Kerstviering 2009

Vooraf te lezen: IK BEN EEN VREEMDE
  Waarom blijf je vragen:
  'God, waar ben Je?
  Waarom blijf je weg,
  laat je mij alleen?'
  Ik heb je nooit verlaten,
  loop met je te praten
  in de mensen om je heen.

  Waarom blijf je zingen:
  'God, waar woon Je?
  Hoe luidt je adres
  of je telefoon?'
  Geen huis kan mij ooit binden.
  Jij, jij kunt me vinden:
  in je hart is waar ik woon.

  Waarom blijf je zeggen:
  'Kwam de dag maar
  dat God als een mens
  hier voor mij zou staan?'
  Ik sta al dagelijks voor je,
  spreek je aan en hoor je.
  Waarom kijk je mij niet aan?

  Ik ben de vreemde
  die je in je vrienden tegenkomt.
  Ik ben de ander
  die in trein en bussen naast je stond,
  de onbekende die je ongevraagd begroet,
  de stem van stilte
  die je in je zelf ontmoet.
Openingszang: Wij komen tezamen
  Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
  een lied moet weerklinken voor Betlehem!
  Christus geboren, zingen d'engelenkoren.

  Refrein: Venite adoremus (3x) Dominum

  Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
  zij volgden de sterre naar Betlehem.
  Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refrein

  Ook wij uitverkoren mogen u begroeten
  en kussen uw voeten, Emmanuel.
  Wij willen geven hart en geest en leven. Refrein
Verwelkoming en inleiding

  Het thema van deze viering is: kunnen we bezuinigen op Kerstmis en dan denk ik niet aan eten en drinken of de cadeautjes die we elkaar geven. Dan denk ik aan de geestelijke betekenis van het kerstfeest. Kerstmis is toch op de eerste plaats het feest van de liefde. Kunnen we bezuinigen op de liefde om dat die ons teveel kost. Op alle gebied wordt er in onze tijd bezuinigd, dat wordt ook al een beetje uitgedrukt in de volgende tekst.

Openingstekst: De Vrede
  Een boodschap op de GSM
  van Jozef en zijn bruid Maria
  en beiden trokken via-via
  per ezel richting Bethlehem.

  Daar troffen zij een kille stal
  en Jozef sprak: Zo gaan die dingen,
  dat komt door de bezuinigingen.
  Afijn, die heb je overal.

  Er kwam één herder voor de Heer,
  er kwam één engel aangevlogen.
  en verder zag men in den hoge
  die nacht alleen de Kleine Beer.

  De Wijzen kwamen op de fiets
  en brachten uit hun ver kwartier ook
  geen gulle gaven mee, geen wierook
  geen goud en ook geen mirre - niets!

  Maria zei: Het zijn bepaald
  geen vrolijke omstandigheden.
  Verwacht je, Jozef, dat de vrede
  nog op de aarde nederdaalt?

  Ik hoop het maar, zei Jozef kort,
  want vrede is een afgeleide
  waar sedert overoude tijden
  krachtdadig op bezuinigd wordt!

Logeko: Kyrie (Preis-Messe Stehle)

  Om een mens te zijn op aarde, zonder aanzien, zonder macht,
  is Hij onder ons geboren, in de kilte van de nacht.
  Om een vuur te zijn op aarde, dat verwarmt, maar niet verslindt,
  is Hij onder ons geboren, als een weerloos mensenkind.
  Om een licht te zijn op aarde, dat de duisternis verjaagt,
  is Hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt.
  Om een kracht te zijn op aarde, die de machten zal verslaan,
  is Hij onder ons geboren, slechts vertrouwend op Gods naam.
  Om een zwaard te zijn op aarde dat verdeelt maar niet vermoordt
  is Hij onder ons geboren vrede stichtend door zijn Woord.
  God, wij danken U om deze vredebrenger, dit licht in de duisternis,
  dit kind waarin U in onze wereld verschenen bent.
  Wij loven en prijzen u voor dit wonder van uw liefde.

Logeko: Gloria

Eerste lezing:
  Waarom zou ik het zwakke minachten
  als God het nu uitverkiest?
  Waarom zou ik het kleine niet eren
  als God het nadrukkelijk prijst?
  Waarom zou ik niet levenslang zoeken
  als God mij er zeker eens brengt?
  Waarom zou ik bang en angstig zijn
  als God toch mijn sterkte is?
  Waarom zou ik het arme niet kiezen
  juist omdat mijn God het verkiest?
  Waarom zou ik het grote nog zoeken
  als God in het kleine is?
  Waarom zou ik mijn kind - zijn ontkennen
  als God dat het meeste bemint?
  Waarom steeds voor koningen kiezen
  als God voor de herders is?
  Waarom in Jeruzalem willen wonen
  als Hij ons in Betlehem bezoekt?
  Waarom zal ik toezien en zwijgen
  terwijl voor Hem een engelenkoor zingt?
  Waarom nu nog langer treuren
  terwijl ons zo'n vreugd is beloofd?
  Waarom is het Kerstmis geworden,
  waarom, als ik niet dichter bij Hem kom, naar Hem ga?
Tussenzang : HERDERS, HIJ IS GEBOREN
  Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht;
  die zo lang van te voren de wereld heeft verwacht.
  Vrolijk, o herderkens, zongen ons d'engelkens,
  zongen met blijde stem: Haast u naar Betlehem.

  Als wij daar zijn gekomen, ziet: een klein kindekijn,
  leit op strooi nieuwgeboren, bij os en ezelijn.
  D'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan,
  't weende uit druk en rouw in deze straffe kou.

  't Kindje begon te slapen, de moeder sprak ons aan:
  lieve herderkens t'samen, wilt nu naar buiten gaan.
  U-lie zij peis en vree, dat brengt mijn kind u mee,
  want 't is uw God en Heer, komt morgen nog eens weer.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)

  In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
  Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was.
  Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
  Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft."

Overweging

  We vieren Kerstmis, het feest van licht en warmte, het feest van de liefde. Maar kunnen we dat feest nog wel echt vieren? Tenminste vieren als een geestelijk feest, door te kijken naar het kind in de stal, naar zijn boodschap, naar zijn idealen, en niet alleen naar de winsten of verliezen van de winkeliers, of naar alle geschenken die mensen elkaar weer gaan geven.
  Onze tijd wordt steeds meer overheerst door de wet van de economie, en daarin klinkt steeds weer het woord bezuinigen. De wet van de economie kent geen overvloed aan licht en warmte, dat kent alleen kille cijfers, winst maken is het enige licht dat telt, maar in feite brengt het meer duisternis dan licht. Waar de economische wetten alles overheersen, wordt er maar al te vaak bezuinigd op menselijkheid en medemenselijkheid.
  Kijken we bijvoorbeeld even naar de gezondheidszorg, die kost miljoenen. En de wet van de economie schrijft dus bezuinigingen voor. In feite betekent dat: meer managers die moeten uitdokteren hoe het economischer kan, d.w.z. hoe het goedkoper kan. In feite betekent dat: minder handen aan het bed, want die kosten te veel. En de managers zeggen: pech voor de mensen die de dupe zijn van de bezuinigingen. maar helaas het kan in onze tijd niet anders. Geen warmte maar kille zakelijkheid, en dat probleem doet zich voor op allerlei maatschappelijke terreinen. Die wet van de economie lijkt onze samenleving steeds meer te beheersen en de wet van de liefde lijkt steeds vaker in de knel te komen bij het al cijferwerk van de diverse managers.
  Maar met kerstmis vieren we juist de wet van de liefde, de liefde die gestalte kreeg in een kind. Als er één wezen is dat liefde vraagt en liefde geeft dan is dat een klein kindje. Een moeder zal nooit zeggen: je krijgt maar twee maal per dag de fles, want ik moet bezuinigen. Dat is ondenkbaar. En als dat uit bittere armoede toch gebeurt, is dat intens verdrietig.
  Kerstmis vraagt van ons dat die houding van onbaatzuchtig geven richting geeft aan de manier waarop wij in het leven staan de manier waarop wij omgaan met elkaar. Maar als de wet van de economie alles overheerst, dan wordt het ijzig koud in onze wereld. Natuurlijk zijn al de meeste economische wetten best belangrijk anders gaat de samenleving binnen de kortste keren failliet, maar in een samenleving waarin mensen bij elkaar warmte en geborgenheid kunnen vinden, mogen economische gedachten nooit de enige maatstaf zijn. Als we met zijn allen managers en rekenmeesters worden, dan lopen we het risico onmensen te worden, mensen die geen hart hebben voor de medemens. Mensen kunnen alleen zichzelf zijn, zichzelf worden, in een gemeenschap waar de warmte van de liefde is.
  Gelukkig zijn er ook veel mensen die zich laten leiden door de wet van de liefde en niet enkel door de wet van de economie. Dan kun je denken aan alle moeders en alle vaders met kinderen, maar ook aan de vele vrijwilligers die op allerlei gebied werkzaam zijn. Als die zich lieten leiden door de wetten van de economie, dan zouden ze zeggen: voor wat hoort wat, dus, wat beur ik voor het werk dat ik doe. Maar de wet van de liefde zegt: doe het voor anderen en je beloning zit in je eigen blijheid dat je het kunt doen, je beloning zit in de dankbaarheid van de mensen voor wie je werkt.
  Het ergste wat we kunnen doen is bezuinigen op het licht en de warmte die wij elkaar kunnen geven Dat is de boodschap van het kerstfeest. Al het andere is een leuke omlijsting van het feest, dat mag ook gerust, zolang we tenminste de eigenlijke boodschap maar niet uit het oog verliezen. Ik wens u allemaal een heel mooi kerstfeest toe, een feest waarbij we veel licht en warmte zijn voor elkaar. Laten we daar alsjeblieft nooit op bezuinigen.

Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God die de aarde schiep
  als een huis van vrede voor de mensen,
  waar Hij in ons midden zou wonen.
  Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn,
  om van elkaar te houden en licht te zijn waar het duister is.
  Zijn licht scheen in de wereld,
  in Jezus van Nazaret, mens van vlees en bloed.
  Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is.
  Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op:
  bij God heeft de dood niet het laatste woord.
  Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens
  om te leven in het rijk van God.
  Hij geeft ons het echte leven,
  mens te zijn voor Gods gezicht.
  Ik geloof met anderen,
  samen zijn wij op weg naar Gods wereld,
  waar de dood niet meer zal zijn. Amen
Voorbeden
  We steken een kaars aan en bidden om licht
  voor alle kinderen die geboren worden in bittere armoede,
  die niet naar school kunnen of naar een dokter als ze ziek zijn;
  dat ook aan hun hemel een ster gaat schijnen,
  dat zij eerlijke kansen krijgen op een goede toekomst.

  We steken een kaars aan en bidden om warmte
  voor alle ernstige zieken en gehandicapten
  die met deze kerstdagen niet thuis kunnen zijn
  maar in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven;
  dat zij engelen van mensen om zich heen treffen
  en zich verwarmen kunnen aan hun liefdevolle zorgen.

  We steken een kaars aan en bidden om geborgenheid
  voor alle mensen die met deze feestdagen vergeten worden,
  die nergens terecht kunnen, nergens echt welkom zijn
  voor hen die eenzaam en alleen thuis zitten;
  dat er voor hen in deze donkere dagen toch wat licht komt
  in en door mensen die toch aan hen denken.

  We steken een kaars aan en bidden om vrede
  voor alle slachtoffers van oorlog en geweld,
  voor alle vrouwen en kinderen die verweesd achterblijven,
  voor hen die dagelijks in angst leven en zich niet vrij voelen,
  dat zij oprechte herders mogen krijgen
  die hen de weg wijzen naar het land van de vrede.

  We steken een kaars aan en bidden om verdraagzaamheid
  om wederzijds respect voor alle minderheden in ons land,
  voor hen die niet de kans krijgen echt in te burgeren
  en zo steeds buiten de gemeenschap blijven staan;
  dat zij zich toch welkom gaan voelen in de stal
  van het kind van vrede en verbondenheid.

  We steken een kaars aan en bidden om medemenselijkheid
  overal waar mensen als vreemden langs elkaar heenlopen,
  overal waar de samenleving verhardt en verwildert,
  waar egoïsme mensen blind maakt voor de medemens;
  dat zij het licht van het Kerstkind gaan zien
  en het in een geest van saamhorigheid delen met elkaar.

  We steken een kaars aan en bidden om licht,
  om een goede toekomst voor onze parochiegemeenschappen,
  die in het komende jaar voor ingrijpende veranderingen staan,
  en zich nu onzeker voelen door de komende reorganisatie;
  dat de ster van het Kerstkind hen de weg mag wijzen
  opdat een sterke onderlinge band bewaard mag blijven.

Offerande: Logeko: Still-Still en Ensemble Fanfare

Tafelgebed
  Pr De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. God, U bent het waard dat wij U aanbidden en danken, want U bent Immanuël, een God bij ons, die steeds het goede met ons voor heeft.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij prijzen uw heilige Naam, want steeds weer gaat uw welbehagen naar ons uit. Voor U hoeven wij niet bang te zijn, wij mogen steeds vertrouwen op uw goedheid.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij danken U dat U ons roept tot gemeenschap, om één te zijn met U en met elkaar. En in de liefde van de mensen openbaart U zichzelf; waar vrede is bent U aanwezig, in onze goedheid komt U aan het licht.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij zegenen U om het verbond, gesloten met Israël, uw volk. Uw trouw duurt eeuwig. Door de profeten hebt U een nieuw verbond beloofd, uw goedheid kent geen grenzen.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij loven en danken U omdat U bij ons bent en bij ons blijft in Jezus, Messias, mensenzoon, licht van uw licht en leven van uw leven.


  Logeko: Sanctus Pr. U die voor ons in mist en nevel bent gehuld,
  bedekt onder het stof dat wij doen opwaaien,
  bij al ons tobberig gedoe over het hoofd gezien;
  U die door ons van mooie namen bent voorzien,
  ingepalmd door hen die macht in pacht hebben:
  U, die telkens wordt voorbijgeleefd door ons,
  bezige bijen op de vlucht, druk in de weer om ijl gewin,
  U hebt U laten zien in uw sprekend evenbeeld,
  Jezus, het kind van Betlehem, de profeet van Nazaret,
  een mens in alles op U bedacht,
  die alwie Hij ontmoette toeriep:
  Keer u tot God, Hij is nabij,
  Die in de minste der mensen uw gezicht zag,
  in kwetsbare zieken, in overtroefde kleinen,
  in allen die het zwart voor de ogen is,
  Die in de stilte sprak met U, Hem een vader geworden,
  zo vertrouwd, zo verplichtend.
  Met Hem willen wij U loven en danken om uw nabijheid.
  Ook deze avond gedenken wij
  hoe Hij ons een teken van zijn liefde heeft gegeven;
  hoe Hij op de laatste avond van zijn leven,
  brood nam, het brak en aan zijn vrienden van toen uitdeelde met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal.
  Dit ben Ik, dit is mijn lichaam
  dat voor jullie gegeven wordt.

  Hoe Hij de beker met wijn nam
  en ronddeelde met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit,
  dit ben Ik, dit is mijn bloed dat vergoten wordt
  als bezegeling van een nieuw en altijddurend verbond.
  Blijf dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij ook vanavond het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, wij staan hier voor U en roepen om leven, om licht,
  wij gedenken Hem die ons leven heeft gedeeld,
  vanaf geboorte tot de dood toe.
  In Hem hebben wij uw leven en uw licht herkend.
  In Hem vieren wij het nieuwe verbond.

  Al. Help ons trouw te zijn aan dit verbond,
  opdat zijn geest ons levend houdt en onze nacht verlicht,
  zijn geest die verwarmt wat verkild is,
  die rechtbuigt wat scheefgegroeid is,
  die zacht maakt wat verhard is,
  en zwakke mensen weer moed geeft.

  Pr. God, laat ons kinderen van het licht zijn,
  nieuwe mensen die vervuld van uw liefde,
  vrede brengen in de wereld van vandaag,
  in de naam en in de kracht van Jezus,
  het kind van Betlehem.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
  Heer onze God, almachtige Vader,
  in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden
  die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis en ongerechtigheid die levensbedreigend zijn. Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Logeko: Agnus Dei

Communie: Logeko en Ensemble Fanfare

Slotgebed:
  Menslievende God, als wij Uw droom durven delen
  als wij uw woord gaan uitvoeren met velen,
  groeit in ons hart weer de hoop
  op Uw licht en vrede in 's wereldsloop.
  Nu is het de tijd dat wij Uw droom waar moeten maken.
  en voor de sleur en gewenning moeten waken.
  Nu komt uw Rijk, als wij in vriendschap leven voortaan.
  Samen op weg, elke dag weer, om samen Jezus' weg te gaan.
  Als wij verlangen naar vrede, Uw visioen van het recht,
  als wij getuigen en dienen, wordt alles weer levensecht.
  Dat vragen wij U in deze kerstnacht. Door Jezus onze Heer. Amen.

Zegen

Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN