Viering bij gelegenheid van de bedevaart van de KBO naar St. Jozef in Smakt 2006

Thema: Dromen en geloven

Openingstekst: Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
  Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
  dat alle mensen lachten
  en onbekommerd, onbezorgd,
  de nieuwe dag verwachten.

  Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
  dat veten bleven rusten
  en dat mijn buurman, vol berouw,
  zijn vrouw weer teder kuste.

  Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
  dat alle journalisten,
  de waarheid schreven in hun krant
  en niet meer wat zij wisten..

  Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
  dat Rus en Yankee samen
  hun wapens wierpen in een kuil
  en zongen: Christus ...amen.

  Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
  dat alle mensen lachten,
  maar toen ik wakker werd,
  sprak gij: dat komt, ...nog even wachten.
Drempelgebed
  Pr. God, als het kwaad ons overweldigt, plaatst U daar tegenover de overmacht van uw liefde en goedheid.

  Al. Wij vertrouwen ons aan U toe,
  met al ons goed en kwaad.

  Pr. Als het kwaad ons wanhopig maakt, daagt U ons uit om de moed niet te verliezen en te blijven hopen.

  Al. Wij vertrouwen ons aan U toe,
  met ons kleine geloof en onze wankele hoop.

  Pr. Als het kwaad ons verblindt en dwaalwegen doet gaan, roept U ons op tot bekering en schenkt U vergeving. A

  l. Wij vertrouwen ons aan U toe
  met al onze fouten en tekortkomingen.

  Pr. Wil ons vergeving schenken, zoals wij elkaar vergeven, wil ons bemoedigen, zoals wij elkaar bemoedigen, toon ons uw liefde, zoals wij elkaar onze liefde tonen, omwille van Jezus Christus, uw gezondene, onze leidsman ten leven, voor vandaag en alle dagen. Amen
Gebed:
  Onze Vader in de hemel,
  geef dat we dromen hebben, nog iets verwachten van het leven.
  Geef dat we echter geen dromers zijn die niet realistisch zijn.
  Geef dat we met beide voeten op de grond staan
  en niet zweven in onze verwachtingen van het leven.
  Geef dat we hoopvolle mensen zijn en blijven,
  ook als het leven niet gemakkelijker wordt.
  Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen
Eerste Lezing: DE DROOM
  Ik droomde, dat ik over het strand liep samen met de Heer.
  Ik keek om en ik zag daar
  twee sporen zich aftekenen in het zand:
  het ene was van mij, de andere die van de Heer,
  zo zijn we samen blijven lopen,
  tot aan het einde van mijn lijdensweg.
  Toen keek ik weer om
  en ik zag dat op zekere plaatsen
  er maar één voetafdruk was ...
  en die plaatsen stemden juist overeen
  met de moeilijkste dagen van mijn leven:
  de dagen van de grootste vertwijfeling,
  en de grootste angst en de ergste pijn.
  Ik vroeg Hem toen:
  'Heer, u hebt mij gezegd al de dagen
  van mijn leven met mij te zijn ...
  waarom hebt u mij ALLEEN gelaten
  op de ergste momenten?'
  En de Heer heeft me geantwoord:
  'Mijn kind, ik heb je gezegd,
  dat ik met je zou zijn
  gedurende de hele tocht
  en dat ik je geen minuut alleen zou laten.
  Ik heb je niet in de steek gelaten:
  de dagen waarop je maar een spoor kon zien
  in het zand, waren de dagen
  waarop ik je heb gedragen.
Lezing uit het evangelie volgens Matteus
  Zo is het gegaan bij de geboorte van Jezus Christus. Maria, zijn moeder, was verloofd met Jozef, maar voordat ze getrouwd waren, bleek dat ze in verwachting was door toedoen van de heilige Geest. Nu was haar verloofde Jozef een man die deed wat God van hem vroeg: hij wilde Maria niet in opspraak brengen en besloot in alle stilte met haar te breken. Maar toen hij met dat plan rondliep, kreeg hij een droom.
  Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Jozef, afstammeling van David, neem Maria gerust tot vrouw, want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen en u moet hem Jezus noemen. Dat is: De Heer bevrijdt, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Door dat alles werd vervuld wat de Heer door de profeet Jesaja gezegd had: De maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en ze zullen hem Immanuël noemen, wat betekent: God met ons.
  Toen Jozef wakker was geworden, deed hij wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam Maria tot vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar zoon had gekregen. En Jozef gaf hem de naam Jezus.
Overweging
  Ik heb vannacht gedroomd dat de kerk van Overloon elk weekend helemaal vol zat. En ik droomde dat een kleine helft van de kerkgangers uit Overloon kwam, een kleine helft uit Vierlingsbeek en Maashees en de rest uit Stevensbeek, Westerbeek , Groeningen, Holthees en Smakt. Ik droom dat ik geen enkele begrafenis meer hoefde te doen. Die werden allemaal door de parochianen gedaan, in Overloon, in Vierlingsbeek en Maashees. Ik had er helemaal geen omkijken meer naar. Toen ik wakker werd, sprak te Heer: dat komt nog even wachten.
  Nu is mijn vertrouwen misschien niet zo groot, maar ik betwijfel of de kerk elk weekend vol zal zitten. Ik ben bang dat dit wachten wordt tot Sint Juttemis. Maar dat de tijd komt dat er in heel de regio op zondag maar één viering zal zijn in één van de kerken, die tijd zal echt niet zo lang op zich laten wachten.
  En dat de parochianen moeten voorgaan bij uitvaarten, die tijd staat vlak voor de deur, op een aantal plaatsen gebeurt dat al volop. En dan kunt u zuchten: waar moet dat toch naartoe? Ik kan me best voorstellen dat u het er wel eens moeilijk hebt met de huidige ontwikkelingen in de kerk. Maar met zuchten lossen we niets op.
  Je kunt je wel afvragen: Is er wel een oplossing? Een stapje in de goede richting zou zijn als er gehuwde priesters zouden mogen zijn. Er is een flink aantal pastorale werkers die de hele studie gehad hebben en die morgen gewijd zouden kunnen worden als het verplichte celibaat zou worden afgeschaft. Een stap in de goede richting zou zijn als vrouwen priester gewijd zouden kunnen worden. Er zijn er genoeg die het uitstekend zouden doen. Maar ik ben bang dat we daar nog wel een poosje op moeten wachten. Daar ligt voorlopig in elk geval geen oplossing.
  De oplossing, voor zover die er is, zal moeten komen van de parochianen. Die moeten hun eigen verantwoordelijkheid in de kerk oppakken. Want kerk van Jezus zijn we samen, die wordt niet alleen door de priesters gedragen maar door alle gelovigen. En als het hapert in de kerk, door een tekort aan priesters, dan moeten de parochianen actief gaan worden, dan moeten die taken van de priester gaan overnemen, zoals bijvoorbeeld het voorgaan bij uitvaarten. De weinige priesters die er nog zijn, kunnen onmogelijk alles opvangen.
  Ik kan me best voorstellen dat dit bij velen van u best moeilijk ligt. We zijn het zo anders gewend. We zijn zo verwend geweest met de vele priesters die er waren. En stappen terug doen is altijd moeilijk. Maar een uitvaart zonder priester kan een heel zinvolle en mooie afscheidsviering zijn.
  Waar ze hebben plaats gevonden, hoor je alleen maar positieve geluiden. Misschien denkt u: oke, maar er hoort toch een mis bij. Er hoort op zich helemaal geen mis bij. We zijn dat zo gewend maar in veel landen kent men die gewoonte niet. Ik heb 9 jaar in de Filippijnen gewerkt, ik heb in die 9 jaar twee uitvaartmissen gedaan. Die situatie komt er hier ook aan.
  Ik heb vannacht gedroomd dat uitvaarten zonder priester heel gewoon waren en dat de parochianen ze op een geweldige manier verzorgden. Toen ik wakker werd, sprak de Heer, dat komt nog heel even wachten.
Voorbede
  Ik droom van het licht,
  het licht van de hoop voor alle mensen,
  dat iedereen, vrij en niet verplicht,
  voor de ander het goede zal wensen.
  Ik droom van een toekomst vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Ik droom van het licht,
  het licht van hartverwarmende en aanstekelijke blijheid,
  dat ieder mens, met een brede lach op zijn gezicht,
  kan gaan en staan in innerlijke vrijheid.
  Ik droom van gemeenschap vol licht.
  Heer laat die droom werkelijkheid worden.

  . Ik droom van het licht,
  het licht van de blijde verwachting voor velen,
  want vandaag klinkt het blije bericht,
  dat God al wat kapot ging in mensen zal helen.
  Ik droom van een wereld vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Ik droom van licht,
  het licht van de warme saamhorigheid,
  dat we in de bond van ouderen willen beleven,
  in onderlinge aandacht en welgemeende hartelijkheid.
  Ik droom van een vereniging vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Heer, schenk ons uw Geest van kracht
  opdat we alles doen wat in ons vermogen ligt
  om onze dromen waar te maken. Amen
Gebed over de gaven:
  God onze Vader, zie genadig neer op ons hier tezamen rond brood en wijn,
  de tekenen bij uitstek van Jezus' liefde en trouw.
  Mogen wij hieruit kracht putten,
  dat wij, juist als Hij, omzien naar elkaar,
  dat wij de verdrietige mens niet alleen laten,
  dat wij zorg hebben voor iedere mens.
  Dat wij leven als broeders en zusters,
  dat wij elkaar aanvaarden en dragen, dat wij elkanders hoeder zijn.
  Dat wij zo leven, Hem achterna, die ons een voorbeeld heeft gegeven,
  vandaag en alle dagen. Amen
Tafelgebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen we dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Wij danken U, dat U een God van mensen bent,
  dat wij U mogen noemen onze God en Vader,
  dat onze toekomst in uw handen ligt,
  dat deze wereld U ter harte gaat.
  Geroepen hebt U en onze doofheid doorbroken.
  U bent opgedaagd in onze duisternis,
  uw licht heeft ons de ogen geopend.
  U hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt.
  Gezegend bent U, de bron van al wat bestaat,
  wij dorsten naar U, omdat U zelf ons dorstig hebt gemaakt;
  onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn,
  met Jezus Christus onze Heer.
  Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
  huldigen wij uw naam, Heer, onze God, U, onze hoop,
  U danken wij vol vreugde en wij zingen U toe met de woorden:

  Heilig

  Pr. God die voor ons zo onbegrijpelijk en ver weg bent, maar die ons nabij wil zijn, daar waar wij de tekenen van uw aanwezigheid verstaan: U hebt tot uw profeten en heiligen gesproken in dromen en visioenen. U hebt hun uw Geest geschonken die hun de kracht gaf uw wegen te gaan: U hebt hen gemaakt van bange kleine mensen tot mensen vol geloof die bergen verzetten kunnen; tenslotte hebt U tot ons gesproken in Jezus, uw Zoon, beeld van uw goedheid, beeld van U zelf:

  Al. Hij leefde onder de mensen van zijn tijd,
  en droomde van een volk van nieuwe mensen,
  die, één van geest en één van hart,
  zich geroepen wisten tot elkanders geluk.

  Pr. Toen zijn vijanden Hem naar het leven stonden en Hem zijn droom wilden ontnemen riep Hij op de avond voor zijn dood zijn vrienden bij zich aan tafel; Hij nam brood in zijn handen, sprak het dankgebed uit, brak het brood en gaf het aan zijn vrienden met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker, dankte U opnieuw en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal van want dit ben Ik, dit is het bloed van het nieuwe altijddurende Verbond dat voor jullie en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonden". Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Zo vieren wij hier het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, onze Vader, nadat Hij gestorven en begraven was, hebt U Hem laten voortleven opdat zijn droom levend zou blijven, in mensen, in ons, die in zijn voetstappen verder willen gaan. Al. Wij bidden U: moge uw Geest ons aanzetten
  om ons in te zetten voor zijn idealen:
  dat door ons eenzamen aandacht krijgen,
  mensen met verdriet getroost worden,
  vreemden vrienden worden van elkaar,
  en niemand buitengesloten wordt.

  Pr. God, bron van alle leven, moge het zaad van de liefde, door U in ons hart geplant, veel vrucht dragen en niet verstikt worden door de zorgen van alle dag en door de verleidingen van onze welvaartsmaatschappij. Als wij het goede van het leven delen met elkaar, dan is er genoeg voor iedereen. Dat hebben wij geleerd van Jezus, uw gezondene.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden
  die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Lam Gods

Communie

Slotgebed:
  Geef ons, God, het hart van een wijze,
  een mens die mild is, een mens die open van hart is.
  Geef ons, God, handen van een wijze,
  handen die rechtvaardig zijn, handen die samenbrengen.
  Geef ons, God, ogen van een wijze,
  ogen die warmte uitstralen, ogen die licht brengen.
  Geef ons, God, oren van een wijze,
  dat we zorgvuldig omgaan met wat we horen;
  dat we in ons hart bewaren wat ons werd toevertrouwd.
  Mag Uw wijsheid, God, ons spreken,
  ons doen en laten doorstralen,
  zodat ons allen recht wordt gedaan in Uw Naam.
  Zo bidden wij door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.