Gebedsviering eerste Kerstdag 2004

Openingslied: Wij komen tezamen

  Wij komen tezamen zoekend naar de vrede
  en vinden de reden in Betlehem:
  God, hoog beleden, zoekt het hier beneden.
  Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

  Wij groeten de herders, armen van de aarde,
  die God zien ontwaarden in macht, geweld
  Wij zien en weten dat wij hen vergeten.
  Komt laten wij hen vinden (3x) overal.

  Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
  op reis om te horen waar God zich meldt.
  Alwat zij zagen was een Kind vol vragen.
  Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof.

Verwelkoming

Inleiding:
  In deze drukke dagen in december
  komen we hier samen om even stil te worden,
  om even weg te zijn uit die wereld van "koop maar" en " heb maar".
  We willen even stil staan bij de geboorte van een kind,
  dat wonder van nieuw leven, teken van liefde,
  leven dat erom vraagt warm gehouden te worden,
  in de warmte van moeder en vader, de warmte van mensen.

  In deze koude dagen rond Kerstmis
  wanneer de verwarming volop brandt
  en tegelijk veel mensen in de kou blijven staan,
  omdat de deuren voor hen gesloten blijven,
  willen we even kijken naar onze God
  die nooit deuren sluit maar ze juist opent
  voor ieder mens van goede wil.

  Heel de geschiedenis door laat Hij zich kennen,
  als een God die het nooit opgeeft, die nooit loslaat,
  die altijd de eerste stap zet, de deur opendoet en zegt:
  'Ik ben er als Jahwe.' 'Ik ben er voor u.' 'Ik blijf bij u.'
  In de warmte van zijn liefde kunnen mensen gedijen,
  waar mensen Hem uit het oog verliezen, wordt het koud.
  Hij heeft zich klaar en helder laten zien
  in het kind van Betlehem, de profeet van Nazaret.
  Weldoende is Hij rondgegaan in het land,
  voor mensen heeft Hij gesloten deuren weer opengezet:
  die uitgestoten waren, werden door Hem aanvaard
  zieken bracht Hij genezing, wie honger had gaf Hij voedsel.
  Wie mislukt was in zijn leven, kreeg nieuwe kansen.
Drempelgebed:
  Vg. God, Vader van barmhartigheid,
  vergeef ons dat wij zo dikwijls doof waren voor uw woord van leven
  en niet open stonden voor het hulpgeroep van mensen in onze omgeving.

  Al.: Heer, open ons hart voor uw boodschap van liefde.

  Vg. Jezus, vriend van alle mensen,
  vergeef ons dat wij U zo dikwijls niet herkenden
  in de minste van onze medemensen;
  en daarom voor u geen plaats en geen tijd hadden.

  Al.: Heer, open ons hart voor uw boodschap van liefde.

  Vg. Geest van God, die in ons leeft,
  vergeef ons dat wij zo dikwijls niet luisterden naar uw stem,
  uw vuur lieten smeulen, uw ster niet hebben gevolgd,
  uw vrede niet hebben gebracht.

  Al.: Heer, open ons hart voor uw boodschap van liefde.

  Vg. Moge de Heer van liefde en trouw zijn vergevende hand houden
  boven ons gebrek aan enthousiasme,
  boven onze oppervlakkigheid, onze ontrouw aan zijn droom van liefde.
  Moge Hij zijn hand houden boven ons en onze gemeenschap,
  opdat wij telkens weer nieuwe mensen worden, vol vrede.

Zang door koor

Eerste lezing: : DE DEUR
  Een pastoor gaf aan een kunstenaar de opdracht om een groot schilderij te maken voor zijn kleine dorpskerk Het zou een expressie moeten worden over die passage in de bijbel waar staat: 'Zie, ik sta aan de deur en klop!' De pastoor liet nog een bijbel achter in het atelier van de schilder met een papiertje op de juiste plaats, dan kon hij het nog eens nakijken, de kunstenaar was trouwens niet zo bijbelvast. Drie weken later kreeg de pastoor bericht dat het schilderij klaar was. Toen hij het te zien kreeg, was hij meteen een en al verbazing. Hij bekeek het kunstwerk keer op keer, dichtbij en van ver, en hij vond het geweldig. Maar opeens bleef de pastoor staan en constateerde glimlachend: 'En ding ben je toch nog vergeten..., kijk, er zit geen kruk aan de deur!' Toen pakte de kunstenaar op zijn beurt de bijbel en constateerde glimlachend: 'Nee, pastoor, want als ik een beetje heb begrepen, dan moet je het zo zien dat die deur alleen maar van binnen uit kan opengaan.

Zang door koor

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)
  In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syri was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat Hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging Hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea; naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was.
  Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
  In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
  Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft."
EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
  mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
  geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

Overweging

Zang: NU ZIJT WELLEKOME
  Nu zijt wellekome, mens van licht uit Licht.
  Treed buiten onze dromen met jouw gezicht.
  Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht,
  nieuwe vredestijden, na alle man en macht. Kyrieleis.

  Nu zijt wellekome, mens van licht in mij,
  die als een kind wil wonen, herboren, vrij,
  in het land van morgen dat de lieve vrede kent,
  waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend, Kyrieleis.

  Nu zijt wellekome, langverwachte mens,
  dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens:
  ooit te mogen spreken van een wereld omgekeerd,
  waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis.
Geloofsbelijdenis
  Vg. Ik geloof in een God die zich laat vinden
  waar mensen zich nauw verbonden voelen met de natuur,
  waar zij openstaan voor het mysterie van het leven,
  waar zij oog hebben voor het wonder van alle groei en bloei,
  waar zij hun eigen kleinheid en betrekkelijkheid beseffen.

  Al. Wij geloven in een God die zich laat vinden
  waar mensen op zoek gaan naar elkaar
  en niet voor zichzelf alleen leven,
  waar zij zich in liefde geven aan elkaar,
  waar hun liefde vruchtbaar wordt in nieuw leven.

  Vg Ik geloof in een God die zich laat vinden
  in het kind van Betlehem,
  een mensenkind, klein en kwetsbaar,
  in de profeet van Nazaret, die weldoende rondging,
  in de gekruisigde van Jerusalem,
  die trouw was tot in de dood,
  in de verrezene, die als Zoon van God blijft leven,
  alle tijden door.

  Al. Wij geloven in een God die zich laat vinden
  daar waar mensen leven in de geest van Jezus Christus,
  waar zij juist als Hij hart hebben voor het kleine en kwetsbare,
  waar zij opkomen voor recht en gerechtigheid in de wereld,
  waar zij de droom van een betere wereld levend houden.

  Vg. Ik geloof in een God die zich laat vinden
  waar mensen in vriendschap verbonden zijn met elkaar,
  waar ze saamhorigheid beleven en elkaar tot vrede zijn,
  waar zij kunnen vergeven en niemand buiten sluiten,
  waar de liefde steeds weer het laatste woord heeft.
Voorbede:
  De droom van een beetje hemel op aarde,
  het visioen van vrede en gerechtigheid voor elke mens,
  de hoop dat er voor iedereen wat geluk is weggelegd.
  God, houd die droom levend in ons, vandaag en alle dagen,
  die droom van vriendschap en vrede voor alle mensen.
  Laat ons bidden.

  De weg van de dienstbaarheid aan de medemens,
  het smalle pad van een oprechte levenshouding
  de bereidheid jezelf ondergeschikt durven maken
  aan het welzijn van een ander.
  God, help ons die weg in ons te leven te gaan,
  die weg van vriendschap en liefde voor alle mensen.
  Laat ons bidden.

  De moed om je te verdiepen in de eigenlijke boodschap van Kerstmis,
  de durf om te leven en te handelen volgens die boodschap,
  ook als de samenleving dat niet begrijpt,
  de wil om in alle omstandigheden trouw te zijn aan je overtuigingen.
  God, schenk ons de kracht om mensen van goede wil te zijn
  en ons steeds in te zetten voor vrede en vriendschap.
  Laat ons bidden.

  De vreugde die mensen met elkaar kunnen beleven,
  de blijheid die ware vriendschap en liefde ons schenken,
  de rijkdom die niet in materiele waarden ligt maar in de geestelijke.
  God, help ons die vreugde te vinden en te delen met anderen
  niet alleen met deze kerstdagen maar altijd door.
  Laat ons bidden.

  God van liefde, help ons de boodschap van Kerstmis te verstaan
  en waar te maken in ons leven, vandaag en alle dagen. Amen.

Collecte

Zang door koor

Slottekst: ZET NU DE DEUR MAAR OPEN (Jan van Opbergen)
  Zet nu de deur maar open,
  't is tijd om weer te hopen,
  't is kindertijd voor groten
  om alles nieuw te zien;
  voor oud en opgeschoten
  een nieuw begin misschien.
  Jezus, droom en wens
  van de nieuwe mens!

  Laat nu dit kind ons leiden
  en ons de weg bereiden
  naar ooit een land met allen,
  waar niet meer wordt gedood,
  waar alle wapens vallen,
  zich voegen bij het schroot.
  Jezus, droom en wens
  van de nieuwe mens!

  Dat kleinen en geringen
  ons uit de voegen zingen,
  uit onze zekerheden
  van geld en goed en macht.
  Zij zijn het kind dat heden
  ons aanziet in de nacht.
  Jezus, droom en wens
  van de nieuwe mens!

  Gaat allen heen in vrede,
  maar niet naar het verleden.
  Het kind, vannacht geboren,
  wil ons de toekomst in
  waar onrecht wordt bezworen,
  zo komt zijn Geest erin.
  Jezus, droom en wens
  van de nieuwe mens!
Slotlied: GEEN WEG WAS ONS GEGEVEN
mel. Er is een roos ontsprongen
  Geen weg was ons gegeven,
  om veilig te begaan,
  geen richting door het leven
  om samen in te slaan.
  Wij wisten weg noch steg:
  door duisternis omgeven
  was niemand onze weg.

  Maar heden is te horen
  Gods woord van het begin.
  Hij gaat, als mens geboren,
  de goede richting in.
  Hij bouwt vandaag zijn tent
  bij mensen die verloren,
  ontheemd zijn en miskend.

  Gods toekomst, duizend jaren,
  wordt heden ingeluid:
  Hij zal zich openbaren
  in Jezus voor ons uit.
  De weg van God is goed.
  Zijn woord zal ons bewaren:
  een lamp voor onze voet.