Vormselviering, 15 december 2007

Titel: Wijs mij de weg?

Vooraf:
  Mag ik een stukje met je meegaan
  op jouw levenspad
  mag ik je steunen en nabij zijn
  zoals je van een vriend verwacht?

  Mag ik met je lachen, met je huilen
  je vreugde delen en verdriet
  mag ik jouw tranen drogen
  als er niemand is die ze ziet?

  Wil je ook een stukje met mij meegaan
  en in liefde naast me blijven staan?
Openingslied: WAAR JE WOONT OP DEZE WERELD…
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton
  elke dag is er nieuw leven,
  elke dag een nieuwe zon
  elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan

  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton
  tussen haat of tussen liefde,
  elke dag is er een zon
  elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.

Opening door Vicaris van Meijgaarden

Welkom door pastoor Tolboom

Verwelkoming door Gwen
  Namens alle jongens en meisjes die vanavond gevormd gaan worden wil ik u, vicaris van Meijgaarden, van harte welkom heten op deze speciale avond.
  Wij zijn blij dat u voor ons hier naar toe gekomen bent. Ook onze ouders, broertjes en zusjes, familieleden en andere parochianen heten wij graag welkom. Heel fijn dat u bij ons bent.
  Wij hebben zelf gekozen om gevormd te willen worden. Bij de voorbereidingen hebben wij begrepen dat ons leven een gave is, maar k een opgave. Een opgave die we, samen met anderen, zo goed mogelijk kunnen vervullen, om zo samen de goede weg in het leven te volgen.
  Wij kunnen dat niet alleen. Tot nu hebben onze ouders en vele anderen ons de weg gewezen. Wij hebben gemerkt dat dat een veilige weg was.
  Daarom vragen we hen ons ook in de toekomst, ook al worden we ouder en zelfstandiger, de hand boven het hoofd te houden en ons af en toe een zetje in de rug te geven.
De Wegwijzer.
  Lotte:
  Wij willen bouwen aan onze toekomst, dag na dag, omdat wij geloven dat iemand met ons op weg wil gaan.

  Steven:
  Deze pijl wijst de weg naar inzet. Wij willen elkaar tot steun zijn om samen ons doel te bereiken.

  Lieke:
  Deze pijl wijst de weg naar verbondenheid. Wij willen elkaar niet loslaten in moeilijke momenten en aandacht hebben voor hen die een schouderklop nodig hebben.

  Dennis:
  Deze pijl wijst de weg naar goedheid. Wij willen een hart hebben voor elkaar en voor onze medemens en wij willen er zijn voor de anderen.

  Annabel:
  Deze pijl wijst de weg naar geduld. Wij willen elkaar de ruimte geven om te groeien en de tijd geven om te worden wie we zouden willen zijn.

  Werner:
  Deze pijl wijst de weg naar vrede. Wij willen naast elkaar kunnen leven in een geest van warme vriendschap.

  Anne V.:
  Deze pijl wijst de weg naar vreugde. Wij willen vreugde vinden in alles wat we ondernemen en wij willen dit ook uitstralen.

  Roel:
  Deze pijl wijst de weg naar samenwerking. Wij willen op elkaar kunnen rekenen en onze energie steken in het samen oplossen van problemen.

  Sofie:
  Deze pijl wijst de weg naar ons geloof. Wij willen geloven in onszelf en onze mogelijkheden, in anderen die met ons mee op weg gaan en in Jezus die de inspiratie is van wie wij zijn.
Lied: Wijs de weg (mel. Geef mij kracht)
  Wijs de weg, naar het leven, Heer,
  wijs de weg, naar de toekomst, Heer,
  wijs de weg, naar geloven, Heer.
  O, wijs de weg.

  Ik ben jong, vol van dromen, Heer,
  ik ben jong, vol van plannen, Heer,
  ik ben jong, vol van wensen, Heer.
  O, wijs de weg.

  Steeds op zoek naar de liefde, Heer,
  steeds op zoek naar de wijsheid, Heer,
  steeds op zoek naar de vrede, Heer.
  O, wijs de weg.

  Voor geluk wil ik leven, Heer,
  voor geluk wil ik werken, Heer,
  voor geluk wil ik delen, Heer.
  O, wijs de weg.

  Wijs de weg, naar het leven, Heer;
  wijs de weg, naar de toekomst, Heer,
  wijs de weg, naar geloven, Heer.
  O, wijs de weg.
Gebed om vergeving
  Allen:
  Heer, U bent onze Gids.
  Wij willen U volgen, maar dat lukt niet altijd.
  We vragen God en elkaar om vergeving.

  Heer, U bent onze Gids, op weg naar anderen,
  maar wij denken te veel aan ons eigen ik,
  we leven te weinig mee met de behoeften
  van mensen dichtbij en wereldwijd.
  Vergeef ons Heer.

  Heer, U bent onze Gids, op weg naar al het mooie
  in Uw schepping in mensen en in dingen,
  maar wij laten aan U en aan de mensen die voor ons zorgen
  te weinig zien dat we dat waarderen
  Vergeef ons Heer.

  Heer, U bent onze Gids op weg naar het beloofde land.
  Waar mensen veilig zijn en deuren open staan.
  Maar we hebben niet altijd de moed om te kiezen
  voor dat land van Uw belofte.
  Vergeef ons Heer.

  Vicaris:
  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen
Gebed door de vicaris
  God, Schepper en Vader,
  Uw beeld zijn wij, op U lijken wij.
  Zalf ons met Uw Geest,
  de Geest van Jezus Christus, Uw Zoon.
  Maak ons hart vol van Hem,
  ontsteek in ons het vuur van Zijn liefde.
  Geef dat wij vanuit deze Geest leven en getuigen,
  Uw boodschap uitdragen,
  Uw liefde openbaren.
  Dit vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest,
  die met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing uit Jesaja (35, 1-10) door Angelie Massop
  De Heer zegt; "Blij zal de steppe zijn en vrolijk de woestijn, juichen zal het dorre land. het zal bloeien als een narcis, uitbundig bloeien, zingen het hoogste lied. Machtig wordt het als de Libanon, prachtig als de Karmel en de Saron . De bewoners zullen de heer zien, de Heer onze God, in al Zijn macht en pracht. Maak sterk de slappe handen, strek de knikkende knien.
  Spreek de radelozen moed in; "Wees niet bang, jullie God is in aantocht. Wraak en vergelding vergezellen hem, Hij komt jullie bevrijden. "Blinden zullen weer Zien, doven weer horen. Wie kreupel loopt, sprint als een hert, wie stom is, zingt het uit. Water borrelt op in de steppe, beken ontspringen in het dorre land. gloeiend zand verandert in een meer, uitgedroogd land in een bron. Waar jakhalzen hun holen hadden, groeien gras en riet en biezen.
  Er komt een brede weg, Heilige Weg zal hij heten. Niet wie God ontrouw zijn, gaan over deze weg, maar alleen wie zijn vrijgekocht. God zelf gaat hen voor op deze weg, zelfs dwazen kunnen niet verdwalen. Leeuwen bevinden zich daar niet, roofdieren lopen er niet rond, men komt ze daar niet tegen. Wie door de Heer zijn bevrijd, keren juichend naar Sion terug. Zij stralen van vreugde, voor altijd; zij zijn vervuld van uitzinnige vreugde. Alle leed is geleden, alle zorgen zijn verdwenen.
Tussenlied: Onderweg door Lieke en Michelle
  Altijd zijn we onderweg.
  Onderweg naar morgen.
  Met de dromen van vandaag,
  met geluk en zorgen.
  Af en toe een beetje zon,
  af en toe wat regen,
  want soms is het leven fijn
  en soms zit het tegen.

  Refrein:
   Het leven is een reis.
   Een reis langs heel veel wegen.
   We reizen samen of alleen.
   We weten soms niet goed waarheen,
   maar gaan op hoop van zegen.

  Altijd zijn we onderweg,
  zoeken nieuwe wegen.
  En we komen elke keer
  nieuwe mensen tegen.
  Vragen naar de goede weg,
  bang om te verdwalen.
  kiezen hoe we verder gaan
  en de koers bepalen.
Lezing uit het evangelie volgens Lucas (3, 10-18)
  De mensen vroegen hem: "Wat moeten we dan doen?" Hij antwoordde: "Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen."
  Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: "Meester, wat moeten wij doen?" Hij zei tegen hen: "Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen."
  Ook soldaten kwamen hem vragen: "En wij, wat moeten wij doen?" Tegen hen zei Hij: "Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij."
  Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: "Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden." Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.

Overweging door vicaris W.M.J. van Meijgaarden

TOEDIENING VAN HET VORMSEL

Doopkaarsen aansteken
  (Terwijl de vormelingen in groepjes door hun ouders het vuur van de paaskaars krijgen aangereikt om hun doopkaars aan te ontsteken, wordt de volgende tekst voorgelezen.)

  (door Jos Jans)
  Het leven is een reis
  die je zelf moet maken.
  Het leven is een geheim
  dat je zelf moet ontdekken.
  We hebben je verteld wat wij wisten,
  we hebben je geleerd wat wij kunnen,
  we hebben je laten zien
  wat volgens ons de moeite waard is.

  (door Gilberte Crooijmans)
  Stap voor stap gaan we je loslaten.
  Stap voor stap zul je je eigen weg
  in het leven moeten vinden.
  Dan kun je de opdracht ontdekken
  die jij in dit leven moet vervullen.
  Volg de stem in je hart
  want God is met jou - dat geloven wij.
  En wij bidden God
  dat je reis door dit leven goed zal zijn. Amen.

  (De vormelingen gaan verder)

  (door Roy K)
  Leven kun je niet alleen.
  Zonder de zorg van anderen
  hadden wij nooit geleerd wat wij nu weten,
  waren wij nooit geworden wie wij nu zijn.
  Leven hoef je niet alleen.
  Zonder vrienden en vriendinnen
  is het leven eenzaam, minder leuk;
  is er niets om te delen,
  geen vreugde en geen verdriet.

  (door Janine)
  Leven mag je niet alleen.
  Zonder aandacht voor elkaar
  kun je van niets of niemand houden,
  is er niemand die van jou houdt.
  Het leven is een reis die je zelf moet maken.
  Het leven is een geheim dat je zelf moet ontdekken.

  (door Jessica)
  De liefde en zorg die wij hebben gekregen
  nemen wij dankbaar als bagage mee.
  En we bidden God
  dat onze reis door dit leven goed mag zijn,
  dat we in vertrouwen onderweg mogen zijn. Amen.
Geloofsbelijdenis
  Vicaris:
  Jongens en meisjes, toen jullie ouders jullie lieten dopen,
  hebben zij voor jou de doopbelofte uitgesproken.
  Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden,
  vraag ik jullie, maar ook alle anderen,
  om uit te spreken dat we samen geloven.

  Vicaris:
  Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

  Allen: Ik geloof.

  Vicaris:
  Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is, geleden heeft en verrezen is?

  Allen: Ik geloof.

  Vicaris:
  Geloven jullie in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven?

  Allen: Ik geloof.

  Vicaris: Zo is ons geloof. Dat belijden wij allen met vreugde in de Kerk van Jezus Christus
Handoplegging
  Vicaris:
  Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over deze jongens en meisjes die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden.
  Moge de H. Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van God.

  (Hier is gelegenheid voor een stil gebed)

  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.

  Wij bidden U: Zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hen de geest van wijsheid en verstand.

  Allen: Amen.

  De geest van inzicht en sterkte.

  Allen: Amen

  De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer.

  Allen: Amen.
Zalving
  (De vormelingen komen samen met hun ouders naar voren. Een van de ouders zegt duidelijk:) Dit is (naam).
  (De vicaris zalft de vormeling met de woorden:) (naam) ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.
  (De vormeling antwoordt:) Amen.
Voorbeden:
  (door Maik C.)
  Heer, U bent onze Gids. Wij zagen U misschien niet, maar U wees ons de weg door allerlei mensen om ons heen. Onze ouders die hun best deden ons op het rechte pad te houden, onze leraren die ons vertelden over de wegen die wij zouden kunnen gaan en iedereen in onze omgeving die probeerde ons het goede voorbeeld te geven.
  Voor al die mensen willen wij U danken en wij vragen U dat zij ons ook verder zullen helpen om op de goede weg te blijven.

  Allen: Heer wij vragen U: wijs ons de weg.

  (door Ernst-Jan)
  Heer, U bent onze Gids. De weg die wij in de toekomst zullen gaan kennen wij nog niet. Vaak zullen wij voor een splitsing staan van meerdere kronkelige wegen en niet kunnen zien welke weg ons zal leiden in de richting die we willen gaan.
  Wij vragen U, wijs ons dan die weg, laat ons weten welke weg voor ons de juiste zal zijn. En, als we merken dat de gekozen weg de verkeerde kant op gaat, help ons weer terug op de juiste koers, ook als dat moeilijk is.

  Allen: Heer wij vragen U: wijs ons de weg.

  (door Marlie)
  Heer U bent onze Gids. Wij denken ook aan de mensen die ziek zijn en de zorg van anderen nodig hebben.
  Wijs hen en de mensen die voor hen zorgen de weg die zij moeten gaan en geef hen de kracht en het geduld die ervoor nodig zijn.

  Allen: Heer wij vragen U: wijs ons de weg.

  (door Anne A.)

  Heer, U bent onze Gids. Wij weten niet welke weg de wereld in de toekomst zal gaan. Wel weten we dat onze keuzes die richting ook zullen benvloeden.
  Wij vragen U mensen te inspireren wegen te kiezen die de wereld sturen in de richting van vrede en geluk voor alle mensen, een hemel op aarde.

  Allen: Heer wij vragen U: wijs ons de weg.

  (door Roy V.)
  Heer, U bent onze Gids. Op deze mooie en belangrijke dag, denken we ook aan de ouders en andere familieleden die overleden zijn of die niet aanwezig kunnen zijn bij deze speciale viering. In onze gedachten zijn zij er wel bij. Zij zijn vr ons uit de weg gegaan die U gewezen heeft.

  Allen: Heer wij vragen U: wijs ons de weg.

  Intenties van de parochie

  (door de vicaris)
  God, Voor U staan deze jongens en meisjes die zich vol inzet en met respect voor elkaar hebben voorbereid op hun Vormsel. Vandaag kiezen zij er bewust voor Uw weg verder te gaan. Wijs hen de weg die U wilt dat zij gaan, samen met uw Kerk, zodat zij opgroeien tot inspirerende mensen die een voorbeeld zijn voor iedereen. Amen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Collectelied: Kom, Geest van kracht en wijsheid


(mel. Go tell it to the mountains)
  Refrein:
   Kom, Geest van kracht en wijsheid,
   wijs me de weg naar echt geluk.
   Kom, Geest van kracht en wijsheid.
   en wijs de juiste weg.

  Laat ons samen werken, want niemand staat alleen, en dan zal ieder merken: hier heerst de goede geest. Ja; Refrein

  Allen zijn we broeders en zusters van elkaar, en steeds elkanders hoeders, dat vraagt de goede geest. Ja; Refrein

  Deel je brood met armen, verlicht zo hun bestaan. wil steeds elkaar verwarmen, dan groeit de goede geest. Ja; Refrein

  Onze toekomstdromen, die zijn soms heel verward, eens zal het licht wel komen, dan heerst de goede geest. Ja; Refrein

  Hierna volgt een muzikaal intermezzo door Janine.

Gebed over de gaven
  Heer, laat ons tot U komen, samen met uw welbeminde Zoon. Laat hen die zijn getekend met het kruis en gezalfd met de Geest zich met Jezus aan U geven en met de jaren rijker delen in de gaven van uw Geest. Door Christus onze Heer. Amen.
Tafelgebed:
  Vicaris:
  De Heer zal bij u zijn.
  Allen:
  De Heer zal u bewaren.
  Vicaris:
  Verheft uw hart.
  Allen:
  Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Vicaris:
  Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Allen:
  Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Vicaris:
  Wij danken U, God: U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. U legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zeggen wij:

  Allen:
  Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

  Vicaris:
  Ja, God, U bent heilig en U bent goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
  Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, u allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken.

  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons.

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.
  Denk, Heer, aan paus Benedictus en aan alle bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn; laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.
  Allen:
  Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
  Vicaris:
  Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

  Allen:
  Onze Vader, die in de hemel zijt
  Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome
  Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  en vergeef ons onze schuld,
  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
  en leid ons niet in bekoring
  maar verlos ons van het kwade.

  Vicaris:
  Verlos ons Heer, van alle kwaad, Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen
  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Vredeswens
  We moeten het zelf maken.
  We moeten er zelf voor kiezen.
  Telkens weer.
  We moeten vredestichters worden.
  En elkaar, dag na dag, de vrede wensen.
  Gods vrede wensen.

  Vrede is geen toeval
  We moeten elkaar de hand schudden
  en zorgen dat er vrede komt.
  Voor iedereen!
Lam Gods
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie:
  Vicaris:
  Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

  Allen:
  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts n woord en ik zal gezond worden. Communie
Communielied: O, licht in de duisternis
  O licht in de duisternis,
  o licht dat verschenen is,
  verlicht onze weg door de tijd;
  dat elke dag, de zon schijnen mag.
  Licht van hoop en leven,
  o, wijs ons de weg.

  O God die van eeuwigheid,
  de mens door het leven leidt,
  help ons, in de kracht van uw Geest,
  rechtop te staan en verder te gaan.
  God van hoop en leven,
  O, wijs ons de weg.

  Heer Jezus, U wees de weg,
  de waarheid tot ons gezegd,
  Wijs ns ook de weg om te gaan.
  Sterk onze groei en breng ons tot bloei.
  Heer van hoop en leven,
  O, wijs ons de weg.

  O, Geest vol van scheppingskracht
  die altijd uw zegen bracht,
  verlicht nu ons hart om te zien,
  waar ligt geluk en waar gaat het stuk.
  Geest van hoop en leven,
  O, wijs ons de weg.

Tijdens de communie hoort u ook instrumentaal intermezzo door Maik C.

Slotgebed (door de vicaris)
  Heer, met n en hetzelfde brood
  uit de hemel hebt U ons gevoed.
  Geef ons Uw geest van liefde,
  maak ons daardoor n van hart.
  Door Christus onze Heer. Amen.
Gedicht (door Wilco)
  Als je de weg kwijtraakt, en je dreigt te verdwalen
  als het vuur uitgegaan is en je vergaat van de kou
  in een nacht zonder sterren, die je de weg zouden kunnen wijzen
  als je ver van de bewoonde wereld bent en honger en dorst hebt
  Laat er dan een wegwijzer zijn, die je zegt:
  Wees maar niet bang, kom maar met mij mee, Ik weet de weg.
Slotgedachte: Bagage voor onderweg (door Jeannie Huijs)
  Stop wat humor in je rugzak.
  Neem wat optimisme mee.
  En wat reisgenoten zoeken,
  dat is ook geen gek idee!
  Weten welke kant je op wilt
  en op weg gaan met een doel,
  ook al is dat doel maar simpel,
  het geeft toch een goed gevoel.

  Durf eens naar de weg te vragen,
  stuur misschien een beetje bij.
  Laat je af en toe verrassen
  door die gekke maatschappij.
  Met wat wilskracht als bagage
  zit je bijna altijd goed.
  Grote struikelblokken neem je
  met een beetje durf en moed.

  Als je liefde weet te geven
  wordt het leven kinderspel.
  Vul je rugzak dus met liefde.
  Wie die uitdeelt, komt er wel!
Zegen en wegzending
  God, de almachtige Vader, zegene u:
  Hij die u door het doopsel met water en heilige Geest heeft aangenomen tot zijn kinderen, moge u met zijn liefde begeleiden.
  Amen.

  Zijn eengeboren Zoon zegene u:
  Hij, die zijn Kerk de Geest van waarheid beloofde, moge U bevestigen in de belijdenis van het ware geloof.
  Amen.

  De heilige Geest zegene u:
  Hij, die vuur ontstak in het hart van zijn leerlingen, moge u leiden tot de eenheid en de vreugde van het rijk van God.
  Amen.

  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
  Gaat nu allen heen in vrede.
  Wij danken God.
Slotlied: Glorie, glorie halleluja
  Refrein:
   Glorie glorie halleluja, Glorie glorie halleluja
   Glorie glorie halleluja, aan Hem die vrede wil.

  d'Aarde wil een thuis zijn voor een ieder die nu leeft,
  ieder mens moet vriend zijn die naar recht en vrede streeft,
  wereld zonder oorlog die aan ieder ruimte geeft.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein

  Vriendschap in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar,
  vader, moeder, zoon en dochter, horen zij elkaar?
  Oude mensen, jonge mensen, spreken zij elkaar?
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein

  Mensen houdt uw ogen op dit ideaal gericht.
  Dit geeft ons de eerste schijn van een beginnend licht.
  Stappend in het duister, maar toch met een hoopvol zicht.
  Mijn God, als dat eens kon. Refrein