Oudjaarsviering 2005

Openingslied: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE

Verwelkoming en inleiding
  Wanneer het jaar ten einde loopt, dan sta ik even stil.
  Ik inspecteer mijn levensweg en kijk waarheen ik wil.
  En als ik ergens kuilen zie, dan ga ik repareren.
  Want anders zit ik strakjes vast. Dat wil ik niet riskeren.
  De kuil van angst en onbegrip, het zwarte gat vol pijn,
  de hobbel van verlegenheid, de sporen van venijn,
  ik schaaf eraan en gooi wat dicht. Zo kunnen ze geen kwaad.
  Ik had het eerder moeten doen, maar het is nooit te laat.
  De kloven tussen jou en mij, wat doen we daar nou mee?
  Een kleine hangbrug is misschien nog niet zo'n gek idee.
  Een kruispunt vraagt om extra zorg. Daar kruisen onze wegen.
  Zo'n kruispunt moet begaanbaar zijn. Daar kom je mensen tegen.
  En is het fundament wel goed? Ook dat vraagt onderhoud.
  Een goede basis zie je niet, maar zonder gaat het fout.
  Dan zak je weg, je komt niet ver. Dus sta ik even stil.
  Ik inspecteer mijn levensweg, omdat ik verder wil.
Inspectie
  Vg. Ik kijk in de spiegel naar mezelf, niet naar mijn uiterlijk,
  dat zit wel goed; maar mijn innerlijk, hoe ziet dat eruit?
  Lijk ik een beetje op dat kind geboren in Betlehem,
  dat kind dat zoveel liefde wist te geven en vrede bracht?

  Al. Heer, vergeef ons als we soms liefdeloos waren,
  als we geen vrede brachten maar onvrede.

  Vg. Ik kijk in de spiegel. Lijk ik op die profeet uit Nazaret,
  die steeds zijn hart liet spreken jegens mensen
  die het moeilijk hadden,jegens zieken en gehandicapten,
  zodat ze een zinvol leven konden leiden.

  Al. Heer, vergeef ons als we mensen achteloos voorbij liepen
  en alleen maar aan onszelf dachten.

  Vg. Ik kijk in de spiegel. Lijk ik op die goede Herder
  die zorg had ook voor de zwarte schapen van zijn tijd,
  die vergeving schonk aan zondaars,
  zodat ze een nieuw begin konden maken?

  Al. Heer, vergeef ons als we harteloos waren in ons oordeel
  en anderen hun fouten niet konden vergeven.

  Vg. God, Vader van alle mensen, het is uw wil dat wij uw spiegelbeeld zijn, zoals Jezus dat in zijn leven op heel bijzondere wijze geweest is. Vergeef ons als U onherkenbaar was in ons handelen en spreken. Schenk ons uw kracht om duidelijker uw bedoelingen waar te maken in ons leven. Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen
Kyrie/Heer, ontferm U

Dankgebed:
  Wanneer het jaar ten einde loopt dan sta ik even stil.
  Dan kijk ik even terug, omdat ik graag bedanken wil.

  Ik dank U, God, voor alles wat ik van anderen mocht ontvangen,
  voor mensen die met mij verbonden zijn geweest,
  die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
  die mijn verdriet hebben gedeeld,
  die mij hebben laten delen in hun geluk.

  Ik dank U, God, voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
  voor hen die attent waren in de kleinste dingen van alledag;
  mensen die konden troosten,
  mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.

  Ik dank U, God, voor allen die mij konden bezielen,
  mensen die een bevrijdend woord konden spreken,
  mensen die konden luisteren,
  mensen die zomaar nabij waren,
  mensen die mij rust konden geven.

  Ik dank U, God, voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
  mensen die mijn liefde durfden ontvangen,
  mensen die op mij konden wachten,
  mensen die mij een kans hebben gegeven,
  mensen die konden vergeven.
Glorialied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Eerste lezing: WENSEN
  Wanneer het jaar ten einde loopt dan sta ik even stil.
  Ik denk na over mijn wensen om te zien hoe ik verder wil.

  In deze wereld hebben wij mensen
  allemaal zo onze eigen wensen.
  De n wil liefde; de ander wil trouw.
  De n wil een man, de ander een vrouw.

  Maar n ding, dat wil iedereen,
  en dat is vrede om zich heen.
  Een beetje liefde aan anderen geven
  schijnt heel moeilijk te zijn in dit leven.
  Maar als ieder nu eens eerlijk bleef,
  en dingen niet meer overdreef.
  Dan zou de wereld zo anders zijn;
  Met minder verdriet, zorgen en pijn.

  Men vergemakkelijkt ieders leven
  door ook een beetje aandacht aan anderen te geven.
  Want ook al lijkt dat voor sommigen overbodig;
  liefde en aandacht heeft iedereen nodig!

  Als we in het nieuwe jaar die weg samen gaan,
  dan zal niemand in de kou blijven staan.
  Dan doen wat het Kerstkind van ons vraagt
  en handelen we zoals het God de Heer behaagt.
Tussenzang:
  GEEN WEG WAS ONS GEGEVEN
  mel. Er is een roos ontsprongen
  Geen weg was ons gegeven, om veilig te begaan,
  geen richting door het leven om samen in te slaan.
  Wij wisten weg noch steg: door duisternis omgeven
  was niemand onze weg.

  Maar heden is te horen Gods woord van het begin.
  Hij gaat, als mens geboren, de goede richting in.
  Hij bouwt vandaag zijn tent bij mensen die verloren,
  ontheemd zijn en miskend.

  Gods toekomst, duizend jaren, wordt heden ingeluid:
  Hij zal zich openbaren in Jezus voor ons uit.
  De weg van God is goed. Zijn woord zal ons bewaren:
  een lamp voor onze voet.
Lezing uit het evangelie volgens Marcus (10, 17-22)
  Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knien wierp en vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus antwoordde: "Waarom noemt ge Mij goed? "Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder." Hij gaf Hem ten antwoord: "Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af." Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: "En ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen." Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.
Overweging
  De afgelopen week las ik in een tijdschrift een artikel over een verpleegster uit den Bosch die met haar man, een leraar, onder de grote vakantie was gaan helpen in een opvangcentrum voor kinderen en volwassenen met aids in een stad in India. Als enige blanken hadden ze een maand meegeholpen in dat centrum, waar het allemaal behoorlijk primitief was. Toch voelden zij zich heel gelukkig met het beetje warmte dat ze daar konden geven aan de kinderen en volwassenen.
  Sommigen zullen zeggen: ze zijn gek om daar zo primitief te gaan zitten in plaats van gezellig op vakantie te gaan. De meesten zullen wel bewondering hebben deze mensen die hun vakantie opofferen om anderen te helpen. Maar ze zullen er meteen bij zeggen: Dat is niets voor mij! En ieder die dat zegt heeft wellicht nog gelijk ook.
  Maar gelukkig zijn er van die idealistische mensen die wel bereid zijn om meer te doen dan moet, verder te gaan dan men gewoon vindt. En ze moeten ons toch eens het denken zetten.
  Oudejaarsavond is terugkijken naar het voorbije jaar, kritisch met de vraag: waarin ben ik tekort geschoten, maar ook dankbaar voor alle goeds dat er was. En vooruitkijkend naar het nieuwe jaar hebben we onze wensen en onze goede voornemens. Dat hoort er allemaal bij. Maar er is nog iets meer nodig, namelijk een beetje idealisme.
  Je kunt namelijk op twee manieren tegen verleden, heden en toekomst aankijken: als zogenaamde realist, als iemand die naar de werkelijkheid van hier en nu kijkt naar zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, en die daartussenin een evenwicht probeert te vinden. Je kunt er ook als een idealist tegenaan kijken, als iemand die oog heeft hoe het zou moeten zijn en die zich voortdurend afvraagt of hij niet wat meer kan doen om wat dichter bij zijn idealen te komen.
  Een idealist probeert net iets meer te doen dan wat de realisten gewoon vinden. Iedereen vindt wel dat er wat veranderen moet in de samenleving, in de wereld. Maar de realist zegt dan: dat gaat toch niet, dus waarom zou ik me moe maken om het toch te proberen. En de idealist zegt: ik ga er toch wat aan doen, al is het maar een heel klein beetje, elk beetje is de moeite waard. De realist zegt: ik hoop ook dat de wereld beter wordt, maar vraag me niet om aparte dingen te gaan doen. En de idealist heeft er juist wel wat meer voor over.
  Daar lag ook het probleem van die jongeman uit het evangelie. Hij had best iets van een idealist in zich Hij wilde goed leven, wilde zelfs wel wat meer dan zijn plichten doen. Maar toen Jezus hem vroeg alles te verkopen en aan de armen te geven, om even helemaal zichzelf en zijn eigen welvaart te vergeten om andere mensen een zinvol bestaan te geven toen zei de realist in hem: nu vraag je me toch wat te veel.
  De vraag voor ons is: Hoe kijken wij tegen de ons leven aan, als realisten of als idealisten of, een beetje van allebei. en dat laatste hoop ik eigenlijk. Zijn wij in de realiteit van ons concrete leven, met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, toch bereid om iets meer te doen dan we verplicht zijn? En dan denk ik niet aan vakantiewerk in India of Afrika of waar dan ook, maar wel aan allerlei vormen van vrijwilligerswerk in onze eigen gemeenschap, in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingstehuis, bij een club of vereniging, bij de parochie.
  Als je alleen maar realist bent in je leven, kom je stil te staan, maar idealisme zet je in beweging, laat je meer doen dan moet, en die houding geeft warmte aan de gemeenschap, is een bron van blijheid voor mensen. Idealisten bouwen aan een goede toekomst, realisten zijn meer passief, ze wachten af wat er gaat gebeuren.
  Hoe het voorbije jaar ook geweest is, ik hoop dat u het nieuwe jaar ingaat met een stuk idealisme. Daar worden we allemaal beter van.
Geloofsbelijdenis:
  Vg. Ik geloof in God. Hij staat boven alle tijd en duur.
  Voor Hem is duizend jaar als een uur in de nacht
  . Al wat bestaat vindt zijn oorsprong in Hem.
  In de geschiedenis van de mensen heeft Hij zich getoond
  als een God van een blijvend verbond,
  als een Vader, die trouw is aan zijn kinderen.

  Al. Ik geloof in Jezus Christus.
  In Hem heeft God zich uitgesproken in onze tijd.
  Hij is de belichaming van Zijn liefde en trouw.
  Ons leven heeft Hij gedeeld van geboorte tot in de dood.
  In die tijd bracht Hij ons een boodschap van hoop:
  waar mensen elkaar vasthouden in liefde: daar is toekomst.

  Vg. Ik geloof in de Geest van God, die ook Jezus bezielde.
  Als een zachte bries houdt Hij mensen in beweging,
  op weg naar een wereld vol vrede en gerechtigheid.
  Als een onzichtbare kracht maakt Hij zwakken sterk
  en laat Hij mensen van goede wil dezelfde taal spreken.

  Al. Ik geloof in de Kerk van Jezus Christus op aarde,
  in de verbondenheid van alle mensen die in Hem geloven
  en die zijn idealen levend willen houden.
  Ik geloof in een toekomst die goed kan zijn,
  als Jezus' boodschap blijft klinken. Amen
Voorbede:
  Wij bidden om realistische mensen, om mensen die een gezonde kijk hebben op de werkelijkheid van hun leven, die zich geen zand in de ogen laten strooien door alles wat als mooi en goed wordt aangeprezen. Dat zij bewuste keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar. Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden om idealistische mensen, om mensen die niet alleen dromen van een goede toekomst maar die tevens bereid zijn zich daar helemaal voor in te zetten, ook als dat offers met zich meebrengt. Dat zij de juiste keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar. Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden om profetische mensen, om mensen die hun stem durven verheffen tegen het onrecht dat zij zien gebeuren in de samenleving, die niet bang zijn om hun vingers op zere plekken te leggen ondanks het onbegrip en tegenwerking die zij ontmoeten. Dat zij zo nodig moeilijke keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar. Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden om optimistische mensen, om mensen die zich niet blind staren op al het kwaad dat zij zien in de samenleving, in het groot en in het klein, die ondanks alles blijven geloven dat het beter kan als we ons er samen voor inzetten. Dat zij hoopgevende keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar. Laat ons zingend bidden.

  Heer, schenk ons uw geest van wijsheid en kracht opdat wij in het nieuwe jaar de juiste keuzes kunnen maken en ook trouw kunnen zijn aan die keuzes. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen
Offerande

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. God, oorsprong van alle leven, toeverlaat van kleine mensen op zoek naar het land van hun dromen. Wij danken U voor uw woord van hoop en toekomst, neergelegd in heel uw schepping, in het hart van elke mens.
  Wij danken U bovenal voor Jezus, mensenzoon en Uw Zoon, Uw woord bij uitstek, uitgesproken in onze tijd, Uw woord van heil dat klinken blijft voor alle komende tijden.
  Daarom zingen wij met allen, die in geloof en hoop opzien naar U, het loflied van uw heerlijkheid:

  Sanctus/Heilig, heilig

  Pr.. Op de drempel van een nieuw jaar verlangen wij
  naar een wereld met vriendschap voor iedereen,
  naar een samenleving vol mildheid en begrip,
  naar een huis waarin alleman zich welkom weet,
  naar een tafel waar alle mensen mogen aanzitten.

  Al. Ook hier staat een tafel, gedekt met brood en wijn,
  teken van mensen die eenheid zoeken,
  verder dan eigen huis en haard,
  die elkaar het leven willen doorgeven
  en samen willen bouwen aan een goede toekomst.

  Pr. Eens stond er een tafel in de stad, waar Jezus zijn laatste uren beleefde, de tafel van het paasmaal. Als leden van n gezin riep Hij zijn vrienden aan tafel. "Zou een moeder haar kind vergeten?" zo had Hij eens gezegd, "God vergeet u nooit." Dat was zijn leven eveneens: aan de mensen zeggen en tot de dood bevestigen, dat God geen mens vergeet en dat mensen elkaar evenmin mogen vergeten, dat zij voor elkaar spijs en drank moeten zijn, zoals Hij het was voor ons.
  Als teken van de geest die Hem bezielde, nam Hij op die avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen, brak het en deelde het rond met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Daarna nam Hij de beker met wijn, reikte die aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit ben Ik, dit is mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Er staat een tafel gedekt, een lange grote wereldwijde tafel,
  een tafel voor alle mensen, een broederschap van God,
  brood en vrede voor iedereen.
  Niemand vergeten zoals God niemand vergeet.

  Al. Aanvaard ook ons aan deze tafel,
  de tafel van breken en delen,
  van zorg om allen met nieuwe liefde te bedienen,
  ieder thuis te beginnen in eigen kring,
  opdat er vrede komt die God bedoeld heeft,
  in de naam en in de kracht van Jezus, uw gezondene.

  Pr. In zijn geest kunnen wij met vertrouwen de dag van morgen tegemoet zien. In zijn licht kunnen we hoopvol verder leven, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

  Al Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Bidden wij tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van de geest van pessimisme en moedeloosheid wat betreft de toekomst. Geef ons uw Geest van wijsheid en kracht opdat wij bouwen aan vrede en gerechtigheid omwille van Jezus, Mes-sias, uw Zoon,

  Al.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Vredewens

Agnus Dei/Lam Gods

Communie

Slottekst: OUDJAAR ( Freek de Jonge)
  Je mag opnieuw beginnen
  vastberaden, doelbewust
  of aarzelend op de tast
  houd je aan regels
  volg je eigen zinnen
  laat die hand maar los
  of houd er juist een vast

  wees niet bang
  voor al te grote dromen
  ga als je het zeker weet
  en als je aarzelt wacht
  hoe ijdel zijn de dingen
  die je je hebt voorgenomen
  het mooiste overkomt je
  het minste is bedacht

  wees niet bang
  voor wat ze van je vinden
  wat weet je van een ander
  als je jezelf niet kent
  verlies je oorsprong niet
  door je te snel te binden
  het leven lijkt afwisselend
  maar zelfs de liefde went

  wees niet bang
  je bent een van de velen
  en tegelijk is er
  maar een als jij
  dat betekent
  dat je vaak zult moeten delen
  en soms zult moeten roepen
  laat me vrij
Afsluiting

Slotlied:
  OP EEN GOD DIE DOOR DE TIJDEN
  mel.: alle Menschen werden Brder
  Op een God die door de tijden
  om Zijn trouw bezongen is,
  wachten mensen met hun lijden
  tot Zijn uur gekomen is.
  Op een God die zij vertrouwen
  die hun hoop gebleven is,
  wachten mensen die nu rouwen
  tot Zijn licht verschenen is.

  Op een God die voor de mensen
  nieuwe toekomst doet ontstaan
  wachten allen met hun wensen
  tot Zijn liefde op zal gaan.
  Op een God die alle namen
  heeft geschreven in Zijn hand
  wachten mensen die geloven,
  op het eens beloofde land.

  Op een God die leven baarde,
  licht en donker heeft bereid,
  wachten wij op deze aarde
  tot Zijn stem ook ons bevrijdt.
  Op een God die in Zijn armen
  ruimte heeft voor ieder mens,
  wachten wij om ons te warmen
  aan de zon van Zijn bestaan.