Viering bij gelegenheid van de bedevaart van de KBO naar St. Jozef in Smakt 2010

Thema: Blijven geloven

M.m.v. Ottovoci

Openingslied: Ambrosiaans Lofgezang

Inleiding: Ga toch door
  Als je in mensen geloofd hebt die het af lieten weten:
  ga dan toch door te geloven.
  Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd:
  ga dan toch door en blijf hopen.
  Als je een spoor van liefde wilde nalaten dat werd vertrapt:
  ga dan nog verder met liefde.
  Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt,
  droom verder tot aan de morgen!
Drempelgebed

  Vg. Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, met onze dromen en verwachtingen, met onze vragen en twijfels, op zoek naar een teken van uw aanwezigheid.

  Al. God, wees aanwezig in ons midden,
  versterk ons zwakke geloof en onze wankele hoop.

  Vg. Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, tussen geloof en ongeloof, tussen soms-zien en niet-zien, soms even iets van licht maar dan weer het onzekere duister.

  Al. God, wees aanwezig in ons midden,
  open onze ogen en ons hart voor uw licht.

  Vg. Hier zijn wij, God, mensen die bloot staan aan gewenning en sleur, die het liefst vertrouwde wegen gaan, ons gewone gangetje, die moeite hebben om iets los te laten en nieuwe wegen te gaan.

  Al. God, wees aanwezig in ons midden,
  vergeef ons als we niet altijd uw wegen gaan.

  Vg. God, wees aanwezig onder ons in Jezus Christus, uw Zoon. opdat wij mogen leven in zijn naam.

  Al. God, maak ons gevoelig voor uw aanwe-zigheid in het woord dat tot ons komt, dat ons zegt dat U onze Vader bent.

  Vg. Vergeef ons als we daar te weinig bij stilstaan.

  Al. Amen

Kyrie uit de Mis van Haller

Eerste lezing: Blijven geloven

  In oude tijden had je Noach die bleef geloven toen de regenvloed heel de aarde dompelde in tegenspoed. Omdat hij bleef geloven kwam hij de schrik te boven, en kreeg hij weer vaste grond onder de voeten.
  Jozef kwam door toedoen van zijn broers in de put terecht maar bleef geloven dat hij toch nog toekomst had. In duisternis gevangen bleef hij naar licht verlangen.
  Mozes bleef geloven, daar in de zandwoestijn, dat er na de bergen nog een land moest zijn van melk en honing. Hoe uitzichtloos de jaren, hij bleef zijn droom bewaren.
  In de moderne tijd was er Nelson Mandela. Jarenlang zat hij in de gevangenis, toch bleef hij geloven in vrijheid en menselijkheid. Daarom werd hij een groot leider van zijn volk.
  En wij: blijven ook wij geloven in de droom van een wereld vol menselijkheid en medemenselijkheid. Blijven we geloven dat het anders kan. En nog belangrijker: doen we er wat aan?

Tussenzang: Du Hirte IsraŽls

Evangelie volgens MatteŁs. 1,18-24.

  Zo is het gegaan bij de geboorte van Jezus Christus. Maria, zijn moeder, was verloofd met Jozef, maar voordat ze getrouwd waren, bleek dat ze in verwachting was door toedoen van de heilige Geest. Nu was haar verloofde Jozef een man die deed wat God van hem vroeg: hij wilde Maria niet in opspraak brengen en besloot in alle stilte met haar te breken. Maar toen hij met dat plan rondliep, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Jozef, afstammeling van David, neem Maria gerust tot vrouw, want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen en u moet hem Jezus noemen. Dat is: De Heer bevrijdt, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Door dat alles werd vervuld wat de Heer door de profeet Jesaja gezegd had: De maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en ze zullen hem ImmanuŽl noemen, wat betekent: God met ons. Toen Jozef wakker was geworden, deed hij wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam Maria tot vrouw.

Overweging

  Er kwamen een drie mensen bij Petrus aan de hemelpoort. Petrus keek ze alle drie eens in de ogen en vroeg: zijn jullie echt gelovige mensen, anders kan ik jullie niet binnenlaten. Twee van de drie knikten heel hard dat ze gelovig waren. de derde stond er wat beteuterd bij en wat stilletjes zei hij: Ik weet eigenlijk niet of ik wel echt gelovig ben geweest.
  Petrus zei tegen de eerste: Vertel eens: je zegt dat je echt gelovig was, bewijs dat eens. De man had een grote koffer bij zich. Vol trots opende hij die koffer. Die zat bomvol allerlei theologische boeken. Die heb ik allemaal bestudeerd, zei hij. Heel indrukwekkend, zei Petrus, maar met al die geleerde boeken weet ik nog niet of je echt gelovig bent geweest. Ga maar even in de wachtkamer zitten, dan ga ik wat overleg plegen met mijn baas.
  Aan de twee man vroeg Petrus: Hoe kun jij aantonen dat je gelovig bent geweest. De man haalde een groot gedenkboek tevoorschijn, dat had hij gekregen toen hij als pastoor met pensioen ging. Er stonden allemaal lovende woorden in over zijn mooie preken, over de altijd goed verzorgde vieringen en nog een heleboel meer. Heel mooi, zei Petrus, maar ga toch maar even in de wachtkamer zitten, want ik moet toch even overleggen met zijn baas.
  Nu was de derde man aan de beurt. Ik weet niet of ik altijd wel zo gelovig ben geweest, bekende hij. Ik ben maar weinig naar de kerk geweest, daar had ik geen tijd voor want ik moest voor mijn zieke vrouw zorgen. En bidden heb ik ook niet veel gedaan, ik heb meer lopen vloeken omdat mij al die narigheid moest overkomen. En toen mijn vrouw er niet meer was, ben ik bij de Zonnebloem gegaan, want die kwamen altijd mijn vrouw opzoeken toen ze ziek was. Voor de rest heb ik eigenlijk niets gedaan. Maar Petrus lachte en zei: Kom jij maar gauw de hemel binnen want jij bent echt een gelovige mens geweest.
  Gelovig zijn is niet hetzelfde als geleerd zijn. Natuurlijk moet je wel wat kennis hebben van geloofszaken, maar geloven zit niet in de kennis en vooral niet in zeker weten. Gelovig zijn is ook niet hetzelfde dan bidden en vieren, ook al is dat best heel belangrijk om je geloof levend te houden. Gelovig zijn zit vooral in je manier van leven, leven volgens Gods bedoelingen, leven volgens Jezus' blijde boodschap.
  Blijven geloven, is het thema van deze viering. Blijven geloven, ook al begrijp je niet alles, ook al zit je met een heleboel vragen. Blijven geloven ook al zie je in de kerk van Jezus dingen gebeuren waar je het absoluut niet mee eens bent. Blijven geloven ook als er dingen gebeuren die je ontmoedigen of waar je je kwaad over maakt.
  In het evangelie hoorden we het verhaal van Jozef. Die was wel even van slag toen Maria in verwachting bleek en niet van hem. Dat moet voor hem een heel ingrijpende ervaring zijn geweest en dat hij erover dacht om weg te lopen, is helemaal niet vreemd. Maar na zijn droom blijft hij toch geloven, geloven in Gods bedoelingen, geloven in Maria als zijn vrouw.
  Blijven geloven dat er meer is dan wij met ons verstand kunnen bevatten, blijven geloven dat het zin heeft om je door Jezus' boodschap te laten inspireren, ook al zie je om je heen steeds meer mensen die afhaken. Blijven geloven is vooral blijven doen wat Jezus ons heeft voorgedaan, zorg en aandacht blijven geven aan je medemensen, dichtbij en veraf, ook al zie je om je heen een groeiende vervreemding.
  Blijven geloven, niet zozeer om later de hemel binnen te komen, maar wel blijven geloven dat we samen met elkaar een klein stukje hemel hier op aarde kunnen verwerkelijken. Ik hoop dat we allemaal blijven geloven in die droom en er in de praktijk van ons leven daadwerkelijk aan werken.

Geloofsbelijdenis

  Vg. In God geloven wij, die leven geeft aan mensen,
  die ons koestert als zijn kinderen en die er zijn zal, al onze dagen.

  Al. In Jezus van Nazaret geloven wij
  in wie God zichtbaar geworden is:
  mens, onder de mensen geboren,
  voor mensen geleefd en gestorven.

  Vg. Hij was sterker dan de dood,want Hij is opgestaan tot leven,
  en Hij blijft voortleven onder ons, zijn naam wordt niet uitgewist.

  Al. In Gods Geest geloven wij,
  die leven blaast in mensen,
  die rondgaat als een storm,
  en die ons in beweging zet.

  Vg. Hij roept ons tot recht en vrede, om te helen wat gebroken is,
  om te troosten wie te lijden heeft, hoop te bieden aan wie vertwijfeld zijn.

  Al. Gods Geest van liefde en kracht
  die mensen samenbrengt in liefde,
  geeft zijn gaven aan ieder mens,
  om daarmee allen van dienst te zijn.

  Vg. In de kerkgemeenschap geloven wij, verbondenheid van mensen rond de Heer,
  geroepen om zijn boodschap verder te dragen en deze wereld van dienst te zijn.

  Al. In het leven geloven wij,
  leven dat sterker is dan dood,
  en dat wij niet verloren zullen gaan,
  want God bewaart ons in zijn hand.

Voorbede

  Ik bid voor alle gelovige mensen die op zoek zijn naar God,
  die hopen iets van zijn licht te zien,
  dat zij steeds oog hebben voor al die kleine dingen
  waarin we iets van God kunnen ontdekken:
  in het wonder van de natuur, in het wonder van het leven,
  in het goede dat mensen doen voor elkaar.
  Mogen anderen ook iets van God ontdekken
  in hun manier van leven. Laat ons zingend bidden.

  Ik bid voor alle mensen wier leven door ouderdom of ziekte
  een last geworden is, waar ze zwaar aan tillen.
  Ik bid voor allen die teleurgesteld zijn in het leven,
  en niet meer weten hoe ze verder moeten.
  Mogen zij blijven geloven en de kracht vinden om hun kruis te dragen.
  Dat er ook mensen zijn die hen zo goed mogelijk bijstaan
  op de weg die zij te gaan krijgen. Laat ons zingend bidden.

  Ik bid voor alle leden van de Bond van ouderen,
  dat ze steeds weer elkaar zin in het leven geven,
  door de goede zorgen die zij geven in moeilijke dagen,
  door de verbondenheid die zij met elkaar beleven,
  door de gezelligheid die zij elkaar schenken,
  door de plezierige dingen die zij samen kunnen doen.
  Heer, wil hun verbondenheid versterken. Laat ons zingend bidden.

  Ik denk ook aan alle overleden leden van de bond van ouderen,
  met name hen die het afgelopen jaar gestorven zijn.
  Moge hun gelovige hoop op Gods eeuwige vrede en vreugde nu vervuld zijn.
  Heer, laat hen delen in uw hemels licht. Laat ons zingend bidden.

  Barmhartige God, uw liefde gaat uit naar alle mensen, niemand uitgezonderd.
  Moge uw liefde en barmhartigheid ook zichtbaar worden
  in de zorg die wij elkaar geven, onze tijd en aandacht die we delen met anderen
  Geef dat wij mensen zijn die licht brengen en licht zijn
  voor allen die in het duister zitten,
  op voorspraak van sint Jozef
  en omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Offerandelied: Ave Maria (van da Vittoria)

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. Goede God, wij geloven dat U woont in het ontoegankelijk licht, groot en heilig. Niemand heeft U ooit gezien. En toch geloven wij dat U een God van mensen bent: gewoon, eenvoudig en midden onder ons. U bent ons nabij als het hart van de ander. Zo bent U ons verschenen in Jezus, uw Zoon. Hij heeft ons geleerd, dat U onze Vader bent, goed en mild en vol menselijke liefde. Daarom loven en danken wij U samen met alle gelovigen te wereld en we zingen:

  Sanctus uit de mis van Haller

  Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld als kinderen van ťťn gezin. In die laatste nacht, toen Hij verraden werd, terwijl Hij wist dat zijn uur gekomen was, gaf Hij zijn vrienden het teken van zijn grenzenloze liefde.
  Hij nam het brood in zijn handen, dankte U en bracht U lof. En met zijn vrienden heeft Hij toen het brood gebroken met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker in zijn handen, en weer dankte Hij U en gaf de beker aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God onze Vader, in dit uur, verenigd rond deze tafel, willen wij doen wat Hij heeft gedaan: we nemen het brood en drinken de beker en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. Hij stierf, omdat Hij trouw was aan uw opdracht bovenmate. Goede God, wij vouwen onze handen en vragen U, dat de Geest van Christus onder ons mag blijven wonen.

  Al. Open onze ogen voor de nood van de wereld. Breng alle volken en rassen , alle rangen en standen tezamen in uw rijk. Dan wordt deze oude aarde weer bewoonbaar door onze goedheid en menselijkheid.
  Pr. En dan wordt door Hem en met Hem en in Hem alle eer gebracht aan U, God, onze Vader, in de gemeenschap met de heilige Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

Agnus Dei

Uitnodiging tot de communie

Communie: Veni Jesu en Pendant la communion

Slottekst: Wees ontvankelijk als de aarde
  Wie kan ik voor je zijn,
  wat kan ik voor je doen?
  Wees ontvankelijk als de aarde
  wees aanstekelijk als het vuur
  wees verkwikkend als het water
  wees zachtmoedig als de wind.

  Wie kan ik voor je zijn,
  wat kan ik voor je doen?
  Wees een weg voor hen die dwalen
  wees een brug die samenbrengt
  wees een huis voor hen die vluchten
  wees een haard die warmte schenkt.

  Wie kan ik voor je zijn,
  wat kan ik voor je doen?
  Wees een mens die blijft geloven
  wees een mens die opnieuw begint
  wees een mens die nog kan hopen
  wees een mens die zonder meer bemint.
Slotlied: St. Jozeflied
  Heil'ge Jozef, trouwe hoeder
  van uw godd'lijk voedsterkind.
  die uw Jezus heel uw leven
  onuitspreeklijk hebt bemind.
  Heil'ge Jozef, vraag dat wij
  Hem beminnen zoals Gij.

  Heil'ge Jozef, die uw Jezus
  immer aan uw zijde had,
  vaak van d'arbeid tot Hem opziend,
  stil en innig Hem aanbad.
  Heil'ge Jozef, vraag dat wij
  Jezus dienen zoals Gij.

  Heil'ge Jozef, die in d'armen
  van uw bruid en pleegkind stierf
  en voor uwe trouwe liefde 't eeuwig loon
  bij God verwierf.
  Heil'ge Jozef, vraag dat wij
  zalig sterven zoals gij.