Vormselviering, 15 november 2009

Titel: Enig en uniek

Vooraf:
  Denk nooit, maar dan nooit
  Dat je niet goed genoeg bent
  Naar mijn mening zullen
  Anderen jou bekijken
  Zoals je jezelf bekijkt
  Het vormsel wordt toegediend door Deken Kerssemakers
  M.m.v. het dames- en heren koor

Openingsmuziek: door Moniek en Karlijn.

Opening van de viering door vormheer Deken Kerssemakers

Welkom door pastoor

Openingstekst door Rob en Myrthe: Je bent enig en uniek!
  Weet je, je bent enig en uniek
  Heeft niemand je dat ooit gezegd
  Het is hier heel vlug uitgelegd
  Niemand is en denkt als jij
  Luister nu maar eens naar mij
  Enig is beeldig
  Enig is alleraardigst
  Enig is bijzonder
  Enig is lief
  Enig is prachtig
  Enig is exclusief
  Uniek is voortreffelijk,
  Uniek is apart
  Uniek is uitmuntend
  Uniek is ongewoon
  Uniek is kostelijk
  En dat alles ben jij
  Dat vinden wij Enig en Uniek
Schuldbelijdenis
  Vormheer: Heer, die de rechtvaardigen bemint,
  en de verdrukten recht verschaft,
  ontferm U over ons.

  Allen: Heer, ontferm U over ons.

  Vormheer: Christus, die rondtrok
  en alle ziekten en kwalen genas,
  ontferm U over ons.

  Allen: Christus, ontferm U over ons.

  Vormheer: Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht
  en ons zijn geboden hebt gegeven
  om ze trouw te volbrengen,
  ontferm U over ons.

  Allen: Heer, ontferm U over ons.

  Vormheer: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

  Allen: Amen

Lied: Wijs de weg (mel. Geef mij kracht)
  Wijs de weg, naar het leven, Heer
  Wijs de weg, naar de toekomst, Heer,
  Wijs de weg, naar geloven Heer,
  O, wijs de weg.

  Ik ben jong, vol van dromen, Heer
  Ik ben jong, vol van plannen, Heer
  Ik ben jong, vol van wensen, Heer
  O, wijs de weg.

  Steeds op zoek naar de liefde, Heer
  Steeds op zoek naar de wijsheid, Heer
  Steeds op zoek naar de vrede, Heer,
  O, wijs de weg.

  Voor geluk wil ik leven Heer,
  Voor geluk wil ik werken, Heer,
  Voor geluk wil ik delen, Heer
  O, wijs de weg.

  Wijs de weg, naar het leven, Heer
  Wijs de weg, naar de toekomst, Heer
  Wijs de weg, naar geloven, Heer
  O, wijs de weg.
Gebed door vormheer
  God, Schepper en Vader,
  uw beeld zijn wij, op U lijken wij.
  Zalf ons met uw Geest
  De geest van Jezus Christus, uw Zoon.
  Maak ons hart vol van hem,
  Ontsteek in ons het vuur van zijn liefde.
  Geef dat wij vanuit deze Geestleven en getuigen,
  Uw boodschap uitdragen,
  Uw liefde openbaren.
  Dit vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest,
  die met u leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

  Broeders en zusters, Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Voorgestelde eerste lezing: Dag, lieve medemens:
  Dag, lieve medemens,
  Neem je tijd om gelukkig te zijn.
  Je bent een wandelend wonder op deze aarde.
  Je bent enig, uniek, onvervangbaar.
  Weet je dat?
  Waarom sta je niet verstomd,
  ben je niet blij, verbaasd over je zelf
  en over al die anderen om je heen?
  Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend,
  dat je leeft, dat je leven mag,
  dat je tijd krijgt om te zingen en te dansen,
  om gelukkig te zijn?
  Waarom dan je tijd verliezen
  in een zinloze jacht naar geld en bezit?
  Waarom je een massa zorgen maken
  om dingen van morgen en overmorgen?
  Waarom ruziemaken, je vervelen,
  je verdrinken in zinloos amusement
  en slapen als de zon schijnt?
  Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn.
  Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf,
  maar ruimte om te parkeren in de zon!
Lied: Vrede voor iedereen
  Vrede voor iedereen.
  Alle mensen worden vrienden om ons heen
  met wat liefde voor elkaar,
  wat meer begrip, een klein gebaar.
  Vrede voor iedereen.

  Leven voor iedereen.
  Alles delen met de mensen om je heen,
  pijn, verdriet en tegenslag,
  maar ook plezier, de blije lach.
  Leven voor iedereen.

  Vrijheid voor iedereen.
  Ruimte geven aan de mensen om ons heen.
  Vooroordelen afgelegd,
  geen harde woorden meer gezegd.
  Vrijheid voor iedereen.

  Liefde voor iedereen.
  Strooi met beide handen vriendschap om je heen.
  Als de liefde spreken gaat,
  verdwijnt meteen ook alle haat.
  Liefde voor iedereen.
Uit het heilig evangelie volgens Johannes (10, 11-18)

  In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: een kudde, een herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen."

Overweging door de vormheer

Lied: Waar je woont op deze wereld.
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Elke dag weer is er nieuw leven,
  elke dag een nieuwe zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan
  En te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.

(Onder het lied komen ouders en vormelingen naar voren met hun doopkaars. De ouders ontsteken de kaars aan de paaskaars en overhandigen die aan hun kind. De vormelingen staan met de kaars voor de banken. De ouders gaan terug naar hun plaats)

Tekst door Dorry
  Het leven is een reis
  Die je zelf moet maken.
  Het leven is uniek
  Dat zul je zelf ontdekken

  We hebben je verteld wat wij wisten,
  We hebben je geleerd wat wij kunnen,
  We hebben je laten zien wat
  Volgens ons de moeite waard is.

  Stap voor stap zullen we je loslaten.
  Stap voor stap zul je je eigen weg
  In het leven vinden.
  Dan kun je de opdracht ontdekken
  Die jij in dit leven moet vervullen.

  Volg de stem in je hart want God
  Is met jou, dat geloven wij.
  En bidden god dat je reis
  Door dit bijzondere leven goed zal zijn. Amen.
Tekst door Elna en Denise
  Leven kun je niet alleen.
  Zonder de zorg van anderen hadden wij
  Nooit geleerd wat wij nu weten,
  Waren wij nooit geworden wie we nu zijn.
  Ieder van ons is belangrijk ieder van ons is uniek.

  Leven hoef je niet alleen.
  Zonder vrienden of vriendinnen
  Is het leven eenzaam, minder leuk;
  Is er niets om te delen
  Geen vreugde en geen verdriet.
  Leven mag je niet alleen.
  Zonder aandacht voor elkaar
  Is er niemand die van jou houdt

  Het leven is een reis die je zelf moet maken.
  Het leven is een geheim dat je zelfmoet ontdekken

  De liefde en de zorg die we hebben gekregen
  Nemen wij dankbaar als bagage mee.
  En we bidden God dat onze reis door dit leven goed mag zijn. Amen.
Vervolg lied:
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Tussen haat of tussen liefde,
  elke dag is er een zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan.
  En te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.

(onder het lied zetten de vormelingen de kaars een voor een op de kandelaar, zoals afgesproken)

Geloofsbelijdenis
  Vormheer: Jongens en meisjes toen jullie ouders je lieten dopen
  hebben zij voor jullie de doopbelofte uitgesproken.
  Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden,
  vraag ik jullie, maar ook alle anderen om uit te spreken
  dat we samen geloven.
  Ik geloof in God de almachtige Vader,
  de schepper van hemel en aarde.

  Allen: Ik geloof dat God bij mij is,
  dat Hij mij nooit alleen laat,
  dat Hij van mij houdt,
  dat Hij mijn vader wil zijn.

  Vormheer: Ik geloof in Jezus Christus,
  Gods eniggeboren Zoon, onze Heer,
  die geboren is uit de maagd Maria
  die gestorven en begraven is,
  die uit de dood is opgestaan
  en leeft aan Gods rechterhand.

  Allen: Ik geloof dat Jezus bij mij is,
  dat Hij mij de weg wijst naar God,
  dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij,
  dat Hij mij vormt tot kind van zijn vader.

  Vormheer: Ik geloof in de Heilige Geest,
  de Heilige katholieke kerk,
  de gemeenschap van de heiligen
  de vergeving en de zonden
  de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven.

  Allen: Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is
  dat Hij een vuur is in mijn leven,
  dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld,
  dat hij in mij bidt tot God mijn Vader.

  Vormheer: Bidden wij dan samen tot God.

  Allen; Zie, trouwe Vader op ons neer door Jezus Christus onze Heer,
  die met U heerst met de Heilige Geest, in eeuwigheid Amen
Handoplegging
  De vormheer roept nu alle gelovigen op tot gebed met de volgende woorden:

  Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over deze jongens en meisjes, die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods.

  Hierna is een ogenblik van stil gebed
  Dan strekken de vormheer en de pastoor hun beide handen
  uit over de groep vormelingen.

  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.
  Wij bidden U: Zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand.
  De geest van inzicht en sterkte.
  De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam.
  Door Christus onze Heer.

  Allen: Amen

Zalving

Voorbeden door Robbert, Moniek en Mirthe
  Ik wil bidden dat wij allemaal enig en uniek blijven,
  ook nadat wij gevormd zijn.
  Dat we elkaar blijven accepteren zoals we zijn
  en we iedereen in zijn waarde laten.
  Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Wij bidden voor alle ouders, opa's en oma's
  en voor iedereen die hier vandaag niet bij kunnen zijn.
  Ook bidden wij voor alle zieke mensen
  dat ze snel beter mogen worden want dat zou toch uniek zijn.
  Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Ik bid voor een betere wereld waar voldoende voedsel is voor iedereen,
  geen oorlog meer is maar vrede en waar veiligheid is en gelijkheid
  want iedereen heeft recht op een gelukkig leven.
  Dat zou toch enig zijn.
  Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Klaarmaken van de tafel door Bryanne, Ruben V., Jessy, Linda, Yvon, Joep.

Collecte door Renske, Lisa, Tom, Anne, Karlijn, Jens, Mark en Lars.

Lied: Gewoon beginnen
  Gewoon, zoals je bent,
  respect voor iedereen,
  zelfs als je niets herkent
  je bent niet echt alleen.

  Geloof in wie je bent,
  geloof in wat je doet,
  proberen kan altijd,
  en krijg weer nieuwe moed.

  Niet stil maar, wacht maar,
  nu wel iemand durven zijn.
  Niet "breek die muren af"
  beginnen in het klein.

Muzikaal intermezzo door Mariëlle

Gebed over de gaven

  Heer, wij bidden U; aanvaard de gaven van uw gemeenschap; mogen zij die gave van de heilige Geest ontvangen hebben, leven naar uw geest en de eeuwige vreugde vinden.

Eucharistische gebed

  Vormheer: De Heer zal bij u zijn.
  Allen De Heer zal u bewaren.
  Vormheer: Verheft uw hart.
  Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Vormheer: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Vormheer: Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe:

  Koor: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

  Vormheer: Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. daarom zeggen wij:

  Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

  Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het Lichaam van Christus onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan de paus Benedictus, aan onze bisschop Antonius en aan alle andere bisschoppen.
  Help iedereen die een leerling van uw Zoon wil zijn: Iaat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
  God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
  Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Allen: Onze Vader die in de hemel zijt,

  Vormheer: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen: Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

Koor: Lam Gods,

Uitnodiging tot de communie
  Vormheer: Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
  Zie het Lam Gods,d at de zonden van de wereld wegneemt.

  Allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
  maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Communielied: Kom, geest van kracht en wijsheid (melodie: Go tell it to the Mountains).
  Refrein:
   Kom, Geest van kracht en wijsheid,
   wijs me de weg naar echt geluk.
   Kom, Geest van kracht en wijsheid,
   en wijs de juiste weg.

  Laat ons samen werken, want niemand staat alleen,
  En dan zal ieder merken: hier heerst de goede geest. Ja: Refrein.

  Allen zijn we broeders en zusters van elkaar,
  En steeds elkanders hoeders, dat vraagt de goede geest. Ja: Refrein.

  Deel je brood met armen, verlicht zo hun bestaan.
  Wil steeds elkaar verwarmen, dan groeit de goede geest. Ja: Refrein

  Onze toekomstdromen, die zijn soms heel verward,
  Eens zal het licht wel komen, dan heerst de goede geest. Ja: Refrein.

Muzikaal intermezzo door Denise, Myrthe en Ruben V.

Slotgebed

  Goede vader, u hebt het geloof van ons allen, van deze jongens en meisjes, willen versterken door uw Geest. Geef hen de kracht om in de toekomst te leven vanuit dit geloof en bij te dragen tot het geluk van de wereld. Zegen hen, Vader; zegen hun ouders en alle die zorg voor hen hebben; zegen ook het werk dat zij in deze wereld zullen verrichten. Goede God, blijf bij hen alle dagen van hun leven tot in de eeuwigheid. Amen.

Slottekst door Anouk
  Iedereen is anders.
  Niet alleen jij, niet alleen ik maar iedereen.
  Iedereen is anders.
  Jij hebt dit en ik heb dat.
  Iedereen is anders.
  We lijken niet op elkaar
  Iedereen is anders.
  Maar iedereen heeft ogen, neus en een mond.
  Iedereen is anders.
  Maar we moeten elkaar respecteren zoals we zijn.
  DAT IS PAS UNIEK.

Slotwoord pastoor

Afsluiting, zegen en wegzending door vormheer.

Slotlied door vormelingen
(Tom, Bryanne, Myrthe, Linda, Yvon, Merel en Anne):
Laat ons zijn wie we zijn

  Refrein:
   laat ons zijn wie we zijn
   we tellen allemaal mee
   ook al zijn we nog maar klein (wohoho)
   laat ons zijn wie we zijn
   de toekomst is van ons
   laat ons zijn wie we zijn

  wie wil er nu niet spelen
  dat wil toch ieder kind
  wie wil er nu niet vrij zijn blij zijn en bemind
  wie wil er nu niet leren wat fout is wat goed
  wie wil er nu niet lachen dat z'n buik er pijn van doet

  ieder kind heeft recht op liefde
  ieder kind heeft recht op lol
  ieder kind heeft recht op eten
  ieder kind wil uit de bol

  Refrein

  wie wil er nu geen vader moeder broer of zus
  wie wil er nu geen vriendschap een knuffel of een kus
  wie wil er nu geen kansen op een hele mooie baan
  wie wil er nu geen vrede en zorgeloos bestaan

  ieder kind heeft recht op liefde
  ieder kind heeft recht op lol
  ieder kind heeft recht op eten
  ieder kind wil uit de bol

  Refrein

  we zijn toch allemaal gelijk
  een hart een ziel een stem
  en vrijheid, is voor iedereen
  voor mij jou haar en hem

  ik luister naar mijn ipod
  naar een hele vette beat
  maar ergens anders op de wereld
  kennen ze die luxe niet
  ik breng die flow met rappen
  da's alles wat ik wil
  maar van een kind met honger
  word ik even stil

  2x Refrein