Gebedsviering eerste Kerstdag 2007

Titel: Dromen van het licht

Vooraf KERST IN -KERST UIT
  Er zijn nog altijd zwervende mensen
  ver weg, maar ook heel dichtbij,
  in een hoekje diep verscholen,
  beroofd van hoop, en vogelvrij.

  Er zijn nog altijd vluchtende mensen
  -hoe lang al lijden en kommeren zij? -
  op weg naar de echte vrede
  in een onvoorstelbaar lange rij.

  Er zijn nog altijd zoekende mensen,
  naar de stal waar kleur niet telt,
  met blank, bruin, zwart tezamen,
  waar géén recht der sterksten geldt.

  Bepakt en zwaar beladen
  sjokken zij de eeuwen door
  naar het Kind waarvoor de wereld
  nimmer kracht en hoop verloor.

  Kerstmis, opnieuw een sterk verlangen
  naar een waarachtig thuisgevoel,
  naar een warm zich veilig weten;
  leen oerbelangrijk levensdoel!
Openingslied: WIJ KOMEN TEZAMEN
  Wij komen tezamen zoekend naar de vrede
  en vinden de reden in Betlehem:
  God, hoog beleden, zoekt het hier beneden.
  Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

  Wij groeten de herders, armen van de aarde,
  die God zien ontwaarden in macht, geweld.
  Wij zien en weten dat wij hen vergeten.
  Komt laten wij hen vinden (3x) overal.

  Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
  op reis om te horen waar God zich meldt.
  Alwat zij zagen was een Kind vol vragen.
  Komt laten wij hen volgen (3x), in geloof.

Verwelkoming en inleiding

Aansteken van de kaarsen
  Ik droom van het licht,
  het licht van de hoop voor alle mensen,
  dat iedereen, vrij en niet verplicht,
  voor de ander het goede zal wensen.
  Ik droom van een toekomst vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Antifoon:
   Jezus, U bent het licht in ons leven;
   laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt,
   Jezus, U bent het licht in ons leven,
   open mij voor uw liefde, o Heer

  Ik droom van het licht,
  het licht van de inkeer, van anders gaan leven,
  dat niemand voor het kwade nog zwicht,
  maar anderen steeds het goede zal geven.
  Ik droom van een waarheid vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Antifoon: Jezus, U bent . . .

  Ik droom van het licht,
  het licht van hartverwarmende en aanstekelijke blijheid,
  dat ieder mens, met een brede lach op zijn gezicht,
  kan gaan en staan in innerlijke vrijheid.
  Ik droom van gemeenschap vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Antifoon: Jezus, U bent . . .

  Ik droom van het licht,
  het licht van de blijde verwachting voor velen,
  want vandaag klinkt het blije bericht,
  dat God al wat kapot ging in mensen zal helen.
  Ik droom van een wereld vol licht.
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Antifoon: Jezus, U bent . . .

  Ik droom van het licht,
  het licht dat Jezus ons bracht,
  dat alle gelovigen trouw
  zijn weg van liefde en dienstbaarheid gaan.
  Ik droom van een Kerk vol licht
  Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

  Antifoon: Jezus, U bent . . .

Gebed
  Menslievende God,
  als wij Jouw droom durven delen
  en ook ons twijfelend geloof.
  Als wij Jouw woord durven spelen
  groeit in ons hart weer de hoop.
  Nu is het de tijd dat wij Jouw droom waar moeten maken.
  Nu komt het Rijk Gods, als wij in vriendschap leven voortaan.
  Samen op weg, elke dag weer, om dichter bij Jou te komen.
  Als wij verlangen naar vrede, Jouw visioen van het recht
  als wij getuigen en dienen wordt alles weer levensecht.
  Dat vragen wij Jou op deze kerstdag.
  Door Jezus onze Heer. Amen.
Eerste lezing: KERSTMIS EEN ZACHTE DROOM
  Kerstmis, een zachte droom van beter leven,
  een opflakkering van tedere gevoelens,
  een ervaring - bij mezelf en bij anderen -
  van vele positieve waarden.
  Kerstmis, verlangen en hoop in een donkere wereld,
  licht voor wie geen uitzicht heeft,
  warmte voor de kilte van de dagelijkse onmacht.
  Kerstmis, rustige vrede, geen angst voor morgen,
  zorgen vervagen in stille aandacht,
  onzekerheid verdwijnt in hartelijke zorg om elkaar.
  Kerstmis, die vanzelfsprekende goede wil onder alle mensen,
  het moment van genade en diepe vertroosting:
  in de loop van de eeuwen geschiedenis
  maar ook in mijn eigen levensverhaal.
  God die mensen nabij komt, zo maar, gratis en voor niets.
  Kerstmis, God die mensen nabij komt
  omdat Hij in mensen kon geboren worden,
  omdat mensen hun hart en hun lichaam beschikbaar stelden,
  zoveel eeuwen geleden.
  Kerstmis, God die mensen nabij komt,
  ook vandaag als opnieuw mensen zich beschikbaar stellen.
  Kerstmis, het gebeurt als wij tenminste beschikbaar zijn,
  ons hart en de krachten van ons lichaam.

Zang: NU ZIJT WELLEKOME

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)
  In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
  Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea; naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
  In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
  Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
  Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft."

Zang: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Overweging

Zang: 'T IS GEBOREN HET GODD'LIJK KIND.
  Refrein:
   't Is geboren het godd'lijk kind,
   viert allen Kerstmis en zingt vol vreugde:
   't is geboren het godd'lijk kind,
   dat ons allen zozeer bemint.

  Vreest niet, vrienden, weest welgezind,
  laat uw angsten u niet verlammen,
  vreest niet, vrienden, weest welgezind,
  want de dag van het heil begint. Refrein

  Licht verscheen in de duist're nacht,
  God de Heer is ons niet vergeten,
  licht verscheen in de duist're nacht,
  door de mensheid zo lang verwacht. Refrein

  Gaat op pad met het Kind van 't licht,
  want Het wijst ons de weg naar vrede,
  gaat op pad met het Kind van 't licht,
  houdt uw ogen op Hem gericht. Refrein
Geloofsbelijdenis
  Vg. Ik geloof in een God die zich laat vinden
  waar mensen zich nauw verbonden voelen met de natuur,
  waar zij openstaan voor het mysterie van het leven,
  waar zij oog hebben voor het wonder van alle groei en bloei,
  waar zij hun eigen kleinheid en betrekkelijkheid beseffen.

  Al. Wij geloven in een God die zich laat vinden
  waar mensen op zoek gaan naar elkaar
  en niet voor zichzelf alleen leven,
  waar zij zich in liefde geven aan elkaar,
  waar hun liefde vruchtbaar wordt in nieuw leven.

  Vg Ik geloof in een God die zich laat vinden
  in het kind van Betlehem,
  een mensenkind, klein en kwetsbaar,
  in de profeet van Nazaret, die weldoende rondging,
  in de gekruisigde van Jerusalem,
  die trouw was tot in de dood,
  in de verrezene, die als Zoon van God blijft leven,
  alle tijden door.

  Al. Wij geloven in een God die zich laat vinden
  daar waar mensen leven in de geest van Jezus Christus,
  waar zij juist als Hij hart hebben voor het kleine en kwetsbare,
  waar zij opkomen voor recht en gerechtigheid in de wereld,
  waar zij de droom van een betere wereld levend houden.

  Vg. Ik geloof in een God die zich laat vinden
  waar mensen in vriendschap verbonden zijn met elkaar,
  waar ze saamhorigheid beleven en elkaar tot vrede zijn,
  waar zij kunnen vergeven en niemand buiten sluiten,
  waar de liefde steeds weer het laatste woord heeft.
Voorbede:
  Laten we vandaag ook denken aan allen
  voor wie kerstmis geen feest van licht is:
  aan hen voor wie het alleen een feest vol kitsch is
  zonder enig geestelijke inhoud,
  aan hen die deze dagen wel cadeautjes geven
  maar niet in staat zijn echte liefde te schenken,
  aan hen die zich, ondanks alle overdaad, toch leeg voelen.
  Dat ze toch open staan voor het wonder van Gods liefde.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  Laten we denken aan hen die geen geborgenheid kunnen vinden,
  aan hen die geen echt thuis hebben vol warmte en genegenheid,
  aan de kinderen die door hun ouders afgewezen worden
  of zelfs mishandeld worden,
  aan de jongeren die geen ander thuis hebben dan de straat,
  aan de ouderen die juist nu hun eenzaamheid dubbel voelen.
  Dat ze toch open staan voor het wonder van Gods vriendschap.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten we denken aan hen die in de kou blijven staan,
  aan vluchtelingen en vreemdelingen
  voor wie geen plaats is in de herberg,
  aan daklozen en zwervers die het in deze winterperiode extra moeilijk hebben,
  aan hen die in de gevangenis zitten of gezeten hebben
  en de kans niet krijgen een zinvol bestaan op te bouwen.
  Dat ze toch openstaan voor het wonder van Gods aanwezigheid.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten we denken aan hen die geen vrede kennen,
  aan joden en Palestijnen in het land waar Jezus geboren is
  aan de mensen in Afghanistan, een land verscheurd door oorlog,
  aan de verschillende bevolkingsgroepen in Afrika
  waar zucht naar macht en geld een vreedzame samenleving verstoort.
  Dat ze toch open staan voor het wonder van Gods vrede.
  Laat ons zingend bidden.

  God van licht en leven, wil in ons midden wonen,
  overal waar wij vrede en vriendschap uitdragen,
  in de naam en in de geest van het kerstkind,
  vandaag en alle dagen. Amen

Collecte

Lofgebed:
  Mensenkind, vandaag herboren,
  blijf geen droom, geen vrome wens,
  laat jouw stem voortdurend horen
  als Gods hartslag in de mens.
  Kom te gast bij alle volkeren
  in oost en west, noord en zuid.
  Sloop de muren, doof de vuren,
  stil de stormen wereldwijd.

  Gezegend kind van vrede, gezegend Zoon van God,
  gezegend kind van mensen, omgeef ons met uw licht.

  Mensenkind, vandaag herboren,
  leg jouw glans op ons gelaat.
  Wees het licht in onze ogen,
  mens van God in woord en daad.
  Vrede hier vandaag herboren
  in jong en oud, groot en klein.
  Ga ons voor en kom ons tegen,
  blijf geen lied, geen kerstrefrein.

  Gezegend kind van vrede . . .

  Kind van vrede vandaag herboren,
  blijf geen woord, word werkelijkheid.
  Kom ons hart en ziel bewonen,
  om 'goddelijk' voor elkaar te zijn.
  Breng je vredevolle boodschap
  naar zwart en blank, naar arm en rijk.
  Breek de jarenlange ruzies,
  familievetes, rassenstrijd.

  Gezegend kind van vrede . . .

  Mensenkind, vandaag herboren,
  in de kribbe van ons hart,
  in de stal van onze kleinheid,
  als een ster aan onze hemel.
  Kind van liefde, jij geeft ons toekomst,
  de wereld verlangt naar echte vrede,
  maar zonder jou blijft het een droom.
  Schenk ons vandaag jouw kracht en jouw licht.
  Kind van vrede.

  Gezegend kind van vrede . . .

Slotgebed: Ik bid dat er licht mag zijn;
  licht in onze ogen:
  dat we elkaar zullen zien zo goed als nieuw;

  licht in onze harten:
  dat we ruimte scheppen, plaats maken voor velen;

  licht in onze gedachten:
  dat we komen tot nadenken en eerlijke besluiten;

  licht in onze huizen:
  dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen;

  licht in onze omgang:
  dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar;

  licht op onze wegen:
  dat we niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn;

  licht in alle uithoeken:
  dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen;

  licht in onze kerken:
  om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen
  met geloof in Hem die eens geroepen heeft:
  "Ik ben het licht van de wereld."

Afsluiting

Slotlied: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE