde op aarde.
  Ik geloof in de Geest van God
  die werkt in en door allen
  die met Jezus op weg durven gaan.
  Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
  geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
  en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
  Ik geloof in de belofte van God,
  dat er toekomst is voor heel de mensheid,
  dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden,
  voor ons, in ons en door ons. Amen
Voorbede
  Moge het licht van de levende Jezus volop schijnen voor alle mensen
  die veel duisternis ervaren in hun leven:
  die leven in mensonterende armoede,
  die te lijden hebben onder oorlog en geweld,
  wier rechten regelmatig geschonden worden.

  Moge het licht van de levende Heer volop schijnen n alle mensen:
  die getroffen zijn door ernstige ziekte,
  die treuren om de dood van een dierbare,
  die zwaarmoedig zijn en geen toekomst meer zien.

  Moge het licht van de levende Heer volop schijnen dr alle mensen:
  die liefdevolle zorg schenken aan zieken en gehandicapten,
  die zich inzetten om noden van medemensen te lenigen,
  die vrijwilligers werk doen in de gemeenschap.

  Moge het licht van de levende Heer volop schijnen in de wereld van vandaag,
  overal waar wij de handen uit de mouwen steken
  om licht te brengen aan medemensen in nood,
  overal waar wij niet achteloos voorbij lopen aan mensen die het moeilijk hebben
  maar door onze hartelijkheid daadwerkelijk licht voor hen zijn.

  God, ver weg en toch heel dichtbij,
  geef dat wij U herkennen in mensen om ons heen,
  geef dat zij U kunnen herkennen in onze manier van leven. Amen

Offerande

Gebed over de gaven
  God van mensen,
  Jezus heeft ons deze maaltijd van brood en wijn bereid,
  en hij nodigt ons uit te breken en te delen,
  opdat er in onze gemeenschap leven is en geen dood,
  liefde en geen haat en nijd, verbondenheid en geen vijandschap.
  Mogen wij, gesterkt door deze gaven, licht en warmte zijn voor elkaar,
  vandaag en alle dagen. Amen
Tafelgebed
  Pr. Zon en maan, licht aan de hemel,
  warmte op aarde voor dag en nacht.
  God, dat is het werk van uw handen
  maar meer nog bent U het licht in onze ogen,
  een vonk van hoop in ons bestaan.
  Hemel en aarde, wolk en water, zee en zand,
  God, dat is het werk van uw handen,
  maar meer nog bent U de weg die wij banen,
  het spoor dat we trekken naar U toe.
  Bomen en bloemen, alle planten soort na soort,
  vis en vogel, alle dieren soort na soort.
  God, ze zijn het werk van uw handen
  Maar meer nog bent U de kleur die ze dragen,
  het lied dat ze zingen, hun vlucht naar de einder.
  De mens hebt U geschapen,
  uit aarde geboetseerd, en adem ingeblazen,
  maar meer nog zijn wij uw schaduw, uw beeld.
  God, U zij geprezen en geloofd voor eeuwig.

  Sanctus/Heilig, heilig

  Pr. U die geroepen hebt: "Licht" en het licht was geboren.
  En het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.

  Al. U, die geroepen hebt: "o mens" en wij werden geboren,
  heel uw schepping hebt U ons toevertrouwd.

  Pr. U, die liefde bent, diep als de zee,
  flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,

  Al. U, die geen naam vergeet, geen mens veracht,
  die voor ieder geluk wil en vrede voor alle tijden.

  Pr. Uw licht voor de wereld, uw weg naar de hemel op aarde,
  is ons verschenen in Jezus, de profeet van Nazaret.

  Al. Van U gekomen en van uw Geest vervuld,
  is Hij naar de minsten der mensen gegaan,
  naar hen die kwetsbaar zijn en uitgestoten,
  verlamd of blind, verstomd of overschreeuwd.

  Pr. Toen de wereld zijn licht niet meer kon verdragen,
  toen zijn stem moest verstommen en zijn leven worden vergeten,
  heeft Hij ten afscheid brood genomen, het gebroken en gezegd:
  Neemt en eet, dit ben Ik, dit is mijn lichaam,
  mijn leven voor jullie gegeven.
  Hij heeft toen ook de beker met wijn genomen met de woorden:
  Neemt en drinkt, dit ben Ik,
  dit is mijn bloed voor jullie vergoten
  als teken van een nieuw en eeuwig verbond.
  Blijft dit doen om Mij nooit te vergeten.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. In het brood, samen gebroken en gedeeld,
  in de beker, doorgegeven en gedronken,
  komt Hij telkens weer opnieuw tot leven,
  overal waar mensen in zijn naam samen zijn.

  Al. Wij blijven het doen om Hem nooit te vergeten,
  Hij is een licht in de nacht, een vuur in de kou,
  voor vandaag en alle tijden.

  Pr. Daar komt Gods rijk op aarde
  waar mensen elkaar verlichten en verwarmen,
  waar zij breken en delen in zijn naam, in zijn geest.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
  Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
  hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis, die deze wereld kent, van alle kou waar mensen onder te lijden hebben. Geef ons uw vrede, omwille van Jezus, de verrezen Heer.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Agnus Dei/Lam Gods

Communie

Slottekst: LICHTER WIL IK VOOR JE ZIJN (Paul van Vliet)
  Lichter wil ik voor je zijn
  zodat mijn zwaargewicht
  wat minder op jouw dagen drukt.

  Zachter wil ik voor je zijn,
  zo zacht dat mijn lawaai
  jouw ritme niet meer zal verstoren.

  Ruimer wil ik voor je zijn
  zodat mijn grilligheid
  jouw vrijheid niet verstikt.

  Liever wil ik voor je zijn
  zodat wij in ons huis
  de stilte van elkaar weer kunnen horen.

  Vrolijk wil ik voor je zijn
  zodat jij lachend om het leven
  in je zelf zult kunnen groeien

  En ook al ben ik meer verbonden met de herfst
  ik zal in de lente bloemen zaaien
  die de hele zomer zullen bloeien.
  Lichter wil ik voor je zijn.
Slotlied: GLORIE, GLORIE HALLELUJA
  Refrein:
   Glorie glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
   Glorie glorie halleluja, aan Hem die vrede wil.

  d'Aarde wil een thuis zijn voor een ieder die nu leeft,
  ieder mens moet vriend zijn die naar recht en vrede streeft,
  wereld zonder oorlog die aan ieder ruimte geeft.
  Mijn God als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Vriendschap in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar
  vader, moeder, zoon en dochter, horen zij elkaar?
  Oude mensen, jonge mensen, spreken zij elkaar?
  Mijn God als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie

  Mensen, houdt uw ogen op dit ideaal gericht.
  Dit geeft ons de eerste schijn van een beginnend licht.
  Stappend in het duister, maar toch met een hoopvol zicht.
  Mijn God als dat eens kon. Refrein: Glorie glorie