Kerstviering 2006

Openingslied: Stille Nacht door Logeko

Verwelkoming en inleiding

Aansteken van de kaarsen
  Het is nu zo koud, zegt men. Waar kunnen we warmte vinden?
  Ja, waar mensen achteloos langs elkaar heen lopen,
  daar wordt het kil en koud, daar bevriezen mensen.
  De eerste kaars nodigt ons uit om zorg en aandacht te hebben
  voor groot en klein, voor zwak en machteloos.
  Dan wordt het warm.

  Het is overal zo donker, zegt men. Waar kunnen we licht vinden?
  Ja, waar mensen alleen oog hebben voor geld verdienen en rijk worden
  en niet meer in zorg omzien naar elkaar,
  daar wordt het heel donker en lopen mensen verloren.
  De tweede kaars nodigt ons uit om zorg en aandacht te hebben
  voor arme en misdeelde mensen in de wereld.
  Dan wordt het licht.

  Er is zoveel onrust en rusteloosheid, zegt men.
  Waar is de echte rust en vrede?
  Ja, waar mensen de stilte ontvluchten in een leven vol lawaai;
  daar lopen zij zichzelf voorbij en kunnen zij niet zichzelf zijn.
  De derde kaars nodigt ons uit om van binnen stil te worden
  en na te denken over de zin van ons leven.
  Dan komt er rust en vrede in ons.

  Er zijn zoveel mensen die zich ongelukkig voelen, zegt men.
  Waar is het ware geluk te vinden?
  Ja, er zijn veel ongelukkige en verdrietige mensen.
  Sommige krijgen ongevraagd een groot kruis te dragen,
  anderen maken zichzelf ongelukkig.
  De vierde kaars nodigt ons uit om mensen met verdriet
  te troosten en te ondersteunen.
  Dan kan er toch wat blijheid en geluk zijn.

  Er is een kind geboren, zegt men.
  Een kind dat warmte, licht, geluk en vrede brengt.
  Maar waar is het in onze wereld te vinden?
  Dat kind is alleen te vinden
  als mensen echt naar het kind gaan zoeken,
  niet alleen met Kerstmis, maar alle dagen van het jaar.
  De vijfde kaars nodigt ons uit
  om steeds weer in beweging te komen
  op zoek naar het kerstkind.
  Alleen wie zoekt, zal het vinden.
  In deze viering willen we samen op weg gaan
  naar de stal van Betlehem.
  op zoek naar het kind van warmte, licht, geluk en vrede.

Kyrie

Lezing uit de profeet Jesaja (60,1-5)
  Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde, en donkerte de volken, maar over u gaat de Heer lichtend op, zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht, konin-gen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen, allen verzamelen zich en komen naar u toe: uw zonen komen uit de verte, uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde.

Gloria

Lezing: STA OP EN GA OP ZOEK
  Sta op en ga op zoek naar warmte,
  niet de warmte van een haardvuur in de kamer,
  niet de warmte van een kampvuur in het veld,
  niet de warmte van veel mensen samen in een ruimte,
  maar de warmte die God ons geeft
  als we in geloof Hem toelaten in ons leven.

  Sta op en ga op zoek naar licht,
  niet het licht van de kerstversiering in de straat
  niet het licht van de grote schijnwerpers in een stadion,
  maar het licht dat God laat schijnen
  als we in geloof Hem ontdekken in het kleine.

  Sta op en ga op zoek naar vrede,
  niet de vredige rust in een luie stoel of een zacht bed,
  niet de vredige rust van niets te moeten en niets hoeven,
  niet een gezapige tevredenheid met het alledaagse,
  maar de vrede die God ons geeft
  als we in geloof Zijn weg door het leven durven gaan.

  Sta op en ga op zoek naar het ware geluk,
  niet het geluk dat de wereld ons als zaligmakend voorhoudt,
  niet het geluk van een gemakkelijk leven,
  niet het geluk van macht en bezit,
  maar het geluk dat God ons schenkt
  als we in geloof Hem toelaten in ons hart.

  Sta op en ga op zoek naar de zin van het kerstfeest
  niet in alle uitbundige kerstversieringen op straat,
  niet in de vele kerstkaarten die we verzonden hebben,
  niet in de romantische sfeer die wordt opgewekt,
  maar in een kind, door God geschonken,
  een klein kind, geboren in een stal,
  een kind dat roept om tederheid en liefdevolle zorg.
  Sta op en ga dat kind zoeken.

Logeko

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (2,1-14)
  In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van SyriŽ was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea; naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was.
  Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
  In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
  Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
  Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft."

EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Overweging
  We zoeken wat af in ons leven. Alles bij elkaar opgeteld zijn we ontelbare uren kwijt met het zoeken naar iets of iemand. Zoeken naar onze sleutels, waar heb ik ze ook al weer weggelegd? Zoeken naar papieren die niet blijken te liggen waar wij overtuigd waren dat ze zouden zijn.
  Het kan zijn dat we naar een andere baan zoeken of een ander huis, of gewoon een leuk cadeautje voor een jarige. En we zijn natuurlijk allemaal ook op zoek naar geluk in het leven, die zoektocht bepaalt uiteindelijk een groot deel van ons leven. Maar vaak zoeken we op plaatsen waar het niet echt te vinden is.
  Ook op internet wordt er tegenwoordig eindeloos veel afgezocht. Je hebt er zelfs speciale zoekprogramma's voor. Googelen is tegenwoordig in bij jong en oud. Als je bij Google het woord geluk intypt van krijg je ruim 8 miljoen hits, allemaal plaatsen waar het woord geluk gebruikt wordt, van reclame tot gedichten en van alles ertussenin.
  De vraag van vanavond is: zoeken we ons geluk ook bij het kerstkind? Zoeken we naar de weg die dit kind en de latere profeet ons wijst. Hebben we daar nog tijd voor bij alle drukte bij de feestdagen? Uitgebreid kerstmis vieren is natuurlijk prachtig, maar zoeken we ook naar de diepe betekenis ervan, van Jezus, van zijn evangelie? Dat is best moeilijk.
  Je zou het evangelie ook een soort zoekprogramma kunnen noemen. Maar googelen in het evangelie roept vaak meer vragen op dan je antwoorden krijgt en vaak zijn de antwoorden moeilijk te begrijpen.
  Als je licht opzoekt, dan krijg je antwoorden als: je moet je naaste beminnen als jezelf, je moet anderen vergeven. En als je vrede opzoekt, dan krijg je antwoorden als: je moet je vijanden beminnen, je moet niet de eerste maar de laatste willen zijn. En als je geluk opzoekt dan krijg je antwoorden als: zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de zachtmoedigen.
  Als je hier dan plaatjes bij gaat zoeken, dan krijg je onder andere een stal te zien, Maria, Jozef en het pasgeboren kind, met die bekende tekst: vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Je ziet een klein kwetsbaar kind, het is een grote vraag naar liefde en zorg. Je ziet ouders met hun liefdevolle zorgen ook in die primitieve omstandigheden. Je ziet herders en wijzen, mensen van dichtbij en mensen van veraf maar mensen die op zoek zijn gegaan naar dit kind.
  Kerstmis roept ons op om in ons hart op zoek de gaan naar dit kind, naar de diepere betekenis van zijn boodschap, en wat die boodschap kan betekenen voor ons levensgeluk? En als we echt op zoek gaan, dan kunnen we ook te weten komen in welke richting we moeten gaan om deel te hebben aan de vrede, het licht, de warmte en het geluk waar het met kerstmis steeds weer om gaat.
  Ik wens u allemaal een zalig kerstfeest toe, dat u wat vrede, licht warmte en geluk kunt vinden, in u zelf, in de mensen om u heen.

Zang: NU ZIJT WELLEKOME

Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God die de aarde schiep
  als een huis van vrede voor de mense
  n waar Hij in ons midden zou wonen.
  Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn,
  om van elkaar te houden en licht te zijn waar het duister is.
  Zijn licht scheen in de wereld
  in Jezus van Nazaret, mens van vlees en bloed.
  Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is.
  Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op:
  bij God heeft de dood niet het laatste woord.
  Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens
  om te leven in het rijk van God.
  Hij geeft ons het echte leven,
  mens te zijn voor Gods gezicht.
  Ik geloof met anderen,
  samen zijn wij op weg naar Gods wereld,
  waar de dood niet meer zal zijn. Amen
Voorbede
  In naam van Jezus, het kerstkind, bidden wij
  voor wie deze feestdagen juist heel moeilijke dagen zijn,
  voor alle ouderen die juist nu de koude van de eenzaamheid voelen.
  Mogen zij mensen ontmoeten die hun wat warmte geven,
  die in vriendschap met hen optrekken.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  In naam van Jezus, het kerstkind, bidden wij:
  voor hen voor wie deze dagen juist donkere dagen zijn,
  voor alle kinderen die ziek zijn,
  voor hen die geen fijn thuis hebben.
  Mogen zij medemensen ontmoeten die wat licht voor hen zijn
  in de hartelijke zorg en aandacht die zij geven.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  In naam van Jezus, kerstkind, bidden wij
  voor hen die niets te vieren hebben met Kerstmis,
  voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld.
  Mogen zij mensen ontmoeten die hun een beetje vrede schenken
  en hen helpen te bouwen aan een zinvolle toekomst.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  In naam van Jezus, het kerstkind, bidden wij
  voor alle mensen van wie wij veel houden, voor vrienden,
  familie, voor de mensen uit onze parochie.
  Moge deze feestdagen ook blije dagen voor hen zijn,
  dat zij steeds gelukkig zijn met elkaar.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  In naam van Jezus, het kerstkind, bidden wij
  voor alle mensen die ons dierbaar zijn
  maar door de dood van ons zijn weggenomen.
  Mogen zij eeuwig licht en eeuwige vrede gevonden hebben
  bij God onze Heer.
  Wij noemen met name . . .

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar is God.

  God, onze Vader, in Jezus, het kerstkind, bent U ons nabij gekomen. Wil luisteren naar onze gebeden en blijf ons steeds nabij, met uw licht, uw warmte, uw vrede en uw geluk. Zo bidden wij U door Jezus Christus, kind van mensen, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

Offerande: Logeko

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. God, U bent het waard dat wij U aanbidden,
  want U bent ImmanuŽl, een God met ons, een Vader die van ons houdt.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij prijzen uw heilige Naam, want steeds weer gaat uw genade naar ons uit. U houdt de wereld en alle mensen in uw hand.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij danken U dat U ons roept tot gemeenschap, om ťťn te zijn met U en met elkaar. En in de liefde van de mensen openbaart U zichzelf; waar vrede is bent U aanwezig, onze goedheid is uw werk.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij zegenen U om het verbond, gesloten met IsraŽl, uw volk. Uw trouw duurt eeuwig. Door de profeten hebt U een nieuw verbond beloofd, uw goedheid kent geen grenzen.

  Al. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

  Pr. Wij loven en danken U, omdat U met ons bent in Jezus Christus, de mensenzoon, uw Zoon. Hij is het licht dat alle mensen verlicht.

  Logeko: Sanctus

  Pr. God, wij staan hier voor U en roepen om leven, om licht. Het leven wordt bedreigd, de duisternis wint nog steeds. Maar midden in de winternacht hebt U een licht ontstoken, dat eeuwig schijnen zal. Een kind, een profeet, een meester, die dienaar was. Hij is de drager van uw licht, voor alle tijden. Hij had een boodschap van hoop, een be-lofte van vrede. Hij was licht dat scheen in de duisternis, maar de duisternis nam Hem niet aan.
  Maar die laatste nacht van zijn leven, in dat donkere uur van verraad en geweld, heeft Hij een nieuw verbond van vrede en liefde gesloten, een verbond dat altijd duren zal.
  Hij nam toen brood in zijn handen, brak het en deelde het rond aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit ben Ik, dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, wij zijn hier samen in uw tegenwoordigheid en roepen om leven, om licht, wij gedenken Hem die ons leven heeft gedeeld, vanaf geboorte tot de dood toe. In Hem hebben wij uw leven en uw licht herkend. In Hem vieren wij het nieuwe verbond.

  Al. Help ons trouw te zijn aan dit verbond,
  opdat zijn geest ons levend houdt en onze nacht verlicht,
  zijn geest die verwarmt wat verkild is,
  die rechtbuigt wat scheef gegroeid is,
  die zacht maakt wat verhard is,
  en zwakke mensen weer moed geeft.

  Pr. God, laat ons kinderen van het licht zijn, nieuwe mensen die vervuld van uw liefde, vrede brengen in de wereld van vandaag, in de naam en in de kracht van Jezus, het kind van Betlehem.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis en ongerechtigheid die levensbedreigend zijn. Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

  Vredewens

Logeko: Agnus Dei

Communie

Slottekst
  Kerstmis, allerhande mensen die elkaar vinden
  rond een stal, rond een kind,
  rond een gebeuren dat ons ontroert,
  rond Gods menslievendheid, hier zichtbaar,
  een naad van verbondenheid tussen hemel en aarde.
  En wij, ergens op het veld in de nacht,
  als herders, vaders, moeders, zusters, broeders,
  ergens naast elkaar, verbonden met elkaar,
  met zoekende ogen en gespitste oren.

  We hebben een boodschap gehoord:
  sta op en ga op weg naar het kind,
  op weg naar de werkelijkheid van de stal,
  of blijven uit de verte staren naar een stal,
  nog veilig buiten in warme mantels
  met de geur van sigaren in de kleren
  en met de verwachting naar feesten in de ogen,
  en met goedwillende aarzeling in het hart.
  Maar nog altijd buiten.

  We hoorden een stem: vrees niet,
  ik heb goed nieuws voor jou en iedereen
  vrees niet: kom ook jij naar de stal,
  treed binnen in dit geheim van God
  zoals je bent, niet groter of niet kleiner,
  zoals je bent os of ezel, herder of schaap,
  koning of klein, Jozef of Maria,
  treed binnen, wie je ook bent in de stal
  en vind er de liefde van God,
  liefde die warmte geeft,
  licht, vrede en geluk.

Zegen

Slotlied: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE