Vormselviering 31 januari 2004

thema: Geef ons een kans

Vooraf: Twee kikkers in een emmer
  Op een nacht sprongen twee kikkers in een emmer, Die voor de helft gevuld was met room. Uit alle macht probeerden ze eruit te klimmen. Maar helaas. Hoe ze ook hun best deden, ze kregen nergens houvast en hun pootjes gleden telkens maar weer af langs de gladde wand.
  Na enkele uren radeloos spartelen, zei de ene kikker: Ik zie het niet meer zitten, ik zie geen enkele uitweg meer. Vervolgens liet hij zich zakken en verdronk jammerlijk.
  De overgebleven kikker dacht echter: Ik zie ook geen uitweg om te ontsnappen, maar opgeven, dat nooit.
  Tegen de ochtend gebeurde er iets volkomen onverwachts. Plotseling voelde zijn pootjes, die moe waren, vaste grond onder zich. Wat was er gebeurd?
  Zonder dat hij het wist had hij al trappelend de room tot boter gekarnd.
Openingslied : Geef ze een kans (Palet)
  Refrein
   Geef ze een kans en geef ze liefde,
   zet je eens in voor iemand anders.
   Geef ze een kans en laat ze niet alleen.
   Geef ze een kans gewoon te leven,
   Geef ze je hart, je geest, je handen.
   Geef ze een kans, waar moet het anders heen.
   Geef ze een kans.

  Laat de werkelozen werken, geef de zieken medicijnen.
  Geef hongerenden brood er is genoeg voor iedereen.
  Geef de liefdelozen liefde, geef je hand hier is de mijne.
  En wees een mens als medemens en tel niet meer tot n. Refrein

  In het land waar 't leven goed is, is de adem niet meer zuiver,
  speelt een kind niet meer op straat en is de afgunst algemeen.
  Ik zie asfalt zonder bomen zet mijn kraag op en ik huiver.
  We knielen voor het klatergoud, we tellen maar tot n. Refrein

  Wie niet heeft kan ook niet geven, wie niet heeft kan niet meer leven
  En de wereld draait wel door, al is uw hart zo hard als steen.
  Maar de blikken van erkenning, voor de zonsopgang van morgen
  zijn meer dan goud, kom medemens wie telt er nog tot n.

Welkomstwoord pastoor

Openingswoord
  vormeling
  "Vormen is een woord dat wij iedere dag gebruiken. Een kunstenaar vormt een vaas uit klei. Een architect geeft vorm aan een huis. Een modeontwerpster zoekt naar nieuwe vormen. Een trainer doet zijn best om zijn elftal in vorm te brengen. Er wordt een nieuwe regering gevormd. Samen vormen wij een groep. Altijd, van minuut tot minuut, zijn wij bezig aan elkaar en aan de wereld vorm te geven."

  vormeling
  "Wij zijn zelf ook gevormd, door onze ouders en door onze familie, door de krant, de televisie, ja eigenlijk door iedereen. Wij willen goed gevormd worden. Daarvoor moet je kneedbaar zijn als klei en niet keihard als steen. Je vraagt je wel eens af of je de goede vorm hebt. Of je een mens bent die eerlijk is, die je kunt vertrouwen, die kan delen met iedereen, die vriendelijk is……. Kortom: een mens om van te houden."

  Ouder
  "Wij zijn steeds vormend bezig in het leven. Wij willen graag dat jullie uitgroeien tot mensen die elkaar vertrouwen, eerlijk zijn, goed voor elkaar, elkaar de helpende hand toesteken, elkaar respecteren, elkaar liefhebben. Jullie worden zelfstandiger. Wij zouden graag zien , dat jullie daarbij uitgroeien tot mensen om van te blijven houden. Dat vergt soms best veel inspanning, zowel van jullie als van ons. Dat zal best eens leiden tot het slaan van deuren en het stampend naar boven lopen. Dat hoort erbij, dat geeft niks…. Als we samen maar blijven werken aan elkaars geluk en als we samen elkaars standpunten maar proberen te respecteren. Een goede geest, een goede sfeer is heel belangrijk in het leven."
Schuldbelijdenis
  Vormelingen:
  Vader God, op deze avond komen wij bij elkaar als Uw kinderen. U weet, dat wij ons best doen, maar het lukt niet altijd. Wij willen U vragen om ons te helpen bij alles wat wij doen.

  Allen:
  Daarom willen wij nadenken over wat we verkeerd hebben gedaan. Want ook voor ons is het vaak moeilijk om alles goed te doen. Ook wij hebben spijt van onze fouten en vragen Uw hulp, om steeds weer opnieuw te proberen.

  Pastoor: Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing brengen en ons laten delen in zijn verbond van liefde. Amen.
Lied : Zo ben jij (Palet)
  Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben jij.
  Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo ben jij.
  Als onze harten zijn verward als onze ogen zijn verstard,
  breek ons dan open, opdat wij zien een flits misschien
  van jou op wie wij hopen, van jou op wie wij hopen.

  Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben jij.
  Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo ben jij.
  Als onze moed is weggezakt als onze geest is afgevlakt,
  breng ons tot leven, opdat wij gaan niet blijven staan
  en wij jou zien heel even, en wij jou zien heel even. Zo ben Jij.

  Gebed door de vormheer God, onze speurtocht door het leven heft ons vandaag hier bij elkaar gebracht. In deze vormselviering willen wij bidden om de kracht van uw Geest, wanneer de moed ons in de schoenen zinkt; om het vuur van uw Geest, wanneer wij uw evangelie dreigen te vergeten; om de liefde van uw Geest, in alle dagen van ons leven. Amen.
Eerste lezing door Roselie
  Wie leert me leven Wie leert me leven met mezelf?
  Het is een levensgrote vraag,
  een kreet om antwoord.
  Ik voel me eenzaam
  En ik wil vele vrienden.
  Hoe kan ik aantrekkelijk zijn?
  Ik zoek genegenheid en warmte,
  en iedereen laat me in de kou staan.
  Ik durf mijn kwetsbaarheid niet te tonen,
  uit angst om geweigerd te worden,
  verkeerd begrepen
  of belachelijk te zijn.
  Ik knoop problemen aan elkaar
  en ik verwacht
  dat er iemand is
  die mijn ontgoocheling ziet.
  Ik verwijt anderen
  wat ik in mijn leven
  niet kan waarmaken.
  Ik wil echtheid en vind oppervlakkigheid,
  ik zoek eerlijkheid en ontdek bedrog,
  ik snak naar ontmoeting
  en ik word afgewezen,
  ik voel fijnheid,
  maar ontmoet ruwheid,
  ik zoek echte gemeenschap
  en ik verdrink in de groep.
  Soms is het me allemaal te veel,
  maar toch blijf ik hopen
  dat iemand me zal begrijpen,
  bemoedigen, naar me luisteren
  en voelen dat ik echt
  van iemand kan houden.
Lied : Waar is het gevoel ? (Palet)
  Als ik naar de wereld kijk dan krijg ik het benauwd.
  't is alsof geen sterveling nog van een ander houdt.
  Of geen mens kijkt als een ander lijdt, niemand heeft nog tijd.
  Onverschilligheid.

  Waar is het gevoel? De wereld is koel.
  Iedere dag sterft weer een kind en iedereen is blind.
  Waar is het gevoel? Een wereld zo koel.
  Als je niet van een ander houdt, dan sta je kil en koud in het leven.

  Mensen sterven overal aan honger en geweld.
  Het gaat altijd om de macht of om het grote geld.
  En geen mens voelt hoe een ander lijdt, niemand heeft nog tijd.
  Onbewogenheid.
Tweede lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas, 4, 21-30
  In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: "Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan." Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: "Is dat dan niet de zoon van Jozef?". Hij zei hun: "Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen, in Kafarnam gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad."
  Maar Hij gaf er dit antwoord op: "Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Isral; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel melaatsen in Isral; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syrir Naman."
  Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile randvan de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Overweging : vormheer

Doopkaarsen aanmaken aan Paaskaars
  De ouders en de kinderen komen naar voren met hun doopkaars. De ouders ontsteken deze kaars aan de Paaskaars en overhandigen die aan hun kind. De kinderen gaan met de kaars in een grote kring voor het altaar staan. De ouders gaan weer terug naar hun plaats.
Lied : God wij mensen (Palet)
  God, wij mensen, willen leven met Uw woord op onze weg.
  Help ons geven Heer, liefde vreugde meer,
  laat ons niet hard en eenzaam zijn.
  Kijk nu toch eens om je heen en geef elkaar de hand,
  niemand van ons wil zijn alleen, en struik'len door het land.

  Refrein:
   Samen kunnen wij toch leven,
   God doet ons veilig samen gaan.
   Samen kunnen wij beleven,
   dat wij Zijn woord heel goed verstaan.

  God wij mensen, in de wereld, tasten naar Uw eeuwig licht.
  Leer ons zoeken, Heer, naar Uw liefde, Heer.
  Dan voelen wij ons niet meer alleen.
  Wie kan leven zonder God? Hij brengt ons bij elkaar.
  Ja, help ons zo te leven, in vrede met elkaar.
Hernieuwing doopbelofte
  Hernieuwde belijdenis van het geloof door heel de gemeenschap. Ouders en vormelingen gaan staan.

  Vormheer:
  Beste ouders. Bij het doopsel van uw kind hebt u beloofd om uw kind op te voeden in de geest van Jezus'evangelie. Mag ik u nu opnieuw vragen: Belooft u uw kind voor te gaan in de goede geest van het evangelie ? Belooft u uw kind steeds een vriendenhand te reiken en de hand boven het hoofd te houden, wat de toekomst ook brengen zal ?

  Ouders: Ja, dat beloven wij.

  Vormheer:
  Beste leden van de gemeenschap. Met het doopsel zijn deze kinderen opgenomen in uw gelovige gemeenschap. Mag ik ook u vragen: Belooft u deze kinderen voor te gaan in de goede geest van het evangelie? Belooft u deze kinderen te helpen in woord en gebaar, aan uw gemeenschap deel te nemen en het steeds een vriendenhand te reiken, wat de toekomst ook brengen zal ?

  Allen: Ja, dat beloven wij.

  Vormheer:
  Beste meisjes en jongens. Jullie ouders en alle andere mensen hier aanwezig, hebben beloofd voor te gaan op de weg die ook Jezus gegaan is. Willen jullie ook verdergaan op deze weg ?
  Willen jullie ook in je komende leven getuigen zijn van Jezus, door met open handen te leven en door je leven te delen met anderen zoals Jezus deed ?

  Vormelingen: Ja, dat beloven wij.

  Vormheer:
  Belijden wij dan nu allen het geloof van ons doopsel.
  Ik geloof in God, de almachtige Vader,
  Schepper van hemel en aarde.

  Allen:
  Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat,
  Dat Hij mijn Vader wil zijn, dat Hij van mij houdt.

  Vormheer:
  Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon,
  onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
  die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en die leeft aan Gods rechterhand.

  Allen:
  Ik geloof, dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de weg wijst naar God,
  dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, dat Hij mij vormt tot een kind van zijn Vader.

  Vormheer:
  Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
  de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
  de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven.

  Allen:
  Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is,
  Dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld,
  Dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader.

  Vormheer:
  Bidden wij nu samen: Wij hebben verschillende malen samen gepraat en nagedacht over zelfstandig worden, over de weg die wij willen gaan. Wij beginnen er iets van te begrijpen, wat het zeggen wil te horen bij een gemeenschap, die wil leven in de geest van Jezus van Nazareth. Wij weten dat wij het niet alleen kunnen, maar dat we samen verder kunnen gaan als we elkaar helpen. Daarom laten wij ons vormen. Daarom bidden wij met u allen om de kracht van de heilige Geest.

  Allen bidden enige momenten in stilte voor de vormelingen.

Handoplegging (tijdens Handoplegging cd-achtergrondmuziek)
  Vormheer: Laat ons bidden: God, heilige Geest. Met de handoplegging drukken wij uit en bevestigen wij, dat de goede Geest van Jezus door de vorming van de ouders, al in deze kinderen leeft.
  Schenk de ouders de kracht hun kinderen voor te gaan en respectvol te begeleiden op wegen van waarheid, trouw, vrede en liefde. Versterk van dag tot dag Uw invloed op het levenvan deze kinderen. Bewaar en voltooi wat U in hen begonnen bent door Christus onze Heer. Doe Heer, Uw liefde groeien in hen, blijf bij hen hun leven lang.

  Goede God, schenk hen door deze handoplegging de goede geest van Jezus Christus, de geest van wijsheid en verstand, de geest van vertrouwen.

  Vervul hen, goede God met de geest van behulpzaamheid en liefde, laat hun geloof in Uw liefde blijvend zijn. Wij vragen het U in de naam van Jezus, die bij U left in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vormelingen gaan bij hun ouders zitten. De zalving
  De vormelingen komen met hun ouders bij de vormheer. Ze leggen hun hand tijdens het vormen op de schouder van de vormeling.
  En van de ouders zegt: "Dit is ons (onze) …..".
  De vormheer zalft de kinderen met Chrisma en zegt:
  "….., ontvang het teken van de heilige Geest, die zijn stempel drukt, de gave Gods".
  Vormeling: "Amen".

  Na de zalving door de vormheer, lopen de vormeling met zijn of haar ouders naar de pastoor, een lid van het parochiebestuur, de begeleidster van het vormselprojekt en een oudste uit de gemeenschap, die achtereenvolgens ook de hand boven het hoofd van de vormeling houden, ten teken dat deze is opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Lied : Halleluja (Palet)

Voorbeden


Collecte Gebed over de gaven.
  Heer onze God, aanvaard onze gebeden, aanvaard dit brood en deze wijn en maak ze vol van de geest van Jezus Christus, die leeft tot in de eeuwen de eeuwen.
  Allen: Amen
Tafelgebed
  In ieder huis staat een tafel, een tafel met stoelen: huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen en deel hebben aan elkaars lief en leed; kans op vrede en geluk, begrip en mededeelzaamheid. Een moeder die het huis bewoonbaar maakt, gezellig en vertrouwd; ouders die geborgenheid vinden, rust en genoegen; schade en schande samen verwerken tot vergeving en vrede.
  Ook hier staat een tafel, een tafel gedekt met brood en wijn: teken van mensen die eenheid zoeken verder dan eigen haard en huis, teken van mensen die spreken en bidden met elkaar, die elkaar van dienst willen zijn in woorden van begrip en in werken van vrede.
  Eens stond er een tafel in de stad, waar onze Heer zijn laatste uur beleefde, de tafel van zijn afscheidsmaal: als leden van n gezinriep hij de zijnen aan tafel. "Zou een moeder haar kind vergeten", zo had hij eens gezegd, "God vergeet u nooit". Dat was zijn leven ook: aan de mensen zeggen en tot ter dood bevestigen dat God geen mens vergeet en dat mensen elkaar evenmin vergeten mogen, maar dat ze voor elkaar zijn als spijs en drank, zoals Hij voor ons was.
  Hij nam het brood en sprak: Dit is mijn Lichaam, voor u gebroken. Hij nam de wijn en sprak: Dit is de beker van het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed voor u vergoten. Doe dit altijd weer opnieuw en breng u dan te binnen hoe God is en hoe de mensen moeten zijn.
  Er staat een tafel gedekt, een lange grote wereldtafel, de tafel der mensen, broederschap van God, brood en vrede voor iedereen, niemand vergeten, zoals God geen mens vergeet.
  Er wacht ons een tafel, er wacht ons een huis van feest en vervulling: de toekomst van vrede die God voor ons dacht en die mensen kunnen verhaasten, maken en breken.

  Allen:
  Laat ons die tafel der mensen, die grote tafel van zorg om allen, met nieuwe liefde bedienen, ieder thuis te beginnen, zodat God kan komen als gastheer van de laatste dag, als Vader van de thuisgekomen wereld. En laat ons nu samen deze gedachtenis besluiten met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:

  Onze vader, die in de hemel zijt,

  Pastoor:
  Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.
  Allen:
  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Uitnodiging tot de communie.

  Pastoor:
  Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.

  Allen:
  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied: cd-muziek

Slottekst: Groeien is knokken
  Groeien is verder de hoogte in schieten.
  Telkens wat langer. Van groter naar groot.
  Groeien is steeds nieuwe dingen beleven.
  Zo gaat de weg van geboorte naar dood.

  Groeien is knokken om verder te komen.
  Vallen en opstaan. Een lach en een traan.
  Groeien is zoeken en kiezen en vragen,
  Ergens aan werken en ergens voor staan.

  Groeien is denken en kennis vergroten.
  Steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien.
  Groeien is telkens weer grenzen verleggen,
  Waarmaken waar je van droomde misschien.

  Groeien is dingen soms los durven laten.
  Beelden gaan barsten en schieten tekort.
  Groeien is botsen met God en ontdekken
  Dat je geloof daar niet minder van wordt.
Slotgedachte : (Moeder Teresa schreef een samenvatting van haar levensfilosofie)
  Het leven is een kans, profiteer ervan.
  Het leven is mooi, bewonder het.
  Het leven is een zegen, beproef het.
  Het leven is een droom, verwezenlijk die.
  Het leven is een uitdaging, neem die aan.
  Het leven is een plicht, vervul die.
  Het leven is een spel, speel het.
  Het leven is duur, verzorg het.
  Het leven is rijkdom, bewaar die.
  Het leven is liefde, geniet ervan.
  Het leven is een belofte, kom die na.
  Het leven is droefheid, overwin die.
  Het leven is een lied, zing het.
  Het leven is een strijd, aanvaard die.
  Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
  Het leven is geluk, maak het.
  Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
  Het leven is leven, vecht ervoor!
Slotgebed
  God wij danken U dat er ook nu mensen zijn, die ons een kans willen geven. Die bereid zijn ons de goede weg te wijzen. Wij hopen dat er altijd iemand zal zijn in ons leven die wij kunnen vertrouwen, en bij wie we veilig zijn
.

Zegen en wegzending.

Slotlied : Palet en vormelingen

Uitvliegen (achter op boekje)
  vlieg maar
  vlieg maar uit
  jij maakt je eigen leven
  wat ik had
  heb ik je meegegeven
  blij dat ik je mocht begeleiden
  ook al gaan onze wegen scheiden
  onze liefde is grenzeloos
  belangeloos oneindig eeuwig
  vlieg maar
  vlieg maar uit