Tweede Paasdag 2006

Vooraf: VERDER KIJKEN
  God, help ons verder te kijken
  dan onze vooroordelen.
  Help ons meer te zien
  dan de stoere buitenkant,
  dat verlegen gezicht,
  dat onhandige gedrag
  of die rare kleren.
  Help ons verder te kijken
  dan wat we verwachten.
  Open te staan voor
  onbekende verrassingen.

  Help ons een toekomst
  vr ons te zien,
  waar je nu alleen nog maar
  van kunt dromen:
  een wereld waarin
  het goed is te leven
  voor ieder mens.
  Waarin iedereen gelukkig is
  en iedereen zichzelf kan zijn.
  Een wereld waarin uw vrede
  eindelijk zichtbaar wordt.
Openingslied: EEN NIEUWE WERELD (mel. zolang er mensen zijn)
  Een nieuwe wereld vol van vrede,
  waar liefde heerst als eerst' gebod,
  waar alle mensen echt geloven
  in ieder woord dat komt van God.

  Dat land is ergens hier te vinden,
  als ieder woord wordt nageleefd,
  op deze aarde achter einders,
  door ieder die naar vrede streeft.

  Het bijbels land van melk en honing,
  de stad van vriendschap voor altijd,
  voor ieder mens steeds open grenzen,
  een nieuwe toekomst in de tijd.

  Zo zijn we hier bijeen gekomen
  om licht te zoeken bij elkaar,
  om onze dromen te herhalen.
  Met ieders aandacht wordt het waar.
Inleiding
  ONZE WERELD

  Onze wereld is een brokje aarde
  waarvoor ik zoveel liefde voel,
  niets is er van groter waarde
  God. . begrijpt U wat ik bedoel?

  Ieder mens mag op aarde leven
  met een blij geluksgevoel,
  maar 't is zo weinigen gegeven
  God... begrijpt U wat ik bedoel?

  Alle mensen zijn elkanders vrinden
  ik denk zo vaak... DAT is Gods doel,
  maar echte liefde is zo schaars te vinden
  God... begrijpt U wat ik bedoel?

  God, wil U nog vandaag erbarmen
  over onze oorlogspoel,
  sluit ons veilig in Uw armen
  God van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

  Heer, wij bidden U dat Gij vandaag nog
  neer wilt zien op ons aards gewoel,
  dat er een einde komt aan alle oorlog
  God van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

  Laat U ons een medemens ontdekken
  die zonder enig haatgevoel,
  zijn handen naar ons uit wil strekken
  Vorst van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

  Wanneer aan het einde van ons leven
  U ons begroet op Uw rechtersstoel,
  wil ons dan eeuwig leven geven
  dat is 't God... wat ik bedoel.
Drempelgebed
  Vg. Om niet te vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
  keren wij ons tot U, God,
  die ons kent en die ons leven draagt.
  Wij bidden U voor de wereld waarin wij leven
  waarin veel onnodige duisternis is.
  waardoor mensen niet tot hun recht komen.

  Al. God van liefde en trouw, vergeef ons
  als we duisternis brachten in plaats van licht.

  Vg. Wij, kleine en zoekende mensen van goede wil,
  wij verlangen te leven in vriendschap en vrede,
  We willen het goede doen, en licht zijn voor elkaar.
  Toch is er veel in ons dat ons daarvan weerhoudt.

  Al. God van liefde en trouw, vergeef ons
  als we duisternis brachten in plaats van licht.

  Vg. U hebt ons toegezegd dat U alles nieuw zult maken
  en met ons zult zijn.
  Spreek tot ons uw Woord, dat leven schept,
  maak nieuwe mensen van ons opdat wij in staat zijn
  om deze aarde bewoonbaar te maken voor ieder levend wezen.

  Al. God van liefde en trouw, vergeef ons
  als we duisternis brachten in plaats van licht.

  Vg. Moge God die liefde is en trouw, ons de kracht geven
  te werken aan vernieuwing, in onszelf, in onze wereld. Amen
Zang: OM HET GEHEIM
  Tastend naar licht en hopend op de morgen
  Vragen wij Jou die onze namen riep
  Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
  Zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.

  Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
  Ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
  Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
  Ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?

  Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
  Die ons al kende voor het eerste licht,
  In Jouw hand kunnen we de toekomst lezen
  En in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.

  Tegen de angst en tegen het vergeten
  Tegen de nacht en tegen het gemis
  Is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
  Jij zult er zijn, die licht in duister is.
Eerste lezing: GENESIS
  In de moderne tijd herschiepen de geleerden en de politici hemel en aarde want de aarde was een puinhoop en er lag olie op de wateren, en de geleerden en politici zeiden: laat ons orde scheppen; en zij verdeelden de wereld in tween: het blanke westen en de donkere rest, en zij vonden dat het zo goed was, en het werd avond en morgen: de eerste dag.
  En de geleerden en politici zeiden: laat ons de welvaart goed verdelen; zij dekten de tafel in het westen en gaven de kruimeltjes aan de rest; en zij vonden dat het zo goed was, en het werd avond en morgen: de tweede dag.
  En de geleerden en politici zeiden: er moet gezaaid worden op aarde; en zij zaaiden tarwe en andere gewassen in het westen en bommen en granaten in het oosten; en vonden dat het zo goed was; het werd avond en morgen: de derde dag.
  En de geleerden en politici zeiden: dieren moeten de aarde bevolken, en zij maakten dieren, ieder naar hun soort: kanonnen, tanks en pantserwagens, ieder naar hun soort, en onderzeers, naar hun soort, en zij zagen dat ze van pas kwamen; het werd avond en morgen: de vierde dag.
  En de geleerden en politici zeiden: wij kunnen het niet houden zo, laten wij vogels maken; en zij maakten straaljagers, bommenwerpers en raketten, ieder naar hun soort; en zij vonden dat het zo goed was, het werd avond en morgen: de vijfde dag.
  En de geleerden en politici zeiden: laat ons nu d mens maken, de wetenschappelijk verantwoorde mens en zij kloonden de mens en programmeerden hem als consument en zeiden hem: wees economisch en pragmatisch, beheers de wereld en wees de baas over je medemensen. Toen was het avond geweest en begon het zeer donker te worden.
  En op de zevende dag, op de zevende dag, vrienden, wordt gemaakt wat wij willen maken als we tenminste niet gaan rusten om bewonderend te kijken naar wat er gemaakt is op de zes voorafgaande dagen. Wat er op de zevende dag gebeurt. hangt af van onszelf.
Tussenzang: GOD, WIJ MENSEN
  God, wij mensen, willen leven
  Met Uw woord op onze weg.
  Help ons geven Heer, liefde, vreugde meer
  Laat ons niet hard en eenzaam zijn.
  Kijk nu toch eens om je heen
  En geef elkaar de hand
  Niemand van ons wil zijn alleen,
  En struik'len door het land.

  Refrein:
   Samen kunnen wij toch leven
   God doet ons veilig samengaan.
   Samen kunnen wij beleven
   Dat wij Zijn woord heel goed verstaan.

  God, wij mensen in de wereld,
  Tasten naar Uw eeuwig licht.
  Leer ons zoeken, Heer, naar Uw liefde, Heer.
  Dan voelen wij ons niet meer alleen.
  Wie kan leven zonder God?
  Hij brengt ons bij elkaar.
  Ja, help ons zo te leven,
  In vrede met elkaar. Refrein:
Uit het heilig evangelie volgens Mattes (28,1-7)
  Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: "Gij behoeft niet bevreesd te zijn; Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien."
Overweging
  Bij Pasen hoort het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. Het heeft een vaste plek in de paaswake. Met Pasen vieren we immers een nieuw begin het nieuwe begin van Jezus die uit de dood werd opgericht, en dat wordt geplaatst tegen dat allereerste begin toen de aarde en alles erop opgericht werd uit het niets en uit de chaos, juist zoals het ook steeds geplaatst wordt tegen dat andere nieuwe begin dat het joodse volk maakte bij de doortocht door de Rode Zee, ook een van die verhalen die bij de Paaswake horen.
  Ook vandaag vieren we nog een beetje dat grote paasgebeuren en we hebben een heel vrije versie van het scheppingsverhaal gelezen, eigenlijk een soort karikatuur van dat oude verhaal. Een van de meest opvallende dingen in het scheppingsverhaal in Genesis is die zin die steeds weer terug keert: En God zag dat het goed was.
  En God heeft die goede schepping, die nog lang niet af was, met al zijn mogelijkheden toevertrouwd aan de mens om die te beheren. En de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, is ook een beetje een schepper, een bedenker en ontwerper en maker van nieuwe dingen. En bij alles dat de mens gemaakt had, zag God dat het goed was. Mooi niet dus, Zelfs de mens ziet dat het niet allemaal goed is, God dus zeker.
  Als wij nu naar die aarde kijken, met alles erop en eraan, met al die miljarden mensen, en we zien hoe ze elkaar het leven zuur maken, hoe ze elkaar bedreigen en doden, hoe ze de aarde vervuilen, hoe ze in allerlei variaties de aarde onleefbaar maken, dan zeggen we: mens, wat heb je er een puinhoop van gemaakt.
  En je zou zelfs kunnen zeggen: God, wat heb je er een puinhoop van gemaakt. had je aarde en mens niet beter kunnen maken? Maar op die vraag krijgen we nooit een antwoord. Het is zoals het is. Maar Pasen nodigt ons uit niet alleen naar die puinhoop te kijken, niet alleen aandacht te hebben voor alles wat er mis gaat in de wereld.
  Maar we moeten ook naar die andere werkelijkheid kijken, ook nu is er nog heel veel goeds op de aarde, in de mensen. Door mensen wordt veel kwaad bedreven maar ook heel veel goeds en dat laatste mogen we niet uit het oog verliezen.
  Er is niet alleen maar dood en verderf door toedoen van mensen maar ook leven en hoop op toekomst, mogelijk gemaakt door mensen. Ook nu moet je zeggen: waar God de kans krijgt in en door mensen werkzaam te zijn, waar mensen echt mens zijn naar zijn bedoelingen daar gebeuren ook nu wonderbaarlijke dingen, daar wordt licht en warmte geschapen, daar groeit een klimaat waarin de mens gedijen kan.
  En als wij zeggen in God te geloven, als wij Pasen willen vieren, dat feest van leven ondanks dood, van geloof ondanks leegte, van hoop ondanks wanhoop, van liefde ondanks alle haat en nijd, dan moeten ook wij in Gods naam scheppers zijn van licht en warmte, zoals Jezus geweest is, en Hij was niet dood te krijgen, dat vieren we toch met Pasen.
Geloofsbelijdenis
  Vg. Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen
  om de aarde bewoonbaar te maken
  en mensen tot leven te brengen.

  Al. Ik geloof in aarde en water,
  in alles wat er groeit en leeft,
  niet om te vervuilen en te sterven
  maar om te blinken in het licht
  zoals het was in den beginne.

  Vg. Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld,
  niet voor onrecht en dood, - niet voor angst en geweld
  maar voor het geluk geboren en om lief te hebben.

  Al. Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret,
  die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking,
  tegen macht die mensen klein houdt en hun het licht ontneemt.

  Vg. Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
  die hem in leven hield tot vandaag.
  Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis
  en weten dat de dood het laatste woord niet is.

  Al. Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
  wil ik hem volgen in het zoeken naar licht,
  in het dienen van mensen,
  tot alles is voltooid en wij leven in vrede.
Voorbede
  Heer, help ons om uw schepping beter te maken,
  dat er vrede komt in het land waarin Jezus geleefd heeft,
  dat verzoening tussen volken en bevolkingsgroepen mogelijk wordt,
  dat mensenrechten niet langer worden geschonden,
  dat vrijheid binnen het bereik komt van hen die onderdrukt worden.
  Geef dat ook wij daaraan een bijdrage kunnen geven.

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat er licht komt voor allen die in het donker zitten,
  licht voor de Maasai in Kenia en Tanzania,
  uitzicht voor hen die het niet meer zien zitten,
  kracht voor hen die ons lasten gebukt gaan,
  bemoediging voor hen die de moed verloren hebben.
  Geef dat ook wij daaraan een bijdragen kunnen geven.

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat zij die verantwoordelijkheid dragen echt zorgzaam zijn,
  dat zij die leiding geven echt wijs zijn,
  dat zij die kwetsbaar zijn veel aandacht krijgen,
  dat zij die achtergesteld worden voorrang krijgen.
  Geef dat ook wij daaraan een bijdragen kunnen geven.

  Heer, help ons uw schepping beter te maken,
  dat ons geloven meer bezieling mag kennen,
  dat ons belijden meer overtuiging zal hebben,
  dat ons getuigen grootmoedig mag zijn,
  dat onze inzet voor anderen belangeloos zal zijn.

  God , onze Schepper en Vader,
  schep opnieuw uw licht in de wereld, in ons en door ons,
  vandaag en alle dagen. Amen
Offerande KOM JEZUS KOM
  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
  Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
  Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
  Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
  Schijn in mij. Schijn door mij.

  Refrein:
   Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
   Kom, heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
   Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
   Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

  Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
  Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
  Door het bloed mag ik U toebehoren.
  Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
  Schijn in mij. Schijn door mij. Refrein

  Staan wij oog in oog met U, Heer.
  Daalt Uw stralende licht op ons neer.
  Zichtbaar, tastbaar, wordt U in ons leven.
  U volmaakt, die volkomen zich geven.
  Schijn in mij. Schijn door mij. Refrein:
Tafelgebed:
  Pr. Tot U bidden wij, Schepper van den beginne tot op vandaag: beziel ons met uw begeestering voor een aarde die goed is, een land van belofte waar te leven is voor planten en dieren en voor mensen, ieder naar zijn aard.

  Al. Houd ons in beweging, geef dat wij blijven veranderen,
  dat we bruggen bouwen naar elkaar toe
  en samen werken aan een wereld
  waar ieder tot zijn recht kan komen.
  Trek ons daarom uit de klei van angst en zelfzuchtigheid
  en boetseer ons tot mensen op weg naar mensen.

  Pr. Hier tezamen gedenken wij Jezus, een mens uit een ver verleden, maar nog steeds ons ver vooruit: een mens uit God, geboren en getogen uit heimwee naar de toekomst, uit mededogen voor de minste onder de mensen.

  Pr. Voor deze droom gaf Hij zijn leven en vlak voor zijn dood gaf Hij ons een heilig teken van zijn liefde en trouw. Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader. Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Tot U bidden wij, scheppende Geest, ziel van de schepper, bezieler van Jezus en van zovelen die in zijn voetspoor optrekken. Houd ons onrustig en tegelijk volhardend. Maak ons creatief. Help ons de grafstenen te verwijderen die ons gevangen houden in de dood van apathie en onverschilligheid. Leer ons brood te vermenigvuldigen door het te delen. Help ons leven te scheppen in doodgewaande situaties, maak ons buigzaam, maak ons leerzaam in recht doen; blaas ons bijeen van alle kanten tot het land van belofte waar brood en liefde in overvloed is voor allen.
  Leer ons onophoudend bidden om uw rijk op aarde, uw wil, uw brood voor alle mensen op aarde.

  Al. Onze Vader

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle duisternis die mensen elkaar aandoen. Geef vrede in onze dagen, overal ter wereld. Dat wij, gesteund door de kracht van uw Geest ons blijven inzetten voor een wereld van vrede en gerechtigheid, omwille van Jezus, de Levende, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Communie

Slottekst: MET DE HANDEN VAN ALLEN
  Met de handen van allen
  moet de aarde veranderen,
  honger op de grootgrondbedrijven
  zal weer tarwe worden,
  - wij gaan hand in hand -
  we maken de aarde weer vruchtbaar.

  Met de handen van allen
  wordt de nieuwe vrede geboren,
  liefde wordt waarheid
  wanneer men onrechtvaardigheden doodt,
  - wij gaan hand in hand -
  wij maken de aarde weer leefbaar.

  Met de handen van allen
  gaan wij een solidair volk opbouwen
  met allemaal gelijke stenen
  - wij gaan hand in hand -
  wij maken de aarde weer bewoonbaar.

  Met de handen van allen
  moet men de wijngaard verzorgen,
  het volk is al onderweg
  om te snoeien of uit te rukken
  - wij gaan hand in hand -
  wij maken de aarde weer feestelijk.
Slotlied: DE STEPPE ZAL BLOEIEN
  De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
  De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
  staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
  Het water zal stromen, het water zal tintelen
  stralen, dorstigen komen en drinken,
  de steppe zal drinken. De steppe zal bloeien.
  De steppe zal lachen en juichen.

  De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
  Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
  n voor n en voorgoed, die keren in stoeten.
  Als beken vol water, als beken van toesnellend water,
  schietend omlaag van de bergen,
  als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen,
  die keren met lachen en juichen.

  De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
  Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
  dode, dode sta op, het licht van de morgen.
  Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
  ik open hemel en aarde en afgrond,
  en wij zullen horen. En wij zullen opstaan
  en lachen en juichen en leven.