Kerstviering 2011

Thema: Geboorte van Jezus, onze gids door het leven

Vooraf te lezen

Vooraf: Ensemble van de Fanfare Vriendenkring

Openingslied: WIJ KOMEN TEZAMEN

Verwelkoming en inleiding Bij het aansteken van de kaarsen:

Koor: Kyrie

Eerste lezing Tussenzang: GEEN WEG WAS ONS GEGEVEN
melodie Er is een roos ontsprongen Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)

Samenzang: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Overweging Geloofsbelijdenis Voorbede:

Offerande: Ensemble van de fanfare

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. God, U bent het waard dat wij U aanbidden, want U bent ImmanuŽl, een God met ons, een Vader die van ons houdt.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij prijzen uw heilige Naam, want steeds weer gaat uw genade naar ons uit. U houdt de wereld en alle mensen in uw hand.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij danken U dat U ons roept tot gemeenschap, om ťťn te zijn met U en met elkaar. En in de liefde van de mensen openbaart U zichzelf; waar vrede is bent U aanwezig, onze goedheid is uw werk.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij zegenen U om het verbond, gesloten met IsraŽl, uw volk. Uw trouw duurt eeuwig. Door de profeten hebt U een nieuw verbond beloofd, uw goedheid kent geen grenzen.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr Wij loven en danken U omdat U met ons bent in Jezus Christus, de Mensenzoon, uw Zoon. Hij is het licht dat alle mensen verlicht.

  Koor: Sanctus

  Pr. God, wij staan hier voor U en roepen om leven, om licht.
  Het leven wordt bedreigd, de duisternis wint nog steeds.
  Maar midden in de winternacht hebt U een licht ontstoken,
  dat eeuwig schijnen zal.
  Een kind, een profeet, een meester die dienaar was,
  Hij is de drager van uw licht, voor alle tijden.
  Hij had een boodschap van hoop, een belofte van vrede.
  Hij was licht dat scheen in de duisternis,
  maar de duisternis nam Hem niet aan.
  Maar die laatste nacht van zijn leven, in dat donkere uur van verraad en geweld, heeft Hij een nieuw verbond van vrede en liefde gesloten, een verbond dat altijd duren zal. Hij nam toen brood in zijn handen, brak het en deelde het rond aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, wij staan hier voor U en roepen om leven, om licht, wij gedenken Hem die ons leven heeft gedeeld, vanaf geboorte tot de dood toe. In Hem hebben wij uw leven en uw licht herkend. In Hem vieren wij het nieuwe verbond.

  Al. Help ons trouw te zijn aan dit verbond,
  opdat zijn geest ons levend houdt en onze nacht verlicht,
  zijn geest die verwarmt wat verkild is,
  die rechtbuigt wat scheef gegroeid is,
  die zacht maakt wat verhard is,
  en zwakke mensen weer moed geeft.

  Pr. God, laat ons kinderen van het licht zijn, nieuwe mensen die vervuld van uw liefde, vrede brengen in de wereld van vandaag, in de naam en in de kracht van Jezus, het kind van Bethlehem.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis en ongerechtigheid die levensbedreigend zijn. Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Koor: Agnus Dei

Communie

Slottekst

Afsluiting en zegen

Slotlied: NU ZIJT WELLEKOME