Nieuws uit de deelparochie OverloonDopen


Verbonden met vader en moeder
Natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met andere mensen
Vier jij hier dit feest met ons mee

Je hebt al een naam
Maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat een kindje gedoopt wordt, is niet langer meer zo vanzelfsprekend als vroeger.
Er wordt nogal verschillend gedacht over het nut en de zin ervan.
De motieven van ouders om hun kindje te laten dopen zijn vaak heel verschillend.
- Het is voor ons vanzelfsprekend. We zijn zelf gedoopt, en onze kinderen behoren dat ook te zijn.
- Wij zijn lid van deze parochie gemeenschap en we willen graag dat ons kind ook binnen deze kerkelijke gemeenschap wordt opgenomen.
- Wij willen met de doop onze dankbaarheid voor de geboorte van ons kindje uitdrukken.
- Als wij ons kindje niet laten dopen, kan het later niet mee doen aan de andere sacramenten, bijv. De eerste Communie.
Ieder ouderpaar zal een eigen accent leggen op zijn keuze voor het doopsel.
Dat mag ook. Vaak vinden ouders het moeilijk om hun keuze te motiveren.
Er is ook haast altijd meer dan één reden. Maar een doop is te belangrijk om het zo maar eventjes te laten doen. Even stilstaan bij het waarom is gewoon een noodzaak.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246. Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hierna wordt een afspraak gemaakt voor de doopviering.
In het pastoraal team wordt bekeken wie in de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeur qua datum ( de doop vindt altijd plaats op een zondagmiddag). Ook wordt gekeken naar het rooster van de doopvoorbereidingsavonden, zodat u in de gelegenheid bent om naar een doopvoorbereidingsavond te gaan en vervolgens het boekje samen te stellen voor de viering.
Een map met keuzeteksten voor de viering zal u digitaal worden toegestuurd, maar het is ook mogelijk om het standaard doopboekje te gebruiken; in elke parochie aanwezig.

Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de doopvoorbereidingsavond, waarin staat waar de avond plaats vindt en hoe laat u wordt verwacht voor de samenkomst (meestal met andere ouders). Deelname aan deze avond is niet vrijblijvend, maar juist voorwaarde om tot een viering te kunnen komen waarin u zich kunt herkennen.
Na de voorbereidingsavond komt de priester die uw kind zal dopen bij u op huisbezoek voor een nadere kennismaking; hij neemt hiertoe zelf contact met u op om een afspraak te maken.

Om u alvast een overzicht te geven van de voorbereidingsavonden volgen hierbij de geplande data:
10 januari 2018 Oploo
6 februari Wanroy
12 maart Overloon
11 april Oploo
8 mei Wanroy
11 juni Overloon
4 juli Oploo

Wij wensen jullie namens de doopwerkgroep Overloon heel fijne dagen.
Ria Beckers, Peggy Vogelsangs, *Astrid Weerts 0478 642596, *Marian Hofmans 0478 642526.
*contactpersonen.

Actie KerkbalansDe Kerkbalans voor 2018 zal niet gehouden worden rond Kerstmis. In januari is de landelijke actie.
Overloon sluit zich daarbij aan. Degenen, die voor het jaar 2017 hun bijdrage alsnog willen betalen, kunnen dit, bij voorkeur vóór 31 december 2017, overmaken op NL14RABO0141402911 ten name van R.K. Kerkbestuur.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Germien Derks, tel. 641595 of Anton Broekman, tel. 642078.

Vieringen

Zondag 14 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intentie: 1ste jaargetijde voor Maria Weerts-van den Heuvel

Zondag 21 januari 10.30 uur
Presentatie van de eerste communicanten

Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties:??
Zaterdag 27 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Kosterdienst

7 januari - 13 januari
Tiny Willems, tel. 641814

14 januari - 20 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504

21 januari - 27 januari tot 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

27 januari vanaf 18.00 uur - 3 februari
Tiny Willems, tel. 641814

Overleden

13 december: Riek Janssen-Mulder, 92 jaar
14 december: Thomas Lammers, 98 jaar
21 december: Martin Verhoeven, 85 jaar
27 december: Henk van Roon, 84 jaar


Vieringen in Huize Loôn

Maandag 8 januari 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 15 januari 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 22 januari 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 29 januari 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

TV-uitzendingen

Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur en bij bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal van de Omroep Land van Cuijk (voorheen de Blos). Ook de gebedsvieringen op zaterdagavond om 19.00 uur (elke 4e zaterdag van de maand) worden uitgezonden.
De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees in de gemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
U kunt de uitzendingen ontvangen op kanaal 40.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van van 27 en 28 januari en 4 februari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 januari op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 10.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de parochie een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl