Paaswake 2008

Rond het licht.

  L1 Wie droomt er niet van?
  Dat je te eten krijgt als je honger hebt?
  Dat je te drinken krijgt als je dorst hebt?
  Dat je wordt opgenomen als je op de vlucht bent?
  Dat je kleren krijgt als je berooid bent?
  Dat je beter wordt als je ziek bent?
  Dat je bevrijd wordt als je gevangen zit?
  Dat je schulden je vergeven worden?
  Dat je terugkrijgt wat je is afgepakt?
  Wie heeft die droom niet?
  Wie hoopt niet stilletjes dat er een dag zal aanbreken
  waarop je de televisie aanzet
  en de nieuwslezer hoort zeggen:

  L2 Dames en Heren, er is vrede op aarde overal.
  Alle vijanden hebben de wapens neergelegd,
  overal is de strijdbijl begraven;
  de rijkdommen der aarde worden eerlijk gedeeld,
  overal hebben mensen genoeg te eten en te drinken,
  overal heerst orde en gerechtigheid.
  De wereld is eindelijk in balans. God zij gedankt.

  L3 God, waar is God eigenlijk? Waar is Hij te vinden?
  Hij is toch het licht voor alle mensen, voor heel de wereld!
  Maar waar is dat licht? Ik zie het niet.
  Het is zo donker, hier in de kerk
  maar ook op vele andere plaatsen.
  Overal ter wereld snakken mensen naar licht.
  Maar waar is God met zijn licht?

  L1 God is te vinden in mensen die licht zijn,
  in mensen die blijven geloven dat goed zijn zin heeft,
  die blijven hopen dat goed doen iets goeds uitwerkt,
  die hun leven laten bepalen door de liefde.
  Gods licht is te vinden in de vlam van het geloof,
  in de vlam van de hoop, in de vlam van de liefde,
  die mensen in zich meedragen de wereld door,
  soms flakkerend, soms lijken ze te doven,
  maar altijd weer zijn er mensen
  die dat licht van God verder dragen.

   Antifoon:
   Als alles duister is , ontsteek dan een lichtend vuur,
   dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (2x)

  L3 Waarom is het dan toch nog zo donker?
  Waarom zijn er dan nog zoveel mensen
  die alleen maar duisternis om zich heen zien,
  die niet weten welke kant ze op kunnen.
  Waarom is dat licht van God niet wat sterker?

  L1 Een enkel vlammetje van geloof,
  een enkel vlammetje van hoop,
  een enkel vlammetje van liefde,
  dat doet nog niet zoveel,
  maar als mensen hun licht samenvoegen,
  dan worden al die kleine vlammetjes n groot vuur.
  In dat vuur laat God zich ervaren, lichtend en verwarmend,
  in dat vuur wijst Hij de weg,
  zoals Hij eertijds het joodse volk de weg wees,
  als een vuurzuil in de nacht,
  de weg naar een nieuwe toekomst.

   Antifoon: Als alles duister is . . .

  L3 Waarom zijn we hier vanavond rond dat vuur van God?
  Dat vuur moet er toch elke dag zijn.
  Waarom is het toch nog donker in onze kerk?

  L1 Vanavond vieren we het licht van Jezus.
  In Hem liet God zijn licht op een heel bijzondere manier schijnen,
  duidelijker en helderder dan ooit voor Hem en ooit na Hem.
  Waar Hij voorbijkwam werd het licht
  voor de zieken, de blinden en de lammen.
  Hij wilde zijn licht met alle mensen delen.
  Maar velen wilden niets van Hem weten
  en even leek het erop dat ook zijn licht zou uitgaan
  in de duisternis van de wereld.
  Maar vanavond vieren we Pasen.
  Vanavond klinkt de jubelkreet: Hij leeft!
  Hij blijft leven, voor altijd.
  Hij blijft licht voor alle tijden.

  zegening van de paaskaarsen:

  Pr. God van Abraham, God van Isaak, God van Jacob,
  God van Mozes, God van alle profeten,
  God van Jezus van Nazaret.
  Laat uw zegen rusten op deze paaskaarsen,
  tekens van ons geloof dat Jezus verder leeft, in ons en door ons.
  Mogen ze ons steeds herinneren aan het licht dat Jezus was en is,
  en ons inspireren om licht te zijn voor elkaar.
  Mogen ze zijn als de vuurzuil in de oude verhalen:
  gids op onze weg door het leven in het voetspoor van Jezus.

   Antifoon: Als alles duister is . . .

  L1 Deze Jezus roept ons allen op om dragers van licht te zijn,
  dat door ieder van ons Gods licht schijnt in onze wereld,
  het licht van geloof, hoop en liefde, het licht van Jezus de levende.
  Moge zo dat licht helder schijnen in ons en door ons,
  in onze gemeenschap, door onze gemeenschap,
  vanavond en alle dagen die komen.

   Antifoon: Als alles duister is . . .
  Gebed:

  P. Schepper God, wees vuur in ieder van ons,
  dat wij elkaar verwarmen, elke dag weer,
  dat de gloed van uw liefde oplaait in ons midden
  en bron van kracht wordt voor ieder
  die zwak en vermoeid is.
  Schepper God, leef op in ons, met ons kaarsje in de hand,
  laat uw licht volop schijnen in onze gemeenschap
  opdat wij als vele kleine lichtjes samen de duisternis verdrijven,
  omwille van Jezus, uw licht in de duisternis,
  omwille van zijn verrijzenis uit de doden,
  omwille van het Paasfeest dat we vieren.

   Antifoon: Als alles duister is . . . .

  Paasevangelie: Lezing uit het evangelie volgens Matteus (28,1-10)

  Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksem-schicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen gewe-ken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: "Gij behoeft niet be-vreesd te zijn: ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen." Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: "Wees gegroet". Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien."

  (allen doven hun kaarsjes)

  Koor:

Rond het water

  L3 Geloven in de toekomst, is dat niet een beetje dom?
  Geloven dat het licht wordt voor alle mensen,
  hou je jezelf dan niet voor de gek?
  Geloven dat alle mensen goed kunnen leven,
  is dat geen droom die toch nooit uitkomt?

  L.1 Neem het verhaal van die man die met zijn gezin in een ark kroop, omdat het water van de aarde als een vloed omhoog kwam en alle leven dreigde te vernietigen. Toen het water weer zakte, voelden ook de arkbewoners weer vaste grond onder hun voeten. Ik wist het wel, zei de man van de ark. Hij lachte en dacht aan die dag waarop n van zijn duiven was teruggekeerd met een groen olijfblad in zijn bek. En hij vergat alle dagen dat zijn duiven onverrichterzake waren thuis gekomen.

   Zang:
   De zondvloed bracht niet slechts de dood, alleluja,
   Gods redding was daar levensgroot, alleluja,
   voor wie rechtvaardig leeft is hoop, alleluja,
   is toekomst, licht, in 's werelds loop, alleluja, alleluja (3x)

  L2 Kijk naar wat er overal in de wereld gebeurt.
  Overal vind je mensen die zeggen:
  Wij willen niet meer afwachten.
  We nemen onze toekomst zelf in de hand.
  Dat geeft ons vertrouwen en zekerheid in het leven.
  Geen vloed zal ons meer verzwelgen.
  Niet de oneindige vloed afval die elke dag verder groeit,
  niet die onstuitbare vloed gif,
  die de lucht, de bodem en ons voedsel verziekt,
  niet de weerzinwekkende vloed van wapens en landmijnen
  die overal dood en verderf zaaien,
  niet de verlammende vloed die armoede heet
  kan ons aan het wankelen brengen.
  Nu we onze toekomst zelf in de hand hebben genomen,
  hebben we weer vaste grond onder de voeten.

   Zang:
   God houdt zich eeuwig aan zijn woord, alleluja,
   dat al van oudsher wordt gehoord, alleluja,
   God laat ons, mensen, niet alleen, alleluja,
   helpt ons door alle onheil heen, alleluja, alleluja(3x)

  L3 Hopen dat alles beter wordt, kan dat wel?
  Hopen dat er vrede en vrijheid komt voor alle mensen,
  heeft dat wel zin?
  Hopen dat niemand meer onderdrukt wordt,
  ben je dan niet blind voor wat er in de wereld gebeurt?

  L1 Neem het verhaal van die man die zich geroepen wist
  om een heel volk uit de slavernij van Egypte weg te leiden.
  Iedereen zei: dat lukt hem toch nooit.
  De slaven zelf hadden er ook geen vertrouwen in.
  Maar er wordt verteld
  dat er een onverklaarbaar natuurverschijnsel voorviel,
  dat de zee in tween gespleten werd
  en een lange rij slaven met hun families en bezittingen
  droogvoets naar de overkant is getrokken.
  Dat de farao nog heeft geprobeerd
  de groep tegen te houden,
  maar een groot deel van zijn mobiele eenheid verdronk
  toen de zee zich weer sloot.
  Niemand weet precies wat daar gebeurd is,
  maar wel dat die man die slaven
  ondanks alle problemen toch naar de vrijheid heeft geleid.

   Zang:
   De uittocht uit de slavernij, alleluja,
   Gods redding maakte allen vrij, alleluja,
   Hij sloot met hen een nieuw verbond, alleluja,
   en vroeg hun trouw met hart en mond, alleluja, alleluja (3x)

  L2 Wat daar gebeurde, gebeurt nog steeds.
  Het is een terugkerend verschijnsel van mensen
  die de boeien van de slavernij van zich afwerpen.
  Mensen die 'nee' zeggen tegen racisme,
  mensen die 'nee' zeggen tegen onderdrukking,
  mensen die 'nee' zeggen tegen armoede,
  mensen die 'nee' zeggen tegen milieuvernietiging,
  mensen die 'nee' zeggen tegen seksueel geweld.
  Elk werelddeel schijnt verhalen te kennen
  van mensen die blijven hopen op bevrijding,
  op gerechtigheid en vrede, op een wereld in balans,
  en overal zijn mensen die dat licht van de hoop brandend houden.

   Zang:
   Waar wij bevrijden in zijn naam, alleluja,
   wordt kwetsbaar kleinen recht gedaan, alleluja,
   waar mensen trouw zijn aan elkaar, alleluja,
   wordt onze roeping zichtbaar waar, alleluja, alleluja (3x)

  L3 Waarom is water zo belangrijk in de kerk?
  Waarom worden mensen en dingen met water gezegend?
  Waarom wordt een klein kindje gedoopt met water?
  Wat betekent dat?

  L1 Neem de oude verhalen:
  Neem die melaatse die van de profeet te horen kreeg
  dat hij zich in de Jordaan moest wassen om te genezen.
  Hij vond het eigenlijk onzin, maar hij deed het toch,
  en toen was hij weer helemaal gezond.
  Neem die Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob
  die van Jezus te horen kreeg dat Hij het levende water was,
  wie zou drinken van het water dat Hij zou geven,
  zou nooit meer dorst krijgen.
  Neem die lamme in het bad van Betesda
  die zonder hulp niet in het water kon komen om genezen te worden.
  Hoe Jezus hem weer op de been hielp.

  Zegening van het water:

  P. God, Vader van alle mensen, zegen dit water,
  dat alles groeien en bloeien doet:
  moge het ook ons geloof in uw licht groeikracht geven.
  God, belichaamd in Jezus uw gezondene,
  zegen dit water opdat het ons zijn leven geeft,
  moge het ook onze hoop levend houden,
  om zelf licht en leven te zijn voor anderen.
  God, Heilige Geest, zegen dit water
  waarmee kinderen gedoopt gaan worden,
  waarin wij uw zegen hopen te ontvangen,
  opdat wij uw liefde beleven met hart en ziel.

  Zang: Glorie, glorie, Halleluja

  Geloofsbelijdenis

  Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen
  om de aarde bewoonbaar te maken
  en mensen tot leven te brengen.
  Ik geloof in aarde en water,
  in alles wat er groeit en leeft,
  niet om te vervuilen en te sterven
  maar om te blinken in het licht
  zoals het was in den beginne.
  Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld
  niet voor onrecht en dood, - niet voor angst en geweld
  maar voor het geluk geboren en om lief te hebben.
  Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret,
  die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking,
  tegen macht die mensen klein houdt en hun het licht ontneemt.
  Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
  die Hem in leven hield tot vandaag.
  Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis
  en weten dat de dood het laatste woord niet is.
  Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
  wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht,
  in het dienen van mensen,
  tot alles is voltooid en wij leven in vrede.
(Iedereen komt naar voren om een kruisteken te maken met het pasgewijde water.)

Koor

Overweging
  De Goede week vertelt het verhaal van de botsing tussen twee werelden: die van het idealisme en die van het pragmatisme. Het gaat hier om het verhaal van Jezus van Nazareth, maar eigenlijk is het een verhaal van alle tijden.
  Idealisme en pragmatisme botsen regelmatig met elkaar, in allerlei vormen en situaties. En meestal lijkt het idealisme aan de verliezende hand. Soms wordt het bruut om zeep gebracht door gewelddadig optreden, soms sterft het een langzame dood door de sleur van het leven, soms blijft het wel een beetje onderhuids in leven maar het krijgt de kans niet om zich te openbaren.
  Regelmatig is het Goede Vrijdag, een dag dat idealisten letterlijk of figuurlijk monddood worden gemaakt, een dag dat goedwillende mensen afhaken en op de vlucht slaan, bang voor hun eigen hachje, bang voor tegenwerking. En toch idealisme sterft nooit echt, het komt iedere keer weer tot leven.
  Juist als in de lente, als bomen en struiken weer groen worden, omdat ze de groeikracht in zich hebben om na de doodse winter weer tot leven te komen, zo heeft ook idealisme zo'n innerlijke groeikracht waardoor het nooit helemaal uitsterft.
  Wat God begonnen is, wat Hij aan goeds in de mens heeft neergelegd, kan wel eens onzichtbaar lijken te zijn maar gaat nooit echt verloren, Het ideaal van een goede wereld met vrede en gerechtigheid kan regelmatig in de verdrukking komen, en toch komt het steeds weer tot leven.
  We kennen het verhaal van de zondvloed: dat leek ook het einde van alles, maar het verhaal ging door in Noach en de zijnen.
  We kennen het verhaal van het joodse volk in slavernij in Egypte, verlies van eigen identiteit, geen toekomst meer als volk, en toch het verhaal gaat door en Mozes leidt hen naar een nieuwe toekomst.
  En deze dagen hebben we gedacht aan Jezus, aan zijn lijden en dood. Op Goede Vrijdag stierf deze bijzondere idealist aan het kruis., Alles waar hij voor stond, leek verloren. Het was einde verhaal. Zijn leerlingen waren er kapot van. Ze hadden zo gehoopt dat Hij een nieuwe toekomst zou brengen, maar hij was dood en begraven. Maar dan realiseren zij zich dat zijn verhaal niet ten einde is, dat zijn idealen niet in een graf op te sluiten zijn, en dat zij zelf die idealen moesten uitdragen. Dat is precies wat we vandaag vieren: een geopend en leeg graf want het verhaal van Jezus van Nazareth, het verhaal van zijn idealisme, gaat door, ook in en door ieder van ons.
  De vraag die Pasen ons stelt is: geven wij Hem de kans tot leven te komen in ons, laten wij ons door zijn idealen inspireren, hebben wij genoeg geestelijke groeikracht om het goede in ons steeds weer tot groei en bloei te brengen. Want het vuur van Pasen moet ons bezielen om zelf een bron van warmte te zijn voor medemensen het licht van Jezus moet door ons schijnen in de wereld van vandaag, en wij moeten levengevend water zijn voor elkaar.
  Moge zo ons paasfeest zalig zijn voor ons en iedereen.

Collecte en altaar klaarmaken

Offerandelied: GLORIE, GLORIE HALLELUJA

Rond Brood en Wijn

  Pr. Heer , onze God, hoe wonderlijk zijn de wegen die U met ons gaat: U roept ons tot het licht uit de duistere nacht van het niets, U geeft ons een naam en roept ons om mens te worden, mens met de mensen, broeders en zusters.
  Wij danken U dat U van in de beginne met ons meetrekt, en tot elkander brengt, van vreemden tot vrienden maakt, een levend antwoord op elkanders vraag naar geluk;
  wij danken U dat U ons voorgaat en het licht wilt zijn onderweg van de woestijn naar een land waar verkwikkend water is en brood voor alleman, in woorden van hoop bij monde van profeten;
  wij danken U voor Jezus van Nazaret, gestorven maar toch in leven, levend teken van uw licht, brood van eeuwig leven. Uw naam zij geheiligd om dit heilig mysterie.

  Sanctus

  Pr. Overal ter wereld zijn tafels gesignaleerd, tafels met brood en wijn voor iedereen. Rondom die tafels hebben zich mensen verzameld afkomstig uit alle volken en rassen van de wereld.
  Ook hier op onze tafel staat brood en wijn, brood om te delen. Elk stuk brood, hoe klein ook, kun je delen met een ander. Daarin schuilt de kracht en het geheim van de droom van Jezus van Nazaret die alles gaf en van wie men alles heeft afgenomen. Hij geeft ons de hoop dat we eens aan n tafel zullen zitten.
  Hier is de beker met wijn, voor ons een teken dat door Hem die droom van het verbond tussen alle mensen levend blijft. Hij liet ons zien dat sterven leven is en leven delen.
  Op de avond voor zijn lijden en dood nam Hij het brood, zegende uw Naam in dankzegging, brak het en deelde het rond met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal: dit is mijn lichaam, dit is mijn leven gebroken voor jullie.
  Toen nam Hij de beker, zei U dank en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden: Drinkt allemaal hiervan, dit is mijn bloed, mijn leven vergoten voor jullie, dit is het teken van het nieuwe altijddurende verbond.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Redder van de wereld, bevrijd ons,
  Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis

  Pr Blijf dit gebaar herhalen alle tijden door om Hem nooit te vergeten. In brood, samen gebroken en gedeeld, in de beker, doorgegeven en gedronken, komt Hij telkens weer tot leven overal waar mensen in zijn naam samen komen.
  Daar wordt Gods rijk op aarde werkelijkheid waar wij el-kaar verlichten en verwarmen, waar wij breken en delen in zijn Naam, in zijn Geest. Dan zijn wij waarlijk kinderen van het licht, dan kunnen we terecht bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

  Al. Onze Vader

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis, in onze eigen gemeenschap, in de wereld in het groot. Geef ons uw licht, uw kracht, omwille van Jezus, de verrezen Heer.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de macht
  en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

  Vredewens - Agnus Dei - Communie

Slottekst

  L3 Waar is God? Waar is Hij te vinden?
  Hij is toch licht voor lle mensen, voor heel de wereld!
  Maar waar is dat licht? Ik zie het niet.
  Hier in de kerk is het licht, dat is fijn voor ons,
  maar waar is Gods licht voor andere mensen?

  Pr. Gods licht schijnt voor hen in en door ons,
  als wij geloven dat goed zijn zin heeft,
  als wij blijven hopen dat goed doen iets uitwerkt,
  als wij ons leven laten bepalen door de liefde.
  Gods licht schijnt voor anderen in en door ons,
  als wij het licht van deze paasviering meenemen
  naar huis, naar onze gezinnen, naar onze vrienden,
  naar de onbekenden en vreemden die we ontmoeten.
  Gods licht schijnt voor iedereen in en door ons,
  als wij de handen in elkaar slaan, onze krachten bundelen,
  om het licht van Jezus, de levende Heer, brandend te houden,
  om levend water te zijn voor elkaar.
  Dan zal ons Pasen zalig zijn.
Slotlied:
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, U zij alle eer.
  Alle mens'lijk lijden hebt gij ondergaan
  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, U zij alle eer.

  Licht moge stralen in de duisternis,
  nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
  Geef ons dan te leven in uw warme licht,
  wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, U zij alle eer.