Gebedsviering eerste Kerstdag 2005

Openingslied: WIJ KOMEN TEZAMEN
  Wij komen tezamen onder 't sterreblinken,
  een lied moet weerklinken voor Betlehem,
  Christus geboren, zingen d'engelenkoren.
  Venite adoremus (3x) Dominum.

  De hemel ging open, licht verscheen op aarde,
  een moeder die baarde, de zoon van God,
  Hij zal ons geven, toekomst, heil en leven.
  Venite adoremus (3x), Dominum.

  Komt allen hier vieren, vol geloof en wijding,
  het feest van bevrijding voor iedereen,
  licht in het duister, nacht vol stille luister.
  Venite adoremus (3x), Dominum.

Inleiding

Drempelgebed:
  Kijken we in de spiegel die Jezus ons voorhoudt.
  Zien we onze eigen grootheid weerspiegeld in de kleinheid van dit kind?
  Zien we onze welvaart weerspiegeld in de armoede van de stal?
  Zien we onze haast en onrust weerspiegeld in de rust die dit kind uitstraalt?
  Moge dit kind licht zijn op onze levensweg opdat we niet verdwalen.

   Antifoon:
    Jezus, U bent het licht in ons leven;
    laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt,
    Jezus, U bent het licht in ons leven,
    open mij voor uw liefde, o Heer.

  Kijken we in de spiegel die Jezus ons voorhoudt.
  Zien we zijn licht weerspiegeld worden in onze aandacht
  voor mensen die juist in deze dagen veel duisternis ervaren?
  Zien we zijn warmte weerspiegeld worden in de hartelijkheid
  die wij in deze dagen geven aan eenzame mensen?
  Moge dit kind licht zijn voor velen, door ons.

   Antifoon: Jezus u bent

  Kijken we in de spiegel van het kind van Betlehem.
  Zien we iets weerspiegeld worden van de vrede voor alle mensen
  waar de engelen van zongen?
  Zien we onszelf een bijdrage leveren aan die vrede in onze eigen leefomgeving?
  Moge het licht van dit kind meer en meer gaan stralen, door ons.

   Antifoon: Jezus, U bent

  Kijken we in de spiegel die de profeet Jezus ons voorhoudt.
  Zien we zijn dienstbaarheid weerspiegeld worden in onszelf en in onze gemeenschap?
  Zien we zijn zorg voor de kleinen en gekwetsten
  weerspiegeld worden in onze vaak harde maatschappij?
  Moge zijn licht ook in deze tijd de duisternis in velen verdrijven.

   Antifoon: Jezus, U bent

  Gebed: God, Vader van alle mensen, het is uw wil dat wij uw spiegelbeeld zijn,
  zoals Jezus dat in zijn leven op heel bijzondere wijze geweest is.
  Laat ons zien hoe wij in zijn voetspoor dragers van licht kunnen zijn
  voor de mensen met wie wij het leven delen,
  voor mensen die vreugde vinden in hun leven,
  maar ook voor hen die bedroefd en eenzaam zijn. Amen

Kerstlied door koor

Lezing: Een huis van warmte en licht
  Zie, twee mensen gaan door de nacht.
  Ze zoeken een huis, wat warmte, een glimlach.
  En geen deur gaat open, geen hand wordt uitgestoken.
  Jozef, Maria. Maar ze hebben duizend namen:
  de naam van allen die op zoek zijn.
  Want er is geen mens of hij is op weg,
  met pijn misschien, maar ook met hoop
  dat ooit de deur toch opengaat.

  En toen ze een huis vonden, Jozef en Maria,
  daar sloten vensters noch deuren.
  En jullie die op weg zijn in deze wereld,
  blootgesteld aan weer en wind,
  bid voor het huis waar je woont,
  verwarm dat huis met je hart,
  verwarm het met goede woorden,
  met tedere handen en ogen van licht,
  verwarm het huis van deze wereld,
  opdat onze jeugd er veilig mag wonen.

  En er waren herders, zwervers zonder aanzien,
  mensen aan de rand, een beetje verdacht volk.
  Zij, juist zij, horen de boodschap:
  heden is u een Redder geboren.
  Jullie, onaanzienlijke, kleine mensen,
  maar toch mens voor God,
  jullie die misschien het lied niet horen,
  zelfs niet in deze dagen,
  jullie die twijfelen aan de grote vreugde:
  geduld, geduld, geloof het maar:
  ook voor jullie komt God.
Kerstlied: MIDDEN IN DE WINTERNACHT
  Midden in de winternacht ging de hemel open.
  Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
  Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan;
  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren.

  Vrede was er overal: wilde dieren kwamen
  bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom speelt gij niet?
  Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan;
  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren.

  Ziet, reeds is de morgenster stralend in het duister,
  want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
  die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan,
  laat de bel, bim-bam, laat de trom rom-rom,
  keere om, keere om, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren.
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (1,1-5;9-14)
  In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.

Overweging

Kerstlied: NU ZIJT WELLEKOME
  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
  Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
  Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
  hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
  Kyrieleis.

  Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij;
  daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
  Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
  van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
  Kyrieleis.

  D'herders op de velden hoorden een nieuw lied,
  dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
  Gaat aan geender straaten en gij zult Hem vinden klaar;
  Betl'hem is de stede, waar 't is geschied, voorwaar.
  Kyrieleis.
Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God die de aarde schiep
  als een huis van vrede voor de mensen,
  waar Hij in ons midden zou wonen.
  Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn,
  om van elkaar te houden en licht te zijn waar het duister is.
  Zijn licht scheen in de wereld
  in Jezus van Nazaret, mens van vlees en bloed.
  Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is.
  Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op:
  bij God heeft de dood niet het laatste woord.
  Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens
  om te leven in het rijk van God.
  Hij geeft ons het echte leven,
  mens te zijn voor Gods gezicht.
  Ik geloof met anderen,
  samen zijn wij op weg naar Gods wereld,
  waar de dood niet meer zal zijn. Amen
Voorbede:
  Om licht bidden wij U voor allen die geboren zijn om te leven
  voor de kinderen, nog zo jong en onschuldig
  voor de jongeren die bruisen van levenslust
  voor de volwassenen die de zorg dragen van gisteren en morgen
  voor de ouderen, door het leven getekend, maar vol wijze goedheid.
  Dat uw licht allen moge sterken in de overtuiging
  dat het leven de moeite waard is,
  en dat iedereen de opdracht heeft
  zich in te zetten voor een leefbare samenleving.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Om licht bidden wij U voor allen die geboren zijn maar geen leven hebben:
  voor hen die falen, voor hen die ontgoocheld zijn,
  voor hen die mislukken en met de vinger worden nagewezen,
  voor hen die gebukt gaan onder niet meer te delgen schulden.
  Dat zij door ons uw licht mogen ervaren.
  Dat zij, mede door ons, kunnen geloven
  dat zij gemaakt zijn voor een goed en zinvol leven.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Om licht bidden wij U voor allen die leven in mensonwaardige omstandigheden,
  voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan en India,
  voor de vele vluchtelingen in Soedan en elders in Afrika,
  voor allen die bijna dagelijks te maken hebben met oorlog en geweld.
  Dat uw licht ook voor hen gaat schijnen
  in en door al die mensen die zich voor hun lot inzetten.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  Om licht bidden wij voor allen die veel duisternis ontmoeten in hun leven,
  voor hen die treuren om de dood van een dierbare,
  voor hen die getroffen zijn door ernstige ziekte of invaliditeit,
  voor allen die ook in ons land te lijden hebben onder armoede.
  Dat uw licht ook voor hen gaat schijnen in een samenleving
  die zich over hen ontfermt.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer, verhoor ons gebed, luister naar ons.

  God, je bent voor ons mens geworden,
  opdat wij mens zouden worden voor elkaar,
  naar het hart en het voorbeeld van Jezus.
  Laat in ons uw geboorte geen vruchteloos gebeuren blijven,
  laat ons levende getuigen worden die Jouw boodschap van hier uitdragen.
  Dat vragen wij u door Jezus, onze Heer. Amen.

Kerstlied/orgelspel - collecte

Gedicht: Er staat aan de hemel
  Er staat aan de hemel een grote ster,
  die brengt ons een boodschap van lichtjaren ver.
  Het licht van verlangen stuurt mensen op reis.
  Ze zoeken een koning of zijn ze niet wijs?
  Ze volgen hun hart tot over de grens
  en komen verwonderd terecht bij een mens.
  Ze zien dat in Hem een wereld begint,
  waar liefde de dwaasheid overwint.
  Ze maken een buiging en knielen neer:
  hun koning is klein, maar hij is zoveel meer.
  Zie je een ster in een donkere nacht
  dan weet je dat ergens op jou wordt gewacht!!
Kerstwensen
  Wij wensen en bidden dat het licht van Kerstmis mag schijnen
  voor alle kinderen waar ook ter wereld,
  hier in ons eigen land, maar ook in AziŽ en Afrika.
  Dat er ook veel goede mensen zijn die hen laten delen in het licht van Jezus.

   Antifoon:
    Jezus, U bent het licht in ons leven;
    laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt,
    Jezus, U bent het licht in ons leven,
    open mij voor uw liefde, o Heer.

  Wij wensen en bidden dat het licht van Kerstmis mag schijnen
  voor alle vaders en moeders, voor hen die hun kinderen cadeautjes kunnen geven,
  voor hen die hun kinderen amper te eten kunnen geven.
  Dat er ook veel goede mensen zijn
  die hen laten delen in het licht van Jezus.

   Antifoon

  Wij wensen en bidden dat het licht van Kerstmis mag schijnen
  voor alle mensen die geen eigen thuis hebben,
  voor alle vluchtelingen en asielzoekers,
  voor alle daklozen op straat of in opvangcentra.
  Dat er ook veel goede mensen
  die hen laten delen in het licht van Jezus.

   Antifoon

  Wij wensen en bidden dat het licht van Kerstmis mag schijnen
  voor ieder van ons die gelooft in Jezus' boodschap.
  Dat het mag schijnen in ieder van ons
  opdat we warm worden van binnen.
  Dat het mag schijnen door ieder van ons
  opdat anderen kunnen delen in ons licht.
  Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen
Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
  mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Eer zij God, die onze Vader en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
  geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)