Palmzondag - 28 maart 2010
Gezinsviering van de stap-voor-stapgroepen

Vooraf: Palmzondag
  Loof en groen in onze handen
  opgaan naar Jeruzalem.
  Verwachting in ons hart
  misschien zien we Hem.

  We roepen mee of kijken uit
  daar komt Jezus!
  Hij lijkt moe.

  Hosanna klinkt het luid
  wachtend op respons.

  Maar dat gezicht
  is niet van een koning.
  Meer een van ons!
Openingslied: naar het beloofde land
  Refrein:
   Ga je met ons mee op reis?
   Blijf niet staan, want we gaan.
   Stap voor stap en hand in hand,
   Naar het beloofde land.

  Naar een land om van te dromen.
  In dat land is alles goed.
  Bloemen bloeien, vruchten groeien.
  't Is een land van overvloed.

  In dat land is ieder welkom,
  Arm en rijk en groot en klein.
  Iedereen kan veilig wonen
  En kan daar gelukkig zijn.

  Kom, vooruit, we moeten verder.
  We gaan eerst door de woestijn.
  Maar daar zien we soms al even
  Hoe het in dat land zal zijn.
Openingstekst

  Vandaag is het Palmzondag. Jezus wordt als een topvedette onthaald in Jeruzalem. De hele stad staat op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen, iedereen wil en moet hem zien.
  Komen we dergelijke scenario's de dag vandaag ook niet tegen: als oranje de eerste wedstrijden wint, als een Sven Kramer en Irene Wust een Olympische gouden medaille halen of als … de finale haalt.
  Ook vandaag nog merken we dat een vedette plotseling van z'n voetstuk kan vallen, met een lelijk woord in de pers, een negatieve uitlating op T.V., n of andere roddel of een domme actie…
  Hoe kon de massa die Christus op Palmzondag zo enthousiast onthaalde in de stad; de week erop op Goede Vrijdag staan joelen: weg met hem..?'
  Wat zouden wij gedaan hebben? Hoe vlug schrijven wij iemand af … Staan we wel eens stil bij dergelijke zaken? Achteruit kijken en vooruit kijken, naar verleden en toekomst, Dat is Palmzondag

Schuldbelijdenis:

  Op Palmzondag zien wij hoe oneerlijk mensen zich naar Jezus gedragen. Zo is het ook bij ons. Wij willen ook vaak het onrecht niet zien dat om ons heen gebeurt. Vergeef mij, Heer.

  Allen: HEER ONTFERM U

  Op Palmzondag zien wij het dilemma van Jezus, die gewoon tussen de mensen wil leven, maar door hen op een voetstuk wordt geplaatst. Mensen houden van het gebruik van macht en bewonderen hen die de leiding nemen. Soms lachen wij om mensen die naef zijn. Maar wij kijken wel vol bewondering op naar mensen die goed kunnen praten, ook al zijn het loze woorden. Vergeef mij, Heer.

  Allen: CHRISTUS ONTFERM U

  De vasten is bijna om. Het is de tijd om een bijzonder royaal gebaar te maken naar armen. De Vastenactie is een kans daartoe. Maar daar was ik nogal zuinig bij. Vergeef mij, Heer.

  Allen: HEER ONTFERM U

  Beste mensen, fouten maken doen wij allemaal, maar fouten goedmaken is iets waartoe Jezus ons uitdaagt. Laten wij daarom manieren zoeken om het weer goed te maken met God en onze medemens. Amen

Lied: Het lied van het nieuw begin
  1) Het is zo donker, het is koud. Ik kan zo niet leven!
  Kijk maar eens, het wordt weer licht.
  Voel de zon op je gezicht, die gaat warmte geven.

  Refrein:
   Soms lijkt het dood, maar let maar op!
   Je ziet het nog niet goed.
   Het leeft en heeft een nieuw begin en dat geeft nieuwe moed.

  2) Kijk, de tuin is dood en kaal, ik zie niets meer groeien.
  Zie je dan die sprieten niet?
  Want die sprieten die je ziet, zullen strakjes bloeien.

  3) Zie je daar die dode boom? Dat is toch geen leven?
  Kijk, een tak! En aan de top, zie je al een kleine knop.
  Die gaat bloesem geven.

  4) Kijk die rups! Die is toch dood?
  Ik zie nergens leven. Dat is mis.
  In die cocon wacht een vlinder op de zon, maar dat duurt nog even.

  5) Maar mensen gaan toch dood?
  En dan stopt het leven. 't Paasverhaal zegt jou en mij:
  Jezus leeft, 't Is niet voorbij. God zal leven geven.
Eerste lezing

  "Ik wil ook een tak!" roept Mirjam. Papa is gelukkig groot genoeg. Hij trekt een flinke palmtak van de boom. "Hosanna!" roept hij alvast. "Hosanna!" Mirjam is helemaal opgewonden. Jezus komt de stad in. De Zoon van David! De koning die hen allemaal redden zal, zegt Papa. Iedereen staat langs de weg. Zien ze hem al aankomen?
  Vorige week was er ook een optocht geweest. Een generaal van de Romeinen. De weg was met een prachtig rood kleed bedekt. De soldaten juichten en zwaaiden met hun lansen. Hij kwam voorbijrijden op een groot glanzend zwart paard. Met een zilveren harnas, en een zwaard van het hardste staal! Een machtig gezicht, maar Papa vond het maar niks. En nu dus weer, maar dan zonder soldaten. En nou juicht Papa. En alle andere mensen uit de straat. Ze zingen een bekend lied. "Dochter van Sion, ziet uw koning komt tot u, op een ezel." En dan roepen ze weer "Hosanna!"
  Mirjam trekt Papa aan zijn jas. "Papa ik zie niks!" Hij tilt Mirjam op en zet haar op zijn schouders. Nu kan ze 't beste zien van allemaal!
  En daar komt hij. Maar wel anders dan ze had gedacht. Niet hoog op een glanzend paard maar op een klein pluizig ezeltje. Geen lansen, maar palmtakken. "Papa!" roept ze naar beneden. "Er ligt geen kleed op de weg!"
  Pijlsnel zet Papa haar weer op de grond. Hij trekt zijn jas uit en legt die op de weg. Mirjam zet grote ogen op. Papa's beste jas! In het stof! Alle andere mensen doen het ook. Er blijft nog een gaatje over, waar ze gauw haar jas in legt. Een bont kleed is het: zoveel mensen, zoveel kleuren.
  Nu staat ze vooraan. Ze kan hem z aanraken. Geen harnas, geen zwaard. En hij kijkt zo vriendelijk! "In de hemel vrede!" zingen de mensen. "In de hemel Gloria!" Ze laat haar jas liggen en loopt achter hem aan. "Hosanna, Zoon van David!" roept ze. De andere kinderen doen mee. En zo lopen ze door tot ze in de tempel zijn. Daar roepen ze nog harder!
  Er zijn daar belangrijke mensen, die boos kijken. Ze zeggen tegen Jezus dat het uit moet zijn met dat gejuich. Maar Jezus zegt: "als de kinderen ophouden, dan gaan de stenen juichen!"
  En zo blijven ze juichen en zingen totdat Jezus weggaat. "Nou ga ik naar de stilte," zegt hij zachtjes.
  Als ze thuiskomt, heeft Papa het stof al uit haar jas geklopt. "Het was geen gewone koning, Papa," zegt ze. "Hij huilde een beetje op het laatst."

Lied: wij zijn samen onderweg
  Wij zijn samen onderweg, alleluja
  Wij zijn samen onderweg, alleluja

  Met de zon, de maan de zee, alleluja
  Heel de schepping jubelt mee, alleluja

  Met de sterren in de lucht, alleluja
  Met de vogels op de vlucht, alleluja

  Zo gaan mensen hand in hand, alleluja
  Samen naar het beloofde land, alleluja
Lezing uit het evangelie volgens Marcus (11,1-11)

  Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betani op de Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: 'Gaat naar het dorp daar vr u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? Antwoordt dan: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug'.
  Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen hun toe: 'Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?' Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid.
  Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gehakt hadden.
  De mensen om hem heen omstuwden, jubelden: 'Hosanna; gezegend hij die komen zal in de naam des Heren. Hosanna in den hoge!'

Overweging

Geloofsbelijdenis
  Ik wil geloven in een wereld,
  waar het fijn is om te wonen,
  zonder ruzie, zonder verdriet.
  Ik wil geloven in een wereld,
  zoals God de Vader hem geschapen heeft.
  Ik wil geloven, dat wij samen die wereld kunnen bouwen:
  Een groene wereld met bomen en bloemen,
  vogels en vlinders, met de zon en met lieve mensen,
  die doen zoals Jezus deed.
Voorbeden

  Brood op de palmpasenstok. Ik bid voor alle kinderen en grote mensen, die niet voldoende brood op tafel hebben of die hongeren naar het brood van een warme liefde. Laat ons bidden…

  Een palmpasenstok in de vorm van een kruis, waaraan Jezus is gestorven. Ik bid voor alle mensen, die nu een zwaar kruis hebben te dragen. Laat ons bidden…

  Een haantje op de palmpasenstok en toen die haan driemaal had gekraaid, had Petrus uit bangheid driemaal gezegd, dat hij geen vriend van Jezus was. Ik bid voor de mensen, die uit angst hun vriend of vriendin in de steek laten. Laat ons bidden…

  Versierd met bloemen en takken is onze palmpasenstok. Zwaaiend met de takken werd Jezus juichend binnengehaald. Ik bid voor de kinderen, die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd om het goede, dat zij doen. Laat ons bidden…

  (intenties van de parochie)

Collecte Lied: Het lied van Franciscus
  God, wij danken u voor een kring van dagen.
  Voor broeder Zon, voor zijn dagelijks licht.
  Voor zuster Maan en de sterren van verre,
  cadeau voor de nacht: wat een prachtig gezicht.

  1. God, wij danken u voor een kring van dagen.
  Voor broeder Wind, voor de stilte en storm.
  Voor zuster Water zo zuiver en helder,
  Eenvoudig en rein en haar kracht, zo enorm.

  2. Bedankt voor broeder Vuur,
  die de nacht in vuur en vlam zet.
  Bedankt voor moeder Aarde
  die verzorgt en voedsel geeft.
  Voor al haar kindr'en, kleine en grote,
  voor al wat leeft!

  3. Bedankt voor de woestijn,
  voor de boomgaard en de bergen.
  Bedankt voor alle vruchten en de bloemen die u geeft.
  Voor alle vogels, vrolijke fluiters, voor al wat leeft.

  4. God, wij danken u voor alles wat we kregen.
  Wij willen u nog vragen: help ons God,
  Door die kring van dagen, door die kring van dagen.
Gebed over de gaven

  God onze vader brood en wijn plaatsen wij hier in ons midden. Dankbaar denken wij eraan dat wij Uw koningskinderen zijn. Dank u, God, dat Gij van ons mensen houdt. Dat Gij met ons door het leven gaat.Amen

Dienst van de tafel

  Ja, God, wij danken U voor duizenden dingen: voor vaders en moeders met hun kinderen, voor alle mensen die proberen trouw te zijn aan hun roeping, elke dag opnieuw. Wij danken U voor alle kleine dingetjes die goed voelen, voor alle woorden die ons hart verwarmen.
  Wij danken U, God, dat er altijd mensen gevonden worden die met ons de waarheid willen zoeken en de tijd daarvoor gunnen. Wij danken U voor Jezus, die samen met ons gaat naar het huis waar de vrede voelbaar wordt.
  Wij danken U voor Jezus en voor wat Hij deed de laatste avond voor zijn dood. Hij nam wat brood, zegende het, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neem en eet hiervan, jullie allen, wat dit is mijn Lichaam, dat Ik voor jullie geef.
  Daarna heeft Hij ook een beker met wijn genomen, hem gezegend en aan zijn vrienden gegeven met de woorden: Drink van deze beker, want dit is de beker van Mijn leven, de beker van Mijn vriendschap met jullie, dit is mijn Bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Jullie moeten dat verder doen zolang er vrienden zijn. Dan zullen jullie Mij niet vergeten.
  Geef ons hoop en vertrouwen, Vader, geduld en de wil om te luisteren, zodat wij, met alle mensen en kinderen die uw Zoon volgen, samen op zoek blijven naar de vrede. Geef wijsheid en licht aan heel uw Kerk op aarde. Dat zij geluk mag brengen voor ieder mens.
  Zo bidden wij dat we in Jezus' Geest troost brengen waar mensen bedroefd zijn, vreugde zaaien in het hart van de kinderen en vrede brengen in de kille wereld van de grote mensen. Dan zal de Geest van Jezus te zien zijn: een geest van geloof in een betere toekomst, een geest van vertrouwen in God en de mensen.
  Dan bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft
  Onze Vader die in de hemel zijt, . . .

Vredeswens
  Anne Pouwels: Een beetje vrede hier, een beetje vrede daar,
  gewoon maar stap voor stap en dag na dag en jaar na jaar.
  Een beetje vrede hier, een beetje vrede daar,
  zo wordt de grote vrede langzaam waar.

  Pastoor: Wij kunnen geen vrienden van Jezus zijn als wij in ruzie leven.
  Daarom wenst Jezus ons zijn vrede en wil Hij dat wij elkaar vrede toewensen!

Communie

Communielied: Vrede is als een zaadje
  Refrein:
   We praten zo vaak over vrede.
   We lezen het woord in de krant.
   Is vrede geen oorlog, het recht van de sterkste?
   Is vrede de rust in een land?
   Vrede? Wat is vrede?

  Vrede begint als een piepklein zaadje.
  Je denkt: heeft het zaaien wel zin?
  Geef het de kans,
  want het breekt tch naar buiten
  en groeit tegen alle krachten in. Refrein

  Vrede begint als een piepklein zaadje.
  Je ziet het soms over het hoofd.
  Geef het de kans,
  laat het kiemen en bloeien.
  Het helpt als je in zijn kracht gelooft.
Zegening van de palm, Yarine de Bruijn

  Je kost helemaal niets, wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag. Terwijl alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee. Jij bent een ding van niks en je blijft het ook. Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet.
  Deze zondag is naar jouw genoemd: Palmzondag. En eigenlijk doe jij een heleboel. Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging zes dagen voor zijn lijden. Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, naar de droefheid van Goede Vrijdag, naar de rouw van stille zaterdag. Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn handen.
  Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven. Het is iets heel klein, maar het helpt je om door Goede Vrijdag heen te komen. Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit!

Slotgebed door Manon Ewals
  Jezus, op een ezeltje reed je Jeruzalem binnen.
  De mensen zongen voor jou want ze hoopten dat jij
  hun machtige koning zou worden. Je bent de koning,
  maar een heel andere dan zij verwachten: je bent de koning van de liefde,
  die kiest voor kleine mensen, ja, een koning voor kinderen.
Zegen
  Zegen hen die deze palm een plaats geven in hun huis,
  Op hun land, op de weg die ze gaan;

  Zegen allen die metterdaad geloven
  In dit teken van leven en vrede;

  Zegen hen waar ter wereld ook
  Met Uw Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen
Slotlied: Onderweg
  Altijd zijn we onderweg.
  onderweg naar morgen.
  Met de dromen van vandaag,
  met geluk en zorgen.
  Af en toe een beetje zon,
  af en toe wat regen,
  want soms is het leven fijn
  en soms zit het tegen.

  Refrein:
   Het leven is een reis.
   Een reis langs heel veel wegen.
   We reizen samen of alleen.
   We weten soms niet goed waarheen,
   Maar gaan op hoop van zegen.

  Altijd zijn we onderweg,
  zoeken nieuwe wegen.
  En we komen elke keer
  nieuwe mensen tegen.
  Vragen naar de goede weg,
  bang om te verdwalen.
  Kiezen hoe we verder gaan
  en de koers bepalen.