Viering b.g.v. het veertigjarig bestaan van het dames- en herenkoor

30 september 2007

Openingslied: Dit is de dag
  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
  Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
  Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
  heeft Hij ons licht aangeheven.

  Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
  doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
  Hij is zo groot, Hij overmande de dood,
  wij zijn in Jezus herboren.

  Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
  Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
  En zo voortaan eren Gods heilige naam
  en Hem in waarheid aanbidden.

Verwelkoming en inleiding

Drempelgebed:
  Vg. Wij zijn geroepen om te leven,
  en dat leven in vreugde te delen met elkaar.
  Wij mogen mensen zijn op aarde,
  die in goede harmonie gelukkig worden
  en God eren met onze gezangen.

  Al. Heer, vergeef ons, als we soms vals zingen
  in het concert des levens.

  Vg. God schiep de mensen voor elkander,
  en legde liefde in hun harten.
  Hij is gelukkig als de mensen
  in hun omgang met elkaar
  telkens weer de liefde bezingen.

  Al. Heer, vergeef ons, als we soms vals zingen
  in het concert des levens.

  Vg. God geeft ons vele mogelijkheden
  om elkaar gelukkig te maken.
  Hij wijst ons de weg om in goede verstandhouding
  de weg naar Zijn rijk op aarde te gaan,
  waar wij zingend en biddend elkander verstaan.

  Al. Heer, vergeef ons, als we soms vals zingen
  in het concert des levens.

  Vg. God, die barmhartig bent, ontferm U over ons, vergeef onze zonden en geleid ons naar het eeuwige leven.

  Al. Amen

Kyrie

Gebed
  God, Schepper en Vader van alle leven,
  laat de zon van uw liefde steeds schijnen
  ook als we donkere wolken ervaren in ons leven,
  Laat ons steeds de juiste weg door het leven vinden
  ook als alles een beetje schemerig is om ons heen.
  Geef dat wij elkaar bij de hand nemen en ondersteunen
  als ons levenspad erg hobbelig wordt.
  Mogen wij zo samen optrekken door het leven,
  op weg naar het eeuwig bruiloftsfeest.
  Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen.
Glorialied: AANBIDT EN DANKT UW VADER
  Aanbidt en dankt uw Vader God, die leeft in eeuwigheid.
  Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
  Verkondigt Hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermacht;
  dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.

  Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam,
  en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
  Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest.
  En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest.
Eerste lezing: OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELD.
  Ga waar goedheid staat te wachten.
  Ga waar vreugde naar je lacht.
  Ga waar waarheid wordt bedreven.
  Ga waar heil je leed verzacht.
  Geef je liefde vrije teugel
  in het land waar mensen zingen.
  Laat gezangen blij weerklinken
  in het rijk van God op aard.

  Ga waar vriendschap je benadert.
  Ga waar deuren opengaan.
  Ga waar mensen om je geven.
  Ga waar mensen je verstaan.
  Geef elkaar de vrije teugel
  in het land waar allen zingen.
  Laat gezangen blij weerklinken
  in het rijk van God op aard.

  Doe de dingen van het leven.
  Doe ze met barmhartigheid.
  Doe ze met de hoogste reden.
  Doe ze in menswaardigheid.
  Geef de mensen alle ruimte
  om gezamenlijk te zingen.
  van de vreugde, van vertrouwen
  in het land waar liefde waakt.

Tussenzang

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs (25,1-13)
  In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: 'Het is met het rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.
Overweging
  Voor een optimist schijnt de zon ook door kleine raampjes. Die spreuk hebt u vorige week op de kabelkrant kunnen zien. Het is een spreuk waar heel veel in zit. Het liefst zitten we natuurlijk in een grote serre of doorzonkamer, een ruimte waar het licht van alle kanten binnen komt. In de werkelijkheid van het leven zijn de ramen vaak wat kleiner, in sommige situaties zelfs heel klein.
  Een optimist zal echter altijd nog wat zonnestralen door die raampjes naar binnen zien komen. Hij zal ook in donkere dagen altijd wel wat lichtpuntjes zien in zijn leven. Voorwaarde is wel dat hij die kleine raampjes schoon houdt want anders kan het licht er niet meer doorheen.
  Het is net als met de ramen van onze huizen. Vroeger werden alle ramen elke week gewassen, de ruiten moesten schoon zijn, om goed naar buiten te kunnen kijken. Tegenwoordig wordt bij de meeste huizen dat ramen wassen heel wat minder gedaan, eens per maand of een paar keer per jaar, dan heb je het wel gehad. Maar de ramen schoonhouden van ons levenshuis is nog veel belangrijker, want als er geen licht meer naar binnen kan komen, wordt het heel donker, en zonder de zon kan niet in leven blijven, kan niets groeien en bloeien. Je kunt het ook anders zeggen, zoals het evangelie doet. Iedereen wil graag dat zijn of haar leven vol blijheid is, een beetje feestelijk, maar, zo zegt de tekst, dan moet je wel vooruitkijken en olie meenemen want anders gaan de lampen uit, wordt het donker en gaat het feest niet door.
  Als je naar het kerkgebeuren kijkt in onze streken hebben velen de neiging om heel pessimistisch te worden. Het gaat immers nog steeds bergafwaarts met de kerken, steeds minder mensen voelen zich geroepen om te gaan kerken. Maar voor optimisten schijnt de zon ook door kleine raampjes, en die zon schijn ook in de kerkgemeenschap nog volop, in al die mensen die actief betrokken zijn bij de parochie, al die vrijwilligers die ieder op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de geloofsgemeenschap.
  Het zangkoor is ook zo'n groep vrijwilligers en vrijwilligsters die een heel belangrijke bijdrage levert aan goed verzorgde vieringen, de weekendvieringen maar ook heel belangrijk de uitvaartvieringen. En daarom is het goed dat ons dames- en herenkoor deze zondag een beetje in het zonnetje wordt gezet. Ik heb geen poging gewaagd om uit te rekenen hoeveel uren jullie als koor in die 40 jaar in de kerk hebben gezeten bij vieringen maar ook bij de repetities, maar het zijn er heel veel geweest.
  Ik zou jullie de glazenwassers van de kerkdiensten willen noemen. Door jullie muzikale verzorging van de viering houden jullie de ramen schoon zodat de zon van Gods genade, van Jezus' blijde boodschap, beter binnen kan komen bij de aanwezigen. Als parochie zijn we dan ook heel blij met jullie bijdrage.
  Ook voor de gelovigen in de kerk is elke viering een vorm van ramen wassen: je ruiten schoon houden om in de viering iets van licht te ervaren maar ook om de mogelijkheden te zien die we in het gewone leven krijgen om zelf de zon van Gods liefde door te geven aan elkaar. Juist zoals vroeger de ramen van het huis elke week gewassen werden, zo kwamen gelovige mensen vroeger ook elke week naar de kerk om hun geestelijke ramen schoon te houden. Dat is voor de meesten veel en veel minder geworden en toch blijft het voor iedereen die gelooft in Jezus' boodschap belangrijk om regelmatig zijn eigen ruiten te wassen. Wie dat helemaal niet doet, wie meent dat niet nodig te hebben, wie nooit eens nadenkt over de diepere waarden van het leven, loopt het risico dat de raampjes vol stof en spinrag komen te zitten zodat er geen zon meer doorheen kan schijnen Die loopt het risico dat het donker wordt in zijn leven dat men opeens merkt: de olie is op en het licht gaat uit.
  Dan heb ik tenslotte nog eens wens wat betreft het zingen in de kerk. Ik weet niet of het koor blij is met deze wens. Maar ik hoop het nog eens mee te maken dat de aanwezigen in de kerk zo uitbundig meezingen dat zij het koor overstemmen. Honderd mensen in de kerk moeten toch veel meer geluid kunnen produceren dan een koor van vijfentwintig of dertig leden.
  Ik weet niet of die wens ooit vervuld wordt, daarom hoop ik dat het koor nog heel lang een fijne bijdrage kan leveren aan onze vieringen.
Credo
  Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos, homines, et propter nostram salutem, descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos. Cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen
Voorbede:
  Wij bidden om veel optimistische mensen,
  om mensen die steeds oog hebben
  voor alle lichtpuntjes in hun leven.
  Dat zij ook zelf licht zijn voor anderen.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden om veel gelovige mensen,
  om mensen die oog en aandacht hebben
  voor het licht van Jezus' blijde boodschap.
  Dat zij dat licht delen met anderen.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden om veel blije mensen,
  om mensen die zingend door het leven gaan,
  en hun levensgeluk vinden in kleine dingen.
  Dat zij ook anderen gelukkig maken.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij bidden vandaag voor alle leden van ons zangkoor,
  die zich steeds weer dienstbaar maken
  aan de vieringen in onze parochiekerk.
  Dat zij steeds plezier beleven aan hun zingen.
  Laat ons zingend bidden.

  Wij denken ook aan alle overleden leden van het koor,
  allen die in de loop der jaren weggevallen zijn.
  Dat zij, in vrede en vreugde, Gods lof mogen zingen
  in Zijn hemels Vaderhuis.
  Laat ons zingend bidden.
Offerandelied:. IK BIED U DIT BROOD
  Ik bied U dit brood, 't is als gave niet groot,
  neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand,
  want in wijn en in brood kom ik los van de dood,
  reikt de hemel de aarde de hand.
  Heer, Heer, neem het aan,
  neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand,
  want in wijn en in brood kom ik los van de dood,
  reikt de hemel de aarde de hand.

  Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn
  van een nieuw en een eeuwig verbond:
  waarin Gij hebt hersteld wat door zondig geweld
  ook in mij door het kwaad werd gewond.
  Heer, Heer, neem het aan,
  neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand,
  want in wijn en in brood kom ik los van de dood,
  reikt de hemel de aarde de hand.
Gebed over de gaven
  God, Vader van alle mensen, iedereen is welkom aan uw tafel,
  iedereen is uitgenodigd voor het feestmaal van Jezus, uw zoon,
  maar u vraagt wel van ons dat we olie meenemen
  om onze lampen brandend te houden,
  anders gaat het feest niet door.
  Mogen wij, gesterkt door brood en wijn,
  deze tekenen van Jezus liefde en trouw,
  in staat zijn om steeds licht te zijn voor elkaar
  en van het leven een feest van saamhorigheid te maken.
  Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen
Tafelgebed:
  Pr. God, die liefde is, moge met u zijn.
  Al. En ook met u.
  Pr. Open uw hart voor Hem.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Danken wij Hem om zijn grote liefde.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Wij willen U danken, God,
  U bent de schepper vanaf het begin.
  De wijsheid bracht de aarde voort,
  Uw naam staat in het eindeloos heelal,
  en diep in het mensenhart geschreven.
  Wij danken U bijzonder voor de mens,
  geschapen als uw beeld van liefde,
  en daarin op U gelijkend
  Wij danken U, dat wij samen mogen leven
  in liefde voor U en voor elkaar.
  Wij prijzen U in naam van alles wat bestaat;
  en vol eerbied sluiten wij ons aan bij het loflied:

  Sanctus

  Pr. God onze Vader, door Jezus Uw Zoon mocht het nog meer zichtbaar worden:U met ons in een altijddurend verbond. Wij danken U voor Uw nabijheid in alle dagen van ons bestaan, in elk landschap waarin wij komen te verkeren. Wij danken U ,God die meetrekt, God die meeviert, God die meelijdt, God die ons laat opbloeien en groeien in liefde. Daarom zingen wij U toe:

  Acclamatie:

   Heer,onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Maar soms is de harmonie en verbondenheid ver te zoeken omdat de wereld in en om ons heen duister is, mistig en bedroefd, bijna geen doorkomen aan. Toch blijft U ons ook in donkere dagen nabij en roept U ons op om juist dan licht te zijn voor elkaar. Daarom zingen wij elkaar U toe:

  Acclamatie:

   Heer, onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Zoals U lang geleden uw volk voedde met het manna uit de hemel op hun moeilijke tocht door de woestijn, schenk ook ons uw brood dat leven geeft, opdat wij de kracht vinden om samen met elkaar de weg van de liefde te gaan, zoals Jezus die ons gewezen heeft. Daarom zingen wij U toe;

  Acclamatie:

   Heer,onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Wij danken U, God, voor Jezus, Uw Zoon, mens bij uitstek, zelf brood uit de hemel geworden, bron van liefde en vrede, moed en vertrouwen, voor heden, verleden en toekomst. Daarom zingen wij U toe:

  Acclamatie:

   Heer, onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Op de avond voor Zijn lijden heeft Hij het brood in Zijn handen genomen, het gezegend en uitgedeeld met de woorden: Neemt en eet hiervan jullie allen, want dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.
  Ook de beker nam Hij toen in Zijn handen, zegende hem en liet hem rondgaan met de woorden: Neemt en drinkt hier allen uit, dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor jullie en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  In verbondenheid met Hem en alle mensen die in Hem ge-loven zingen wij u toe:

  Acclamatie:

   Heer, onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Dank uit de grond van ons hart, Heer onze God, om Jezus, de goede Herder, deur van de schaapstal, brood uit de hemel. Dank om de kracht, ons in dit brood en deze wijn gegeven. Daarom zingen wij U toe:

  Acclamatie:

   Heer, onze Heer,
   hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
  Pr. Mogen wij, gevoed door deze gaven, als hoopvolle mensen door ons landschap trekken, op weg naar uw rijk van vrede en liefde. Daartoe willen wij nu bidden in de Geest van Jezus, onze Broeder:

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u'. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.
  Al. Amen

Vredewens

Agnus Dei

Communielied: Ave Maria

Slotgedachte: AL ZWIJGEN DE MENSEN
  Al zwijgen de mensen, de bergen zwijgen niet
  zij tonen ons het rotsvast geheim
  dat er een grond van leven moet zijn
  zij bewaren voor ons het oergeheim
  dat wij in God geborgen zijn.

  Al zwijgen de mensen, de bomen zwijgen niet
  zij zingen ons het kwetsbaar geheim
  dat er een kracht tot leven moet zijn.

  Al zwijgen de mensen, de vogels zwijgen niet
  zij zingen ons het kwetsbaar geheim
  dat er adem tot leven moet zijn.

  Al zwijgen de mensen, de wateren zwijgen niet
  zij tonen ons 't verfrissend geheim
  dat er een bron van leven moet zijn.

  Al zwijgen de mensen, de kinderen zwijgen niet
  zij dromen ons het eeuwig geheim
  dat ons leven een wonder moet zijn.

Slotlied Mein Herz