75 jarig Jubileum O.V.O.

3 mei 2009

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis
  De vreugde voert ons naar dit huis
  Waar 't Woord aan ons geschiedt.
  God roept zijn Naam 0ver ons uit
  En wekt in ons het lied.

  Dit huis van hout en steen, dat lang
  De stormen heeft doorstaan,
  Waar nog de wolk gebeden hangt
  Van wie zijn voorgegaan.

  Dit huis slijt mt ons aan de tijd,
  Maar blijven zal de kracht
  Die wie hier schuilen verder leidt
  Tot alles is volbracht.

Opening door voorzitter Wilmie Bongers

Ontsteken kaars door bestuurslid Anja van Wieringen
  Jij kunt een licht zijn
  voor een mens struikelend in het donker.
  Jij kunt een vuur zijn
  voor een mens verkild in het leven.
  Jij kunt een schouder zijn
  voor de mens in verdriet en verlorenheid
  Jij kunt een arm zijn
  om een mens heen in de kou.

  Kunnen we elkaar laten voelen:
  jij mag er zijn, jij bent goed,
  jij kunt een schouder zijn,
  jij kunt een arm zijn.
  Kunnen we elkaar laten voelen:
  ik ben een schouder voor jou,
  ik ben een arm om je heen,
  een licht op je levenspad:
  er zal minder eenzaamheid zijn.
Drempelgebed:
  De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  Al: Heer vergeef ons onze schuld, zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  Al: Heer vergeef ons onze schuld, zoals wij ook elkaar vergeven.

  De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving.

  Al: Heer vergeef ons onze schuld, zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vader God, tegen de geest van de tijd bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, uw goede geest, de Geest van Jezus die ons het ware leven heeft voorgehouden en voorgeleefd. Amen.

Kyri

Gloria

Zegenen van het vaandel
  Veel verenigingen hebben een eigen vaandel.
  Vroeger waren er nog veel meer vaandels
  en bij processies werden die meestal meegedragen,
  en iedere groep liep achter zijn eigen vaandel aan.
  De O.V.O. heeft dit jaar een nieuw vaandel ter gelegenheid
  van het 75 jarig jubileum.
  Het vaandel zal vaak een ereplaats krijgen in de kerk
  of als er bijeenkomsten zijn van de O.V.O.
  Achter een vaandel aanlopen betekent:
  dat je de doelstelling van de vereniging onderschrijft en wilt uitvoeren.
  Heer, leg uw zegen op dit vaandel
  in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Lied van de O.V.O.

Eerste lezing door bestuurslid Paulien Brauer!
  Kijk naar het heden
  het is je leven
  je leeft Vandaag
  in deze korte tijdsspanne
  ligt al het wezenlijke
  van ons bestaan:
  de vreugde van groei
  de luister van leven
  de glorie van kunnen
  Want Gister is herinnering
  en Morgen slechts een beeld
  Maar echt geleefd Vandaag
  maakt elk Gisteren
  tot een mooie herinnering
  en elk Morgen
  tot een beeld van hoop
  Kijk dus goed naar de dag van Vandaag.
Tussenzang: Ubi Caritas
  Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas Deus ibi est.

  Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht:
  Laat ons juichen en blij zijn in Hem
  Laat ons oprecht beminnen de God die leeft
  En van harte goed zijn met elkaar.

  Laat ons dus, nu wij hier tesamen zijn
  Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst
  Geen wrk meer, geen onenigheid
  Moge Christus in ons midden zijn.

  O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid
  Met uw heiligen die bij u zijn!
  Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat
  En duren tot in eeuwigheid
Lezing uit het boek Ruth
  In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Nomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook de twee zonen, en de vrouw bleef alleen achter, met haar schoondochters.
  Toen Nomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Nomi: 'Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,' en ze kuste hen. 'Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!' 'Ga terug, mijn dochters,' zei Nomi, 'waarom zouden jullie met mij meegaan? Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 'Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,' zei Nomi, 'ga haar toch achterna!' Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!' Nomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem.
Overweging
  De teksten van deze viering en ook de tweede lezing over de vrouw Ruth zijn uitgekozen door de dames van de liturgiecommissie van de OVO . Eigenlijk zouden ze zelf ook de preek moeten houden. 75 Jaar geleden was dat natuurlijk ondenkbaar, maar in deze gemancipeerde tijd zou het toch moeten kunnen. Ik heb zitten wachten of een verzoek hiertoe zou komen, maar ik heb er niets van gemerkt. Daarom heb ik toch zelf maar enkele gedachten op papier gezet.
  Het verhaal van Ruth is een van die prachtige teksten uit het Oude Testament. Het is een heel menselijk verhaal over menselijke verhoudingen en daarom heeft het mensen van alle tijden iets te zeggen. Het gaat om een gezin dat naar het buitenland gaat vanwege hongersnood in eigen land. Die dingen gebeuren vandaag ook nog.
  De twee zoons trouwen met vrouwen uit dat land. Je hoor wel eens over strubbelingen tussen schoonmoeders en schoondochters, maar in dit Bijbelverhaal is het toch een heel goede verstandhouding, ook al waren de schoondochters buitenlandse vrouwen, niet joods dus. Op een gegeven ogenblik zijn alle drie de vrouwen weduwe geworden, En dat in een tijd dat er nog geen sociale voorzieningen waren , die wij tegenwoordig gewoon vinden.  Oudere mensen waren echt aangewezen op hun kinderen. Moeder Nomi had dus na het wegvallen van haar zoons de zorg nodig van haar beide schoondochters. Op haar oude dag wil zij toch terug naar haar geboortegrond en grootmoedig als zij was gaf zij haar schoondochters de ruimte om bij hun eigen volk te blijven, daar hadden ze toekomst. In Isral zouden ze toch maar buitenstaanders blijven, Maar Ruth kiest ervoor om bij haar schoonmoeder te blijven om voor haar te zorgen en dat was voor haar een heel ingrijpende keuze.
  De naam Ruth staat voor vriendschap. Ze was behalve een trouwe schoondochter ook een goede vriendin voor Nomi, en verderop in het verhaal blijkt ook dat zij heel goed voor haar schoonmoeder zorgt.
  Vriendschap en trouw zijn belangrijke waarden in elke gemeenschap, in elke vereniging, en zeker ook voor een OVO, of KVO of R.K. Boerinnenbond zoals de club oorspronkelijk heette.
  Vriendschap, een vriendschappelijke sfeer, vriendschappelijke relaties, gewoon plezierig met elkaar omgaan, met elkaar meeleven, belangstelling hebben voor elkaar, zo nodig ook zorg hebben voor elkaar, dat zijn heel belangrijke waarden die de leefbaarheid vergroten. En dan maakt het niet uit wie of wat je bent, waar je wortels liggen, of je een dikke portemonnee hebt of heel zuinig aan moet doen, en tegenwoordig kun je zeggen: het maakt op zich ook niets uit of je katholiek bent of protestant of helemaal niet gelovig. Als het gaat om vriendschappelijke verbondenheid zijn we allemaal gelijk. Die waarden staan hoog in het vaandel van de OVO, zijn ook nauw verbonden met het nieuwe vaandel dat hier staat te prijken.
  De persoon van Ruth heeft een plek gekregen in de bijbelse geschiedenis van het joodse volk, niet alleen omdat zij trouw was jegens haar schoonmoeder. Zij is later weer getrouwd en een van haar achter-achterkleinkinderen was koning David, een van de belangrijkste figuren uit de joodse geschiedenis. Ook al was Ruth eigenlijk een buitenstaander, zij is toch een schakel geworden in de joodse geschiedenis.
  Zo heeft ook de OVO een belangrijke schakel tussen verleden en toekomst, zoals ook in de eerste lezing al werd gezegd, een belangrijke doorgeeffunctie naar de toekomst toe, Een jubileum is altijd een moment om terug te kijken, 75 Jaar geleden leverde de boerinnenbond een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de vrouwen op het platteland Die emancipatie is in de loop der jaren wel gelukt. Maar de verbondenheid in vriendschap die in de voorbije 75 jaren op verschillende manieren zichtbaar werd in de vereniging is een heel belangrijke waarde om door te geven naar de toekomst.
  Ik hoor dat in sommige dorpen de vrouwenvereniging is opgeheven bij gebrek aan deelnemers, dat is een ernstige verarming in de gemeenschap. Gelukkig bruist de OVO van leven en ik hoop dat zij ook in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonde en bloeiende Overloonse gemeenschap.
Geloofsbelijdenis
  Vg. Wij geloven in het leven, ons gegeven als een kans
  om mens te worden naar Gods beeld.

  Al. Wij geloven in de Vader van dat leven,
  die de zin is en de grond van ons bestaan,
  de hoop en het uitzicht, door alles heen.

  Vg. Wij geloven in Jezus Christus, Zoon van God, mens voor mensen,
  lijdend tot in de dood, maar levend voorgoed,
  iemand om nooit te vergeten, eten en drinken voor mensen van alle tijden.

  Al. Wij geloven in zijn Geest,
  die levend maakt en kracht geeft,
  die perspectief en toekomst biedt,
  die werkt in mens en tijd,
  die het kwaad en het lijden aandurft
  en niet ophoudt de liefde waar te maken.

  Vg. Wij geloven in de goede krachten in de mens,
  dat wij samen op weg zijn van donker naar licht,
  van nacht naar dag, van lijden en verdriet naar verlossing.

  Al. Wij geloven in het leven
  als de weg naar de liefde,
  naar het geluk dat volkomen is. Amen
Voorbede door bestuurslid Maria Hurkens
  God, wij bidden vandaag voor de 75 jarige O.V.O., de organisatie die door de inzet van vele generaties vrouwen groot is geworden. Vele vrouwen hebben binnen onze vereniging de kans gekregen zich te ontwikkelen en te ontplooien, als vrouw, als christen. Wij vragen U, dat onze vereniging een plaats blijft waar mensen het fijn vinden elkaar te ontmoeten en samen te werken voor het belang van velen. Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor de jubilarissen binnen onze vereniging. Maar ook voor de velen, die zich in de afgelopen 75 jaren ten dienste hebben gesteld van de O.V.O. Zonder die inzet zouden wij niet de grote en mooie vereniging geworden zijn, die we nu hebben. Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden ook voor de zieken, die niet kunnen delen in onze vreugde van vandaag. Sterk en begeleid hen op hun weg en geef hen vertrouwen in de toekomst. Ook gedenken wij alle le-den van de O.V.O., allen die ons nabij waren en allen kenden. Tenslotte bidden wij voor alle leden en iedereen hier aanwezig, dat de onderlinge vriendschap blijft bestaan. Laat ons zingend bidden.

Offerande
  Lied: De Steppe zal bloeien

  De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
  De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
  staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
  Het water zal stromen, het water zal tintelen
  stralen, dorstigen komen en drinken,
  de steppe zal drinken. De steppe zal bloeien.
  De steppe zal lachen en juichen.

  De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
  Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
  n voor n en voorgoed, die keren in stoeten.
  Als beken vol water, als beken van toesnellend water,
  schietend omlaag van de bergen,
  als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen,
  die keren met lachen en juichen.

  De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
  Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
  dode, dode sta op, het licht van de morgen.
  Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
  ik open hemel en aarde en afgrond,
  en wij zullen horen. En wij zullen opstaan
  en lachen en juichen en leven.
Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige Geest, en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen, en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken, en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen, en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid, en wij juichen en zeggen:

  Sanctus

  Pr. Vader in de hemel, U bent bezorgd voor ons. Al onze namen staan geschreven in de palm van uw hand. Wij danken U dat U ons ondersteunt op onze weg door het leven, die soms vol gevaren en teleurstellingen is, soms te zwaar voor onze zwakke krachten.

  Al. Waar wij voor elkaar zorgen,
  daar zorgt U voor ons, o Heer.
  Zonder die zorg blijft U verborgen
  en ontdekt geen mens U meer.

  Pr. Er zijn mensen die U door verdriet en ellende niet meer kunnen vinden. Wij bidden voor hen, zodat zij opnieuw veiligheid en geborgenheid ervaren, en weten dat U er bent, ook voor hen.
  Wij danken U om uw Zoon Jezus, die zoveel van de mensen hield, speciaal van de kleinen en de zwakken. Steeds weer toonde Hij hun zijn goedheid. Wij bidden U te mogen zijn als Jezus.

  Al. Waar wij voor elkaar als licht zijn,
  daar schijnt uw licht voor ons, o Heer.
  Zonder dat licht blijft er duisternis en pijn
  en ontdekt geen mens U meer.

  Pr. Op dit uur mogen wij ontdekken, dat U er bent voor alle mensen, groot en klein, jong en oud, rijk en arm. Hier vieren wij samen het teken van zijn liefde bij uitstek.
  Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen, met deze woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, mijn leven dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

  Pr. Rond brood en wijn gedenken wij Jezus, de goede Herder, die zich bekommerde om de zwakke schapen en evenzeer de zwarte schapen; Jezus die volgens eigen zeggen niet gekomen was om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven voor zijn vrienden.

  Al. Waar wij met elkaar het leven delen,
  deelt U het leven ook met ons, o Heer.
  maar waar het niemand wat kan schelen
  daar ontdekt geen mens U meer.

  Pr. Moge Hij in ons tot leven komen waar wij elkaar niet Voorbij lopen, waar we meeleven in vreugde en verdriet, waar niemand in de steek gelaten wordt, waar liefdevolle zorg is voor ieder mens.

  Al. Waar wij leven in Jezus' Geest,
  daar bent U aanwezig, o Heer,
  maar als wij ontrouw zijn geweest,
  dan ontdekt geen mens U meer.

  Pr. Wij mogen nu eten van het brood en drinken van de wijn. Voor we echter deze gaven in ontvangst nemen, willen we eerst bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader die in de hemel zijt, . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze da-gen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vredeswens
  Daar waar liefde is en vrede,
  daar is God in ons midden,
  daar leven mensen in vriendschap met elkaar.
  Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
  en de weg van vrede gaan,
  zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
  Moge de vrede van God met ons zijn.
  Wenst elkaar de vrede

  Agnus Dei

Uitnodiging tot de communie

Tijdens de communie orgelspel

Communielied: Ave Maria van Jetten

Slottekst door bestuurslid Anneke Hubers
  Sprankelende persoonlijkheid

  Het maakt ons uniek
  Iedereen een eigen karakter
  Vormt zo onze persoonlijkheid
  Naar een mens hoe wij zijn

  Een identiteit staat centraal,
  Bij alle mensen op de wereld
  Het maakt je als het ware af
  Met al je eigen kenmerken
  Dat maakt ons schitterend
  Want niemand is het zelfde
  Iedereen is een eigen ikje
  Met een prachtige persoonlijkheid

  Bij de ene is hij zichtbaarder
  Bij andere moet je beter zoeken
  Maar iedereen heeft wel iets
  Als je maar goed naar zo iets wil zoeken

Slotwoord door vice voorzitter Maria Hurkens

Zegen

Slotlied: Wij hebben voor u gebeden
  Refrein:
   Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
   En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
   versterk uw broeders, versterk uw zusters.
   Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

  Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt.
  Verkondig het evangelie dat het alles wat leeft, bereikt. Refrein.

  En zegt: wie in Hem geloven, zijn gered voor het koninkrijk.
  De wonderen, blijde tekens, zijn dan binnen uw handbereik. Refrein.

  Verdrijft in zijn naam de duivels, dat het kwaad uit de wereld wijkt.
  Legt handen op aan wie lijden, dat het heil tot de hemel reikt. Refrein.