Kerstviering 2008

Vooraf te lezen
  IMMANUEL

  Er is een naam van enkel liefde.
  Een naam verbonden met een hart.
  Er is een naam van enkel vrede.
  Een naam van troost in diepe smart.

  Er is een naam van enkel vreugde.
  Een naam verbonden met een bron.
  Er is een naam van enkel warmte.
  Een naam waar alles mee begon.

  Er is een naam uit alle namen.
  Een naam kostbaarder dan goud.
  Er is een naam voor alle namen.
  Een nieuwe naam en toch heel oud.

  Maria moest Hem Jezus noemen.
  Jozef hoorde van Immanuel.
  Wiens hart deze naam heeft beleden
  die verstaat Hem wonderlijk wel.

  EEN MEDEMENS

  In de draaimolen van 't leven
  heeft men misschien maar héél even
  stilgestaan bij iemands anders leed
  en 't al héél snel naar het verleden gleed!
  Maar nu met deze speciale dagen
  gaat men zich wel weer afvragen:
  ben ik iemand vergeten
  om mijn beste wensen te laten weten?
  Maar lieve mensen, er zijn méér van die dagen,
  dat een medemens om wat aandacht zal vragen,
  maar dan ziet men hen niet staan,
  dan is men met z'n eigen leven begaan.
  Zou het niet mooi zijn om een ander meer aandacht te geven
  in ons zo'n korte mensenleven?
  Zonder alleen op bijzondere feestdagen aandacht te schenken
  is dat niet mooi om in het nieuwe jaar eens over na te denken?

Vooraf: Ensemble Fanfare
Logeko: Stille Nacht van Franz Gruber en Josef Mohr

Openingszang: NU ZIJT WELLEKOME

Verwelkoming

Inleiding
  Wij zijn geen herders in de velden,
  maar wij zitten gevangen tussen asfalt en beton,
  gekooid tussen spitsuren en knipperlichten.
  Kunnen wij nog waken bij de slaap van dieren,
  en bij een smeulend vuurtje in de eenzaamheid?
  Daarom moet het opnieuw Kerstmis worden,
  opdat wij weer de weg gaan zoeken
  naar de wereld van stilte en schroom,
  opdat wij weer gaan voelen hoe rijk wij zijn met het gewone.
  God, dan zijn wij toch uw herders in de velden.

  Wij zijn geen wijzen uit het oosten.
  Wij kunnen niet meer zwerven op het richtsnoer van de sterren.
  Onze wegen zijn gebaand met oprit en afrit.
  We weten waar we kunnen tanken.
  Kunnen we nog zoeken naar een koning in luiers?
  Daarom moet het opnieuw Kerstmis worden,
  opdat wij in dit afgestompte leven
  een nieuwe weg gaan zoeken naar de koning,
  opdat wij Hem het beste van onszelf kunnen geven.
  God, dan zijn wij toch uw wijzen uit het oosten.

  Wij zijn geen timmerman, door een engel gerustgesteld.
  Wij koesteren krampachtig ons geluk in beide handen
  en kijken ieder aan als een rivaal.
  Elk heeft zijn eigen wereldje en zijn belangen.
  Hoe zouden wij het wonder kunnen smaken
  van een kind dat in ons leven komt,
  en een naam krijgt van een andere wereld.
  Daarom moet het opnieuw Kerstmis worden,
  opdat iemand onze handen zou ontsluiten,
  opdat iemand de achterdocht uit ons bant
  en ons stil maakt van bewondering,
  opdat iemand een nieuwe droom in ons zou wekken.
  God, dan blijven we toch de timmerman
  die door uw engel wordt gerustgesteld.

Logeko: Kyrie uit de Choral-messe van Anton Bruckner

  Niet aan journalisten wordt het nieuws verteld,
  maar aan ruige herders ergens op het veld,
  niet aan onderzoekers wordt het plan verhaald,
  zodat tijd en plek nauwkeurig wordt bepaald,
  niet aan knappe koppen wordt dit feit gezegd,
  opdat het stille wonder onjuist wordt uitgelegd,
  nee, aan gewone mensen, misschien niet goed gebekt,
  aan hen die God verwachten wordt hemels nieuws verstrekt,
  een boodschap van verlossing zal door de wereld stromen,
  zal dwars door krib en kruis het beste nieuws nog komen.
  Laat ons daarom God loven en prijzen.

Logeko: Gloria uit de Choral-messe van Anton Bruckner

Eerste lezing: DIT IS DE NACHT (van Jan van Opbergen)
  Dit is de nacht van de zwervers, van zoeken naar een huis,
  mensen speurend naar vrede. Wie geeft zijn vijand thuis?
  Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd,
  hoe zal het veilig gaan, wie reikt de vrede aan?
  Waar is een plek voor de kleinen, waar gaan de armen voor?
  Wie ontgrendelt de deuren, wie breekt de tralies door?
  Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep,
  die zolang hij mocht leven om recht en vrede riep.
  Hij brengt de mens terecht, heeft toekomst aangelegd
  om veilig in te gaan, reikt ons de vrede aan.

Tussenzang :Logeko: Still, Still, Still

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)
  In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
  In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
  Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
  Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft."

Zang: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Overweging
  Waar komt een kindje vandaag? Toen ik, lang geleden, een klein manneke was, zou ik hoogstwaarschijnlijk gezegd hebben: van de ooievaar, en dat beest pikt de moeder ook nog in haar been. De jeugd van tegenwoordig weet wel beter. Maar als je zou vragen: waar komt de melk vandaan, dan zou een jochie uit Amsterdam heel goed kunnen zeggen: uit de supermarkt, want hij weet niet beter.
  In onze supergeorganiseerde maatschappij zijn we weg gegroeid van de natuur, we leven tussen asfalt en beton, tussen snelwegen en afritten, de meesten zijn meer vertrouwd met internet dan met de dingen van de natuur.
  Velen hebben een schotelantenne en kunnen programma's uit heel de wereld ontvangen, maar een antenne om de signalen uit de natuur op te vangen ontbreekt maar al te vaak; een antenne die ons in contact brengt met het wonder van het leven, het mysterie van een God die in de wereld werkzaam is, die antenne missen we maar al te vaak. Die antenne hebben we ook nodig om iets van het kerstmysterie te zien, het geheim dat God verschijnt in een klein kind, dat een indrukwekkende roep tot vrede en onderlinge liefde is. Het is niet voor niets dat de herders de eerste getuigen zijn van dit wonder.
  Herder zijn mensen die midden in de natuur staan, die feeling hebben voor het wonder van leven en verval in de natuur, die in de vele stille uren met hun schapen tijd hebben om na te denken, die in al hun eenvoud open staan voor de geheimen van het leven. Aan hen werd het kerstmysterie het eerst geopenbaard, want zij hadden hun antenne nog gericht op het mysterie, en daarom ontvingen zij de signalen die God op ons afstuurde.
  Als wij kerstmis vieren, worden we uitgenodigd om ook onze antenne af te stemmen op die goddelijke signalen van liefde en vrede, geopenbaard in het kind van Betlehem. En het valt niet altijd mee om onze antenne goed te richten, we worden gehinderd door al die kerststerren en kerstbomen, die, hoe gezellig ook, toch onze horizon vervuilen.
  Maar wil je je antenne goed richten, dan moet je wel uit je holletje komen, juist zoals die herders bij hun kudde vandaan gingen op zoek naar het kind.
  In die zin is Kerstmis een heel tweeslachtig feest. Enerzijds willen we knus in ons holletje blijven zitten, we versieren ons huis en overal kruipen mensen gezellig bij elkaar. Dat is natuurlijk prachtig, dat is alleen maar toe te juichen.
  Anderzijds worden ook wij uitgenodigd om op zoek te gaan naar het kind, om uit ons holletje te komen en onze zoekantenne te richten op het kind, en vooral op heel het mysterie dat dit kind vertegenwoordigt, op de boodschap die dit kind later zal uitdragen.
  En als we dezer dagen meer dan anders luisteren naar die boodschap van licht en vrede, laten we dan niet vergeten die boodschap ook in praktijk te brengen, met elkaar en voor elkaar. Moge zo ons kerstfeest zalig zijn.
Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God die de aarde schiep
  als een huis van vrede voor de mensen,
  waar Hij in ons midden zou wonen.
  Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn,
  om van elkaar te houden
  en licht te zijn waar het duister is.
  Zijn licht scheen in de wereld,
  in Jezus van Nazaret, mens van vlees en bloed.
  Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is.
  Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op:
  bij God heeft de dood niet het laatste woord.
  Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens
  om te leven in het rijk van God.
  Hij geeft ons het echte leven,
  mens te zijn voor Gods gezicht.
  Ik geloof met anderen,
  samen zijn wij op weg naar Gods wereld,
  waar de dood niet meer zal zijn. Amen
Voorbeden
  In naam van Jezus, kind van Bethelem, bidden wij voor allen die eenzaam zijn en zich verlaten voelen. Voor hen die deze feestdagen niet als een feest kunnen beleven.
  Zend mensen op hun weg die vanuit oprechte vriendschap met hen meetrekken en hun het gevoel geven dat zij niet alleen staan. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  In naam van Jezus, profeet van Nazaret, bidden wij voor zovele kinderen die door onderdrukking en geweld de warmte en geborgenheid van het kerstfeest niet kunnen beleven.
  Voor allen ook die onder het geweld van oorlog en terreur leven. Bescherm hen en open voor hen een toekomst van vrede. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  In naam van Jezus, de mensenzoon, bidden wij voor onszelf en voor al die mensen die in deze nacht hun vertrouwen versterken in het kind van Bethlehem.
  Geef ons de kracht en het enthousiasme om te blijven werken aan zijn ideaal, een wereld van vrede en gerechtigheid. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  In naam van Jezus, kind van God, bidden wij voor alle mensen die ons ter harte gaan, voor vrienden, familie, mensen uit onze parochie, voor de kinderen die dit jaar gedoopt werden, voor hen die gehuwd zijn, voor hen die een huwelijksverjaardag vierden, voor de zieken; dat God hen nabij mag blijven en dat zij allen vreugde vinden in hun liefde voor elkaar. Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  In naam van Jezus, kind van God, bidden wij voor allen die herboren zijn tot eeuwig leven en die we willen gedenken.

  Heer onze God, wil goedgunstig luisteren naar onze gebeden en schenk ons hier en nu uw licht en vrede, juist ook om het te delen met elkaar. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen

Offerande: Ensemble Fanfare

Tafelgebed
  Pr De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. God, U bent het waard dat wij U aanbidden en danken, want U bent Immanuël, een God bij ons, die steeds het goede met ons voor heeft.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij prijzen uw heilige Naam, want steeds weer gaat uw welbehagen naar ons uit. Voor U hoeven wij niet bang te zijn, wij mogen steeds vertrouwen op uw goedheid.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij danken U dat U ons roept tot gemeenschap, om één te zijn met U en met elkaar. En in de liefde van de mensen openbaart U zichzelf; waar vrede is bent U aanwezig, in onze goedheid komt U aan het licht.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij zegenen U om het verbond, gesloten met Israël, uw volk. Uw trouw duurt eeuwig. Door de profeten hebt U een nieuw verbond beloofd, uw goedheid kent geen grenzen.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij loven en danken U omdat U bij ons bent en bij ons blijft in Jezus, Messias, mensenzoon, licht van uw licht en leven van uw leven.

  Logeko: Sanctus uit de Choral-messe van Anton Bruckner

  Pr. U die voor ons in mist en nevel bent gehuld,
  bedekt onder het stof dat wij doen opwaaien,
  bij al ons tobberig gedoe over het hoofd gezien;
  U die door ons van mooie namen bent voorzien,
  ingepalmd door hen die macht in pacht hebben:
  U, die telkens wordt voorbijgeleefd door ons,
  bezige bijen op de vlucht, druk in de weer om ijl gewin,
  U hebt U laten zien in uw sprekend evenbeeld,
  Jezus, het kind van Betlehem, de profeet van Nazaret,
  een mens in alles op U bedacht,
  die alwie Hij ontmoette toeriep:
  Keer u tot God, Hij is nabij,
  Die in de minste der mensen uw gezicht zag,
  in kwetsbare zieken, in overtroefde kleinen,
  in allen die het zwart voor de ogen is,
  Die in de stilte sprak met U, Hem een vader geworden,
  zo vertrouwd, zo verplichtend.
  Met Hem willen wij U loven en danken om uw nabijheid.
  Ook deze avond gedenken wij hoe Hij ons een teken van zijn liefde heeft gegeven;
  hoe Hij op de laatste avond van zijn leven, brood nam,
  het brak en aan zijn vrienden van toen uitdeelde met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal.
  Dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.

  Hoe Hij de beker met wijn nam en ronddeelde met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit,
  dit ben Ik, dit is mijn bloed dat vergoten wordt
  als bezegeling van een nieuw en altijddurend verbond.
  Blijf dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij ook vanavond het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, wij staan hier voor U en roepen om leven, om licht,
  wij gedenken Hem die ons leven heeft gedeeld,
  vanaf geboorte tot de dood toe.
  In Hem hebben wij uw leven en uw licht herkend.
  In Hem vieren wij het nieuwe verbond.

  Al. Help ons trouw te zijn aan dit verbond,
  opdat zijn geest ons levend houdt en onze nacht verlicht,
  zijn geest die verwarmt wat verkild is,
  die rechtbuigt wat scheefgegroeid is,
  die zacht maakt wat verhard is,
  en zwakke mensen weer moed geeft.
  Pr. God, laat ons kinderen van het licht zijn,
  nieuwe mensen die vervuld van uw liefde,
  vrede brengen in de wereld van vandaag,
  in de naam en in de kracht van Jezus,
  het kind van Betlehem.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis en ongerechtigheid die levensbedreigend zijn. Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

  Vredewens

Logeko: Agnus Dei uit de Choral-messe van Anton Bruckner

Communie Logeko: Rejoice in the lord always van George Rathbone
Ensemble Fanfare

Slottekst
  "Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen."
  Dit zijn woorden van de profeet Jesaja, woorden van heel lang geleden. Maar dat schitterende licht schijnt nog steeds, ook voor ons, en hopelijk ook door ons. Want we zijn allemaal geroepen om in de geest van het kerstkind licht te zijn voor elkaar.
Kerstwens
  Ik wens je sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen.
  Alerte oren om de roepstem van je hart te horen
  en om de noden van je medemensen te herkennen
  Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen.
  Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien
  en om de Heer in de mensen naast je te ontmoeten.
  Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen.
  Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren
  en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen.
  Een kloppend hart om biddend te danken
  in de geborgenheid van de Heer.
  Een hart ruim genoeg voor wie er even in wil schuilen.
  Ik wens je een zalig kerstfeest toe.

Slotlied: Transeamus van Hubert Cuypers