Vormselviering, 29 januari 2006

Titel: Uitvliegen

Openingslied: IK BEN OP REIS.
  Ik ben op reis
  Al weet ik niet waarheen
  Maar ergens stond geschreven
  Dat ik deze weg moest gaan
  En al aarzel ik soms even
  Langs die eindeloze baan
  Toch weet ik
  Iemand ging me voor
  En daarom ga ik door.

  Ik heb geen geld
  Geen kaart en geen kompas
  Maar ik zie de tekens
  En die zeggen mij genoeg
  En al geeft er niemand antwoord
  Op de dingen die ik vroeg
  Toch weet ik
  Aan het eind vind ik gehoor
  En daarom ga ik door.

  Ik ben een vogel die zijn vleugels spreidt
  Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
  Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
  Maar er is iemand die me leidt.

  Ik ben op reis
  Al weet ik niet waarom
  Maar ik luister naar de stilte
  En die zegt me om te gaan
  En al verlaat ik al m'n vrienden
  Moet ik overal vandaan
  Toch weer ik
  Er is geen ander spoor
  En daarom ga ik door.

Opening en groet door Vicaris

Verwelkoming door pastoor

Openingstekst door vormeling
  Wij vinden het fijn dat jullie allemaal naar onze vormselviering zijn gekomen. Vooral de Vicaris die speciaal voor ons gekomen is, heten we van harte welkom. Wij maken nu een belangrijke stap in ons leven die veranderingen met zich meebrengt. We staan te popelen om uit te vliegen, maar we hebben de hulp van jullie en van elkaar nog nodig.
Ouder
  Toen je nog klein was zat je als een kuikentje in een warm nestje. De wereld om je heen was nog klein. Veel contacten had je nog niet. Alleen je ouders, broer of zus, vriendje of vriendinnetje.
  Maar nu wil je verder kijken, een andere school, nieuwe vrienden. Ook via Internet weet je goed de weg. Zo begin je als een vogel uit te vliegen. Je staat op de rand van het nest. Als je het nest gaat verlaten probeer dan niet alleen je eigen zin te doen, maar neem ook iets aan van anderen of van je ouders. Wij zijn er voor elkaars geluk. Een goede sfeer, een goede geest is belangrijk in het leven.
Gebed om vergeving.
  Heer Jezus, op een dag als deze is het niet zo moeilijk om gezellig en vriendelijk te zijn voor iedereen. Maar soms gaat het wel eens mis, iedereen heeft dat wel.
  Om ons heen zien we een hoop dingen, die fout zijn: jaloezie, vernielingen en egoïsme, we vliegen elkaar wel een in de haren. We zullen proberen deze fouten niet meer te maken, door zelf het goede voorbeeld te geven. Vergeef ons, voor al die keren, dat wij Uw woord wél gehoord hebben, maar niet in praktijk hebben gebracht.

  Vicaris:
  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen

zang: WAAR IS HET GEVOEL

  Als ik naar de wereld kijk, dan krijg ik het benauwd.
  't Is alsof geen sterveling nog van een ander houdt.
  Of geen mens kijkt als een ander lijdt,
  niemand heeft nog tijd. Onverschilligheid.

  Refrein:
  Waar is het gevoel? De wereld is koel.
  Iedere dag sterft weer een kind en iedereen is blind.
  Waar is het gevoel? Een wereld zo koel.
  Als je niet van een der houdt,
  Dan sta je kil en koud in het leven.

  Mensen sterven overal aan honger en geweld.
  Het gaat altijd om de macht of om het grote geld.
  En geen mens voelt hoe een ander lijdt,
  niemand heeft nog tijd. Onbewogenheid.
  Refrein
Gebed door de Vicaris
  God, Schepper en Vader, Uw beeld zijn wij, op U gelijken wij. Zalf ons met Uw Geest, de Geest van Jezus Christus, Uw Zoon. Maak ons hart vol van Hem, ontsteek in ons het vuur van Zijn liefde. Geef dat wij vanuit deze Geest leven en getuigen, Uw boodschap uitdragen. Uw liefde openbaren. Dit vragen wij U door de kracht van dezelfde Geest, die met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Allen: Amen.
Eerste lezing. WIE LEERT MIJ LEVEN MET MEZELF?
  Het is een levensgrote vraag, een kreet om antwoord. Ik voel me eenzaam en ik wil vele vrienden. Hoe kan ik aantrekkelijk zijn? Ik zoek genegenheid en warmte en iedereen laat me in de kou. Ik durf mijn kwetsbaarheid niet te tonen, uit angst om geweigerd te worden, verkeerd begrepen of belachelijk te zijn.
  Ik wil echtheid en vind oppervlakkigheid, ik zoek eerlijkheid en ontdek bedrog. Ik snak naar ontmoeting en ik word afgewezen, ik voel fijnheid, maar ontmoet ruwheid.
  Ik zoek een echte gemeenschap en ik verdrink in de groep. Maar toch blijf ik hopen dat iemand me zal begrijpen, bemoedigen, naar me luisteren en voelen dat ik echt van iemand kan houden.
Tussenzang: GEEF ZE EEN KANS.
  Refrein:
  Geef ze een kans en geef ze liefde
  Zet je eens in voor iemand anders
  Geef ze een kans en laat ze niet alleen
  Geef ze een kans gewoon te leven
  Geef ze je hart, je geest, je handen
  Geef ze een kans, waar moet het anders heen
  Geef ze een kans.

  Laat de werkelozen werken, geef de zieken medicijnen
  Geef hongerige brood, er is genoeg voor iedereen
  Geef de liefdelozen liefde, geef je hand, hier is de mijne
  En wees een mens als medemens en tel niet tot één.
  Refrein

  In het land waar 't leven goed is, is de adem niet meer zuiver
  Speelt een kind niet meer op straat en is de afgunst algemeen
  Ik zie asfalt zonder bomen, zet mijn kraag op en ik huiver
  We knielen voor het klatergoud, we tellen maar tot één
  Refrein

  Wie niet heeft kan ook niet geven, wie niet heeft kan niet meer leven.
  En de wereld draait wel door, al is uw hart zo hard als steen
  Maar de blikken van erkenning, voor de zonsopgang van morgen
  Zijn meer dan goud, kom medemens, wie telt er nog tot één.
  Refrein
Lezing uit het evangelie volgens Lucas (2,4152).
  Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.
  Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vagen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
  Toen Jozef en zijn moeder hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem: "Kind, wat heb je ons aangedaan?. Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht?". Maar hij zei tegen hen: "Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Overweging door de Vicaris.

Inleiding op de vormselviering
   (Onder zang van palet komen ouders en vormelingen naar voren met hun doopkaars. De ouders ontsteken deze kaars aan de paaskaars en overhandigen die aan hun kind. De vormelingen staan met de kaars voor de banken. De ouders gaan terug naar hun plaats.)

  ouder:
   Het leven is een reis,
   die je zelf moet maken,
   het leven is een geheim,
   dat je zelf moet ontdekken.

   We hebben je verteld wat wij wisten,
   we hebben je geleerd wat wij kunnen,
   we hebben je laten zien wat
   volgens ons de moeite waard is.

   Stap voor stap gaan we je loslaten.
   Stap voor stap zul je, je eigen weg
   in het leven moeten vinden.
   Dan kun je de opdracht ontdekken
   die jij in dit leven moet vervullen.
   Volg de stem in je hart want,
   God is met jou - dat beloven wij.
   En wij bidden God dat je reis
   door dit leven goed zal gaan. Amen.

  Vormeling
   Leven kun je niet alleen.
   Zonder de zorg van anderen hadden wij
   nooit geleerd wat wij nu weten,
   waren wij nooit geworden wie wij nu zijn.

   Leven hoef je niet alleen.
   Zonder vrienden en vriendinnen
   is het leven eenzaam, minder leuk;
   is er niets om te delen
   geen vreugde en geen verdriet.

   Leven mag je niet alleen.
   Zonder aandacht voor elkaar
   kun je van niets of niemand houden.
   Is er niemand die van je houdt.

   Het leven is een reis die je zelf moet maken.
   Het leven is een geheim dat je zelf moet ontdekken.

   De liefde en zorg die wij hebben gekregen
   nemen wij dankbaar als bagage mee.
   En we bidden God dat onze reis
   door dit leven goed mag zijn. Amen.
Geloofbelijdenis.
  Vicaris:
  Jongens en meisjes toen jullie ouders je lieten dopen hebben zij voor jou de doopbelofte uitgesproken. Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden, vraag ik jullie, maar ook alle anderen, om uit te spreken dat we samen geloven.
  Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
  Schepper van hemel en aarde.

  Allen:
  Ik geloof, dat God bij mij is,
  dat Hij mij nooit allen laat,
  dat Hij van mij houdt,
  dat Hij mijn Vader wil zijn.

  Vicaris:
  Ik geloof in Jezus Christus
  Gods enig geboren Zoon, onze Heer,
  Die geboren is uit de maagd Maria,
  Die gestorven en begraven is,
  Die uit de dood is opgestaan
  En leeft aan Gods rechterhand.

  Allen:
  Ik Geloof dat Jezus bij mij is,
  Dat Hij mij de weg wijst naar God,
  Dat Hij mij vraagt te leven zoals hij,
  Dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader.

  Vicaris:
  Ik geloof in de Heilige Geest,
  de heilige Katholieke kerk,
  de gemeenschap van de Heiligen,
  de vergeving van de zonden,
  de verrijzenis van het lichaam
  en het eeuwige leven.

  Allen:
  Ik geloof, dat de kracht van Gods Geest in mij is,
  Dat Hij vuur in mijn l even is,
  Dat Hij mij beziel tot liefde in de wereld,
  Dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader.

   (Vormelingen plaatsen hun kaars op de kandelaar en gaan weer terug in de bank zitten bij hun ouders.) (Bij het gebed om de Geest strekt ook de pastoor zijn handen uit over de vormelingen en de ouders leggen hun hand op de schouders van hun zoon of dochter.)
Handoplegging:
  Vicaris:
  Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over deze jongens en meisjes die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods.

  (hierna een ogenblik van stil gebed)

  Vicaris:
  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand.

  Vormelingen: Amen.

  Vicaris:
  De Geest van inzicht en sterkte.

  Vormelingen: Amen.

  Vicaris:
  De Geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer.

  Vormelingen: Amen.

Zalving met Chrisma.
  (Vormelingen gaan alleen naar voren en noemen hun naam)
  De Vicaris zalft de vormelingen met Chrisma en zegt: "….., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Vormeling: Amen.
Voorbeden door de vormelingen
  Goede God, wij staan op de drempel van een nieuwe levensfase. Wij bidden U, dat wij ieder in ons eigen tempo en op onze eigen manier mogen groeien naar volwassenheid. Dat wij steeds meer kunnen worden wie wij echt zijn. Mogen wij daartoe de steun ontvangen van U en anderen.Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God bidden wij, voor al het mooie in deze wereld. Mogen wij U vragen, laat ons respect hebben voor al wat leeft, en laat ons bouwen aan een mooie wereld, vol van vrede en rechtvaardigheid. Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God bidden wij, op deze feestelijke dag voor alle kinderen die nooit eens een feest mogen vieren, kinderen die zwaar ziek zijn. Kinderen op de vlucht voor geweld, kinderen die het slachtoffer zijn van haat. Dat zij in hun leven toch een lichtpuntje vinden dat hen heel veel vrede en vreugde brengt. Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God bidden wij, voor alle vaders en moeders, dat zij intens bewogen blijven door hun kinderen. Dat zij de druk op de schouders van hun kinderen niet te hoog leggen, maar luisteren naar wat in hen leeft en hen aansporen om te leven in Jezus geest. Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Bidden wij Goede God, voor allen die dicht bij ons staan en voor allen die ons graag gelukkig zien, dat zij het niet opgeven met ons de lange weg te gaan, ook als het soms moeilijk wordt. Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God bidden wij voor onze familieleden, vrienden of kennissen die overleden zijn en nog in onze gedachten voortleven. Geef hen de eeuwige rust, die ze verdiend hebben. Laat ons bidden:

  ALLEN: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Intenties.

Collecte en tafel klaarmaken

Offerandelied:VLIEG MET ME MEE
  Laat je hoofd niet hangen, ook al heb je verdriet
  De wereld is zo slecht nog niet, het is wat jij erin ziet.
  Kijk maar om je heen, ik wijsje de weg.
  Je bent niet alleen.

  Het leven stelt op zich niets voor, het is wat jij ervan maakt
  Alles wordt nu anders, het is tijd dat je ontwaakt
  Ga je met me mee, dit is je kans
  Grijp 'm meteen!

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment...
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom.
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

  In elke hoek wacht een verhaal, dat je nooit hebt gehoord
  Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord
  Een dag duurt niet zo lang, doe wat je moet doen
  En wees maar niet bang.

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment...
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom.
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.
  Kies wie je bent, speel je een schurk of een held
  Ben je een mooie prinses, of speel je jezelf.

  Kom vlieg met me mee, over land over zee
  want 't avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.
Dienst van de tafel
  Vicaris:
  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard moge worden door God de Almachtige Vader.

  Allen:
  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn Heilige Kerk.

  Vicaris:
  Heer onze God wij bidden U, neem deze gaven en gebeden van ons aan, in het bijzonder van hen die gevormd zijn. Aanvaard ons als kinderen van een grote familie, die willen leven in de Geest van Jezus, Uw Zoon, onze Heer. Die met U en de Heilige Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

  Allen: Amen.

  Tafelgebed.

  Vicaris: De Heer zal bij u zijn.
  Allen : De Heer zal u bewaren.
  Vicaris: Verheft uw hart.
  Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Vicaris: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Vicaris:
  Wij danken U God. U hebt ons geschapen om de weg te gaan naar U, en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle engelen en Heiligen spreken wij U toe:

  Allen:

  Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge.

  Vicaris:
  Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
  Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, Uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij Zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam het brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei:
  Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
  Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. blijft dit doen om mij te gedenken.
  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de Hemel, wij bidden U: neem ons op in Uw liefde samen met Jezus, Uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestoven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

  Allen
  Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

  Allen
  Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als Uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen
  Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

  Vicaris:
  Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan tafel te eten van het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de Heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan onze paus Benedictus en aan onze bisschoppen. Help iedereen die een leerling van Uw Zoon wil zijn: Laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
  God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus Uw Zoon, samen met Maria, Zijn Moeder en met alle Heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd met U zijn.
  Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

  Allen: Amen.

  Vicaris: Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Allen: Onze Vader……

  Vicaris:
  Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen
  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vredewens

  Vicaris: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
  Allen: Ontferm U over ons
  Vicaris: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
  Allen: Ontferm U over ons
  Vicaris: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
  Allen: Geef ons de vrede.

  Uitnodiging tot communie.

  Vicaris:
  Zalig zij die genodigd zijn aan tafel van de Heer. Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.

  Allen:
  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Communie

Slottekst door ouder: NET VLIEGERS
  Kinderen zijn net vliegers.
  Je bent jaren bezig
  om te proberen ze van de grond te krijgen.
  Je rent met ze tot je allebei buiten adem bent.
  Ze storten neer. Ze smakken tegen het dak.
  Je plakt en troost, verbetert en leest de les.
  Je ziet de wind ze optillen.
  En verzekert ze dat ze op een goede dag zullen vliegen.
  Eindelijk zijn ze in de lucht.
  Ze hebben mee en meer vliegerstouw nodig en dat vier je.
  Maar bij elke draai van de klos
  voel je verdriet, waar je blij van wordt.
  De vlieger raakt steeds verder weg
  en je weet dat het niet lang meer duurt
  of dat prachtige schepsel zal de lijn
  die jullie verbindt doorsnijden en vliegen
  zoals het hoort te vliegen;
  Vrij en op zichzelf.
  Pas op dat moment weet je dat je werk af is.
Slottekst door vormeling
  God, we hebben weer een stapje gezet op de weg naar volwassenheid. We weten dat U ons daarbij door de sacramenten helpt. Wij danken U daarvoor.
  Vicaris, namens alle vormelingen en namens alle vaders en moeders, dank ik U hartelijk, dat U ons het sacrament van het vormsel hebt toegediend. Wij willen proberen om in de Geest van Jezus verder te gaan, om zo mee te werken aan een leefbare wereld voor iedereen.
Slotgebed door Vicaris.
  Goede Vader, U hebt het geloof van ons allen,
  van deze jongens en meisjes,
  willen sterken door Uw Geest.
  Geef hen de kracht om in de toekomst
  te leven vanuit dit geloof
  en bij te dragen tot het geluk van de wereld.
  Zegen hen, Vader;
  Zegen hun ouders en allen,
  die zorg voor hen hebben;
  Zegen ook het werk,
  dat zij in deze wereld zullen verrichten.
  Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
  blijf bij hen in alle dagen van hun leven
  tot in eeuwigheid.
Allen: Amen

Slotwoord Pastoor.

Wegzending en zegen door Vicaris

Slotlied