31 december 2006
Feest van de H. Familie - Oudjaar

Thema: pak je kansen

Openingslied: UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN

Inleiding

ZIEN IN GELOOF
  Zien in geloof
  is verder kijken dan de buitenkant.
  Is kansen zien in wie kansloos is.
  Is in een schuldig mens een stukje onschuld zien.

  Zien in geloof is kijken met ogen
  vol hoop en verwachting.
  Is de morgen zien als het nog nacht is.
  Is in een kind in een stal een koning zien.

  Zien in geloof is oog hebben
  voor wat verborgen is.
  Is vrede zien in oorlogstijd.
  Is in een medemens iets van God zien.
Drempelgebed

  Vg. Wij vragen elkaar en God om vergeving
  voor ieder woord dat we teveel zeiden,
  voor ieder woord dat we te weinig zeiden;
  voor elk gebaar dat afkeer demonstreerde,
  voor elk gebaar dat geen vriendschap bracht.

  Al. God geef ons nieuwe kansen
  om het goed te maken met elkaar.

  Vg. Wij vragen elkaar en God om vergeving,
  voor elke handdruk die niet eerlijk gemeend was,
  voor elke glimlach die kwam uit leedvermaak,
  voor elk hard oordeel over andermans zwakheden,
  voor elke vorm van zelfgenoegzaamheid.

  Al. God, geef ons nieuwe kansen
  om het goed te maken met elkaar.

  Vg. Wij vragen elkaar en God om vergeving,
  voor de keer dat we elkaar niet opbeurden,
  voor de keren dat we elkaar vergaten
  voor alles dat we niet samen gedaan hebben
  voor al onze verspilde talenten.

  Al. God, geef ons nieuwe kansen
  om het goed te maken met elkaar.

  Vg. God, reken ons onze fouten niet aan,
  maar buig ze om tot mogelijkheden
  om het in het vervolg beter te doen.

Kyrie/Heer, ontferm U

Gebed

Zang: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Lezing: DE FAMILIE KANS

  Hebben jullie ooit al eens gehoord van de familie KANS? Het is een grote familie waarvan alle leden het liefst met iedereen goede vrienden willen zijn.
  Je komt de KANS familieleden zowat overal tegen. Ze kijken je aan met grote ogen en zeggen dan: " Hé, zie je me? Ik ben een KANS... Mag ik even binnen komen?"
  Ze kunnen ook allerlei gedaantes aannemen. Laatst had een van de jongste zich veranderd in een bloeiende orchidee... Hij wou absoluut door iemand meegenomen worden zodat de mensen plezier konden beleven aan hem, maar niemand nam de moeite...
  Juist op tijd veranderde hij terug in zijn normale gedaante want anders was hij verwelkt en gestorven. Vele mensen hadden dat KANSJE wel gezien, maar niemand had hem gegrepen.
  Ik herinner me nog een ander lid van de familie KANS, die maanden heeft rondgelopen met de vraag naar een bemoedigend woord... Hij verscheen te pas en te onpas war mensen kwamen. Op den duur was hij helemaal hees en nog vond hij bij niemand begrip of aandacht.
  Een andere KANS had zich dan weer veranderd in een ballon en aan de hand van een kind dreef hij boven de mensen, maar die vonden dat maar niets en een jaloers buurmeisje knipte zelfs stiekem de draad door. En weg was de KANS.
  Dat kon toch zo niet langer blijven duren. Vader KANS riep alle kansen bij zich en besprak toen de situatie. Hij keek zeer ernstig en zei toen tegen iedereen: "Alleen kunnen we het niet waarma-ken, KANSEN. We hebben hulp nodig van de mensen."
  En dat was zo: Kansen hebben de handen van de mensen nodig om ze uit handen te laten geven.
  Kansen hebben voeten nodig van mensen om uit de voeten te kunnen.
  Kansen hebben de ogen van de mensen nodig om te zien wat er moet gedaan worden.
  Kansen hebben mensenoren nodig om te vernemen waar kansen geboden moeten worden.
  Dus mensen neem het van mij aan:
  Laat geen kans voorbij gaan om je fouten goed te maken.
  Grijp de kans wanneer je iemand kan helpen.
  Kansen zijn er in overvloed.
  Laat ze niet voorbijgaan wanneer je de kans krijgt!

Tussenzang: LUISTER, GOD HEEFT GESPROKEN
mel. Herders, Hij is geboren.
  Luister, God heeft gesproken zijn woord van goede raad.
  Zie, een licht is ontstoken, een nieuwe dageraad,
  kracht voor de dralenden, doel voor de dwalenden.
  Zingen wij welgemoed: Heer, zij van ons gegroet.

  Christus, Hij is geboren in 't midden van de nacht,
  die zo lang van te voren de wereld heeft verwacht,
  licht voor de rouwenden, hoop voor vertrouwenden.
  Zingen wij welgemoed: Heer, zij van ons gegroet.

  Laten wij God nu eren, Hij sprak in onze tijd,
  wil de vrede ons leren en eindig alle strijd,
  troost de verdrietigen, stop het vernietigen.
  Zingen wij welgemoed: Vrede op aarde moet.
Lezing uit het evangelie volgens Lucas (2,41-52)

  Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem zonder dat zijn ouders dat wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
  Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij temid-den van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vra-gen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom heb Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht?'
  Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
  Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
  En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Overweging

  Meneer van Amerongen bleef na het plotselinge overlijden van zijn vrouw vreselijk onthand achter. Hij kon nog geen kop koffie zetten. Ja, zei hij, ik heb nooit de kans gehad om het te doen, want mijn vrouw deed altijd alles zelf.
  Zijn oudste dochter glimlachte en zei: Och, pa, je hebt vaak genoeg de kans ervoor gehad, maar je hebt die nooit gepakt omdat je het veel te gemakkelijk vond dat ons mam alles voor je deed. Ze heeft je altijd verwend. En daar moest meneer van Amerongen zijn dochter gelijk in geven. Hij had het altijd prima gevonden dat zijn vrouw alles deed en hij had nooit geprobeerd om zelf iets te ondernemen in het huishouden.
  En ik denk dat iets soortgelijks ook geldt voor heel veel andere mensen. Velen zijn geneigd om te zeggen: ik heb de kans niet gehad, maar heel vaak is het toch: ik heb de kansen die ik kreeg niet gezien. En daar ligt denk ik meestal het probleem van de gemiste kansen. De goede wil is er wel, dat is het probleem niet, maar ons leven zit zo vol sleur en gewenning en is vaak zo gevuld met allerlei bezigheden dat we veel dingen gewoon niet zien en dus ook veel kansen over het hoofd zien.
  Wie echt de kans niet krijgt om iets wel of niet te doen, die kun je er ook niet op aanspreken. Wie echter de kansen die hij krijgt niet ziet, soms misschien niet wil zien, die is wel verantwoordelijk voor zijn gemiste kansen.
  Er zijn in derde wereldlanden talloze jongeren die dolgraag naar school zouden gaan om te leren, maar vanwege de armoede krijgen ze de kans niet verder te leren. Maar hierdoor maken ze wel minder kans op een goede baan, en kunnen zij geen welvarend bestaan opbouwen.
  Maar als jongeren hier in ons land er op school met de pet naar gooien en er geen fluit voor doen en voortijdig afhaken zonder diploma's, dan hebben ook zij later veel minder kans op een goede baan, maar dat is wel hun eigen schuld. Ze hebben wel de kans gehad om te leren.
  Het probleem in onze moderne en hectische maatschappij is dat we vaak zo druk bezig zijn met allerlei zaken, werk, sport, hobby's, dat we een heleboel andere dingen gewoon niet zien, en dus ook veel kansen die we krijgen gewoon zien.
  In het evangelie van vandaag horen we hoe Jezus in de tempel achterbleef om te luisteren naar de discussies van de schriftgeleerden. Voor een leergierige jongen van twaalf jaar was dat reuze interessant. Hij was zo gefascineerd door wat hij die geleerde heren hoorde vertellen, dat hij al het andere vergat, zelfs zijn vader en moeder, zelfs de thuisreis. Je mag ervan uitgaan dat hij zijn ouders geen verdriet wilde aandoen, maar hij deed het in feite wel en dat is niet goed te praten.
  Soortgelijke dingen kunnen ook ons overkomen, dat we zo opgaan in de dingen die ons bezig houden, dat we anderen tekort doen en verdriet aandoen.
  In de bijbelteksten klinkt het zo vaak: wees waakzaam, en meestal wordt dat vertaald met: pas op dat je niet het verkeerde pad opgaat. Maar het betekent veel meer: pas op dat je de kansen die je krijgt om iets goeds te doen voor anderen niet over het hoofd ziet, de kansen om je hart te laten spreken jegens medemensen die het moeilijk hebben.
  Als het gaat om kansen waarvan je zelf materieel beter wordt, dan zijn de meesten heel alert: die kansen laten ze niet voorbijgaan. Maar als het gaat om kansen waarvan je geestelijk beter wordt, d.w.z. kansen waardoor je anderen in zorg en aandacht nabij kunt zijn, dan zijn mensen soms ziende blind.
  Op deze laatste dag van het jaar kun je terugkijken naar de gemiste kansen van het afgelopen jaar, misschien zijn die er wel, maar het is veel belangrijker om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, en het goede voornemen te maken om je ogen en je hart open te houden om toch maar alle kansen te zien om iets voor anderen te betekenen, op welke manier ook.
  Moge zo het nieuwe jaar een gezegende tijd worden voor ieder van ons.

Geloofsbelijdenis:
  Vg. Ik geloof in God, oneindige zorg en liefde
  vuur dat mensen geestdriftig maakt
  en de aarde vruchtbaar voor iedereen.

  Al. Ik geloof in God, een mens, Jezus van Nazaret
  die mensen uit de kantlijn in het middelpunt plaatst.

  Vg. Ik geloof in God want bloemen bloeien,
  vogels vliegen en mensen houden van elkaar.

  Al. Ik geloof in de toekomst,
  ik geloof dat het ons zal lukken ruimte te maken
  voor elkaar, voor vriend en vreemde, jong en oud.

  Vg. Ik geloof in de toekomst,
  ik geloof dat we zullen leren een kleurrijke samenleving
  te bouwen waar iedereen zichzelf kan zijn.

  Al. Ik geloof in de toekomst,
  ik geloof dat op een dag de mensen evenveel zullen houden
  van andere mensen als van zichzelf.

  Vg. Ik geloof in de kracht van de goedheid
  die door geen enkel kwaad klein te krijgen is.

  Al. Ik geloof in nieuwe kansen
  die mij worden gegeven en die ik geef aan anderen.
  Ik geloof in het leven ook door de dood heen. Amen
Voorbede:

  Laten wij bidden voor de mensen die in het voorbije jaar maar weinig kansen kregen om zich te ontplooien. Voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, zwervers en daklozen, zieken en gehandicapten. Dat er in het komende jaar toch steeds mensen zullen zijn die zich blijven inzetten voor hun welzijn zodat ze ondanks alles kunnen uitzien naar een hoopvolle toekomst. Laat ons zingend bidden.

  Allen: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Laten wij bidden voor al degenen die nu treuren om de gemiste kansen, voor hen wier huwelijk stuk gelopen is, voor kinderen zonder een warm thuis, voor ouderen die vereenzamen. Dat er in het komende jaar velen zullen zijn die zorg en aandacht voor hen hebben, zodat er ook voor hen een zinvol leven mogelijk is. Laat ons zingend bidden.

  Allen: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Laten wij bidden voor de mensen die in het voorbije jaar kansen durfden grijpen om anderen een helpende hand te bieden. Dat ze ook in de toekomst blijven geloven in hun streven naar een betere wereld en dat zij initiatieven blijven nemen om daar ook een concrete bijdrage aan te leveren. Laat ons zingend bidden.

  Allen: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Laat ons ook bidden voor onszelf. Dat wij zelf ook kansen om anderen te helpen niet laten liggen. Dat wij zo meewerken aan een wereld die Jezus voor ogen had: een wereld waar iedereen mee telt, waar voor iedereen een plaats is en waar iedereen gelukkig mag zijn. Laat ons zingend bidden.

  Allen: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Intenties en afsluitend gebed

Offerande

Gebed over de gaven:

  Pr. Heer onze God, U die de tijden hebt gemaakt,
  de dagen en de nachten, het licht en het duister,
  zegen van dag tot dag ons kleine mensen
  op onze tocht door de tijd.
  Zegen dit brood en deze wijn, tekenen van Uw verbond,
  met ons gesloten in en door Jezus Christus,
  die aan het begin van onze jaartelling staat.
  Mogen deze gaven voor ons een bron van kracht worden,
  om samen als een grote familie vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Amen

Tafelgebed:

  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. God, oorsprong van alle leven, toeverlaat van kleine mensen op zoek naar het land van hun dromen. Wij danken U voor uw woord van hoop en toekomst, neergelegd in heel uw schepping, in het hart van elke mens. Wij danken U bovenal voor Jezus, mensenzoon en Uw zoon, Uw woord bij uitstek, uitgesproken in onze tijd, Uw woord van heil dat klinken blijft voor alle komende tijden. Daarom zeggen wij met allen die in geloof en hoop opzien naar U, het loflied van uw heerlijkheid:

  Sanctus

  Pr. U, God van alle tijden, van begin tot einde, van hier en overal. U die met ons bent vanaf de moederschoot. tot voorbij het graf. U, die in ons brandt, als vuur niet te blussen, als leven niet te stuiten.
  U, die wordt gezocht, gekend van horen zeggen, en soms gezien met eigen ogen. U hebt zich laten horen door de mond van profeten. U hebt zich laten zien in woord en werk van deemoedigen. U hebt zich geopenbaard in Jezus Christus, Kind van mensen, Kind van belofte, sprekend de Vader.

  Al. Hem gedenken wij, Jezus, uw gezondene,
  geboren in een stal, ver van huis,
  aan de deur afgescheept, amper onderdak,
  ver van wat heet het grote gebeuren.
  Gevonden door simpele zielen,
  door koningen die klein,
  door machtigen die wijs zijn.
  Voor tijd en eeuwigheid is Hij geworden:
  een engel van een mens, een ster in de nacht,
  kind is Hij gebleven, Zoon van de Vader,
  door niets en niemand klein te krijgen,
  door de dood niet eens.

  Pr. Wij ontmoeten U in Jezus, het kind van Betlehem, de profeet van Nazaret, die weldoende rondging. Hij laat zich vinden in het brood dat Hij de laatste avond van zijn leven deelde met zijn vrienden, tot gemeenschap met hen en ons, in leven en dood. Hij nam toen het brood, brak het en reikte het over met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Hij laat zich vinden in de beker die Hij overreikte aan zijn vrienden en aan ons, opdat wij doen wat Hij heeft gedaan: zo goed als God zijn, voor mens en wereld. Hij nam toen de beker en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, mijn leven, vergoten voor u en alle mensen. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Hier, in brood en wijn, in breken en delen, vieren ook wij de liefde van Jezus. Hij is ons licht en onze hoop.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Die Jezus, met een hart vol liefde voor elke mens, laat zich vinden in allen die juist als Hij het brood oprecht delen met elkaar, die willen leven voor elkaar, zorgen voor elkaar, die, juist als Hij, weldoende rondgaan. Want al wie eten van dit brood, brekend en delend met anderen, zij houden Hem in leven onder ons.

  Al. Moge uw Geest ons aanzetten en ondersteunen
  om in zijn voetstappen verder te gaan,
  opdat zijn droom werkelijkheid wordt:
  vrede op aarde voor alle mensen van goede wil,
  licht dat schijnt tot in de donkerste hoeken,
  leven waar mensen geen leven hebben.

  Pr. Moge die mens der mensen, U een geliefde Zoon, voortleven in onze gemeenschap.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vredewens

Agnus Dei/Lam Gods

Communie

Slottekst: IK WIL GEEN KIND (van Paul van Vliet)
  Wanneer je zegt: ik wil geen kind,
  er is geen toekomst meer voor kinderen.
  Dan zeg je eigenlijk: er is geen toekomst meer voor mij.

  Wanneer je zegt: ik wil geen kind,
  er zijn geen kansen meer voor kinderen,
  dan zeg je eigenlijk: mijn eigen kansen zijn voorbij.
  Dan veeg je met een grote zwaai van tafel
  wat nu en in 't verleden ondanks alles is bereikt,
  de grootse dingen die mensen doen en deden,
  de wonderen waar de wereld ondanks alles toch mee is verrijkt.

  Wanneer je zegt: ik wil geen kind,
  dit is geen wereld meer voor kinderen,
  dan zeg je eigenlijk: dit is geen wereld meer voor mij.

  Wanneer je zegt: ik wil geen kind,
  er is geen ruimte meer voor kinderen,
  dan zeg je eigenlijk: er is geen ruimte meer in mij.
  Dan geef je alle kinderen een brevet van onvermogen,
  dan zeg je dat je niets meer van kinderen verwacht,
  dan kijk je naar het leven met de dood al voor ogen,
  en heb je daarmee je eigen toekomst omgebracht.
Slotlied: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
  Alle mensen worden broeders
  als zij naast elkaar gaan staan,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  vrij van elke eigenwaan,
  samen met elkaar verbonden,
  één van hart en één van geest,
  helend naar elkaar gezonden
  naar de zwakken wel het meest.

  Samen leven, samen werken,
  samen bouwen, dag en nacht,
  met de zwakken, met de sterken,
  in de eenheid zit de kracht.
  Allen zoekend naar de wegen
  die zij samen kunnen gaan,
  om de wereld hoop te geven,
  op een goed en warm bestaan.

  Alle mensen worden broeders,
  als zij trouw zijn aan elkaar,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  samen maken zij het waar.
  Hiervan blijven allen dromen,
  't is de wens van alleman,
  zal het daar wel ooit van komen,
  blijf geloven dat het kan.
(Achter op het boekje:) ALS JE GELOOFT
  Als je gelooft in de macht van een open hand;
  als je gelooft, dat wat mensen een maakt
  belangrijker is dan wat verdeelt;
  als onrecht dat anderen wordt aangedaan
  je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft;
  als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen
  en er je profijt mee wenst te doen;
  als je zomaar tijd hebt voor anderen;
  als je gelooft dat verschillend zijn
  rijkdom inhoudt en geen gevaar;
  als een kind je nog kan ontwapenen;
  als een vreemdeling nog als een broer voor je is;
  als je je kunt inzetten voor onderdrukten
  zonder de held uit te hangen:
  ja, dan zal het komend jaar vrede brengen;
  dan zal komend jaar mooi zijn,
  dan zal komend jaar gezegend zijn,
  en een heel jaar vol hoop zijn.