Van je vrienden moet je het maar hebben

Stap voor Stap viering groep 7

OPENINGSLIED: De wereld is een toverbal

WELKOMSTWOORD PASTOOR

OPENINGSTEKST Door Cindy en Arjanne

Cindy: Er was eens een meisje, die kreeg een muisje, waar ze erg blij mee was. De vriendinnen vonden er niks aan, want muizen zijn vies en eng. Het meisje besluit de muis mee naar school te nemen en iedereen vindt het muisje toch leuk. Na school willen de vriendinnen toch weer komen spelen, omdat het meisje zo'n mooi muisje heeft.

Arjanne: Eigenlijk zijn dat dan bij mij geen echte vrienden. Ik heb eens meegemaakt, dat de juf boos werd op mij, omdat ik te lang treuzelde met omkleden bij het zwemmen. De hele klas kreeg korter speelkwartier. De kinderen waren toch niet boos op mij, dus dat waren pas echte vrienden.

Cindy: Nou bij de gymles viel er een keer een meisje en die had veel pijn aan haar arm. Niemand schonk er aandacht aan, want ze dachten het valt wel mee. Het meisje voelde zich daardoor erg in de steek gelaten. Later bleek dat de arm gebroken was en toen stond ze ineens wel in de belangstelling, terwijl ze het eerder die aandacht veel harder nodig had.

Arjanne: Voor dat meisje was dat niet leuk, vooral als ze zo'n pijn had. Zo heb ik een keer gehoord dat een meisje aan een puzzelwedstrijd mee wou doen. Op school scholden ze haar uit voor puzzelprofessor. Ze werd zelfs ziek, om maar niet naar school te hoeven gaan. Uiteindelijk kreeg ze de 1e prijs met de puzzelwedstrijd. Toen had ze plotseling weer vrienden die wilden delen met de prijs die ze gewonnen had.

Cindy: Weet je wat ik echte vrienden vind? Als iemand iets overkomt, bijvoorbeeld een brand, dat je dan laat zien dat je het ook erg vindt. Je kunt dan een bloemetje geven of bijvoorbeeld vragen of je kunt helpen. Je kunt ook eens wat vaker vragen: "Hoe gaat het nu?"

Arjanne: Ik heb nog een voorbeeld. Laatst vertelde iemand een geheim aan haar vriendin. Ze vertelde dat ze een jongen heel erg aardig vond. Later werd ze er mee geplaagd en kwam ze er achter dat haar vriendin het wel leuk vindt om dingen door te vertellen, maar toen was het vertrouwen in haar vriendin al weg.

Cindy en Arjanne samen: Dus: Echte vrienden zijn voor ons: Kinderen die je kunt vertrouwen en die je door dik en dun steunen en in je geloven en niet alleen bij je willen zijn als je veel hebt en kunt.

SCHULDBELIJDENIS
Allen: Heer God, We zijn geboren om te leven en toch maken wij elkaar het leven dikwijls onmogelijk. We hebben ogen gekregen om te zien en toch kijken we elkaar veel te weinig aan. We kregen oren om te luisteren en toch zijn we doof voor elkaar. Een mond om met elkaar te praten, maar we hebben elkaar zo weinig goeds te zeggen. Een hart om lief te hebben, maar het is zo weinig op anderen gericht. Daarom vragen wij U om vergeving.

EERSTE LEZING door: Rosan, Marleen, Gillian en Sanne

DOE JIJ OOK MEE?
De vrienden van Jezus bleven alleen achter. Wat jammer zeiden ze, dat Jezus weg is, dat wij Hem niet meer zien. Maar Petrus zei: Niet blijven treuren, niet blijven zeuren kom nu gaan wij doen wat Jezus heeft gedaan. Nu gaan wij vertellen wat Jezus heeft verteld. En Petrus met zijn vrienden gingen op de markt staan, op het kerkplein en ze riepen: WIE DOET ER MEE?
Wie doet er mee met alles eerlijk delen? Wie doet er mee om mensen te troosten die bedroefd zijn? Wie doet er mee om zieken te bezoeken die alleen zijn om blij te zijn met blijde mensen en bedroefd met bedroefde mensen? Wie doet er mee en wil proberen om altijd eerlijk te zijn? Wie wil er net als Jezus proberen om altijd te vergeven en alles weer goed te maken? Als je met ons mee wilt doen kom dan laat je dopen net als Jezus. Dopen met water kopje onder het vuil afwassen, helemaal schoon worden en telkens proberen om goed te zijn voor iedereen.
 Doe jij ook mee? En jij? En jij?
Heel veel mensen deden mee en lieten zich dopen. Ze kregen een kaars in de hand en ze riepen: wij willen licht zijn voor andere mensennet als Jezus. Ze trokken de hele wereld over en het was net of Jezus met hen meeging om hen te helpen. Jij hebt het goed gedaan, Jezus fijn dat jij ons helpt om het ook goed te doen. Wij zien jou niet meer, maar jij doet wat je hebt beloofd jij blijft bij ons om samen de wereld beter te maken. Jij hebt je best gedaan nu zijn wij aan de beurt nu ben ik aan de beurt en jij, en jij, en jij…… Kom, doe mee je bent toch gedoopt of niet soms?

LIED: Geef mij je hand

TWEEDE LEZING: Door Els van Haren

De boodschap van Jezus (Lucas 4, 16-30)

Jezus ging naar Galilea. Hij verkondigde de blijde boodschap van God: "De tijd is rijp. Nu begint de heerschappij van God. Begin een nieuw leven en heb geloof in de goede boodschap die ik breng." Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Op de sabbat ging hij naar de synagoge. Daar las hij een stukje voor uit het boek van de profeet Jesaja: "De Geest van God de Heer rust op mij, want Hij heeft mij uitverkoren. Hij heeft mij gezonden om aan de armen de blijde boodschap te verkondigen, om aan gevangenen te zeggen: "Jullie zijn vrij,", aan blinden: "Jullie zullen zien", aan onderdrukten: "Jullie zijn bevrijd", en om te verkondigen dat "de tijd is aangebroken dat God genadig is" Jezus verklaarde aan allen die in de synagoge waren: "Het woord dat u zojuist gehoord hebt, is vandaag in vervulling gegaan." Eerst betuigden zij hem allemaal hun bijval. Daarna begonnen ze te overleggen: "Is dat niet de zoon van Jozef?" Jezus zei hun: "Ik verzeker u: geen profeet vindt waardering in zijn eigen vaderstad. Toen de aanwezigen in de synagoge dat hoorden, werden ze woedend. Zij sprongen op, joegen hem de stad uit en wilden hem van een berg stoten. Maar zij konden Jezus niets aandoen.

OVERWEGING

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, die van alle mensenkinderen houdt. Ik geloof ook in zijn bedoeling met onze aarde. Hij wil vrede en goedheid alom. Ik geloof niet in een wereld, die je kunt verdelen in rijk en arm, maar ik geloof in een gelijke verdeling van alle goederen der aarde tussen alle mensen. Ik geloof niet in een wereld, waarin het ene kind veel meer kansen krijgt, dan het andere kind. Maar ik geloof in een aarde met gelijke kansen voor iedereen. Ik geloof, dat het God pijn doet, als hij ziet dat er nog zoveel vluchtelingen zijn. Maar ik geloof ook, dat ik in Zijn Naam op mijn manier kan werken aan een betere wereld.

VOORBEDEN Door Lisa en Stefan

Lisa : Wij bidden dat wij het vertrouwen in de ander blijven houden.
>Stefan : Wij bidden dat we een beroep mogen doen op anderen in goede, maar zeker ook in slechte tijden.
Lisa : Wij bidden voor iedereen die 't moeilijk heeft en teleurgesteld is in anderen.
Stefan : Wij bidden voor kinderen en mensen die anders zijn, dat ze geaccepteerd worden en niet buitengesloten worden.
Lisa : Wij bidden voor iedereen, dat we open en eerlijk in het leven staan en niet de fout maken om onze medemens te beoordelen op zijn uiterlijk, eigenaardigheden of zijn gewoonten.
Stefan : Wij bidden voor iedereen, dat we in staat zijn een ander te vergeven, als die ons verkeerd beoordeeld heeft.

 COLLECTE LIED: Ga je mee, zeg niet nee

TAFELGEBED
Jezus, over wie jullie verhalen hebben gehoord en die jullie gevraagd heeft om goed voor elkaar te zijn. Die goede Jezus zei de avond voor zijn sterven tegen zijn vrienden: "Kom, kom nog een keer met mij aan tafel! Ik wil zo graag voor de laatste keer met jullie eten." En hij nam heet brood - gewoon dagelijks brood - brak het en zei: "Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Hij gaf hen te drinken, te drinken uit de beker en zei: "Niets, maar dan ook niets houd ik voor mijzelf; Kom, drink ervan; de beker van een altijddurend verbond, dit is mijn bloed, vergoten voor alle mensen. Vergeet niet en doe wat ik heb gedaan." Jezus is gestorven, maar zijn vrienden komen nog altijd bij elkaar. Dan breken ze het brood in stukken en delen het samen. Dan drinken ze uit de beker en vertellen ondertussen over Jezus. Hoe hij zieken beter maakte en bevriend was met mensen zonder vrienden. En hoe hij kon luisteren naar de vogels die zingen, dat het een lieve lust is. "En niemand," zei Hij, "niemand heeft ze het zingen geleerd." Hoe gek hij was op kinderen, die lachen en dansen en de hemel in dromen. "En ze hebben gelijk," zei Hij, "hun dromen komen uit." Hoe hij de mensen heeft leren bidden. "Doe het zo," zei hij, "bid maar mee:" Onze Vader Die in de hemel zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome U wil geschiede op aarde Zoals ook in de hemel Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schuld Zoals ook wij aan anderen Hun schuld vergeven En leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van het kwade.

VREDESWENS

COMMUNIE LIED: Het was op een dag bij het meer

SLOTGEBED
Goede God, Gij hebt Uw licht laten schijnen in deze wereld. Gij zijt de toekomst van alle mensen. Wij zijn u dankbaar daarvoor. Wij bidden U: Geef ons de moed Uw licht door te geven. Laat ons geduld hebben, als het niet direct goed wil, geef ons sterkte, als teleurstelling of tegenslag ons overvalt. Houdt ons altijd op het rechte spoor. Dat vragen wij U, door Jezus Christus Uw Zoon, die nu en altijd met U leeft, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

AFSLUITING EN ZEGEN

SLOTLIED: Vrede voor mij en iedereen