Vormselviering 20 februari 2005

thema: Aandacht voor elkaar

Openingslied

Openingstekst
  Vormeling:
  Vormen is een woord dat wij iedere dag gebruiken. Een kunstenaar vormt een vaas uit klei. Een architect geeft vorm aan een huis. Een modeontwerpster zoekt naar nieuwe vormen. Een trainer doet zijn best om een elftal in vorm te brengen. Samen vormen wij een klas. Altijd, van minuut tot minuut, zijn wij bezig aan elkaar en aan de wereld vorm te geven.

  Vormeling:
  Wij zijn zelf ook gevormd, door onze ouders en door onze familie, door de krant, de televisie, ja eigenlijk door iedereen. Wij willen goed gevormd worden. Daarvoor moet je kneedbaar zijn als klei, en niet keihard als steen. Je vraagt je wel eens af of je de goede vorm hebt. Of je een mens bent die eerlijk is, die je kunt vertrouwen, die kan delen met iedereen, die vriendelijk is. Kortom, een mens om van te houden.

  Ouder:
  Wij zijn steeds vormend bezig in het leven. Wij willen graag dat jullie uitgroeien tot mensen die elkaar vertrouwen, eerlijk zijn, goed zijn voor elkaar, elkaar de helpende hand toesteken, elkaar respecteren, elkaar liefhebben. Jullie worden zelfstandiger. Wij zouden graag zien, dat jullie daarbij uitgroeien tot mensen om van te blijven houden. Dat vergt soms best veel inspanning, zowel van jullie als van ons. Dat zal best eens leiden tot slaan van deuren en het stampend naar boven lopen. Dat hoort erbij,dat geeft niks….als we samen maar blijven werken aan ieders geluk en als we samen elkanders standpunten maar proberen te respecteren. Een goede geest, een goede sfeer is heel belangrijk in het leven.
Gebed om vergeving
  Pastoor
  Samen delen, samen spelen Soms is dat zo moeilijk.

  We waren aan het voetballen, maar er werd vals gespeeld. Wat is het moeilijk om tegen je verlies te kunnen.

  We waren op een fuif, maar er werd kwaad gesproken over anderen. Spijtig, want zo doe je een ander pijn.

  We waren op de sportdag; daar werd gediscrimineerd. Jammer, want ieder mens is uniek.

  Ik heb mijn moeder verdriet gedaan en kon het goed maken, maar ik heb dit niet gedaan. Jammer, hierdoor heb ik haar veel verdriet gedaan.

  Soms wil iemand iets te goed doen, waardoor het juist fout gaat. Wees jezelf en alles komt goed.

  Pastoor
  Als we goed zijn voor anderen, zijn anderen dat ook voor jou. Samen iets doen is veel gezelliger dan alleen; je kunt er ook van leren. Wij willen vergiffenis schenken en vragen voor al die keren dat wij niet hebben geantwoord op de vraag naar liefde.

  Soms heb je verdriet, je wordt dan getroost door je vrienden. Wat fijn dat dit samen kan.

  Soms is er iemand erg ziek. Als je er op bezoek gaat kun je troosten;een heerlijk gevoel geeft dat.

  Vergeef mensen die iets fout hebben gedaan. Samen word je weer gelukkig.

  Jezus vergaf de mensen die hem gekruisigd hadden. Hij zal nooit kwaad spreken over een ander.

  Er zijn mensen die iets kunnen missen en dit graag delen met anderen. Samen zijn we sterk.

  Pastoor
  Heer, vergeef ons, dat we het ons moeilijk maken door onze fouten. Laat ons opnieuw leven als goede vrienden.
Zang

Gebed
  Heer, wij bidden U stort uw heilige Geest over ons uit. Mogen wij allen n geloof belijden en sterk worden door de kracht van zijn liefde. Laat ons groeien naar Christus, de Gezalfde, en delen in de volheid van Hem, Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing
  Wie leert mij leven met mezelf?
  Het is een levensgrote vraag,
  een kreet om antwoord.
  Ik voel me eenzaam
  en ik wil vele vrienden.
  Hoe kan ik aantrekkelijk zijn?
  Ik zoek genegenheid en warmte,
  en iedereen laat me in de kou staan.
  Ik durf mijn kwetsbaarheid niet te tonen,
  uit angst om geweigerd te worden,
  verkeerd begrepen of belachelijk te zijn.
  Ik knoop problemen aan elkaar
  en ik verwacht dat er iemand is
  die mijn ontgoocheling ziet.
  Ik verwijt anderen wat ik in
  mijn leven niet kan waarmaken.
  Ik wil echtheid en vind oppervlakkigheid,
  ik zoek eerlijkheid en ontdek bedrog,
  ik snak naar ontmoeting en ik word afgewezen,
  ik voel fijnheid, maar ontmoet ruwheid,
  ik zoek echte gemeenschap
  en ik verdrink in de groep.
  Soms is het me allemaal te veel,
  maar toch blijf ik hopen
  dat iemand me zal begrijpen,
  bemoedigen, naar me luisteren
  en voelen dat ik echt van iemand kan houden.
Zang

Het evangelie volgens Mattes, (25, 31-41)
  Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vr Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.
  Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: "Kom, gezegenden van mijn Vader, neemt het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaarligt. Want ik heb honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.
  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed ? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen.
  De koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie, alles wat je voor n van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."
Overweging

Doopkaarsen aansteken aan de paaskaars
  De ouders en kinderen komen naar voren met hun doopkaars. De ouders ontsteken deze kaars aan de paaskaars en overhandigen die aan hun kind. De kinderen staan met de kaars voor de banken., De ouders gaan terug naar hun plaats.
Geloofsbelijdenis
  Jongens en meisjes, toen jullie ouders jullie lieten dopen, hebben zij voor jou de doopbelofte uitgesproken. Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden, vraag ik jullie, maar ook alle anderen, om uit te spreken dat we samen geloven.

  Vormheer
  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

  Allen
  Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat, dat Hij van mij houdt.

  Vormheer
  Ik geloof in Jezus Christus,
  Gods eniggeboren Zoon, onze Heer
  die geboren is uit de maagd Maria
  die gestorven en begraven is,
  die uit de dood is opgestaan
  en leeft aan Gods rechterhand.

  Allen
  Ik geloof dat Jezus bij mij is,
  dat Hij mij de weg wijst naar God,
  dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij,
  dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader.

  Vormheer
  Ik geloof in de heilige Geest
  de heilige, katholieke Kerk,
  de gemeenschap van de heiligen,
  de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven.

  Allen
  Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is,
  dat Hij een vuur is in mijn leven,
  dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld,
  dat Hij voor mij bidt tot God mijn Vader.

  Vormheer
  Bidden wij dan samen tot God:

  Allen
  Zie, trouwe Vader, op ons neer, door Jezus Christus, onze Heer, die met U heerst in majesteit en met de Geest in eeuwigheid. Amen
Handoplegging
  De vormheer roept nu alle gelovigen op tot gebed met de volgende woorden:

  Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over deze jongens en meisjes, die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods.

  Hierna is er een ogenblik van stil gebed

  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster en schenk hun de geest van wijsheid en verstand. Amen. De geest van inzicht en sterkte. Amen. De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer. Amen.

  De vormelingen gaan weer bij hun ouders zitten.
De zalving
  De vormelingen komen met hun ouders bij de Vormheer. De ouders leggen hun hand tijdens het vormen op de schouders van de vormeling. En van hen zegt: Dit is……….

  De Vormheer zalft de kinderen met chrisma en zegt:


  "………, ontvang het teken van de heilige Geest, die zijn stempel drukt, de gave Gods."

  Vormeling Amen.

  Na de zalving door de Vormheer loopt de vormeling met zijn of haar ouders naar de pastoor, een lid van het parochiebestuur, de begeleidster van het vormselproject en een ander lid van de gemeenschap, die achtereenvolgens ook de hand boven het hoofd van de vormeling houden, ten teken dat deze is opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Voorbeden (Na elke voorbede wordt een kaars aangestoken)
  Laten we bidden voor de vormelingen, dat zij hun hernieuwde doopbelofte, samen met ons en alle anderen om hen heen, in de toekomst zullen behouden in het dagelijkse leven.

  Allen Heer, ontferm u over ons.

  Laten we bidden voor onze ouders, die ons het begin van leven hebben gegeven. Dat ze ons de ruimte blijven geven, waardoor wij kunnen groeien tot volwassenheid.

  Allen Heer, ontferm u over ons.

  Laten we bidden dat we kunnen luisteren naar elkaar en samen spelen, werken en leren, samen lachen, samen blij zijn en dat er ook bij verdriet iemand bij je is.

  Allen Heer, ontferm u over ons.

  Laten we bidden dat we elkaar helpen, niet alleen thuis of op school, maar ook anderen die hulp nodig hebben, dat we ze een helpende hand bieden.

  Allen Heer, ontferm u over ons.

  Laten we bidden dat wij allemaal vrienden blijven en nooit elkaar pesten of plagen. God, laat ons voor altijd bij elkaar blijven.

  Allen Heer, ontferm u over ons.

  Laten we bidden voor alle mensen die op dit moment niet blij en vrolijk kunnen zijn. Dat de zon ook voor hen weer vlug mag gaan schijnen.

  Allen Heer, ontferm u over ons

  Laten we niet alleen bidden om aandacht voor de zieken en gehandicapten in onze samenleving, maar dat we ook aandacht hebben voor de dingen heel dichtbij.

  Allen Heer, ontferm u over ons.
Onder de collecte instrumetale muziek

Gebed over de gaven
  Heer, wij bidden: Neem de gebeden en gaven van uw gelovigen aan. In het bijzonder van hen die gevormd zijn. Laat ons deelnemen aan de viering van het offer van uw Zoon. Hij heeft ons de heilige Geest gegeven. Mogen wij in ons leven steeds meer gelijken op Hem, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Tafelgebed
  Vormheer
  De Heer zal bij u zijn.
  Allen
  De Heer zal u bewaren.
  Vormheer
  Verheft uw hart.
  Allen
  Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Vormheer
  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Allen
  Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Vormheer
  Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven en met alle heiligen en engelen zeggen wij:

  Allen
  Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge,
  Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

  Vormheer
  Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen .Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zuster van elkaar, kinderen van U, onze Vader.
  Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei: Neemt hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken.
  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven. Zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

  Allen
  Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer
  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

  Allen
  Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer
  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen
  Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

  Vormheer
  Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het Lichaam van Christus, onze Heer: zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan onze paus Johannes Paulus en aan onze bisschop Antonius.
  Help iedereen die een leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
  Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

  Allen Amen.

  Vormheer
  Laat ons bidden. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:

  Allen
  Onze Vader, die in de hemel zijt …………

  Vormheer
  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen
  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vormheer
  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u." Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, en maak ons n, Gij die leeft in eeuwigheid.
Uitnodiging tot communie
  Vormheer
  Zie hier het Lams Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.

  Allen
  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts n woord en ik zal gezond worden.
Slottekst
  Stop wat humor in je rugzak.
  Neem wat optimisme mee.
  En wat reisgenoten zoeken,
  dat is ook geen gek idee!
  Weten welke kant je op wilt
  en op weg gaan met een doel,
  ook al is dit doel maar simpel,
  het geeft toch een goed gevoel.

  Durf eens naar de weg te vragen,
  stuur misschien een beetje bij.
  Laat je af en toe verrassen
  door die gekke maatschappij.
  Met wat wilskracht als bagage
  zit je bijna altijd goed.
  Grote struikelblokken neem je
  met een beetje durf en moed.
  Als je liefde weet te geven
  Wordt het leven kinderspel.
  Vul je rugzak dus met liefde.
  Wie die uitdeelt, komt er wel !
Slotgebed
  Goede Vader, U hebt het geloof van ons allen, van deze jongens en meisjes, willen sterken door uw Geest.
  Geef hun de kracht om in de toekomst te leven vanuit het geloof en bij te dragen tot het geluk van de wereld.
  Zegen hen, Vader; zegen hun ouders en allen, die zorg voor hen hebben; zegen ook het werk, dat zij in deze wereld zullen verrichten.
  Almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest, blijf bij hen alle dagen van hun leven tot in eeuwigheid. Amen.
Afsluiting met zegen

Slotlied