Viering op zaterdag 27 juni 2009 voor de vrijwilligers van de parochie

titel: Wij gaan door!

Vooraf te lezen: Vrijwilliger zijn…..
  Is vrijwillig
  Maar niet vrijblijvend
  Is verbonden
  Maar niet gebonden
  Is onbetaalbaar
  Maar niet te koop
  Is positief denken
  Is positief doen
  Met als enige doel
  Voor jezelf en de ander
  Een goed gevoel!
Openingslied: DIT IS DE DAG
  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
  Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
  Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
  heeft Hij ons licht aangeheven.

  Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
  doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
  Hij is zo groot, Hij overmande de dood,
  wij zijn in Jezus herboren.

  Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
  Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
  En zo voortaan eren Gods heilige naam
  en Hem in waarheid aanbidden.

Verwelkoming en inleiding

  De werkgroep heeft deze viering de titel meegeven: Wij gaan door. Ik denk dat die titel wel een beetje samenhangt met de aanstaande reorganisatie van de parochies in ons bisdom. De meesten worden er niet vrolijk van. Dan is het goed om te zeggen: wij gaan door, we gaan door in onze eigen geloofsgemeenschap, ook al worden we een onderdeel van een mammoetparochie. Ook in de toekomst hebben we hier in Overloon mensen nodig die zich willen inzetten voor de geloofsgemeenschap, in welke vorm ook, op welk terrein ook.
  Maar om door te gaan heb je wel geloof nodig, geloof dat het zin heeft je in te zetten voor de gemeenschap, geloof dat het zaad dat gezaaid is toch vrucht kan dragen, ook al zie je nu nog niet hoe en wat. Wij gaan door, dat betreft op de eerste plaats de vrijwilligers en vrijwilligsters, gelukkig zijn er velen actief in onze parochie. Vrijwilligers zijn toch bijzondere mensen, of zoals ook in het boekje staat:

   Vrijwilliger is een woord dat een wereld in zich draagt
   en meteen al door zijn eenvoud eigenlijk geen uitleg vraagt.
   Als je 't eigen kleed van de liefde over de ander spreid,
   is de naam van vrijwilliger zeker ook aan jou gewijd.
Drempelgebed
  Vg. Wij zijn geschapen om in gemeenschap te leven.
  Wij beseffen dat wij dikwijls geen gehoor geven aan de oproep,
  elkaar nabij te zijn met hulp en ondersteuning, met genegenheid en hartelijkheid.

  Al. Heer, U roept ons om een helpende hand te zijn,
  belangeloos in liefde en trouw.
  Vergeef ons als we anderen aan hun lot overlaten.

  Vg. Jezus gaf ons het goede voorbeeld
  In zijn liefdevolle aandacht voor zieken en gehandicapten.
  Wij beseffen dat wij dat voorbeeld soms onvoldoende navolgen.

  Al. Christus, U roept ons om open te staan voor elke medemens,
  vooral voor hen die moeilijke dagen ontmoeten.
  Vergeef ons als we die opdracht wel eens vergeten.

  Vg. Alleen in verbondenheid met elkaar kunnen we echt mens zijn.
  maar we beseffen dat we soms te gemakkelijk
  Als vreemden langs elkaar heen lopen.

  Al. Heer, U leidt ons op de weg door het leven,
  een weg van vrede en harmonie.
  Vergeef ons als we mensen in de kou laten staan.
  Vg. Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing brengen
  en ons laten delen in zijn verbond van liefde. Amen.
Glorialied: EERT GOD DIE ONZE VADER IS
  Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed.
  Looft Hem, gij zult in vrede zijn, aanbidt alwat Hij doet.
  U, Heer, komt alle leven toe, en wie of waar Gij zijt,
  U is de macht, U zingen wij, dank voor uw heerlijkheid.

  Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan.
  Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam.
  Gij, die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer.
  O, eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer.
Eerste lezing

  Onlangs stond er weer zo'n berichtje in de krant. Een zakenman, die het erg goed ging, had alles verkocht en was naar een derdewereld-land geëmigreerd om zich daar in te zetten voor kwetsbare mensen. Waarom doet zo iemand dat? Om zijn leven meer zin te geven, zoals hij zelf aangeeft. Maar wat geeft zo'n man wel niet allemaal op?
  Jezus vond status en rijkdom ook minder belangrijk. Ook hij zette zich in voor andere mensen,. Hij zei: ik verzeker u: als een graan-korrel niet in de aarde valt en sterft, blijf hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
  Over zo'n graankorrel bestaat een heel oud verhaal. Een graankorrel bleef na de oogst op het veld liggen. Tot er een mier kwam. Ze zag de korrel, nam hem op haar rug en ging richting mierennest. Maar het leek wel of de korrel steeds groter en zwaarder werd.
  Ze hijgde er van. 'Waarom leg je me niet neer?' vroeg de graankor-rel. De mier antwoordde dat ze voedsel verzamelde voor de komen-de winter. 'Ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten de worden', sputterde de graankorrel. 'Ik ben een zaadje en ik zit vol leven. Ik kan uitgroeien tot een grote plant. Laten we een contract afsluiten.'
  De mier was blij de korrel even neer te kunnen leggen. De graankor-rel zei: 'als je me hier op de akker laat liggen,dan zal ik je honderd graankorrels schenken.' De mier dacht diep na. Honderd korrels in plaats van één? Dat zou een wonder zijn. Nieuwsgierig als ze was,vroeg ze: 'Hoe kan dat dan?' 'Dat is nou het geheim van het leven,' antwoordde de graankorrel. 'Graaf nu een kuiltje in de grond, begraaf me daarin en kom over een jaar maar terug.'Er ging een jaar voorbij en de mier kwam terug. De graankorrel had zich aan zijn woord gehouden.

Tussenzang: ZINGT VOOR DE HEER VAN LIEFDE EN TROUW
  Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
  die onder ons verblijven wou.
  Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
  alleluja, alleluja.

  Zingt voor het heilig hemels brood,
  dat ons versterkt in alle nood,
  dat ons doet leven na de dood;
  alleluja, alleluja.

  Zingt voor de liefde die ons bindt,
  die in ons hoofd haar woning vindt.
  die in ons hart haar rijk begint;
  alleluja, alleluja.

  Zingt voor het heil dat komen gaat;
  zingt voor de deur die open staat;
  zingt voor de God die zingen laat;
  alleluja, alleluja.
Evangelie

  Pas nu hebben de leerlingen in de gaten wat Jezus bedoelde met Zijn beeldspraak over de graankorrel die eerst moest sterven voor hij vrucht kon dragen.
  De leerlingen zijn bij elkaar. Van hun verdriet is niets meer over. Overal zie je blijde gezichten. 'Waar Jezus mee begonnen is, daar gaan we meer verder.' Jezus heeft ons van alles voorgedaan en wij proberen op dezelfde manier door te gaan.
  Weet je nog: Op een avond liepen we met Jezus op een pad tussen de akkers. Overal stond het koren erg hoog. Toen vroegen we aan Jezus wie hij nou eigenlijk was.
  We begrepen er niets van, wat Jezus zei. 'En weet jij dat nu wel Petrus?''Wacht nou even,' roept Petrus. 'Dan leg ik het uit.
  Jezus vertelde over het wonder van een graankorrel, weet je nog? Je stopt hem in de grond en dan is hij weg. Je denkt dat hij dood is en dat het niks meer wordt. 'Maar dan opeens zei Jezus, breekt de aarde open en komt er een stengel te voorschijn: een korenaar. En al gauw groeien er nieuwe graankorrels. Veel meer dan je ooit had durven dromen.
  En daarna vertelde Jezus dat het met hem net zo zou gaan als met die graankorrel. Hij zei: 'ik ben net als die graankorrel die een tijdje helemaal weg is en waarvan je denkt dat hij dood is. Maar onverwacht komt er een stengel te voorschijn, die groeit en groeit, en die je niet kunt tegenhouden. En bovenaan die stengel groeit dan een prachtige nieuwe korenaar'.
  Wat Jezus toen zei, dat zie je nu gebeuren. We dachten dat alles was afgelopen, maar dat is het niet. Wij gaan veder met wat Jezus gezaaid heeft. Die ene graankorrel kan weer uitgroeien tot wel honderden korrels. En dus, moeten we hier niet blijven zitten. Maar we moeten de wereld in. Om van die ene graankorrel een heleboel graankorrels te maken.

Overweging

  Het zaad dat vrucht draagt en nieuwe zaadjes produceert is een prachtig beeld uit onze natuur. Vandaag heb je een zaadje, volgend jaar heb je er tien, over twee jaar heb je er honderd en over drie jaar duizend, een prachtig symbool van groeien en bloeien. Het klinkt zo eenvoudig, het gaat vanzelf, zo lijkt het. Tussen één enkel zaadje en tien zaadjes, daar zit nog wel wat tussen, daar moet wel het een en ander gebeuren.
  We kennen ook de gelijkenis van Jezus over het zaad dat op de rots valt en tussen de dorens en distels en daarom geen vrucht draagt. We weten ook dat de bloemen bevrucht moeten worden want anders komen er geen vruchtbare zaadjes. Die bevruchting gebeurt hoofdzakelijk door de wind en door de bijen en al die andere insecten die van bloem naar bloem gaan.
  Zo heeft Jezus van Nazaret zijn zaad gezaaid en het is gegroeid en heeft gebloeid over heel de wereld. De bloesem werd bevrucht door de wind van de H. Geest en door al die nijvere bijtjes die zich voedden aan Jezus´boodschap en deze daardoor weer vruchtbaar maakten voor anderen. Dat is een heel mooi beeld van de kerk van Jezus hoe die gegroeid is en gebloeid heeft door de eeuwen heen.
  Als we echter naar die kerk in onze tijd en in onze streken kijken, dan zie je meteen dat die een beetje staat te verpieteren. Er wordt nog wel wat gezaaid, maar de vruchtbaarheid laat vaak te wensen over. Ik denk dat dit voor een deel komt omdat het niet genoeg waait in de kerk. In de natuur is de wind toch ook een belangrijke factor bij de bestuiving van de bloemen. En als in de kerk de wind van de Geest te weinig kans krijgt om te waaien komt ook hier de bestuiving en het vruchtbaar maken in de knel. Als in de kerk steeds weer gehamerd wordt op de regels, van zo moet het en niet anders, dan krijgt de wind geen kans om te waaien. Dan krijg je een somber beeld van een kerk die leegloopt omdat mensen er geen inspiratie meer in vinden.
  Anderzijds moeten we ook niet te somber worden. Ik zie nog een heleboel positieve dingen ook in de kerk van vandaag. Ik zie overal groepen nijvere bijtjes die niet in de korf blijven zitten maar er opuitgaan om zich te voeden aan Jezus' boodschap. Ik zie bijtjes en vlinders en vliegjes van allerlei soort, grote en kleine, die van bloem naar bloem vliegen, die voortdurend in beweging zijn, op zoek naar de zin van het leven, naar de zin van Jezus' boodschap en die daardoor ook anderen weer in beweging zetten. En die mensen in beweging, ieder apart en allemaal samen, zorgen toch voor vruchtbaarheid, zorgen ervoor dat het zaad dat Jezus gezaaid heeft zich vermenigvuldigt zodat het ook in de toekomst kan zorgen voor vruchtbaarheid.
  Velen zijn somber gestemd omtrent de kerk van Jezus, en deels is daar wel reden voor: de kerken worden steeds leger, het aantal priesters wordt steeds kleiner, er moeten noodgedwongen parochies bij elkaar gevoegd worden. Maar de vruchtbaarheid van Jezus' kerk kun je niet afmeten aan het aantal kerkbezoekers, dat is geen goede maatstaf. De vruchtbaarheid van de kerk hangt niet af van de pastoor of een parochie nog een eigen priester heeft of die delen moet met anderen. De vruchtbaarheid hangt op de eerste plaats af van de vrijwilligers in de kerkgemeenschappen, vrijwilligers die als nijvere bijtjes op verschillende terreinen in beweging zijn en die zich zorgen voor een levendige gemeenschap. Om een vruchtbare geloofsgemeenschap te zijn hebben we elkaar nodig.
  Ik wil besluiten met een tekst die ik deze week tegenkwam: AI roept men nog zo hard dat geloof en geluk ieders persoonlijke zaak is, toch blijft staan dat beide net zoals stilte en rust alleen maar gezamenlijk waargemaakt kunnen worden. Een mens is zichzelf maar wordt alleen zichzelf aan de hand van anderen en in samenspel met medemensen. Daarom zijn parochie en kerk, partijen en clubs nodig.
  De strekking van deze tekst is duidelijk. En daarom zeggen we met zijn allen: we gaan door. Ook al weten we nog niet wat ons boven het hoofd hangt door de aanstaande reorganisatie van de parochies, wij gaan door in onze eigen geloofsgemeenschap.

Geloofsbelijdenis
  Ik geloof dat God niet anders is dan liefde en barmhartigheid.
  Hij heeft daarom zijn stem laten horen in het goede woord.
  Het woord dat er voor zorgt dat we door blijven gaan
  vanuit zijn liefde en menselijkheid.
  Ik geloof dat God zich verborgen houdt
  in de zwervende en lijdende mens.
  In de graankorrel die vruchten voortbrengt.
  Ik geloof dat als wij blijven doorgaan
  er voedsel en vrede komt voor alle mensen.
  Ik geloof dat God de stem is
  die ons telkens vraagt om door te gaan
  om die mens te zijn van wie goedheid en medeleven uitgaat.
  Hij heeft ons zijn liefde gegeven
  die opbouwt en alles nieuw maakt.
Voorbeden

  Laat ons bidden voor iedereen hier in de kerk, en daar buiten. Dat wij een graankorrel kunnen zijn voor elkaar en met elkaar. Laat ons zingen bidden.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede,
  daar waar liefde is, daar woont God.

  Laat ons bidden voor de zorgen die met ons meedragen, dat er mensen om ons heen blijven, die ze met ons mee helpen dragen. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede,
  daar waar liefde is, daar woont God.

  Laat ons bidden voor mensen die op weg zijn, ver weg en dichtbij. Voor mensen die op de vlucht zijn, verdwaald zijn. Dat wij in beweging komen voor deze mensen om ze een veilige plek te geven. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede,
  daar waar liefde is, daar woont God.

  Laat ons bidden voor al die mensen die leiding geven aan de kerk, dat ze het geloof als een goede herder aan allerlei gelovigen blijven doorgeven. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede,
  daar waar liefde is, daar woont God.

  Laat ons bidden voor alle vrijwilligers niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten, dat zij zich geraakt blijven voelen in alle goeds dat ze aan anderen doorgeven. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Daar waar vriendschap is en vrede,
  daar waar liefde is, daar woont God.

Collecte waaronder samenzang: AAN WAT OP AARDE LEEFT
  Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood,
  en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.
  Geef ons dezelfde taal om uw woord te verstaan,
  bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw naam.

  Wie in uw vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig woord.
  Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij eeuwig voort.
  Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet,
  omwille van uw dood, omwille van uw bloed.

  O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen,
  wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.
  Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,
  o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid.
Tafelgebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt U in uw hand en U waakt over al uw mensen. U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van Uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die u ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang van alle gelovigen van alle tijden en wij prijzen uw heerlijkheid met deze woorden.

  Al. Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse machten.
  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
  Hosanna in den hoge.
  Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
  Hosanna in den hoge.

  Pr. God, Schepper en Vader, U roept ons om op weg te gaan, samen met elkaar, om te bouwen aan uw rijk op aarde. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten.
  U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.
  Er zijn vele wegen te gaan, ieder gaat zijn eigen weg, maar welke weg we ook gaan, steeds opnieuw komen we mensen tegen. En uw rijk op aarde is ons gezamenlijke einddoel.

  Al. God van mensen, behoed ons voor hoogmoed
  waardoor we op mensen neerzien;
  behoed ons voor onverschilligheid
  waardoor we anderen achteloos voorbijlopen;
  behoed ons voor harteloosheid
  waardoor we anderen tekort doen.

  Pr. God, wij bidden U, dat we mogen groeien in het besef, dat wij samen onderweg zijn, dat wij er zijn voor elkaar. Wij willen in liefde en trouw optrekken met elkaar, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan, toen Hij in ons midden leefde.
  Op de avond voor zijn dood heeft Hij ons een heilig teken van verbondenheid gegeven. Hij nam toen brood, sprak de zegen en een dankgebed; brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, dankte U en gaf de beker aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit ben Ik, dit is mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Terwijl wij hier doen wat Jezus ons heeft opgedragen, vragen wij U, onze God en Vader, laat dit samenzijn ons helpen om voor elkaar te zijn, wat Hij is geweest voor zijn omgeving. Dat ook wij heel maken wat stuk gegaan is, toekomst bieden waar men geen toekomst meer ziet, een blijde boodschap brengen in woord en daad waar somberheid en ver-driet heersen.

  Al. Dan zal uw rijk op aarde werkelijkheid worden
  in de saamhorigheid die wij beleven,
  in de vrede die wij elkaar geven,
  in onze hoop op een goede toekomst voor iedereen.

  Pr. Leer ons daarom in Jezus' naam zorg en aandacht te hebben voor al onze medemensen, hier en overal in deze wereld; dat ze een huis hebben om in te wonen en brood om te eten; dat ze niet eenzaam of verbitterd worden, maar menselijkheid en liefde mogen ervaren. Dan zal er vreugde heersen op heel de aarde, dan zullen allen U loven en dan-ken, omwille van Jezus, die ons op deze weg is voorgegaan.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Communielied: EET VAN HET BROOD
  Eet van het brood, voedsel voor velen,
  al wie er breekt, doet mensen goed,
  gaat in Zijn spoor: delen is helen,
  een klein begin van overvloed;
  sterven is leven, dood het begin
  van opstaan, verdergaan,
  nog enkel in Zijn Naam.

  Drink van de wijn, beker tot weten
  waartoe wij hier geroepen zijn:
  zegen en heil! Drinken en eten
  om er te zijn voor groot en klein.
  Sterven is leven, dood het begin
  van opstaan, verdergaan,
  nog enkel in Zijn Naam.

  Beker en Brood, zijn om te weten:
  Hij wil voor altijd bij ons zijn.
  Telkens wanneer wij het vergeten
  horen wij weer bij Brood en Wijn:
  sterven is leven, dood het begin
  van opstaan, verdergaan,
  nog enkel in Zijn Naam.
Slotgedachte: Doorgaan
  Doorgaan is verder de hoogte in schieten.
  Telkens wat langer van groot naar groter.
  Doorgaan is steeds nieuwe dingen beleven.
  Zo gaat de weg van geboorte naar dood.

  Doorgaan is knokken om verder te komen.
  Vallen en opstaan. Een lach en een traan.
  Doorgaan is zoeken, kiezen en vragen,
  ergens aan werken en ergens voor staan.

  Doorgaan is denken en kennis vergroten.
  Steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien.
  Doorgaan is steeds weer grenzen verleggen,
  waarmaken waar je van droomde misschien.

  Doorgaan is dingen durven loslaten.
  Beelden gaan barsten en schieten te kort.
  Doorgaan is botsen met God en ontdekken
  dat je geloof daardoor niet minder wordt.
Slotlied: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
  Alle mensen worden broeders
  als zij naast elkaar gaan staan,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  vrij van elke eigenwaan,
  samen met elkaar verbonden,
  één van hart en één van geest,
  helend naar elkaar gezonden,
  naar de zwakken wel het meest.

  Samen leven, samen werken,
  samen bouwen, dag en nacht,
  met de zwakken, met de sterken,
  in de eenheid zit de kracht.
  Allen zoekend naar de wegen
  die zij samen kunnen gaan,
  om de wereld hoop te geven,
  op een goed en warm bestaan.

  Alle mensen worden broeders,
  als zij trouw zijn aan elkaar,
  broeders, zusters, mensenhoeders,
  samen maken zij het waar.
  Hiervan blijven allen dromen,
  't is de wens van alleman,
  zal het daar wel ooit van komen,
  blijf geloven dat het kan.

Slotwoord, zegen en wegzending.