Vormselviering, 2 december 2006

Titel: In vertrouwen . . . onderweg

Openingslied: Vlieg met me mee.
  Laat je hoofd niet hangen, ook al heb je verdriet
  De wereld is zo slecht nog niet, het is wat jij erin ziet
  Kijk maar om je heen, ik wijs je de weg
  Je bent niet alleen.
  Het leven stelt op zich niets voor, het is wat jij ervan maakt
  Alles wordt nu anders, het is tijd dat je ontwaakt
  Ga je met me mee, dit is je kans Grijp 'm meteen!

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee,
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

  In elke hoek wacht een verhaal, dat je nooit hebt gehoord
  Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord
  Een dag duurt niet zo lang, doe wat je moet doen
  En wees maar niet bang.

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

  Kies wie je bent, speel je een schurk of een held
  Ben je een mooie prinses, of speel je jezelf.

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

Welkom door pastoor Tolboom.

Welkomstwoord door Anne Jacobs
  Vertrouwen,
  vertrouwen is iets moois.
  Je begrijpt pas hoe waardevol het is,
  als je het verloren bent.
  Vertrouwen hebben in wat je doet,
  in jezelf, in een ander, in je familie,
  is belangrijk.
  Als je je vertrouwen kwijt bent
  komt het niet vanzelf terug.
  Vertrouwen is iets van een ander accepteren
Schuldbelijdenis
  Allen: Heer Jezus, op een dag als deze is het niet zo moeilijk
  om gezellig en vriendelijk te zijn voor iedereen.
  Maar soms gaat het wel eens mis,
  ieder heeft dat wel.
  Om ons heen zien we een hoop dingen die fout zijn:
  ruzie onderling, jaloezie, vernielingen en egoïsme.
  We zullen proberen deze fouten niet meer te maken,
  door zelf het goede voorbeeld te geven.
  Vergeef ons, voor al die keren,
  dat wij Uw woord wél gehoord hebben,
  maar niét in de praktijk gebracht.

  Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed door de bisschop
  God, Schepper en Vader,
  uw beeld zijn wij, op U lijken wij.
  Zalf ons met uw Geest,
  de Geest van Jezus Christus, uw Zoon.
  Maak ons hart vol van hem,
  ontsteek in ons het vuur van zijn liefde.
  Geef dat wij vanuit deze Geest leven en getuigen,
  uw boodschap uitdragen,
  uw liefde openbaren.
  Dit vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest,
  die met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing (Jesaja: 61, 1-2a, 10-11) door Pim Voesten
  De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden, Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer, ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert.
  Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer God uw heil ontkiemen, uw pracht voor het oog van alle volken.
Tussenlied: Ik ben op reis.
  Ik ben op reis
  Al weet ik niet waarheen
  Maar ergens stond geschreven
  Dat ik deze weg moest gaan
  En al aarzel ik soms even
  Langs die eindeloze baan
  Toch weet ik
  Iemand ging me voor
  En daarom Ga ik door

  Ik heb geen geld
  Geen kaart en geen kompas
  Maar ik zie de tekens en die zeggen mij genoeg
  En al geeft er niemand antwoord
  Op de dingen die ik vroeg
  Toch weet ik
  Aan het eind vind ik gehoor
  En daarom Ga ik door

  Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt
  Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
  Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
  Maar er is iemand die me leidt
  En hij zegt: Kom

  Ik ben op reis
  Al weet ik niet waarom
  Maar ik luister naar de stilte
  En die zegt mij om te gaan
  En al verlaat ik al m'n vrienden
  Moet ik overal vandaan
  Toch weet ik
  Er is geen ander spoor
  En daarom Ga ik door.
Evangelie (Johannes: 1, 6-8, 19-28)
  Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
  Niet hij was het licht maar hij moest getuigen van het licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: "Wie zijt gij?"
  Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: "Ik ben de Messias niet."
  Zij vroegen hem: "Wat dan? Zijt gij Elia?" Hij zei: "Dat ben ik niet."
  "Zijt gij de profeet?" Hij antwoordde: "Neen."
  Toen zeiden zij hem: "Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?"
  Hij sprak: "Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!"
  De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: "Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?"
  Johannes antwoordde hun: "Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken."
  Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

Overweging door Mgr. Hurkmans

TOEDIENING VAN HET VORMSEL

  Doopkaarsen aansteken

  (Terwijl de vormelingen in groepjes door hun ouders het vuur van de paaskaars krijgen aangereikt om hun doopkaars aan te ontsteken, wordt de volgende tekst voorgelezen.)

  (door Mariette Madou)

  Het leven is een reis
  die je zelf moet maken.
  Het leven is een geheim
  dat je zelf moet ontdekken.
  We hebben je verteld wat wij wisten,
  we hebben je geleerd wat wij kunnen,
  we hebben je laten zien
  wat volgens ons de moeite waard is.

  (door Theo Hendriks)
  Stap voor stap gaan we je loslaten.
  Stap voor stap zul je je eigen weg
  in het leven moeten vinden.
  Dan kun je de opdracht ontdekken
  die jij in dit leven moet vervullen.
  Volg de stem in je hart
  want God is met jou - dat geloven wij.
  En wij bidden God
  dat je reis door dit leven goed zal zijn. Amen.

  (De vormelingen gaan verder)

  (door Emma Massop)

  Leven kun je niet alleen.
  Zonder de zorg van anderen
  hadden wij nooit geleerd wat wij nu weten,
  waren wij nooit geworden wie wij nu zijn.
  Leven hoef je niet alleen.
  Zonder vrienden en vriendinnen
  is het leven eenzaam, minder leuk;
  is er niets om te delen,
  geen vreugde en geen verdriet.

  (door Mark Jans)
  Leven mag je niet alleen.
  Zonder aandacht voor elkaar
  kun je van niets of niemand houden,
  is er niemand die van jou houdt.
  Het leven is een reis die je zelf moet maken.
  Het leven is een geheim dat je zelf moet ontdekken.

  (door Loes Mennen)
  De liefde en zorg die wij hebben gekregen
  nemen wij dankbaar als bagage mee.
  En we bidden God
  dat onze reis door dit leven goed mag zijn,
  dat we in vertrouwen onderweg mogen zijn. Amen.
Geloofsbelijdenis
  Bisschop: Jongens en meisjes, toen jullie ouders jullie lieten dopen, hebben zij voor jou de doopbelofte uitgesproken. Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden, vraag ik jullie, maar ook alle anderen, om uit te spreken dat we samen geloven.

  Bisschop: Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

  Allen: Ik geloof.

  Bisschop: Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is, geleden heeft en verrezen is?

  Allen: Ik geloof.

  Bisschop: Geloven jullie in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven;

  Allen: Ik geloof.

  Bisschop: Zo is ons geloof. Dat belijden wij allen met vreugde in de Kerk van Jezus Christus
Handoplegging
  Bisschop: Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over deze jongens en meisjes die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van God.

  (Hier is gelegenheid voor een stil gebed)

  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.

  Wij bidden U: Zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hen de geest van wijsheid en verstand.

  Allen: Amen.

  De geest van inzicht en sterkte.

  Allen: Amen

  De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer.

  Allen: Amen.
Zalving
  (De vormelingen komen samen met hun ouders naar voren. Een van de ouders zegt duidelijk:)
  Dit is (naam).
  (De bisschop zalft de vormeling met de woorden:)
  (naam) ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.
  (De vormeling antwoordt:) Amen.
Voorbeden:
  (door Dianne Kusters)
  God onze Vader, we bidden voor alle mensen, die ons hebben gevormd en begeleid tot op dit moment; dat de goede dingen die zij ons geleerd hebben voor ons van grote betekenis blijven. We vragen U dat wij in ons verdere leven steeds de goede keuzes mogen maken en daarbij steun kunnen vinden bij iedereen die ons op onze weg door het leven begeleidt. Laat ons bidden.

  Allen.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  (door Rene Nijhuis)
  God onze Vader, vandaag gaan onze gedachten uit naar alle mensen die wij hier moeten missen: naar de zieken en de overledenen in de kring van onze families. Wij vragen uw zorg voor hen; geef kracht aan de zieken en aan de mensen, die hen verzorgen met veel liefde en geduld. Laat ons bidden.

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  (door Thijs Jansen)
  God onze Vader, wij willen bidden voor een betere wereld omdat er nog altijd oorlogen en nutteloze ruzies zijn. Wij vragen dat de mensen inzien, dat geweld niets oplost, dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven, met genoeg voedsel, een dak boven het hoofd en kansen voor een goede toekomst. Laat ons bidden.

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  (door Mgr. Hurkmans)
  God onze Vader, wij bidden voor deze jongens en meisjes die zich vol inzet en met respect voor elkaars mening en gevoelens, hebben voorbereid op hun Vormsel. Vandaag hebben zij bewust gekozen om in het spoor van Jezus hun weg te gaan. Wij bidden, dat zij gesterkt door uw Geest, een voorbeeld mogen zijn voor anderen, dat zij steun mogen vinden bij de mensen, die samen uw Kerk vormen en dat zij mogen uitgroeien tot geestrijke mensen. Amen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Collectelied: Tegen de stroming.
  Hoevele mensen hebben de vrijheid,
  om zelf te kiezen de weg die ze gaan?
  Hoevele mensen voelen zich slaven,
  Laten zich leven hun hele bestaan?
  Hoevele mensen kennen de vreugde,
  Van de voldoening om wat is bereikt?
  Hoevele mensen durven geloven
  Dat het nog zin heeft om verder te gaan?

  Ik wil er zijn om in te geloven,
  Ik wil er zijn om met jou te hopen,
  Ik wil er zijn om liefde te geven,
  Samen met jou opnieuw te gaan leven.
  Samen met jou een weg te bepalen,
  Samen te vechten voor idealen,
  Samen te zoeken naar een nieuw begin,
  Samen met jou tegen de stroming in.

  Draag je alleen de last op je schouders,
  Ben je verlamd omdat je onmachtig bent.
  Jouw weg te kiezen en blijvend te volgen,
  Word je door anderen zo overstemd.
  Trek jij je terug tussen veilige muren,
  Sluit je je af omdat je bang geworden bent.
  Kun je alleen de weg niet meer vinden
  Of heb je zelfs geen wegen gekend.

  Ik wil er zijn om in te geloven,
  Ik wil er zijn om met jou te hopen,
  Ik wil er zijn om liefde te geven,
  Samen met jou opnieuw te gaan leven.
  Samen met jou een weg te bepalen,
  Samen te vechten voor idealen,
  Samen te zoeken naar een nieuw begin,
  Samen met jou tegen de stroming in.

  Ik denk als ik doorga mezelf te verschuilen,
  Achter de muren die ik opgeworpen heb.
  Dat ik geen stap dichter bij je kan komen
  Terwijl ik juist dat verlangen heb.
  Ik wil mijn angsten graag met je delen,
  Mijn onmacht, verdriet en ook al mijn pijn,
  Maar ook al mijn krachten om tegen de stroming,
  Samen met jou een nieuwe weg te gaan
Gebed over de gaven
  Heer, laat ons tot U komen, samen met uw welbeminde Zoon. Laat hen die zijn getekend met het kruis en gezalfd met de Geest zich met Jezus aan U geven en met de jaren rijker delen in de gaven van uw Geest. Door Christus onze Heer.
  Amen
. Tafelgebed:
  Bisschop: De Heer zal bij u zijn.
  Allen: De Heer zal u bewaren.
  Bisschop: Verheft uw hart.
  Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Bisschop:
  Wij danken U, God: U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. U legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zeggen wij:

  Allen:
  Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

  Bisschop:
  Ja, God, U bent heilig en U bent goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
  Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, u allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken.

  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Bisschop:
  Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons.

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Bisschop:
  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen:
  Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Bisschop:
  Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.
  Denk, Heer, aan paus Benedictus en aan alle bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn; laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
  God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.

  Allen:
  Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

  Bisschop:
  Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

  Allen:
  Onze Vader, die in de hemel zijt
  uw naam worde geheiligd, uw rijk kome
  uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  en vergeef ons onze schuld,
  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
  en leid ons niet in bekoring
  maar verlos ons van het kwade.

  Bisschop:
  Verlos ons Heer, van alle kwaad, Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen
  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

  Bisschop:
  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u." Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

  Allen: Amen.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld,
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie:
  Bisschop:
  Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

  Allen:
  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Communielied: Sta op en wandel
  Gisteren zag ik een man in de straat
  Met een oude gitaar en een hoed vol verhalen.
  Ik vroeg een liedje en hij zong er een paar.
  Maar toen ik vroeg; "Hoe kan ik betalen?" zei hij;
  "Ik geef niet om geld of eer, maar geef jezelf,
  dan geef je me meer."

  Sta nu op neem je bed op en wandel
  Want de tijd van slapen is voorbij.
  Ga de straat op met je hele handel.
  Neem je hond en je kat, je konijn en je schildpad.
  Laat je kanarie maar vrij, en volg mij.

  Gisteren kwam er een vrouw aan mijn deur.
  Met een bol van kristal en een boek vol geheimen.
  En ze zei; "Jij bepaalt wat gebeurt."
  Maar toen ik vroeg; "Hoe kan ik dat rijmen?" zei ze;
  "Ik geef je geen ja en geen nee, maar neem mijn hand
  en ga met me mee."

  Sta nu op neem je bed op en wandel
  Want de tijd van slapen is voorbij.
  Ga de straat op met je hele handel.
  Neem je hond en je kat, je konijn en je schildpad.
  Laat je kanarie maar vrij, en volg mij.

  Gisteren kwam er een vrouw aan mijn deur.
  Met een bol van kristal en een boek vol geheimen.
  En ze zei; "Jij bepaalt wat gebeurt."
  Maar toen ik vroeg; "Hoe kan ik dat rijmen?"zei ze;
  "Ik geef je geen ja en geen nee, maar neem mijn hand
  en ga met me mee."
Slotgebed door de bisschop:
  Heer, met één en hetzelfde brood
  uit de hemel hebt U ons gevoed.
  Geef ons uw geest van liefde,
  maak ons daardoor één van hart.
  Door Christus onze Heer. Amen.
Slotwoord door Marle Hendriks
  God wij danken U dat er ook nu mensen zijn, die ons een kans willen geven, die bereid zijn ons de goede weg te wijzen. Wij hopen dat er altijd iemand zal zijn in ons leven die wij kunnen vertrouwen, en bij wie wij veilig zijn.
Zegen en wegzending
  God, de almachtige Vader, zegene u:
  Hij die u door het doopsel met water en heilige Geest
  heeft aangenomen tot zijn kinderen, moge u met zijn liefde begeleiden.

  Allen: Amen.

  Zijn eengeboren Zoon zegene u: Hij, die zijn Kerk de Geest van waarheid beloofde, moge U bevestigen in de belijdenis van het ware geloof.

  Allen: Amen.

  De heilige Geest zegene u: Hij, die vuur ontstak in het hert van zijn leerlingen, moge u leiden tot de eenheid en de vreugde van het rijk van God.

  Allen: Amen.

  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

  Allen: Amen.

  Gaat nu allen heen in vrede.

  Wij danken God.
Slotlied: Top of the world.
  Such a Feelin's comin'over me
  There is wonder in most everything I see
  Not a cloud in the sky
  Got the sun in my eyes
  And I won't be surprised if it's a dream

  Everything I want the world to be
  Is now coming true especially for me
  And the reason is clear
  It's because you are here
  You're the nearest thing to heaven that I've seen

  Refrein:
   I'm on the top of the world lookin' down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world

  Something in the wind has learned my name
  And it's tellin' me that things are not the same
  In the leaves on the trees and the touch of the breeze
  There's a pleasin' sense of happiness for me

  There is only one wish on my mind
  When this day is through I hope that I will find
  That tomorrow will be just the same for you and me
  All I need will be mine if you are here.Refrein